Uit de P.U.F.-Nieuwsbrief van het Platform Uitkeringsgerechtigden Friesland van oktober 1999 het volgende bericht:

PUF IS KWAAD!!!

Privacy van uitkeringsgerechtigden onnodig aangetast!

In 1998 heeft PUF uitgebreid actie gevoerd tegen het anoniem klikken bij vermeende bijstandsfraude. Buren worden uitgenodigd wantrouwen te zaaien. PUF vindt dat een goed burencontact en onderlinge hulp belangrijk is. Wantrouwen zaaien met door de overheid gestimuleerde sociale controle is erger dan de kwaal!! Buren moeten goed met elkaar om kunnen gaan!!! Privacy van een al kwetsbare groep wordt onvoldoende gewaarborgd!!! PUF heeft zich toentertijd collectief kwaad gemaakt. Nu is er een nieuwe reden: De gemeente Leeuwarden heeft in haar aanvraagformulier [en in het heronderzoeksformulier; opm. secr. PEL] het volgende staan:

Verklaring en ondertekening:
Door dit formulier te ondertekenen verklaart u dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente het recht op bijstand vast kan stellen. Het onjuist/onvolledig invullen van dit formulierkan leiden tot beëindiging of vermindering van de uitkering die kan worden teruggevorderd. Het kan daarnaast leiden tot een administratieve sanctie of tot strafrechtelijke vervolging. Op grond van de wet moet de gemeente de gegevens controleren. U stemt ermee in dat de gemeente bij andere instanties of personen inlichtingen vraagt die voor vaststellen van het recht op bijstand nodig zijn...

Hiermee lever je als burger, afhankelijk van een uitkering, je privacy in!!!
Gemeente Leeuwarden: SCHRAPPEN DIE HANDEL!!!
Einde berichtje uit de PUF-Nieuwsbrief.


Sectorhoofd Herder stelde op 1-11-1999 in de vergadering van de Cliëntenraad hierover dat deze toestemming geen betrekking had op individuele burgers, maar op instanties die in de Algemene Bijstandswet worden genoemd. Dat is merkwaardig, omdat een groot aantal instanties volgens artikel 122 ABW al verplicht zijn desgevraagd inlichtingen te verstrekken. Waarom dan nog eens toestemming hiervoor aan de aanvrager van bijstand gevraagd?! Artikel 121 ABW regelt bovendien deze verplichting voor werkgevers (het kan bijv. om aanvullende bijstand gaan) en ex-werkgevers. Op het verzoek van het PEL om de tekst dan tenminste zo te wijzigen dat er iets staat in de zin van 'zoals bedoeld in art. 121 en 122 ABW' ging Herder niet in. Nog merkwaardiger zijn de notulen van het Cliëntenplatform, die overigens steeds slechter genotuleerd lijken te worden. Het heet daar cryptisch:

'Mw. Meijer: Waarom is de tekst bij de ondertekening onderaan het heronderzoekformulier vetter en groter gedrukt? O. Herder deelt mee dat deze vraag eveneens in de raadsadviescommissie is gesteld. O. Herder heeft hierop geantwoord dat de ondertekening en vragen naar geldig contract sinds jaar en dag in dezelfde vorm worden gesteld. Exact dezelfde tekst is gehanteerd alleen de letters zijn groter gemaakt. De wet wordt op deze wijze conform toegepast.'

En dat ging dan om bovengenoemde kwestie...
Deze notulen liggen na goedkeuring t.z.t. ook voor de gemeenteraadsleden ter inzage. Het is hen niet kwalijk te nemen dat zij dergelijke notulering m.b.t. deze kwestie óók niet snappen...

Secretaris P.E.L.