Het Werkbriefje


November 1999 jaargang 4, nr. 2ONDERZOEK NAAR OPTREDEN SOCIALE RECHERCHETop

Wanneer de Sociale Dienst u ervan verdenkt te hebben gefraudeerd, kunt u te maken krijgen met de Sociale Recherche. Nu is dat op zich misschien begrijpelijk en te verwachten. Het wordt echter anders op het moment dat de Sociale Recherche zich niet aan de voorschriften en de regels houdt. De Werkgroep Sociale Zekerheidsadvocaten Noord heeft een groot aantal klachten over het optreden van de Sociale Recherche verzameld. De klachten zijn voornamelijk afkomstig uit de provincie Groningen, maar een aantal ervan is ook afkomstig uit Friesland. Van het lezen van deze klachten word je niet vrolijk.
Een kleine opsomming van de meest voorkomende klachten:

Wat kunt u nu het beste doen wanneer u door de Sociale Recherche opgepakt wordt?
Om te beginnen: u hebt het recht te zwijgen. U bent dus niet wettelijk verplicht een verklaring af te leggen. Officieel behoren de rechercheurs u hier ook op te wijzen, maar dat gebeurt lang niet altijd. Nu hangt het natuurlijk van de situatie af wat de beste strategie is, al dan niet een verklaring afleggen. In principe is het echter het beste te weigeren een verklaring af te leggen. Iemand die bekend heeft is immers nog nooit vrijgesproken. Zeg gewoon dat u onschuldig bent en dat u niet weet waar de rechercheurs het over hebben. Ga vooral niet met de rechercheurs in discussie. Alles wat u zegt zullen ze desnoods verdraaien en tegen u gebruiken.
Legt u om wat voor reden dan ook wel een verklaring af, lees die verklaring dan in elk geval goed door voor u hem tekent. Wanneer u het met sommige zaken in de verklaring niet eens bent, moet u er op staan dat ze gewijzigd worden! Wanneer u de verklaring niet mag lezen of men weigert de verklaring te veranderen moet u zonder meer weigeren te tekenen. Denk niet dat u later wel op de verklaring terug kunt komen. Wanneer u op de rechtszitting tegen de rechter zegt dat de verklaring onjuist is en dat u hem onder druk heeft getekend zal de rechter u in 99 van de 100 gevallen niet geloven.
Verder is het belangrijk zo snel mogelijk een advocaat in de arm te nemen. Dat kost u weliswaar een eigen bijdrage van ¦125,-, maar een goede advocaat is in een dergelijk geval goud waard. Wanneer u slim bent, dient u bij de gemeente overigens meteen een aanvraag voor bijzondere bijstand in ter vergoeding van de advocaatskosten.
Het is dus voorgekomen dat mensen het recht ontnomen werd opvang te regelen voor hun huisdier of hun kinderen. De bedoeling hiervan is duidelijk: de Sociale Recherche probeert mensen op die manier onder druk te zetten zo snel mogelijk een verklaring te ondertekenen.
Wat u in zo'n geval moet doen is moeilijk aan te geven. Stel u tekent niet. Daardoor kunt u uw kind niet van school halen, met als gevolg dat deze onder een auto loopt. U bent dan weliswaar principieel geweest, maar daar hebben u en uw kind weinig aan. Anderzijds: wanneer u wel tekent bent u waarschijnlijk de klos. Waarschijnlijk is in zo'n geval het beste wat u kunt doen, nog dezelfde dag naar een advocaat te gaan en aangifte te doen wegens het ongeoorloofd onder druk zetten van een verdachte.
In een van de volgende nummers van het Werkbriefje zullen we wat uitgebreider ingaan op bovenstaande materie. Mocht uzelf klachten hebben over het optreden van de Sociale Recherche dan kunt te allen tijde contact opnemen met PEL of BLUT.
Vanzelfsprekend zullen wij er voor zorgen dat uw naam nergens wordt genoemd.


