Eigen bericht

Huurdersvereniging De Bewonersraad uit Drachten, die sinds kort ook een kantoor in Leeuwarden heeft, geeft valse voorlichting aan de huurders met betrekking tot een z.g. actie die ze gevoerd zouden hebben in Leeuwarden rond de OZB-tarieven. Onlangs viel bij veel huurders een blaadje van hen in de bus: 'De Bewonerskrant'.
Uit hun 'Bewonerskrant van februari 2001:


Onroerende Zaak Belasting

Minimale verhoging

De actie van HDB om een minimale verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) te bewerkstelligen was gedeeltelijk succesvol. Veel gemeenten hebben plannen om de inkomsten uit de opbrengst van de OZB te verhogen. In Leeuwarden was het plan de inkomsten uit de OZB met 2 mln te verhogen om de verloren beroepszaken te bekostigen.
Mede door het pleidooi van de HDB om de lasten van de burgers niet te laten stijgen wordt deze verhoging niet doorgevoerd.
[Hier beginnen de halve waarheden die hele leugens zijn.
Even de feiten: Op 22-11-2000 stuurde het P.E.L. een brief aan de Raad en aan de Commissie Bestuur en Middelen over de tarieven voor de OZB in 2001.
De brief ging in op twee stukken van deze Commissie: Ten eerste het Behandelvoorstel van 11-10-2000 dat we boven water kregen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur en op het definitieve B&W-voorstel zoals behandeld in de Commissie Bestuur en Middelen van 22-11-2000.
Een van de door het PEL naar voren gebrachte punten was het feit dat B&W extra inkomsten wensten ter onkostenbestrijding van de gevreesde vele extra bezwaarschriften tegen de WOZ-waardevaststelling. Tevens werd op 22-11-2000 ingesproken in de Commissie Bestuur en Middelen. Sprak daar ook een vertegenwoordiger in van De Bewonersraad? Nee dus.
Stuurde 'De Bewonersraad' wellicht een brief aan de gemeenteraad? Nee dus: Brieven aan de gemeenteraad verschijnen op de mededelingenlijst die bij de Raadsstukken zit. Vereniging P.E.L. heeft een abo op deze stukken.
Op 22-11-2000 was bij de vergaderstukken tevens een Memo gevoegd van B&W gedateerd op 10-11-2000. Daarin stond dat B&W gezien de opvatting van een deel van de Commissie Bestuur en Middelen had besloten om geen extra opbrengst te halen uit de OZB ter bekostiging van de afhandeling van WOZ-bezwaren.
Op 14-12-2000 verzond het PEL een 'eigen bericht' richting pers, Raad en Internet. Hierin reageerden we op het feit dat in het definitieve Raadsvoorstel met daarin de tarieven B&W toch weer een extra tariefsverhoging doorvoereden voor bovengenoemd doel. Concreet ging het steeds om een verhoging van de reservering voor deze gevreesde kosten van 0,6 miljoen (oude situatie) naar 1,7 miljoen (Oorspronkelijke B&W-voorstel) Nadat dit bericht de wereld inging corrigeerden B&W haastig hun Raadsvoorstel.
Ook hier: Waar was De Bewonersraad?]

Hoe de lastenstijging voor huurders er precies uit gaat zien is ons nog niet duidelijk. Wij verwachten dat de OZB van mensen die in de goedkoopste woningen wonen procentueel het meest zal stijgen.
[Kennelijk leest men geen Commissiestukken. Daaruit bleek al dat de goedkoopste woningen het meest in waarde waren gestegen. Door wat om te stoeien met de cijfers was dat ook te reconstrueren. De Leeuwarder Courant deed dat deze keer prima en publiceerde het resultaat daarvan verdeeld in stijgingspercentages en waardeklassen.
Bv. Goedkope portiekflats 112 procent hoger...
Kennelijk leest men ook geen krant bij De Bewonersraad...]

We zullen achteraf uit laten rekenen of er ook lastenverschuiving zal plaatsvinden, bv. van bedrijven naar woningen en van dure woningen naar goedkope woningen.
[Het heet 'laten' uitrekenen. Dat kan men zelf kennelijk niet.
Globaal valt op basis van de Commissiestukken zelf en de Leeuwarder Courant al te zeggen dat er lastenverschuivingen gaan plaats vinden van bedrijven richting woningen, die enigszins worden gematigd doordat de Raad aparte tarieven invoerde voor bedrijven (hoger) en woningen (lager) om dit nog enigszins in de hand te houden. Hetzelfde geldt voor dure woningen versus goedkope woningen omdat de goedkope woningen procentueel veel meer in waarde stegen dan dure woningen.]

Een ieder zal zeker meer gaan betalen omdat de rioolkosten in het OZB tarief zijn verwerkt.
[Einde gedeelte van artikel uit blad van De Bewonersraad].


Voor wat betreft de gemeente Leeuwarden is het duidelijk dat via hun blad De Bewonersraad deze huurdersvereniging zichzelf ten onrechte als een actieve club presenteert m.b.t. de Onroerende Zaak Belasting, hoewel ze het hier volkomen lieten afweten.
En lijkt e.e.a. ook niet wat op pronken met andermans (PEL) veren?!

Tenslotte: Inwoners van de gemeente Leeuwarden die bezwaar willen maken tegen de WOZ-waarde (kan elk moment in de bus vallen) en daar zelf niet uitkomen, kunnen contact met ons opnemen (058-2671636) voor advies en eventueel een afspraak met het Klachtenspreekuur van het P.E.L.
Dit geldt uiteraard in de eerste plaats voor onze leden. Aan niet-leden vragen we een kleine onkostenbijdrage van fl. 10,- als er op een gegeven moment brieven verstuurd moeten worden. Leden betalen uiteraard niets.

Secretariaat Ver. PEL