PEL stuurt brief aan Raad over hoge tarieven Afvalstoffenheffing 2002. (Brief 27/11/2001)


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl Website URL: http://clik.to/pel
==============================================================

AAN DE LEDEN VAN DE
GEMEENTERAAD VAN LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Tarieven
Afvalstoffenheffing
voor 2002

Leeuwarden,27/11/2001

L.S.,

deze brief is gericht aan de leden van de gemeenteraad in het algemeen en aan de leden van de Commissie Bestuur en Middelen in het bijzonder.

De tarieven (na verdiscontering van de Zalmsnip) waren in 2000:
1-p.huish. f252,-
Meerp.huish. f 327,-

Idem in 2001:
1-p.huish. f285,-
Meerp.huish. f366,-

Voorstel B en W voor 2002:
- 1-p.huish. f312,- (EUR 141,60)
- Meerp.huish. f399,- (EUR 181,20)

Conclusie: Tarief 1p. huish. stijgt 9,47% en tarief meerp. huish. stijgt 9,01% t.o.v. 2001.

De onderlinge verhoudingen tussen de tarieven meerpersoons/eenpersoons huishouden:

In 2000: 129 staat tot 100
In 2001: 128,42 staat tot 100
In 2002: 127,88 staat tot 100

Langzaam maar zeker verschuiven de onderlinge tariefsverhoudingen ten nadele van eenpersoonshuishoudens.

Wij herhalen nog maar eens wat we op 1/11/2000 n.a.v. de tariefvoorstellen 2001 ook al opmerkten:

Er dient kritisch gekeken te worden naar de tariefsverhouding eenpersoons- en meerpersoonshuishouden. Dit op basis van vaste en variabele lasten bij het ophalen en verwerken van afval. De gemeentelijke reactie was indertijd dat niet of nauwelijks was afgeweken van de al eerder bestaande verhouding tussen beide tarieven.

Maar dat betekent o.i. slechts dat de bestaande willekeurige verhouding tussen de beide tarieven wordt gehandhaafd.
Wij noemen dat willekeurig omdat bij de start van het twee-tarievenstelsel niet is gekeken naar de verhouding tussen vaste en variabele lasten. Dat zou alsnog moeten gebeuren, teneinde een redelijke tariefsverhouding te kunnen vaststellen.

Ten tweede is ons indertijd meegedeeld dat er een politieke afspraak zou bestaan, het tarief voor meerpersoonshuishoudens niet te laten stijgen boven de f400,-
Als dat verhaal juist is, is wel duidelijk wie dat dan mogen bezuren.

De tarieven stijgen weer fors en het lijkt wel of er steeds meer lasten de tarieven gaan bepalen:
Kapitaallasten voor de nieuwbouw van de verzelfstandigde sector Reiniging en Technisch Onderhoud (Fryslan Miljeu) beinvloeden in 2002 voor het eerst ook de tariefhoogte, omdat al in 1998 is afgesproken dat de gemeente een bijdrage levert in hun kapitaallasten voor hun nieuwe pand.
Blijft deze in 2002 nog beperkt omdat pas vanaf 1/11/2002 hun nieuwe pand klaar is, in 2003 moet de gemeente al f1.100.000 per jaar bijdragen.
Ofwel: Wij dus als burgers.
Waarom sprak men dit eigenlijk zo af?
En wat heet zo eigenlijk 'verzelfstandiging'? Makkelijk is dat, subsidie geven aan het z.g. zelfstandige bedrijfsleven over onze ruggen heen. Mag dat allemaal wel i.v.m. Europese regelgeving?

Op blad 5 wordt gesteld dat er geen onttrekkingen worden gedaan aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.
Als reden wordt gegeven dat in 2003 bovengenoemde kapitaallasten er zo in hakken, dat dan een deel van de egalisatiereserve moet worden ingezet om extreme tariefstijgingen te voorkomen.
Vraag is of dat dan deels uit de egalisatiereserve moet komen; sterker nog:
Vraag is of dat soort afspraken uberhaupt door de burgers betaald moeten worden.
M.a.w.: Horen dergelijke lasten wel te worden versleuteld in de tarieven Afvalstoffenheffing?
En: Kan de gemeente ooit weer af van zijn in 1998 gemaakte afspraken of blijft Fryslan Miljeu voor lange tijd een financieel blok aan het been?

