PEL STUURT BRIEF AAN RAAD OVER HOGE TARIEVEN OZB IN 2002 VOOR MET NAME MENSEN MET LAGE INKOMENS


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl URL website: http://clik.to/pel
==============================================================

AAN DE LEDEN VAN DE
GEMEENTERAAD VAN LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Tarieven OZB 2002

Leeuwarden,27/11/2001

Geachte Raadsleden,

deze brief is gericht aan de hele gemeenteraad en in het bijzonder aan diegenen onder u die zitting hebben in de Commissie Bestuur en Middelen.
Voorzover ons bekend vergadert de Commissie Bestuur en Middelen op 28/11/2001 ook over o.a. de tarieven OZB 2002, nadat aanvankelijk volgens onze info een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen was ingepland over alle tarieven voor 2002 inzake alle belastingsoorten.

Onze opmerkingen:

1. Afgelopen voorjaar heeft de gemeente een brief geschreven aan de Vereniging Nederlandse gemeenten met als strekking dat op termijn eigenlijk de OZB afgeschaft zou moeten worden. Daar zijn wij een groot voorstander van onder een gelijktijdige compenserende kleine verhoging van de inkomstenbelasting en een compenserende uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeenten.
(Grondgedachte: Een qua inkomsten budgettaire operatie.)
VRAAG: Zijn er ontwikkelingen te melden en zo ja, welke?

2. Zoals bekend zijn bij de hertaxatie de WOZ-waarden van juist de goedkopere woningen naar verhouding veel meer gestegen dan de WOZ-waarden van de duurdere woningen.
Volgens artikel 220f van de Gemeentewet moet echter het tarief van de belasting voor elke volle f5000,- van de heffingsmaatstaf gelijk zijn. Juist de eigenaren en de huurders van de goedkopere huizen worden door de wetssystematiek vanaf 2001 onevenredig zwaar belast. Dit blijft zo in 2002 ev.
Naar aanleiding daarvan twee punten:

a. Wij stellen voor om artikel 220h lid 1 en 2 te gebruiken en te verwerken in de belastingverordening 2002.
Artikel 220h lid 1 stelt met zoveel woorden dat in de belastingverordening kan worden bepaald dat geen belasting wordt geheven indien de heffingsmaatstaf blijft beneden de f25.000,- dan wel een in de belastingverordening te bepalen lager bedrag.

Wij stellen voor geen belasting te heffen op alle objecten met een WOZ-waarde van maximaal f24.999,-
Het zal niet om veel objecten gaan, maar alle beetjes helpen qua lastenverlichting.

Artikel 220h lid 2 stelt dat in de belastingverordening belastingbedragen tot maximaal f20,- kunnen worden opgenomen, waarvoor geen invordering zal plaats hebben.
Wij stellen voor om ook dit te verwerken in de belastingverordening.
Ook hierbij zal het niet om veel objecten gaan, maar ook hiervoor geldt hetzelfde.

b. Wij stellen voor om even (bv. door bureau Monsma) te laten nagaan of het volgende juridisch mogelijk is:

Bij alle woningen met een WOZ-waarde tot pakweg f125.000,- (grens arbitrair; politiek te bepalen) geen belasting te heffen over een bedrag van f25.000,- naar analogie van artikel 220h lid 1. (zie hierboven)
Het tarief zelf blijft uiteraard gelijk, alleen wordt 25.000 gedeeld door 5.000 is 5 maal het tarief per f5.000,- niet ge- ind.
Indien dit m.b.t. het gelijkheidsprincipe t.o.v. niet- woningen op problemen stuit, vallen ook de niet-woningen hieronder.
N.B.: Vermoedelijk is het bovenstaande juridisch niet haalbaar, zodat het probleem voor huurders en eigenaar-bewoners in de goedkopere huizen fors blijft:
Een huurder gaat in 2002 in een huisje met WOZ-waarde van f125.000,- 21 maal f11,48 betalen is f241,08 is f20,09/mnd en de eigenaar-bewoner 21 maal f25,82 (eigenaarsdeel plus gebruikersdeel) is f542,22 is f45,18/mnd.
We hebben het hier dan qua WOZ-waarde om de allergoedkoopste flatjes!

3. Uit het "Behandelvoorstel voor de Commissie Bestuur en Middelen" van 28/3/2001 bleek (blz. 4 punt 4b onderaan):
"Als er goed gerekend was, waren de tarieven voor woningen f0,65 lager geweest dan ze nu zijn (huidige tarief fl. 24,65; had moeten zijn fl. 24,00)." Einde citaat.
Op 10/9/2001 stelde de Raad eindelijk het definitieve tarief vast voor woningen: f24,61 totaal. Dat wordt nu f25,82
Ons VOORSTEL is, dat tarief te verminderen met f0,61 en dit dus f0,61 te laag vast te stellen omdat het woningtarief in 2001 f0,61 te hoog was. M.b.t. de niet-woningen moet dan even gekeken worden naar het vastgestelde tijdvakpercentage om te zien of dat tarief dan ook iets lager moet.
Dit lijkt ons een van de weinige mogelijkheden om althans *iets* te doen aan de o.i. veel te hoge tarieven OZB voor eigenaar-bewoners van de goedkopere huizen.
Dit scheelt f13,20 per f100.000,- WOZ-waarde en ook hier geldt: Alle beetjes helpen.