DE VALSE BELOFTEN VAN EEN NIEUW BELASTINGSTELSELTop

Minister Zalm (VVD) en staatssecretaris Vermeend (PvdA) hebben een plan voor een nieuw belastingstelsel gepresenteerd dat per 1-1-2001 het huidige stelsel moet vervangen. Natuurlijk heet het dat iedereen er flink op vooruit gaat. Het plan komt echter neer op een enorme belastingverlaging voor de hoogstbetaalden die door de lagerbetaalden gefinancierd wordt. Om te begrijpen hoe dat in zijn werk gaat moet u weten hoe het Nederlandse belastingstelsel werkt.

De belastingen zijn in Nederland in twee groepen onderverdeeld, de directe belastingen en de indirecte belastingen. Directe belastingen worden rechtstreeks over uw inkomen of vermogen geheven.
Voorbeelden zijn de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting.
Indirecte belastingen betaalt u over de producten die u koopt.
Bekende voorbeelden zijn de BTW en de benzineaccijns. Vermeend en Zalm stellen voor het hoogste BTW-tarief van 17,5% naar 19% te verhogen. Dat betekent dat deze producten duurder worden. Het hoogste BTW-tarief heet het 'luxe' tarief, waartoe ook een wasmachine, koelkast, stofzuiger en... water wordt gerekend. Al vanaf de 80-er jaren is een verschuiving gaande van de directe naar de indirecte belastingen, door verlaging van de inkomstenbelasting, maar verhoging van allerlei heffingen en het invoeren van nieuwe heffingen. (zie onder dit artikel) Dit is ongunstig omdat deze belastingen niet afhankelijk zijn van de hoogte van het inkomen.
Tevens wordt de vermogensbelasting afgeschaft, maar een vermogensrendementsheffing van 1,2% over het vermogen boven de ¦37463,- vervangt deze. (De grens zit nu ongeveer op 2 ton) Wie veel geld heeft maakt hierbij nog winst met z'n geld, maar de kleinere spaarder leidt verlies, gezien de lage rentevergoeding op spaargelden. Door de belastinggrens omlaag te halen tot die ¦37463,- proberen Zalm en Vermeend onder het motto 'vele kleintjes maken 1 grote' de lage vermogensbelasting voor de rijken te compenseren.

Het nieuwe belastingplan van Vermeend en Zalm zou voor iedereen een inkomensvooruitgang zijn, mede dank zij zo'n 5 miljard 'smeergeld'.
Zo heet het dat mensen met een minimumuitkering (bijstand) er ook op vooruit gaan, namelijk alleenstaanden 3% ,een gezin met kinderen 1,8% en gezinnen zonder kinderen 2,9%. (Overzichtje in plaatselijke krant.)

Maar zolang i.t.t. lonen en de overige uitkeringen de bijstand niet wordt berekend van bruto naar netto, blijven de bijstandsuitkeringen even laag. De soos-jaaropgave wordt namelijk 'achteruit' berekend van netto naar bruto. Daar staat dan hoogstens een ander bruto-bedrag op, maar als dat stijgt dan heb je daar alleen maar last van i.v.m. lagere huursubsidie ed.
Die daalt dan namelijk.
Kortom: Geloof op voorhand maar niets van een inkomensverbetering ook voor mensen in de bijstand, als daar de manier van berekenen niet 'gewoon' wordt. D.w.z.: een bruto-bijstandsuitkering geven en vandaaruit een netto uitkering berekenen, net als bij de lonen en de overige uitkeringen. Dan pas heb je iets aan een belastingverlaging. Of op een simpele manier: gebruik een deel van die 5 miljard smeergeld voor verhoging van de netto-bijstandsbedragen.

