Eindelijk is het dan zover: Het 'geheime' rapport Monsma is vrijgegeven.
Ik denk dat we dit uiteindelijk nog mede hebben te danken aan oud-burgemeester Van Maaren: Door haar opstelling in augustus jl. (Rapport hoort naar de Raad) plus de daarop volgende publiciteit rond haar aftreden, waarbij ook steeds weer dit rapport opdook, is zoveel druk gegenereerd, dat aan openbaarmaking niet meer viel te ontkomen.
Voor de helsdeuren weg, zogezegd.

Openingsartikel op voorpagina Leeuwarder Courant 17-11-2001:


LEEUWARDEN RISKEERT GROTE FISCALE STROP

Van een onzer redacteuren
LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden dreigt door bestuurlijk en ambtelijk falen miljoenen aan verwachte belastinginkomsten mis te lopen. De risico's zijn het grootst bij de onroerend-zaakbelastingen (ozb) en de baatbelasting voor herinrichting van de binnenstad.

Dit blijkt uit de 'quik scan' van adviesbureau Monsma, die tot dusver door PvdA-wethouder Hermien de Haan (financien) geheim werd gehouden.
Monsma signaleerde na een vluchtig onderzoek deze zomer dat veel Leeuwarder belastingaanslagen onbevoegd zijn ondertekend. Dit geldt voor de onder middenstanders impopulaire baatbelastingen (begrote opbrengst: fl. 2,3 miljoen) en de afvalstoffenheffing, waarvan de gemeente zo'n fl. 16 miljoen verwacht.

Wie tijdig bezwaar maakt of heeft gemaakt, kan de foute ondertekening in zijn procedure of rechtszaak aangrijpen om de betreffende aanslag met succes aan te vechten. Wethouder De Haan kon gisteravond het actuele risico voor de gemeente niet in geld uitdrukken.

Vast staat dat Leeuwarden fl. 3,8 miljoen minder aan ozb-inkomsten krijgt dan begroot door te hoge taxaties van de vliegbasis, het Aegon-kantoor, het Cambuurstadion en de Ijshal.

De Haan en haar ambtenaren zijn sinds eind augustus koortsachtig bezig de gaten in de Leeuwarder belastingpraktijk te dichten. De wethouder wil de woonschepenbelastingen wegens de talrijke risico's zelfs helemaal afschaffen. De eigenaren krijgen hun geld over de laatste drie jaar terug.
[Het gaat hier om de z.g. 'Roerende Zaak Belasting', die door woonschipbewoners van meet af aan is bestreden. Zij boeken alsnog een succes!]

Voor Leeuwarden dreigt sinds kort ook nog een ondertoezichtstelling door de Waarderingskamer vanwege nalatigheden bij de uitvoering van de Wet onroerende zaken.
[Ook dit is een nieuw feit. De Waarderingskamer houdt toezicht op de goede gang van zaken bij de uitvoering van de OZB. Het zou niet zo gek zijn als Leeuwarden eens een tijdje onder toezicht werd geplaatst....]
Volgens de kamer moet Leeuwarden zeven mensen extra aantrekken om de wet correct te kunnen uitvoeren. De Haan denkt dat twee genoeg is.
[Kortom: De gebruikelijke domme koppigheid die al tot zoveel narigheid heeft geleid.]

De Haan stelde gisteravond bij het vrijgeven van het vernietigende belastingrapport, dat de financiële risico's deels juist in de openbaarmaking zelf schuilen.
[M.a.w.: Dat wij het vals spelen met bv. een ondertekening die niet deugt en daarom niet stand kan houden qua belastingaanslag, hoeft niemand te weten; in plaats van: Hoe gaan we dit nu verbeteren zodat het voortaan wel klopt?] Einde 1e LC-bericht op voorpagina.


Uit de Leeuwarder Courant van 17-11-2001:

EERST DE VERSNIPPERAAR, UITEINDELIJK OPENBAAR

Door Willem Bosma
LEEUWARDEN - Het geheime belastingrapport waarover PvdA-wethouder Hermien de Haan in augustus ruzie kreeg met burgemeester Loekie van Maaren, is dan toch boven water. Toen het stuk op 21 augustus in het college van burgemeester en wethouders werd besproken, stelde De Haan volgens bronnen in het college, dat het beter "in de papierversnipperaar" kon verdwijnen. Van Maaren wilde het de raad doen toekomen.