4. Kwijtscheldingsbeleid:

a. Huurders die uitsluitend een bijstandsuitkering krijgen kunnen kwijtschelding OZB aanvragen en krijgen.
Eigenaar-bewoners niet. Dit blijven wij onterecht vinden.
Veel eigenaar-bewoners met een bijstandsuitkering zullen er niet zijn: Het gaat veelal om mensen die ooit in de goedkope tijd een huisje kochten toen ze werk hadden, maar daarna in de bijstand zijn geraakt. M.a.w.: Extreem veel geld zal de gemeente hier niet bij inschieten.

b. Gedeeltelijke kwijtschelding: De criteria zijn mistig. Het wordt eens tijd dat de gemeente haarfijn in een verordening plus een folder zet wat die criteria nu precies zijn.
Het gedeeltelijke kwijtscheldingsbeleid is van bijna nog groter belang dan de kwijtschelding op bijstandsniveau omdat velen geen bijstand hebben maar middels een deeltijdbaantje of een andere uitkering inkomsten net boven bijstandsniveau hebben.
Ook gedeeltelijke kwijtschelding behoort te gelden voor eige- naar-bewoners.

M.b.t. punt 4 a en b zou er eventueel aan gedacht kunnen worden (als politiek compromis), om eigenaar-bewoners die daarvoor in aanmerking komen, gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen m.b.t. het GEBRUIKERSDEEL OZB.
Want: Het blijft ongelijke behandeling: Een huurder met Abw kan kwijtschelding krijgen van het gebruikersdeel OZB maar een eigenaar-bewoner met Abw moet het gebruikersdeel geheel betalen.

5. Invorderingsbeleid:

Zoals bekend moet de aanslag OZB in maximaal 2 termijnen worden voldaan. Hier zal waarschijnlijk juridisch gesproken niets aan zijn te doen. Is er dan nog niet betaald, dan komt het gemeentelijke incassobeleid in beeld.
Ons VOORSTEL is om bv. 14 dagen na de laatste vervaltermijn van de aanslag OZB bij niet-betaling betrokkene een standaardformulier te sturen waarop een afbetalingsregeling kan worden aangevraagd.
De hoofdlijn m.b.t. dergelijke regeling zou o.i. kunnen zijn:
Men heeft in principe maximaal het hele resterende kalenderjaar om de openstaande OZB-schuld te voldoen, mits alles maar voor 31/12 van het belastingjaar binnen is bij de gemeente. Vorderingen die dan nog openstaan worden ge-ind m.b.v. de deurwaarder. (Behoudens bezwaarprocedures waarbij tevens 'schorsing/voorlopige voorziening' is verkregen door betrokkene)
VOORSTEL onzerzijds is, dit idee nader vorm te geven via een uitgewerkt voorstel aan de Commissie Bestuur en Middelen.

6. Op bladzijde 3 stelt het Behandelvoorstel tarieven OZB dat de stijging van het OZB-tarief deels voortkomt uit de jaarlijkse stijging van de rioolkosten en uit 2,5 procent 'oninbaar'.

Ter staving van dat percentage wordt ook de 2,5 procent onin- baar bij Essent aangevoerd die "bovendien het afsluiten van energie achter de hand heeft". Voor wat betreft levering van gas/elektra is dit correct, maar voorzover dit betreft het innen van 'meeliftende posten' zoals bv. de gemeentelijke Afvalstoffenheffing niet.
Mocht bedoeld zijn te stellen dat energieafsluiting een dwangmiddel is bij het innen van meeliftende gemeentelijke heffingen, dan is dat een doelbewust uit eigenbelang gelanceerd fabeltje, waar de gemeentelijke afdeling belastingen van onze kant bij gelegenheid al lang op werd gewezen.
Het energiebedrijf heeft schriftelijk tegenover ons al jaren geleden bevestigd dat zij niet tot afsluiting overgaat; sterker nog KAN overgaan indien slechts een meeliftende post niet aan haar wordt voldaan, maar de energiekosten zelf wel.
Overigens begrijpen wij niet waarom bij het "Overzicht tarievenberekening in NLG" of in EUR bij de posten 'vrijgestelde objecten' en bij 'correctie oninbaar' de bedragen zijn wegge- censureerd ofwel onleesbaar zijn gemaakt.

Als 'correctie leegstand 2,5 procent' wordt een bedrag vermeld van f1.536.025,- Hiermee werd de geraamde OZB-opbrengst gecor- rigeerd.
Ten eerste vragen wij ons af of de leegstand nog wel 2,5 procent is, of dat deze verder terugloop, ten tweede kan het bedrag o.i. alleen betrekking hebben op het gebruikersdeel OZB:
Een onroerende zaak heeft immers altijd een eigenaar?

Hoogachtend,

secretaris Ver. P.E.L.