Is nu eindelijk de affaire rond de tarieven van de Leeuwarder Onroerende Zaak Belasting (OZB) ten einde? Of zou er nog een kwestie OZB-3 kunnen ontstaan, bv. over eventuele belangenverstrengeling tussen het taxatiebureau en de gemeente?
Wij weten het niet, maar staan op dit punt nergens meer verbaasd van.
Op maandagavond 10 september jl. debateerde de gemeenteraad voor het laatst (?) over de kwestie OZB-2. Technisch was het deze keer maar simpel: De eigenaarstarieven voor woningen en niet-woningen werden voor dit jaar met terugwerkende kracht elk verlaagd met 1 cent, zodat het verschil tussen de gebruikerstarieven en de bijbehorende eigenaarstarieven niet groter werd dan 100 staat tot 125.
Formeel gaat het hier om de tweede tariefswijziging in 2001. De eerste was van 28-5-2001.
De definitieve (laten we dat tenminste hopen) tarieven voor de OZB 2001 zijn:

Gebruikersbelasting:
1. Voor woningen fl. 10,94
2. Voor niet-woningen fl. 12,81

Eigenarenbelasting:
1. Voor woningen fl. 13,67
2. Voor niet-woningen fl. 16,01

Uit de Leeuwarder Courant van 11-9-2001:


RAAD ZET STREEP ONDER TWEEDE BELASTINGAFFAIRE

LEEUWARDEN - Wethouder Hermien de Haan (PvdA) heeft het raadsdebat over fouten in de Leeuwarder belastingverordening gisteravond gemakkelijk overleefd. Een motie van afkeuring van de Christenunie/SGP kreeg alleen steun van de Socialistische Partij en D66.
[Stoker van de Christenunie/SGP stelde dat zonder afkeuring van OZB-1 ofwel de eerste OZB-affaire de poort wijd open stond voor herhaling en stelde dat van ezels wordt gezegd dat ze zich niet twee maal aan dezelfde steen stoten. Hij vond dat een meerderheid van de Raad had gekozen voor een softe aanpak en zag dat niet zitten; vandaar zijn motie van afkeuring.
Hoogeveen van D66 stelde dat de wethouder sowieso verantwoordelijk is en dat je na de eerste affaire van een wethouder dan meer aansturing mag verwachten van het ambtelijk apparaat.
Nu OZB-2: Weer gebrek aan sturing; een niet-weten of iets anders. De Haan gaf nu andere uitleg dan in de oorspronkelijke raadsbrief. Boorsma van de SP wees op de 'dubbele' uitleg van deze kwestie laatst in de commissie Bestuur en Middelen. Hij stelde richting wethouder De Haan: "Gezien de reacties heeft u geprobeerd in de Cie B en M te redden wat er te redden is. Hetgeen gezegd is, spreekt in uw nadeel."]

De coalitiepartijen stelden zich in tweede termijn en bloc achter de wethouder op, nadat NLP-voorman Gijs Jacobse nieuwe twijfel had gezaaid over De Haans lezing van de feiten.
[Jacobse stelde dat hij in het stadskantoor zelf op onderzoek was uitgegaan. Hij stelde dat eind april buro Monsma een medewerker van de gemeente had gebeld over deze kwestie en dat dit gesprek schriftelijk had moeten worden bevestigd middels een fax. Op 1-5 jl. stuurde buro Monsma zelf een fax naar de sector Communicatie van de gemeente. Die fax was echter nooit aangekomen op de afdeling Belastingen!
Bijlage 1 bij het Raadsstuk is geen kopie van die fax, maar een kopie van deze fax die op verzoek van de gemeente op 28 juni opnieuw werd verzonden door buro Monsma!  De originele fax van 1 mei jl. bleef bij de ambtenaar die hem ontving enige weken op het bureau liggen en betrokkene ging na 28 mei, toen de Raad de eerste wijziging aanbracht in de tarieven, met vakantie.
Kortom: Die eerste fax kwam helemaal nergens...
Jacobse stelde: "Indien wij (de NLP) mochten besluiten een motie van wantrouwen te steunen, dan is daar meer dan genoeg reden voor, zo niet, dan alleen omdat er geen alternatief is." (Om de wethouder weg te sturen. Daarmee was nl. ook het hele College van B en W afgetreden.)
Kortom: De NLP steunde de motie niet. M.i. had de NLP dat rustig kunnen doen als oppositiepartij.
Dat VVD, CDA en PAL/GroenLinks uiteindelijk de motie niet steunden, was m.i. omdat ze niet de schuld wilden krijgen van de val van het College van B en W, zo vlak voor de verkiezingen. Op zich had het ook weinig opgeleverd: Men had tot maart a.s. een nood-college in elkaar getimmerd, met waarschijnlijk deels dezelfde mensen.
Anderzijds als je rechtlijnig redeneert zoals bv. Stoker, had je m.i. mee moeten gaan met de motie. Inhoudelijk waren daarvoor voldoende redenen. Ik blijf het onzin vinden dat het College zich aan elkaar vast houdt en een motie tegen de een ziet als een motie tegen allen. Het is de NATO niet... ]

