AAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp: Concern-begroting 2000 en de Zalm-snip

Leeuwarden, 5-11-1999

Geachte Raadsleden,

In de Leeuwarder Courant van 27-10-1999 was o.a. het volgende bericht te lezen:


ZALMSNIP STIJGT IN WAARDE
LEEUWARDEN - De Zalmsnip wordt in Leeuwarden ¦118,45 waard. Dit kan, doordat het stadsbestuur het kadootje van minister Gerrit Zalm volgend jaar over een kleinere groep Leeuwarders uitsmeert, 38.000 in plaats van 41.000. Tot de drieduizend mensen die de snip mislopen behoren zij die geen afvalstoffenheffing betalen, studenten en bewoners van verpleegtehuizen.

De snip wordt, als de gemeenteraad instemt, voortaan verrekend met de afvalstoffenheffing. Op die manier dient de rijksgeste niet langer als inkomensondersteuner, maar louter nog als lastenverlichter. Dat is een goede zaak, vindt financiën-wethouder Hermien de Haan, want het is gemeenten bij wet verboden om aan inkomenspolitiek te doen. De Haan heeft er nooit een geheim van gemaakt de snip een onding te vinden. De oude manier van verdelen kost te veel ambtelijke inzet, is fraudegevoelig en werkt rechtsongelijkheid in de hand, oordeelt ze.
De PvdA-wethouder vindt het goed te verdedigen dat armere Leeuwarders nu achter het net vissen. 'Voor hen hebben we een goed minimabeleid.'
Einde LC-bericht.


Naar onze indruk liep de Zalm-snip in 1999 voor het eerst 'goed' qua uitvoering, nadat de start in 1998 begon met uitsluitingen van o.a. kamerbewoners. Nu schijnt alle narigheid opnieuw te beginnen, omdat de wethouder schijnt te menen dat het gemeente-geld is dat volgens door de gemeente op te stellen regels kan worden verdeeld zoals het haar goeddunkt. Wij hebben ons laten vertellen dat de Zalm-snip bij de behandeling van de begroting in de Raad van 8-11-1999 wordt meegenomen. We constateren dan qua procedure, dat dit punt nooit is behandeld in een openbare commissievergadering (bijv. Bestuur en Middelen) zodat burgers en belangengroepen het recht op inspraak is ontnomen.

Kennelijk moet de andere werkwijze er min of meer stiekum, verstopt binnen een 'groot' agendapunt op de raadsvergadering, er 'doorheen gejast' worden, zonder al te veel 'lastige' inspraak/commentaar van burgers.

Inhoudelijk: Voor burgers is er nauwelijks meer qua gegevens dan het bericht uit de krant. Op blz. 23 van de Uitgangspunten Begroting staat weinig meer dan dat er najaar 1999 met de Raad wordt overlegd over de verdere gang van zaken m.b.t. de Zalm-snip, dat de Zalm-snip wordt teruggegeven aan de burger (overigens al een onjuist uitgangspunt, er wordt niets teruggegeven wat eerst door de burger aan de gemeente moest worden betaald; er wordt Rijksgeld doorgegeven aan de burger; dat is heel iets anders.) en dat de wijze waarop onderwerp is van overleg. Bij dat laatste zou dan gedacht kunnen worden aan verrekening met de gemeentelijke afvalstoffenheffing.
Gezien het krantebericht en uitspraken van wethouder De Haan voor Omroep Friesland lijkt het er echter op, dat B&W reeds tot besluitvorming is gekomen. Wat schijnen nu de wijzigingen te zijn m.b.t. de werkwijze van dit jaar:

Naar ons idee kan dit twee dingen betekenen:
Ofwel het Rijk betaalt ¦100,- per huisnummer ofwel het Rijk betaalt ¦100,- per huishouden. In onze optiek voert ook een kamerbewoner een zelfstandig huishouden, weliswaar in onzelfstandige woonruimte.
Hij/zij heeft de andere kamerbewoners niet voor het uitzoeken. Dezen komen wanneer de huisbaas verhuurt en gaan wanneer zij dat willen. (einde huurovereenkomst) Zij zijn niet verplicht hun bestaanskosten te delen met andere kamerbewoners, hoe vaak bijv. de sociale dienst dat via haar regelgeving ook doet voorkomen. (Korting ABW voor kamerbewoners) Bovendien gaat het bij kamerbewoners meestal om studenten. Zij hebben met de ABW niets te maken. Indien het Rijk betaalt per huisnummer (incl. de onzelfstandige woonruimte - v.m. HAT-eenheden - die een eigen huisnummer meekregen en incl. woongroepen-panden waar elke wooneenheid een eigen huisnummer heeft) moet elk kamerpand dat niet als zodanig bij het Rijk bekend is, tenminste 1 maal ¦100,- krijgen, door de kamerbewoners onderling te verdelen. De regeling zoals die dit jaar is, wijst er echter op, dat elk huishouden recht heeft op ¦100,- en zo is het indertijd in de Kamer ook door de minister gesteld. De gemeente stelde in haar rubriek in het blad "Huis aan Huis" dit jaar namelijk:
'Personen die geen directe 'relatie' hebben met de Frigem (zoals veel kamerbewoners) en die dus niet automatisch de snip ontvangen, kunnen bij de afdeling Belastingen een formuliertje halen waarmee ze de Zalmsnip kunnen aanvragen.' Einde citaat.

