Nog steeds veel mensen met Abw vroegen 'Voorlopige Teruggave(n)' niet aan

Eigen bericht

LEEUWARDEN - 29-12-2000. Aan de vooravond van het nieuwe jaar 2001 maken we uit een mededeling van Sociale Zaken Leeuwarden op dat nog steeds veel bijstandsgerechtigden hier geen formulier(en) 'Voorlopige Teruggave' naar de Belastingdienst hebben verstuurd.
Zoals bekend gaat per 1-1-2001 het gehele stelsel inkomstenbelasting over de kop. Voor veel mensen in de bijstand betekent dat, dat voortaan hun inkomen zowel weg moet komen bij de soos als bij de Belastingdienst. Sociale Zaken kort de bijstandsuitkering op voorhand met de bedragen die iemand van de inkomstenbelasting kan terugkrijgen, of hij/zij die nu aanvraagt of niet.
Uit de mededelingenrubriek van de gemeente in het blad 'Huis aan Huis' van 20-12-2000:


Belastingherziening

Er komt maar geen eind aan. Nog steeds is er een fors aantal bijstandsgerechtigden, dat volgens de informatie van Sociale Zaken geen Voorlopige Teruggaaf heeft aangevraagd bij de Belastingdienst, terwijl er volgens onze informatie wel recht bestaat op uitbetaling van een heffingskorting. Vooral voor alleenstaande ouders is het belangrijk dat ze de Voorlopige Teruggaaf aanvragen. De alleenstaande ouder-korting is zo'n ¦230,- per maand.
[Commentaar: Ik vraag me af hoe SZ weet wie er wel/niet een aanvraag indienden. Wordt de ontvangst van een aanvraag bij de Belastingdienst dan bij SZ gemeld? Of wordt hier bedoeld dat SZ nog maar weinig afschriften van toegekende beschikkingen 'voorlopige teruggave' heeft ontvangen?
Als dat laatste het geval is, kan het ook zijn dat lang nog niet iedereen zijn/haar beschikking(en) heeft ontvangen. Wel weten we dat hier de eerste beschikkingen al bij mensen zijn binnengekomen. Overigens horen niet alle 'voorlopige teruggaven' te worden gekort op de uitkering: De beide 'kinderkortingen' kunnen gewoon worden ontvangen zonder dat deze in mindering op de uitkering horen te worden gebracht. Gebeurt dat toch en woont U in de gemeente Leeuwarden: Neem dan kontakt met ons op.
Bovenstaande opmerking over de 'kinderkortingen' heeft overigens landelijke geldigheid.]

De Belastingdienst heeft inmiddels aangekondigd dat ze de niet-aanvragers alsnog per brief zullen uitnodigen om een heffingskorting aan te vragen. Het is ons niet bekend wanneer deze brief verstuurd wordt. Ook weten we niet wanneer de heffingskorting dan voor het eerst wordt uitbetaald.
[Commentaar: Ondanks het overleg waarmee SZ schermde blijkt hieruit dat de communicatie tussen SZ en Belastingdienst slecht verloopt.
Vermoedelijk houdt de belastingdienst er de zienswijze op na, dat het gedoe met de Abw en de heffingskortingen vooral een probleem is van SZ.
Kortom: Echte ambtenaren...]

Daarom raden we u aan om zo spoedig mogelijk de Voorlopige Teruggaaf aan te vragen, als u dat nog niet hebt gedaan en u denkt dat u wel in aanmerking kunt komen. Hebt u twijfel, belt u dan voor meer informatie of voor hulp bij het invullen met telefoon 233 88 40 van Sociale Zaken.
[Commentaar: Overigens vergrootte SZ de verwarring onlangs extra door een rappel-brief te sturen over het aanvragen van de voorlopige teruggave(n) aan alle mensen met een bijstandsuitkering; ook aan de alleenstaanden die uitsluitend een bijstandsuitkering hebben. En juist dat laatste was fout, want juist alleenstaanden met alleen een bijstandsuitkering zijn nu juist de enige groep mensen met bijstand die niets hoeven te doen. Zij hebben alleen recht op de 'algemene heffingskorting' en die korting wordt als enige gewoon verdisconteerd via de Jaaropgave en de reconstructie van het netto-bruto traject.
N.B.: I.t.t. tot andere uitkeringen is de Abw geen bruto-uitkering waar dan belastingen ed. van af gaan, zodat er netto een bedrag overblijft, maar is de Abw een netto-uitkering en is het bruto-bedrag op de jaaropgave slechts achteraf berekend. In die achteraf-berekening wordt dan de 'algemene heffingskorting' meegenomen.
SZ stelde n.a.v. bedoelde brief, dat ze niet in staat was deze 'gericht' te versturen aan alleen diegenen die het aanging. Maar dat was onzin, want bij hun eerdere voorlichting hierover konden ze dat wel degelijk, zodat iedereen de voor hem/haar/hen relevante info kreeg.
Kortom: De telefoon heeft in de dagen na bedoelde brief niet stilgestaan: Ze zijn 'platgebeld'...]

Hebt u de Voorlopige Teruggaaf wel aangevraagd, dan is het belangrijk dat u een kopie van de beschikking van de Belastingdienst stuurt aan Sociale Zaken t.a.v. Taskforce Belastingherziening, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Doe dat zo spoedig mogelijk nadat u de beschikking hebt ontvangen. Schrijft u uw cliëntnummer in de linkerbovenhoek van de kopie.
Einde bericht van SZ in gemeentelijke rubriek van blad HaH. Commentaar tussen [].


Sociale Zaken hier vreest kennelijk toch nog steeds chaos, want ze deelden ook mee, dat het experiment waarbij de maandelijkse inkomstenbriefjes zouden worden afgeschaft, niet doorgaat per 1 januari a.s., maar enige maanden is uitgesteld. Dit uitstel heeft vermoedelijk te maken met de 'voorlopige terugave' kwestie.

Uit andere steden horen we weinig, behalve dan uit Amsterdam: Het heet volgens 'De Telegraaf' van 21-12-2000 dat het gros van de Amsterdamse bijstandsgerechtigden niet op de hoogte is van de ingrijpende gevolgen die het nieuwe belastingstelsel voor hen heeft. Het zou daar gaan om in totaal 55.000 bijstandsgerechtigden waarvan 17.000 mensen recht zouden hebben op een of meer aanvullende kortingen. Van die 17.000 mensen zouden slechts 400 een formulier 'voorlopige teruggave' hebben ingevuld. Dat zou bevestigd zijn daar SZ van Amsterdam.
Je vraagt je af hoe het daar dan zat met de voorlichting aan mensen met een bijstandsuitkering.
Verder werd o.a. nog gemeld dat vanaf 10 januari de gemeenten gebruik kunnen maken van gegevens van de Belastingdienst om te zien wie er wel en wie er geen aanvraag heeft ingediend. Dus alweer de zoveelste gegevenskoppeling, uiteraard allemaal voor je eigen bestwil en allemaal met de beste bedoelingen. Toch loopt dit op termijn fout af, want het eindigt met totale gegevensuitwisseling van alles met allen.

secretariaat Ver. PEL