Opgegraven uit het archief: Een ingezonden en in de Leeuwarder Courant geplaatst stuk van Pyt van der Galiën, voorzitter Ver. P.E.L. over de belastingplannen van Vermeend. Dit verhaal resulteerde in een aanvaring tussen staatssecretaris Vermeend en... de Ver. P.E.L. Vermoedelijk zonden gedienstige partijgenoten het stuk door naar Vermeend, die het las en over de rooie ging. Hij belde toen meteen de Leeuwarder Courant en eiste dat zijn reactie nog diezelfde zaterdag in de Leeuwarder Courant kon worden geplaatst... (journalisten-info) Dat lukte niet meer, maar de week daarop wel: Vermeend werd behoorlijk persoonlijk in zijn reactie. Het liep ook vlak tegen de verkiezingen... M.a.w.: Dit was een actie 'beschadiging PvdA' die niet getolereerd kon worden... Kortom: Het stuk was dus raak, in alle simpelheid. Men moet wel in de gaten houden dat er toen minder details bekend waren dan nu en dat de 'vermogensrendementsheffing' toen stond op 25% van 4% boven de vrijstellingsgrens, nu op 30% boven de vrijstellingsgrens.

Leeuwarder Courant 26-2-1998

Nieuw belastingplan is een cadeautje voor de rijken


Minister Zalm (VVD) en staatssecretaris Vermeend (PvdA) hebben een plan voor een nieuw belastingstelsel gepresenteerd. Dat plan komt neer op een enorme belastingverlaging voor de hoogstbetaalden die door de lagerbetaalden gefinancierd wordt.
Om te begrijpen hoe dat in zijn werk gaat moet u weten hoe het Nederlandse belastingstelsel werkt. De belastingen zijn in Nederland in twee groepen onderverdeeld, de directe belastingen en de indirecte belastingen. Directe belastingen worden rechtstreeks over uw inkomen of vermogen geheven. Voorbeelden zijn de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting. Indirecte belastingen betaalt u over de produkten die u koopt. Bekende voorbeelden zijn de BTW en de benzineaccijns. Vermeend en Zalm stellen voor het hoogste BTW-tarief van 17,5% naar 19% te verhogen. Dat betekent dat u meer belasting gaat betalen over de produkten die u koopt. Die produkten worden dus gewoon duurder. Deze belastingverhoging wordt dan gebruikt om alle tarieven - dus ook de hoogste - van de inkomstenbelasting te verlagen.
Waarom betekent dat nu een verslechtering voor mensen met een laag inkomen? Omdat mensen met een laag inkomen een groter deel van hun inkomen gebruiken om produkten te kopen dan mensen met een hoog inkomen. Een verschuiving van directe belastingen naar indirecte belastingen is dan ook altijd in het nadeel van mensen met een laag inkomen.
In het voorstel van Vermeend en Zalm wordt het geld dat ze u meer laten betalen voor de produkten die u koopt gebruikt om de belasting voor de hoogste inkomens in Nederland te verlagen.

Ook willen de bewindslieden een zogeheten 'vermogensrendementsbelasting' invoeren. Met name de PvdA probeert ons wijs te maken dat die nieuwe belasting bedoeld is om de hoogste inkomens aan te pakken. Dat is niets anders dan verkiezingsrethoriek. In feite gaan de rijkste mensen in Nederland er met die vermogensrendementsbelasting enorm op vooruit. De nieuwe belasting gaat namelijk alle inkomsten uit vermogen omvatten.
Hoe gaat dat in zijn werk? Iemand die een miljoen gulden heeft zal dat miljoen meestal niet in een oude sok stoppen, maar het beleggen in aandelen en/of obligaties. Daarover wordt dividend (het 'rendement') uitgekeerd. Tot nu toe was het zo dat rijke mensen die hun geld op die manier belegden over hun rendement (eigenlijk dus de winst die ze maakten) 50 of 60% inkomstenbelasting betaalden. Die belasting wordt dus geheven over het werkelijke rendement dat men behaalt. Vermeend en Zalm willen de nieuwe vermogensrendementsbelasting niet heffen over het werkelijke rendement maar over een van te voren vastgesteld percentage. Dat heeft men vastgesteld op 4%. Op zichzelf is dat al een belachelijk laag percentage, aangezien bijna alle beleggingen een veel hoger rendement opleveren. Over die 4% hoeft men dan slechts 25% belasting te betalen. Ter verduidelijking geven we een eenvoudig rekenvoorbeeld. Stel dat iemand een vermogen van 1 miljoen gulden heeft. Van dat miljoen hoeft over de eerste 37.500 gulden geen belasting betaald te worden (de zogeheten belastingvrije voet). [N.b.: Bekend is nu: Wordt ¦37463,- secr. PEL]
De belasting wordt dus geheven over een bedrag van ¦962500,-.
Men gaat er van uit dat het rendement over dat bedrag niet meer dan 4% zal zijn = ¦38500,-. Daarover moet dan 25% belasting betaald gaan worden = ¦9625,-. Iemand met een vermogen van een miljoen betaald straks dus niet meer dan ¦9625,- gulden belasting over het rendement dat over het vermogen behaald wordt. Essentieel in dit voorstel is dus dat het werkelijke rendement dat iemand behaald heeft er niet meer toedoet. Ook al heeft iemand op de beurs over een vermogen van een miljoen een rendement van 10% behaald, dan nog betaald hij of zij niet meer dan ¦9625,- vermogensrendementsbelasting. Het gevolg van dit voorstel zal dan ook zijn dat de kloof tussen de hoogste en de laagste inkomens nog groter zal worden.
En dan te bedenken dat dit voorstel afkomstig is uit de koker van een PvdA-staatssecretaris. Troelstra, Drees en Den Uyl zouden zich in hun graf omdraaien.

Reactie van Vermeend