De 'quik scan risico's belastingen Gemeente Leeuwarden' is het resultaat van vluchtige studie van bureau Monsma en partners naar de fiscale handel en wandel van de gemeente Leeuwarden in verhouding tot de wet en de jurisprudentie. De Haan was beducht voor de grote financiele risico's van openbaarmaking van sommige door Monsma gesignaleerde missers.

De wethouder eiste daarom zelfs de exemplaren van collega's ter vernietiging op.
[Zo goed vertrouwde wethouder De Haan dus haar collega-wethouders en de toenmalige burgemeester...
Wie was er nu eigenlijk 'ziek' bezig: Burgemeester Van Maaren of wethouder De Haan?!]

Tegen de raadscommissie bestuur en middelen zei De Haan op 5 september, dat aanbevelingen van Monsma "in een verbetertraject gezet" waren.

De Volkskrant citeerde op 19 oktober - de dag van het maratondebat over Van Maaren - uit het angstvallig geheim gehouden rapport.
[Nee, dat debat dat tot 3 uur 's nachts duurde, was op maandagavond 29 oktober 2001 en de Volkskrant citeerde op die dag uit het rapport. M.i. moet je dat veiligheidshalve altijd net 1 dag eerder doen, als je er redelijk zeker van wilt zijn dat m.n. raadsleden dat stuk nog onder ogen komt.]
De primeur van het Amsterdamse ochtendblad viel qua politieke uitwerking in het water, omdat de krant die dag kampte met een extreme storing in de drukkerij. Veel Friese abonnees kregen hierdoor de krant nooit onder ogen.

Tegenover de verzamelde pers noemde De Haan de 'quik scan' die dag "een zeer onvoldragen aanzet voor een verhaal, dat nog niet van ons was".
[Een omslachtige manier om ten eerste de opdracht voor even een snel onderzoekje om te keren richting verwijt bureau Monsma; een bizar verwijt, want je kreeg waar je opdracht voor had gegeven en ten tweede een omslachtige manier om te zeggen dat je het niet eens was met de bevindingen. Moest nog wat wennen; dat zal het wel geweest zijn...]
De wethouder hamerde erop dat ambtenaren druk bezig zijn met verbeteringen. Openbaarmaking zou "een hoog bedrijfsrisico met grote financiële consequenties" voor de gemeente hebben.

Alleen de VVD, de SP en de Christenunie/SGP hebben daarna nog actief naar de 'quik scan' gehengeld. Hen werd een gekuiste versie toegezegd.
Deze is gisteravond per bode bij de raadsleden bezorgd, die er woensdag een mondelinge toelichting van De Haan op krijgen.
[M.a.w.: Nog steeds komt het complete rapport niet in de openbaarheid, maar een gecensureerde versie! Dit College en m.n. wethouder De Haan zijn hardleers en arrogant. Die arrogantie van de macht kan in maart a.s. worden afgestraft, door niet te stemmen op een van de collegepartijen, dus niet op PvdA, CDA, VVD of PAL/GroenLinks.]
Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 17-11-2001 het derde bericht hierover:

MONSMA VOND IN LEEUWARDEN FISCALE PUINHOOP

LEEUWARDEN - De pijnlijke bevindingen van bureau Monsma leggen grote "afbreukrisico's" bloot in de Leeuwarder belastingpraktijk. In gewoon Nederlands: de gemeente kan er miljoenen aan reeds begrote inkomsten bij inschieten. Omdat veel belastingbetalers dat niet erg vinden, is het rapport voor hen gefundenes Fressen.

Een greep uit het rapport, dat de toestand van deze zomer beschrijft:

Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Het is wel duidelijk, dat het niet meer alleen gaat om OZB 3, maar dat het veel breder is geworden: Bouwleges, precario (uithangborden, terrassen ed.), baatbelasting, afvalstoffenheffing, parkeerboetes, de v.m. rioolrechten, reinigingsrecht en indirekt het eigenaarsdeel van de waterschapslasten. Alleen de hondenbelasting zat er nog niet bij, maar dat komt vast ook nog wel...
Kortom: Over een breed front is er van alles mis met de gemeentelijke belastingheffingen.
Het wordt nu echt tijd dat de Raad Hermien de Haan als verantwoordelijk wethouder ondanks dat de verkiezingen eraan komen, niet langer maar laat zitten, maar haar eindelijk eens gewoon het bos instuurt en met haar een stel incompetente ambtenaren!
Voor het PEL zijn met name die belastingen van belang die iets te maken hebben met additionele woonlasten: OZB, Afvalstoffenheffing, v.m. rioolrecht, reinigingsrechten en waterschapslasten.

secretariaat Vereniging PEL