De tweede affaire rond de onroerende-zaakbelastingen spitste zich toe op een overschrijding van het wettelijk maximum voor de eigenarentarieven met 1 cent. Zo'n fout kan de verordening ongeldig maken, als belastingplichtigen dat bij de rechter zouden aankaarten.

Een extern adviesbureau had op 1 mei een faxbericht aan De Haans ambtenaren gestuurd waarin met klem op snel herstel van de fout werd aangedrongen. Volgens De Haan is buiten haar om door de ambtenaren besloten het advies pas te gebruiken voor de belastingtarieven van 2002.

Zich beroepend op kersverse mondelinge informatie van een betrokken belastingambtenaar stelde Jacobse gisteravond echter, dat het faxbericht destijds ongelezen in een la was beland, dan wel direct was zoekgeraakt.
Van enige afweging zou geen sprake zijn geweest.

"De ambtenaar, die Jacobse te woord heeft gestaan, zegt mij dat deze hem verkeerd heeft begrepen", reageerde De Haan.
[Het heette: "Zoals ik het zeg is het aan Jacobse verteld. Hij interpreteert verkeerd." Ja, ja, de laatste reddingboei: Uiteraard heeft het raadslid het verkeerd begrepen. Raadsleden zijn nu eenmaal dom en ambtenaren en wethouders zijn intelligent. Jacobse had er m.i. het beste aan gedaan het gesprek stiekum op te nemen. Dat zijn de enige soort methoden om dergelijke wethouders schaakmat te zetten.]
Volgens de wethouder heeft het college aan de hand van bewaard gebleven elektronische briefwisseling "kunnen controleren en vaststellen" dat het faxbericht destijds wel degelijk door ambtenaren is bestudeerd.
[Het zal allemaal wel: Een oncontroleerbare bewering.]