Op blad 6 wordt duidelijk dat er wel degelijk in 2002 onttrekkingen plaats vinden uit de egalisatiereserve, alleen niet t.b.v. het wat in de hand houden van de tarieven:
Er wordt nl. f223.000 uit de reserve gehaald "in verband met niet gerealiseerde, maar wel geraamde exploitatiewinst op de verhuur van het perceel Jachthavenlaan 2 over de jaren 2000 en 2001."
Wat is dit voor flauwekul?! Het is duidelijk:
De gemeente gaat de egalisatiereserve voor steeds meer zaken benutten; m.a.w.:
In feite kun je de gemeente niet alleen laten met deze pot met geld.
De verleiding is te groot en er zit nog maar f616.500 in kas...

Principiele vraag is:
Welke investeringen mag een gemeente rechtstreeks (tarieven) ten laste brengen van de burgers en welke investeringen behoren uit andere middelen betaald te worden?
VOORSTEL is, dat dit nu eens duidelijk op een A4-tje t.b.v. de Raad wordt neergezet. Kunnen of willen B en W dit niet, dan zijn wij van mening dat de egalisatiereserve maar weer moet worden opgeheven.

Want bedenkt U wel: De hele egalisatiereserve is in feite TEVEEL BETAALD GELD DOOR BURGERS IN HET KADER VAN DE KOSTENDEKKENDHEID VAN DE TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING.
De reserve is slechts gekweekt om al te hevige tariefschokken te voorkomen.

M.b.t. tot het innen van de Afvalstoffenheffing nog het volgende:

Wij hebben uit andere stukken begrepen dat de gemeente per 1/1/2002 een z.g. 'kennisgeving van aanslag' wil gaan sturen i.v.m. het feit dat de inning veelal verloopt via Essent.
Wij zijn hier sterk voorstander van, zoals u reeds zult hebben begrepen uit onze brief aan de Raad m.b.t. de z.g. 'quick scan' van adviesbureau Monsma. In die brief hebben wij ook argumenten genoemd m.b.t. de vraag waarom het goed is, de heffing van de Afvalstoffenheffing weer zelf te gaan doen.
Wij hebben begrepen dat u vanaf 2003 een rechtstreeks aanslagbiljet Afvalstoffenheffing wilt gaan sturen. M.b.t. betalingsproblemen zou iets soortgelijks qua incasso uitgewerkt kunnen worden zoals wij voorgesteld hebben in onze brief van 27/11/2001 over de OZB-tarieven.
(Zie punt 5 van die brief)

M.b.t. de lagere inkomens net boven bijstandsniveau: We beginnen ons ernstige zorgen te maken:
Jaar na jaar stijgen de tarieven fors. Op bijstandsniveau kan nog kwijtschelding verkregen worden, maar net daarboven is een helder systeem met eenduidige vaste criteria voor gedeeltelijke kwijtschelding van even zo groot belang als bij de OZB.
Ook m.b.t. de Afvalstoffenheffing vragen wij op dit punt helderheid en duidelijkheid voor de burger, met een duidelijke folder waarin precies staat wat de criteria zijn, zodat men dit zelf ook kan uitrekenen.
(Het huidige aanvraagformulier geeft geen enkel aanknopingspunt om te bepalen of men wel/niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.)
Wij stellen ook hier voor om de eigenaar-bewoner met een laag inkomen en woonlasten die, indien hij dezelfde gegevens had ingevuld als huurder, kwijtschelding had gehad van Afvalstoffen- heffing, ook (geheel of gedeeltelijk) kwijtschelding te geven.
Technisch gesproken komt dit neer op het buiten beschouwing laten van het eigen vermogen in de woning. Het 'dogmatische' standpunt dat hij/zij ook het huis kan verkopen om de Afvalstoffenheffing te kunnen betalen, lijkt ons niet meer van deze tijd.
Evenals bij de OZB denken wij niet dat deze maatregel extreem veel geld zal kosten, omdat er niet zoveel eigenaar-bewoners zullen zijn met een inkomen op of net boven bijstandsniveau. Dat laatste mag echter geen reden zijn om dan maar niets te doen 'omdat het toch maar om enkelen gaat'.
Vergeet niet, dat armoede altijd persoonlijk is, ook al zou het om maar 30 mensen gaan.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Vereniging P.E.L. teken ik,

hoogachtend,

secretaris