Vereniging De Horzel in Leeuwarden is een samenwerkingsverband op het gebied van belangen van mensen met een uitkering van drie organisaties: Stichting Blut, Komitee Vrouwen en Bijstand en Ver. P.E.L. Naar het Cliëntenoverleg van de Sociale Dienst ging de volgende brief met als bijlage het Eindrapport van de Werkgroep Sociale Zekerheidsadvocaten in Groningen over verhoormethoden van de sociale recherche.


VERENIGING DE HORZEL
p.a. POSTBUS 2602 8901 LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636

AAN HET CLIËNTENPLATFORM VAN DE SOCIALE DIENST
POSTBUS 111
8900 AC LEEUWARDEN
T.a.v. het secretariaat

Onderwerp: Sociale recherche

Leeuwarden, 3-12-1999

Geachte leden van het Cliëntenplatform,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Op 13-9-1999 hebben een aantal advocaten in de provincie Groningen een definitieve versie gepubliceerd van een rapport dat gaat over de werkwijze van de Sociale Recherche m.b.t. cliënten van sociale diensten die van bijstandsfraude verdacht worden.
Het rapport is ontstaan naar aanleiding van een oproep op 2-7-1999 in diverse dagbladen om klachten bij hen te melden over bedoeld optreden. Als bijlage sturen wij u de definitieve versie van hun rapport.

De stad Leeuwarden wordt in het rapport niet genoemd. Dit zou kunnen betekenen dat de sociaal rechercheurs hier 'model' werken, altijd correct optreden en zich stipt aan de regelgeving houden.
De klachten echter zoals geïnventariseerd, kwamen uit een groot aantal plaatsen in het land en niet alleen uit de drie noordelijke provincies. Wij kunnen ons echter slecht voorstellen dat de sociaal rechercheurs in Leeuwarden alleen 'goed' zijn en die in vele andere plaatsen 'fout'.

Wij nemen de suggestie over uit het rapport waarin de aanbeveling wordt gedaan om verhoren van verdachten van bijstandsfraude ed. voortaan op video-tape op te nemen. Opsporingsambtenaren van de sociale dienst die correct handelen (en bijv. geen ongeoorloofde druk op verdachten uitoefenen) hebben hiervan niets te vrezen, integendeel: Het beschermt ook hen tegen onterechte klachten van verhoorde cliënten van de sociale dienst, die net zo goed wel eens zullen voorkomen. Kortom: De verhoorsituatie wordt hiermee exact vastgelegd. Wij stellen tevens voor om voortaan toe te staan dat desgewenst een derde bij het verhoor aanwezig is als waarnemer, bijv. een vertrouwenspersoon van de cliënt of een raadsman.
Aanvullend menen wij dat bedoelde video-tapes behoren te vallen onder de privacy-wetgeving en het privacy-reglement van de gemeen- te Leeuwarden en dat deze tapes indien het dossier is afgehandeld, behoren te worden vernietigd.

Bij deze doet de Vereniging De Horzel het verzoek om dit onderwerp aan de agenda toe te voegen voor de vergadering van het Cliënten- overleg van 13 december 1999.

Met vriendelijke groet,

secretaris Ver. P.E.L.

Namens Ver. P.E.L.,

(secretaris)

Namens Stichting Blut,

(secretaris)

Namens Komitee Vrouwen en Bijstand

(Voorzitster)

Bijlage: