Nadat we OZB-schandaal 1 en 2 hadden gehad was in feite de val van burgemeester Loeki van Maaren deels een soort OZB 3 affaire. Na het aftreden van de burgemeester is die affaire nog steeds niet voorbij, want nu moet binnenkort een rapport worden behandeld dat wethouder De Haan geheim had willen houden, maar toenmalig burgemeester Van Maaren niet. In haar afscheidsrede voor de raad had Van Maaren zich op dat punt geconcentreerd en ik vond dat verhaal in feite dodelijk voor wethouder De Haan in politiek opzicht, maar de meerderheid in de Raad deed daar niets mee, hoewel daar alle aanleiding voor was. Kwestie van bestuurscultuur, vind ik met Bram Peper indertijd in 'Buitenhof' m.b.t. Leeuwarden.
Uit de Leeuwarder Courant van 29-10-2001:


GEHEIM RAPPORT ZETTE CONFLICT MET VAN MAAREN OP SCHERP

LEEUWARDEN - Geheimhouding van een kritisch extern rapport over de Leeuwarder afdeling belastingen heeft het conflict tussen burgemeester Loeki van Maaren en de Leeuwarder wethouders deze zomer op scherp gezet.
Van Maaren wilde het rapport openbaar maken en gebruiken voor een stevig aanvullend onderzoek in de hele ambtelijke dienst. De wethouders kozen voor geheimhouding. Het rapport is in opdracht van PvdA-wethouder Hermien de Haan (financiën) opgesteld.
Meer hierover op de pagina's 4 en 11.


Uit de Leeuwarder Courant van 29-10-2001:

DE HAAN HIELD HARD OORDEEL BUREAU GEHEIM

Vervolg van voorpagina
LEEUWARDEN - Wethouder Hermien de Haan is op 5 september de confrontatie over het geheime rapport over de gemeentelijke belastingdienst van bureau Monsma uit de weg gegaan. Het door de stad ingeschakelde bureau signaleert in het rapport tal va risico's en juridische zwakten in de Leeuwarder belastingpraktijk. Sommige belastingverordeningen en opgelegde aanslagen zouden juridisch aanvechtbaar zijn.

Toen de VVD De Haan naar de bevindingen van Monsma vroeg, reageerde de wethouder ontwijkend. "De aanbevelingen van Monsma zijn omgezet in concrete punten", aldus de wethouder. De Haan sprak haar vertrouwen uit in de belastingdienst.

Wethouder De Haan zegde de raadscommissie een geschoonde versie van Monsma's rapport toe, maar die is nog altijd niet beschikbaar. De Volkskrant citeerde vanmorgen uit de inhoud van het geheime document.
Voor de VVD is dat aanleiding er vanavond opnieuw naar te vragen.

Naar aanleiding van de missers bij belastingen had Van Maaren tijdens het zomerreces gemeentesecretaris Arie Hofman extern offertes laten vragen voor doorlichting van het stadskantoor.
[N.B.: Dit ging dus over alles, niet alleen over de belastingafdeling.
Volgens Van Maaren later tijdens de burgemeesterscrisis, waren twee offertes bij de afdeling 'postregistratie' verdwenen...
Dat zou ze althans gezegd hebben tegen enige raadsleden: "Als je wat wilt, let dan ook op de postregistratie..." Enfin, hierover kan het PEL meepraten: Toen wij indertijd een brief stuurden naar de leden van de commissie Welzijn i.v.m. een CAO-probleem bij Stichting Werkwijzer en deze brieven afgaven op het stadskantoor, bereikten die brieven de leden van de commissie Welzijn niet...
Alleen enige commissieleden aan wie we bedoelde brief gewoon via de PTT hadden verstuurd naar hun huisadres, ontvingen de brief gewoon wel. Hiermee is niet gezegd dat de ambtenaren van de afdeling postregistratie op eigen houtje handelen: In dit geval zou door een wethouder zijn ingegrepen...]

Hiertegen kwamen de wethouders en de ambtelijke top in verzet.
[En juist dat typeert de Leeuwarder bestuurscultuur: Stel je voor dat er ècht eens in kaart wordt gebracht hoe alles in werkelijkheid functioneert...]

Eind augustus, toen oud-gemeentesecretaris Frans Steijvers Hofmans post waarnam, kozen de wethouders voor een minder vergaand risico-onderzoek. De ambtelijke top was daarmee wel akkoord.
[Uiteraard: Het kwam er toen op neer dat de ambtenaren zelf het voorwerk zouden doen m.b.t. dat onderzoek...
Wat een giller: Ambtenaren die onderzoeken of ze zelf gefaald hebben op bepaalde punten... Hoe bedenk je het.]

De wethouders zouden Van Maaren een publiekelijk minderheidsstandpunt hebben ontzegd.

D66 acht deze gebeurtenissen niet van invloed op het oordeel over Van Maaren. "Het bevestigt ons in het beeld, dat zij er niet in slaagde een samenbindend figuur te zijn in het college", zegt fractieleider Maurice Hoogeveen.
[Een onthullende opmerking: Een burgemeester moet meehuilen met de wolven in het bos en missers bedekken met de mantel der liefde als dat het College beter uitkomt. De echte 'fout' van Van Maaren was m.i. dat zij zich niet wenste aan te passen aan de Leeuwarder bestuurscultuur, een gesloten cultuur waaruit al jaren de geur van bederf opstijgt.
Kortom: De opmerking van Hoogeveen zegt meer over de positie van D66 daarin dan over Van Maaren.]