Kortom: Dit leek eindelijk goed geregeld, maar nu lezen we geklaag over 'fraudegevoeligheid'. Voor wat betreft deze categorie lijkt ons dat niet zo moeilijk dat uit te sluiten door legitimatie te vragen en even op de terminal te kijken of persoon in kwestie wel op het opgegeven adres in het GBA zit. En zo niet, dan had ons verhaal geweest: Je moet je nu ter plekke laten inschrijven, anders geen Zalm-snip. Een win/win situatie dus: De gemeente een inwoner rijker, dus meer geld voor het Gemeentefonds en de kamerbewoner ¦100,- rijker.

De gemeente wil nu kamerbewoners weer uitsluiten door uitvoeringstechnisch de Zalm-snip te verrekenen in het tarief voor de afvalstoffenheffing. Kamerbewoners betalen echter wel degelijk afvalstoffenheffing, omdat de verhuurder dit via de huurprijs doorberekent. Hoewel in strijd met art. 12 HPW berekent de kamerverhuurder veelal een all-in huur. Hierin zit dus ook de Frigem-nota voor het hele pand verwerkt. De afvalstoffenheffing is veelal een 'meereizende post' op de Frigem-nota. (Zichtbaar op de Frigem-eindnota) Het totaalbedrag wordt door verhuurder doorberekend.
Indien nu B&W de Zalm-snip via de afvalstoffenheffing willen verrekenen, gebeurt het volgende: Voorbeeld: Een verhuurder heeft 12 panden in de Vegelinbuurt per kamer verhuurd. Per pand staat het Frigem-aansluitpunt op zijn naam. Hij vangt dan 12 maal ¦100,- plus nog eens ¦100,- voor de woning waar hij zelf woont. Kassa voor meneer: ¦1200,- extra ten onrechte verdiend! Eerder is wel door de gemeente gesteld, dat hij dat geld moet doorsluizen naar de kamerbewoners. Er zal in kringen van kamerverhuurders ongetwijfeld hartelijk zijn gelachen om dergelijke tentoongespreide onnozelheid bij de gemeente...

ANTWOORD OP VRAGEN TWEEDE KAMER DOOR DE STAATSSECRETARIS:

Verder wordt door de wethouder een drogreden gebruikt, door te stellen dat de gemeente niet aan inkomenspolitiek mag doen.
Want: Het gaat om Rijksgeld, niet om gemeentegeld.

De enige rol van de gemeente hoort te zijn: Het verdelen van dat rijksgeld, volgens de regels zoals het Rijk die vaststelde, verder niks. De wethouder gaat op de stoel van de minister zitten en doet of zij uitmaakt, hoe dit geld verdeeld moet worden. In 1998 gebeurde dit in feite ook, door toen kamerbewoners niks te geven er ¦307.100,- OVERBLEEF! WAAR IS DAT RIJKSGELD GEBLEVEN ?!

Ons staat hierover het volgende bij:
B & W stelden indertijd dat kamerbewoners over 1999 i.t.t. 1998 ook de Zalm-snip zouden krijgen, niet omdat ze er ook recht op hadden (wat gewoon wel degelijk zo was) maar 'omdat er geld over was'. Geld van 1998 werd dus ingezet voor 1999. Maar omdat het Rijk geld geeft voor ALLE huishoudens, blijft er van het geld van 1999 weer geld over. Dat geld van 1999 wordt nu niet meer ingezet voor 2000. Het te verwachten geld voor 2000 qua Zalm-snip wordt blijkens het krantebericht gewoon over 3000 huishoudens minder verdeeld, zodat de rest wat meer heeft... Kortom: Als we aannemen dat het hele restant van ¦307.100,- in 1999 is opgegaan en bekend is dat het Rijk in 1999 weer betaalde, blijft ongeveer 3 ton uit 1999 over. Het lijkt ons echter niet de bedoeling dat de gemeente dat resterende Zalm-geld zelf gebruikt voor andere doeleinden, in de algemene reserve laat vloeien enz. Per slot ging het niet om gemeentegeld, maar om Rijksgeld.

T.a.v. de Zalm-snip voor 2000 kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat het bedrag is verhoogd tot boven de ¦100,- om het voorstel tot verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing zonder al te veel politiek gesputter door de Raad te loodsen. Bovendien is de Zalm-snip door het Rijk bepaald op ¦100,- en niet op ¦118,45. Elke burger die dit straks krijgt wordt in feite door B&W mede-verantwoordelijk gemaakt voor het bestelen van een mede-burger die niks krijgt t.w.v. ¦18,45

Wij hopen dat u als Raadslid u sterk zou willen maken voor de Zalm-snip in die zin dat deze ¦100,- conform de bedoelingen van het Rijk aan alle burgers wordt uitbetaald, zonder uitzonderingen.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Vereniging P.E.L.,

secretaris