T.b.v. de Cliëntenraad Sociale Zaken Leeuwarden maakte Stichting B.L.U.T. (Bond Leeuwarder Uitkerings Trekkers) de volgende notitie:


Uitzonderingsregel beëindiging medeverzekering Ziekenfonds

Op het vorige overleg met de cliëntenraad had ik de vraag gesteld hoe de dienst omgaat met het Ziekenfondsbeleid, waarbij medeverzekerde kinderen van, in dit geval cliënten van Sociale Zaken, na het aanvaarden van een structureel bijbaantje, verplicht worden zich zelfstandig te verzekeren. Het gevolg hiervan is dat bij een klein baantje, wat meestal het geval is, de inkomsten niet opwegen tegen de nominale ziekenfondspremie. Het aanvaarden van ťťn uur vast werk in de maand is al voldoende om niet langer als medeverzekerde te kunnen gelden.
Sociale Zaken heeft een collectief contract voor haar bijstandscliënten met "de Friesland" zorgverzekeraar. Ik heb de suggestie gedaan, te onderhandelen om deze maatregel niet langer voor het bedoelde contract te laten gelden. Na Kamervragen hierover heeft het Ministerie besloten om de nominale premie voor jongeren af te schaffen. Deze maatregel zou per 1 april 2001 in werking treden, maar is uitgesteld naar het najaar. In de pers is onlangs een nieuwe datum genoemd, maar de site van VWS heeft (dd. 12-04-2001) hierover nog geen nieuws. Er staat het volgende:


Nominale ziekenfondspremie jongeren afgeschaft

Dit persbericht, nummer 30, is vrijdag 3 november 2000 na afloop van de ministerraad uitgegeven door de Rijksvoorlichtingsdienst

Jongeren tot 18 jaar hoeven in de toekomst geen nominale ziekenfondspremie meer te betalen. Dat heeft het kabinet besloten op voorstel van minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Jongeren met een kleine baan, vaak scholieren, worden op grond van hun dienstbetrekking ziekenfondsverzekerd. Zij moeten dan zowel procentuele als nominale ziekenfondspremie betalen. Verhoudingsgewijs gaat een groot deel van hun netto-inkomen op aan nominale ziekenfondspremie. Het kabinet heeft besloten de nominale ziekenfondspremie voor alle jongeren tot 18 jaar af te schaffen, ook als het dienstverband geen bijbaantje betreft.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft ernaar de maatregel per 1 april 2001 in te voeren.

http://www.minvws.nl/


Ook na afschaffing van de nominale premie, worden jongeren van bijstandscliŽnten nog steeds gedwongen zich zelfstandig te verzekeren bij het aanvaarden van een bijbaantje. Ze vallen dan dus niet meer onder de voorwaarden van AV Frieso. Ik vind dat dit punt "uit-onderhandeld" moet worden!!

Uitzonderingen
In de volgende gevallen blijft de medeverzekering wel van kracht Ťn dus de koppeling met AV Frieso:

er zijn twee formulieren die de werkgever kan invullen:

  1. verzekeringsverklaring-werkgever (uitvoering artikel 4 inschrijvingsbesluit)
  2. verzekeringsverklaring-werkgever voor oproepkrachten ( uitvoering artikel 9 besluit nadere regeling inschrijving ziekenfondsverzekering)

Het tweede formulier dient door de werkgever na afloop van ieder gewerkt kwartaal, met vermelding van het gewerkte aantal uren naar de desbetreffende ziektekostenverzekeraar te worden gestuurd. Hiermee is de kous af.
Een en ander valt of staat dus met de medewerking van de werkgever. Veel bijbaantjes hebben een oproepkarakter; vakkenvullen in de supermarkt is hier het beste voorbeeld van.
In combinatie met een studenten/scholierenverklaring van de Belastingdienst, waarbij geen premie voor Volksverzekering tot het normbedrag wordt ingehouden, ook wel bruto-/nettoverklaring genoemd, is dit de beste optie.

Kees Bloem / stichting Blut/ 12 april 2001