Werkenden met lage lonen heten er op vooruit te gaan. Maar ook voor hen zal de feestvreugde van korte duur zijn: Het hoge BTW-tarief van 17,5 naar 19% en de aangekondigde hogere heffingen op energie en water zullen naast de klappen die zullen vallen bij de 4-jaarlijkse OZB-hertaxatie het voordeeltje snel laten verdampen. (Bij de OZB gaat het ook namelijk om het deel dat huurders moeten betalen.) Een oud gezegde luidde: Directe belastingen zijn 'links', indirecte belastingen 'rechts'. De BTW is een goed voorbeeld van een indirecte belasting die relatief gezien de armeren zwaarder treft dan de rijken. Kortom: Ook de 'working poor' met hun Melkert- of WIW-baantje zullen er per saldo niet op vooruit gaan. Zo gaat dit paarse kabinet als het 'kabinet voor kleine kapitalisten' de geschiedenis in.

Indirecte belastingen waarmee huurders en eigenaar-bewoners te maken hebben zijn bijvoorbeeld:


STILLE ARMOEDETop

Op 8 september luisterde ik naar de radio waar verslag werd gedaan over de zogenaamde stille armoede.
Een bijstandsmevrouw vertelde een verslaggever dat er mensen in de bijstand zitten die geen telefoon hebben, omdat dit niet te betalen is.
De beste man (interviewer) kon dit niet geloven omdat een telefoon eerder een noodzakelijk goed is geworden dan een luxe.
Dat veel mensen niet willen en kunnen geloven dat er ten hemelschreiende armoede bestaat is niet zo vreemd, immers: stille armoede houdt in dat zoveel mogelijk verborgen blijft voor de 'echte samenleving' en dat er een beeld geschetst wordt alsof iedereen die van een bijstandsuitkering rond moet komen alcoholist of junk is (dit was de mening van CDA-Tweede Kamerlid Hillen in een eerdere radio-uitzending).

Het lijkt alsof de beleidsmakers en regeringsmensen voorbij gaan aan de schrijnende gevallen van arbeidsongeschikte mensen die uit de WAO geknikkerd zijn en aan de gescheiden oudere vrouwen die een bijstandsuitkering 'genieten'. Allemaal worden ze onder de categorie junks en alcoholisten gerangschikt.
Volgens meneer Hillen moeten alle mensen die op dit moment nog in de bijstand zitten aan het werk worden gezet en als dit niet lukt, sociaal geactiveerd worden en anders een korting op hun uitkering krijgen.
Door deze gedachtegang via de media te verspreiden bestaat de kans dat bij eventuele nieuwe bezuinigingen op de bijstand het merendeel van de bevolking het er mee eens zal zijn, want een bijstandslijder is toch maar een junk of alcoholist.
En zo wordt de stille armoede verder het zwijgen opgelegd.

Prinses Minima


Prinsjesdag nog steeds geen vorstelijk gevoel voor de minimaTop

Op de welbekende derde dinsdag in september presenteert het kabinet altijd zijn plannen voor de komende periode en probeert ze hard te maken waar het geld vandaan moet komen. Zo ook onlangs.
Ieder jaar geeft ons land meer geld uit dan we binnenkrijgen, dit verschil is het financieringstekort.
Hier moet rente over worden betaald, net zoals rood staan bij de bank. Het verschil is alleen dat de staatsschuld inmiddels is opgelopen tot ruim 529 miljard; dat moeten wij eens doen met onze rekening! De rente is per jaar 29,1 miljard.

Moet je rondkomen van een minimaal inkomen denk je natuurlijk, waar wordt al dat geld dan aan uitgegeven? Kan er niet eens wat meer onze richting uitgeschoven worden.
Op een achternamiddag kunnen we best een heleboel nuttige en leuke bestedingsombuigingen bedenken, helaas wordt hierover beslist door mensen die geen idee hebben wat het werkelijk betekent om iedere maand geld tekort te komen.

Wat is er dan nu extra gedaan voor mensen rond het minimuminkomen?
Als je kinderen hebt krijg je per kind tussen 6 en 12 jaar ¦42, - per jaar erbij en voor een kind tussen 12 en 18 jaar ¦60, -.

