RAADSMEERDERHEID VERLAAGT TARIEVEN OZB 2002 EEN BEETJE


Uit de Leeuwarder Courant van ma. 17/12/2001: 'College neemt lagere ozb-opbrengst voor lief'.
Uit de Leeuwarder Courant van di. 18/12/2001: 'Tarieven ozb nog iets meer omlaag'.


Op 17/12/2001 vergaderde de gemeenteraad o.a. over de tarieven voor de OZB (Onroerende Zaak Belasting) in 2002. Het raadsstuk voor de vergadering was door het College van B en W al veranderd, nadat er de nodige kritiek op was geweest in de Commissie Bestuur en Middelen. Uit de Leeuwarder Courant van ma. 17/12/2001:

COLLEGE NEEMT LAGERE OZB-OPBRENGST VOOR LIEF

LEEUWARDEN - De tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen (ozb) stijgen volgend jaar minder dan burgemeester en wethouders aanvankelijk voorstelden. Blijkens een nieuw voorstel aan de gemeenteraad zal de stijging voor woningen 1,5 procent zijn (was: 5 procent) en voor niet-woningen 32,5 procent (was 37 procent).
De bruto-opbrengst zal hierdoor f2,2 miljoen lager uitvallen.

Het college komt met de matiging van het tarief tegemoet aan kritiek uit de raadscomnmissie bestuur en middelen. De commissie vindt dat de tarieven niet harder mogen stijgen dan na de verkiezingen van 1998 is afgesproken. Dit komt er op neer dat alleen de extra kosten voor het gemeentelijk rioleringsplan een tariefstijging kunnen bewerkstelligen.

[Dat komt omdat het rioolrecht ook opgesloten zit in de totale tarieven OZB. Als afzonderlijke heffing is indertijd het rioolrecht afgeschaft.]

Verder lag er nog een raadsuitspraak van afgelopen voorjaar waarin streeftarieven voor volgend jaar werden genoemd. Burgemeester en wethouders zeggen dat zij de ozb-tarieven opzettelijk ruim hadden begroot om eventuele tegenvallers bij de inning op te kunnen vangen.
Er liggen bij de gemeente 10.000 bezwaarschriften tegen de aanslagen over 2001.

[Waarvan 6000 afkomstig zijn van de woningcorporaties.] ------------------------------------------------------------------------ Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Ondanks ons dure abonnement op de Raadsstukken hadden we o.a. het raadsstuk over de OZB voor 2002 niet gekregen, zodat nadere details m.b.t. de door B en W al zelf voorgestelde bijstelling van de tarieven niet precies zijn na te gaan.
In de raadsvergadering hierover op 17/12/2001 bleek dat een aantal partijen vond, dat B en W niet ver genoeg waren gegaan. Een amendement (wijzigingsvoorstel) van de NLP, waarbij een in het tarief meegenomen 1,5 procent risicomarge (i.v.m. het risico dat de gemeente bezwaarschriften zou kunnen verliezen!) er weer uit ging, schoot op dat punt het voorstel aan flarden:
Het kreeg de steun van NLP, CDA, VVD, Christen-Unie, Leefbaar Leeuwarden, D66 en de SP en haalde daarmee een raadsmeerderheid.
Terecht merkte Maurice Hoogeveen van D66 op, dat het fout was de berekeningsbasis voor de tarieven te verschuiven, zoals het College had gedaan. Jacobse van de NLP had al daarvoor gesteld dat het onjuist was om door 'constructies' de opbrengst op te rekken. Het kwam er op neer, dat de tarieven OZB voor 2002 nu worden:

Woningen:

- Eigenaarsdeel: EUR 6,16 (f13,57) In 2001 f13,67
- Gebruikersdeel: EUR 4,95 (f10,91) In 2001 f10,94

- TOTAAL: EUR 11,11 (f24,48) In 2001 f24,61

Niet-woningen:

- Eigenaarsdeel: EUR 9,42 (f20,76) In 2001 f16,01
- Gebruikersdeel: EUR 7,56 (f16,66) In 2001 f12,81

- TOTAAL: EUR 16,98 (f37,42) In 2001 f28,82

Door de forse OZB-blunder in 2001 was het juridisch gesproken onvermijdelijk dat voor de niet-woningen toen een lager tarief moest worden aangehouden dan eigenlijk had gemoeten, als alles juist was berekend.

In het oorspronkelijke voorstel voor de Commissie Bestuur en Middelen zouden de tarieven 2002 worden:

Woningen:

- Eigenaarsdeel: EUR 6,52 NU dus EUR 0,36 minder.
- Gebruikersdeel: EUR 5,22 NU dus EUR 0,27 minder.

- TOTAAL: EUR 11,74 NU dus EUR 0,63 minder.

Niet-woningen:

- Eigenaarsdeel: EUR 9,96 NU dus EUR 0,54 minder.
- Gebruikersdeel: EUR 7,97 NU dus EUR 0,41 minder.

- TOTAAL: EUR 17,93 NU dus EUR 0,95 minder.

Het zijn geen enorme correcties en de OZB blijft erg hoog, maar het is in elk geval beter dan niets en voor de woningen iets lager dan in 2001 zoals toen uiteindelijk door de Raad in september (!) 2001 werd vastgesteld. Het is dus het tarief per f5000,- WOZ-waarde ofwel per EUR 2268 WOZ-waarde.

De Leeuwarder Courant van dinsdag 18/12/2001 meldde over het raadsdebat het volgende:

TARIEVEN OZB NOG IETS MEER OMLAAG


LEEUWARDEN - De Leeuwarder gemeenteraad heeft de tarieven voor de onroerende-zaakbelasting gisteravond nog iets lager vastgesteld. Op voorstel van de NLP ziet de gemeente af van de voorgestelde risicovoorziening van bijna f1,3 miljoen. Hierdoor daalt het tarief voor woningen met twee kwartjes per f5000 en dat voor niet-woningen met drie kwartjes.

[N.B.: De juiste getallen staan boven dit artikel.]

De NLP kreeg steun van de collegepartijen CDA en VVD en verder van de SP, D66, Christenunie/SGP en de lijst-Dolstra.
Een voorstel van de PvdA tot een bescheiden tariefsverlaging door middel van het belasten van woningen in aanbouw haalde het niet.
[Woningen in aanbouw die nog niet klaar zijn worden in Leeuwarden i.t.t. veel andere gemeenten niet aangeslagen voor de OZB. Door de totaalopbrengst van alle OZB gelijk te houden en deze huizen in wording ook te belasten, stijgt de opbrengst echter en kan het tarief iets omlaag. Dat zat achter het idee. Ik vraag me af of de uitvoering ervan niet tot allerlei gedoe had geleid: Op hoeveel taxeer je een huis dat half af is? En wat heet 'half af?']

De gemeenteraad schafte de woonschepen-belasting af. [Dit was de Roerende Zaak Belasting, die op juridische gronden door het rapport Monsma in flarden was geschoten en waarvan de inning tot dusver succesvol was gepareerd door veel woonboot-bewoners.] Volgend jaar wordt er een vervangende heffing gezocht.
[Roekiman van PAL/GroenLinks wilde dan een soort baatbelasting voor schepen, alsof ook de baatbelasting voor winkeliers in de binnenstad nu al niet juridisch zwak staat...]

----------------------------------------------------------------------- Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].