"De positie van wethouder De Haan was in onze ogen al langer onhoudbaar. Dat rapport van Monsma willen we graag zien en bespreken, maar dan op een andere dag en in een andere vergadering", vervolgt Hoogeveen.
Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].


De krant liet niet los, want op 30-10-2001, de dag na het grote raadsdebat over burgemeester Van Maaren, schreef zij:

DE HAAN VAAG OVER GEHEIME BELASTINGNOTA

LEEUWARDEN - PvdA-wethouder Hermien de Haan heeft tijdens het raadsdbat de door haar geheim gehouden bevindingen van belastingexpert afgedaan als "een zeer onvoldragen aanzet voor een verhaal, dat nog niet van ons was". Loekie van Maaren had het zeer kritische rapport willen openbaren aan de raad, maar De Haan zou dit hebben verijdeld door alle exemplaren te laten vernietigen.
[Binnen het College zelf zou het n.b. zo zijn gegaan, dat Hermien de Haan bij haar collega-wethouders en de burgemeester het stuk weer had opgehaald na lezing...
Kortom: Wie hier de echte 'burgemeester' was, was wel duidelijk. Vervolgens zou ze het rapport in de papierversnipperaar hebben gegooid of hebben laten gooien. Gelukkig mislukte die opzet, wat afgeleid kon worden uit het feit dat de Volkskrant kennelijk een exemplaar te pakken had weten te krijgen en daaruit ging citeren...]

Of het rapport inderdaad is verdwenen, liet De Haan vannacht in het midden. "Het is vertaald in verbeterpunten."Volgens Van Maaren legde de nota van Monsma zeer grote risico's bloot in de vaststelling en oplegging van lokale belastingen in Leeuwarden.
[Later bleek, dat dat niet overdreven was: Zie latere berichten.]

De rapporteur zou hebben ontdekt dat de belastingaanslagen in Leeuwarden niet altijd zijn ondertekend door degene die daartoe formeel is gemachtigd. Een belastingplichtige kan in zo'n geval bij de rechter de nietigheid van de aanslag inroepen.

Dit zou het geval zijn bij de baatbelasting, waarmee de gemeente kosten van het opknappen van de binnenstad omslaat over de middenstand.
[Alsof er ook maar 1 klant meer komt nu er een zooitje depri-kleurige grijze klinkers half los over de hele Nieuwestad zijn gelegd.]
Het rapport bevat ook kritiek op de bouwleges, die in Leeuwarden een vast percentage uitmaakt van de aanneemsom.

De Haan volstond in haar reactie met een verwijzing naar "een hoog bedrijfsrisico met grote financiële consequenties", als het rapport van Monsma zou uitlekken.
[En politiek verantwoordelijk voor die puinhoop is uiteraard wethouder De Haan. En daar gaat het wezenlijk om bij haar pogingen te verijdelen dat het rapport openbaar werd.]
De wethouder ontkende fel, dat de muilkorfbepaling in de vertrekregeling van Van Maaren vooral dient om Monsma's rapport onder de tafel te houden.

Van Maaren is er echter van overtuigd dat de zwijgplicht daarop slaat.
Alleen Addy Stoker (Christenunie/SGP) en Tom van Mourik (VVD) toonden gisteravond belangstelling voor het geheime belastingrapport. De Haan zegde hen een gekuiste versie toe.
[Kortom: Nog steeds bepaalt wethouder De Haan wat raadsleden mogen lezen en weten. Wat een dictator.]
Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Blijkbaar werd na het aftreden van de burgemeester de druk om het rapport van bureau Monsma toch openbaar te maken, te groot, want op 2-11-2001 schreef de Leeuwarder Courant:

DE HAAN: RAPPORT BELASTING OPENBAAR

LEEUWARDEN - Wethouder Hermien de Haan wil het geheime rapport van adviesbureau Monsma over feilen in de Leeuwarder belastingpraktijk snel openbaar maken. "Wat mij betreft morgen, want er wordt nu gedaan of er geheimzinnige dingen gebeuren", aldus de wethouder.
[En dat heb je dan als wethouder zelf veroorzaakt door je eerdere optreden m.b.t. dit rapport. En dan vreemd opkijken als raadsleden wel eens willen weten wat er in staat. Beetje buiten de realiteit allemaal.]

De VVD en de NLP hebben gevraagd om het rapport, waarvan oud-burgemeester Loekie van Maaren in augustus al vond dat de gemeenteraad het moest lezen. De raadscommissie bestuur en middelen wil nog deze maand een avond besteden aan belastingkwesties. Het document van Monsma komt dan ook ter tafel.
[Op woensdagavond 21-11-2001 behandelt de commissie Bestuur en Middelen wel o.a. een agendapunt 9, t.w. 'Stand van zaken belastingen', maar dat is iets anders dan een avond besteden aan de belastingkwestie en het rapport van Monsma over de zwakke punten. Ik ben heel bang dat die avond al is geweest en dat er sprake was van de zoveelste besloten vergadering...
Ook dat is een stukje 'bestuurscultuur' in Leeuwarden...]

Einde 4e LC-bericht. Commentaar tussen [].