Ook wordt de omroepbijdrage afgeschaft per 1 januari 2000. Deze wordt voortaan via de belastingen verrekend. Omdat bijstand een netto-uitkering is kan voor deze groep dit als een concreet voordeel worden gezien. Dit is echter geen maatregel die specifiek bedoeld is voorde minima, alleen kan hij wel voordelig uitwerken.

Verder zijn er geen concrete pluspunten te vinden. Het minimumloon wordt niet verhoogd; wel zie je dat met name in de randstad jongeren boven het geldende loon worden uitbetaald, zo groot is de arbeidsschaarste!

Er gaat een beetje extra geld naar de zorgsector, naar verkleining van de klassen in het basisonderwijs.
Voor werkenden zijn er meer maatregelen die het inkomen structureel verbeteren, zij het licht.
Wel moet worden bedacht dat dit jaar op jaar negatief doorwerkt op de koopkracht van de minima. Een stijging heel licht ook alleen voor mensen met een betaalde baan, werkt dubbel negatief door voor mensen die afhankelijk zijn van een (bijstand)uitkering.
Als je dit effect zou compenseren moesten de uitkering nu met 33,5% worden verhoogd!

Nieuw beleid is er niet te vinden. Vooral geen beleid waardoor de mogelijkheden van minima in het functioneren in de maatschappij worden vergroot.
Wat te denken van het vrijgeven van studiemogelijkheden in de bijstand, het invoeren van een OV-jaarkaart voor de voordeeluren, verruiming van de bijverdiensten en/of het proberen zelfstandig een (gedeeltelijk) inkomen te verwerven en het invoeren van zorgloon.
Het gaat goed met Nederland. Misschien wel te goed. Toch gaat de tweedeling in het land onverminderd door. We kunnen niet anders dan het een regelrecht schandaal noemen dat mensen aan de onderkant van de samenleving niet mogen delen in de toenemende rijkdom in Nederland!


Onderstaande column staat wegens plaatsgebrek niet in de papieren versie van 'Het Werkbriefje'

HET VERSCHIL TUSSEN ARM EN RIJKTop

Vooral het rijk zijn kan problemen opleveren, helemaal als je ook nog PvdA'er bent (het merendeel van de PvdA'ers zijn rijk vergeleken bij ondergetekende). Vooral het woningprobleem van deze mensen schijnt voor de nodige consternatie te zorgen.
Onze verse PvdA-burgemeester Loekie heeft een probleem met het vinden van een optrekje van 600.000 gulden. En die staan er niet zoveel in een ontwikkelingsprovincie als Fryslān. En dan is ze ook nog verplicht om in Leeuwarden te gaan wonen waar al helemaal niets te krijgen is.
Eigenlijk zou ze het liefst buurvrouw willen worden van Ulbe Zwaga (de skūtsjesiler), want ik had de indruk dat zij zeer gecharmeerd was van deze stoere en aantrekkelijke Fries.
Misschien dat er op de Nieuwestad iets geschikts voor haar is.
Bijvoorbeeld als buurvrouw van PvdA-wethouder Peter den Oudsten.
Weliswaar is hij minder stoer en aantrekkelijk, maar dat mag de pret niet drukken. Want het lukt Peter toch maar mooi om met geld van het stadsvernielingsproject zijn woonomgeving helemaal naar eigen smaak in te richten.

Dan is het toch stukken eenvoudiger om een arme sloeber te zijn.
Een arme sloeber huurt een flatje, vervolgens wordt deze afgebroken, de arme sloeber krijgt weer ergens anders een flatje en als klap op de vuurpijl krijgt de arme sloeber ook nog een royaal bedrag van 6000 gulden mee om hiermee het nieuwe flatje in te richten. Dit allemaal in een tijdsbestek van nog geen jaar.
Hopelijk lukt het Loekie om gauw iets geschikts te vinden. In ieder geval mag ze rekenen op hulp van de bekende Leeuwarder freelance-journalist Andries Veldman. Hij heeft namelijk een actie voor het stumper opgericht:
Zoek voor Loek.

Prinses Minima

Top