Jacobse zou van de ambtenaren verder te verstaan hebben gekregen, dat een snelle publicatie van een eerdere reparatieverordening voor de huizenbelasting weken was blijven liggen. De Haan bestreed ook die lezing fel. De publicatie zou veeleer zijn opgehouden door het losbarsten van de tweede affaire (eind juni) en de productietijd van de gemeentelijke mededelingenpagina in Huis aan Huis.
[M.a.w.: De bewering is dat de vertraging doelbewust is gebeurd. Het OZB-raadsbesluit van 28 mei jl. werd pas geldig op het moment dat het gepubliceerd werd. Dat laatste is verplichte kost bij dergelijke besluiten.
In tweede instantie stelde Jacobse in zijn reactie, dat er een risico is, dat je van de ambtenaren informatie krijgt die formeel nooit naar buiten had gemogen, of dat zij maar een verhaaltje vertellen.
Er is geen reden om aan te nemen dat er een spelletje is gespeeld. Ofwel ambtenaren liegen tegen mij of tegen De Haan. Het verhaal dat de ambtenaren hem vertelden vond hij aannemelijk. Hij constateerde dat er ofwel mensen met 2 monden spraken ofwel dat de wethouder met andere ambtenaren sprak. Hij stelde richting De Haan: "Ik heb grote twijfels over uw verhaal; die twijfel heeft u over uzelf afgeroepen."
Vervolgens begon het CDA de wethouder weer te steunen en viel Gerrit Krol van die partij Jacobse weer aan. Hij baseerde zich nu op wat de wethouder had gezegd, had geen behoefte aan moties en hoopte dat hiermee de zaak gesloten kon worden.
Ook Van Mourik van de VVD stelde: 'Wij zullen de wethouder volgen in het antwoord.' Volgens hem was cruciaal dat de wethouder van niets wist, hiermee precies het punt verlatend waarmee het juist allemaal was begonnen...
Mw. Sytsma van de PvdA stelde dat ze geen enkele reden had aan de woorden van de wethouder te twijfelen.
Truus Uitterwijk van PAL/GroenLinks was kort van stof en helemaal weer terug in het hok als Collegepartij: Ze stelde dat de wethouder hen had weten te overtuigen en had 'geen behoefte' om andere motie te steunen.
Verder ontbrak elke inhoudelijke motivatie.
Hoogeveen van D66 vond echter dat de kwestie wat hem betrof onsmakelijke trekjes begon te vertonen: "Of wethouder, of ambtenaren of Jacobse verstrekt onjuiste informatie. De wethouder zegt dat ze heeft kunnen vaststellen dat de fax bekend was." Hij wenste het verslag van het teamoverleg waaruit dat zou blijken en suggereerde een herverdeling van portefeuilles binnen het College als mogelijke oplossing.
Stoker stelde in tweede instantie: "Men zegt het belang niet in te zien de wethouder naar huis te sturen, maar dan vraag je om een herhaling van de kwestie. De wethouder zegt dat er toch een verbetertraject is. Alsof je Colijn hoort spreken. Ik handhaaf de motie."
Boorsma van de SP stelt in tweede ronde dat hij enige verbazing heeft met betrekking tot het antwoord van de wethouder op de opmerkingen van Jacobse. Of: De ambtenaren praatten dat raadslid naar de mond. Hij stelde dat het verhaal van de kant van de NLP waarschijnlijk geen zwamverhaal was en voegde wethouder De Haan toe: "Het moet uit zijn met het gedonder! Vind u zelf dat u nog voldoende gezag heeft?!"
Uiteindelijk werd de motie van afkeuring van Stoker alleen gesteund door Stoker zelf van de Christenunie/SGP plus de SP plus D66. De rest was tegen, inclusief de NLP. Leefbaar Leeuwarden was afwezig evenals Puck van Ulzen en Jan de Beer van de VVD.]

Wethouder De Haan kreeg van de meeste fracties ruimschoots het voordeel van de twijfel. Zij vertrouwen er op dat de werkwijze bij de belastingafdeling sterk wordt verbeterd en dat De Haan zich als wethouder beter dan voorheen om de informatievoorziening aan haar en de gemeenteraad zal bekommeren.

Maurice Hoogeveen van D66 stelde vast dat De Haan een gezagsprobleem heeft. "Al is het onverdiend, het proces van beschadiging gaat door." De wethouder zelf concludeerde na afloop dat geen van de fracties met een motie van wantrouwen was gekomen.
[Alsof er zoveel verschil zit tussen een motie van afkeuring en van wantrouwen. In eerste instantie wist de NLP m.i. ook bij de coalitiepartijen VVD en CDA toch behoorlijk twijfel te zaaien.]
"Dat is maar goed ook, want anders zou ik niet goed verder kunnen werken."
[In werkelijkheid heeft de meerderheid haar maar laten zitten zo vlak voor de raadsverkiezingen bij gebrek aan beter: Uit pragmatische overwegingen dus en om te vermijden dat men in de verkiezingsstrijd straks de zwarte piet krijgt: Wie breekt, betaalt, heet het immers.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].