Aan de leden van de commissie bestuur en middelen

Onderwerp: B&W-voorstel aan Cie B&M t.b.v. vergad. 25-4-2001 Inspraakverhaal t.b.v. Ver. PEL

Leeuwarden, 24-4-2001

Geachte Commissieleden,

In deze derde en hopelijk beslissende vergadering over de fout met de WOZ-waarden en daarmee met de OZB-tarieven ligt er nu een voorstel van B&W, mede op basis van een aanvullende brief van Monsma en Partners d.d. 28-3-2001. De brief is op zich helder: Herziening van het tijdvakpercentage (vergroting 'bandbreedte tussen bedrijfs- en woningtarieven) kan, waarbij de kans dat een juridische aanval daarop vanuit de bedrijven slaagt, kleiner wordt geacht dan de kans dat dat mislukt.

Op 27-3-2001 hebben wij een brief gestuurd aan de gemeenteraad en in het bijzonder aan die raadsleden die zitting hebben in deze commissie. Daarin hebben wij reeds ons standpunt gegeven: We kiezen voor een reparatiescenario voor de volle honderd procent.

Het nu voorliggende B&W-voorstel geeft in feite 6 scenario's.
B&W kiezen voor scenario 1 met daarachter als 'noodscenario' scenario 3. B&W gaan uit van het principe: Achter het scenario een noodscenario zetten plus dat inbouwen in de Belastingverordening. We zijn akkoord met dat idee.

Het gaat nu echter om de uitwerking. Het College kiest voor scenario 1, wij kiezen voor scenario 2. Redenen:

  1. Het Commissiestuk B&M van 28-3-2001 stelde op blz. 4 onderaan:
    "Resultaten interne werkgroep. Resultaten op hoofdlijnen: b. Als er goed gerekend was, waren de tarieven voor woningen ¦0,65 lager geweest dan ze nu zijn (huidige tarief ¦24,65; had moeten zijn ¦24,- ." Einde citaat.
    Ook de brief van 28-3-2001 van Monsma en Partners noemt in een voetnoot de relatief hoge lastendruk van de woningsector t.o.v. de bedrijvensector en stelt: "Dit is ambtelijk becijferd op ¦0,65." Einde citaat.
  2. Meldden wij eerst in onze brief aan de Raad dat de grootste procentuele stijging van de WOZ-waarden bij de goedkoopste woningen 157 procent was, het blad WoonWijzer van de leeuwarder corporaties meldde op 12-4 jl. dat bij hun goedkoopste woningen uitschieters WOZ-waarden voorkomen van 170 procent...
    Het ging dan om goedkope portiekflatjes aan de Sam Dresdenstraat, vlak achter de Valeriusstraat...

Daarom vinden wij dat het tarief voor woningen zo correct en zorgvuldig mogelijk moet worden gekozen.

Het College wil de 2 woningtarieven elk slechts met 1 cent verlagen en stelt: "We benadrukken in dit opzicht nogmaals dat de tariefsverlaging uitsluitend bedoeld is als een technische maatregel om de scheve lastendrukverhouding tussen woningen en niet-woningen vanaf 2002 te kunnen herstellen. Hierbij kan nog worden aangetekend dat een tariefsverlaging van ¦0,64 aanzienlijke hogere uitvoeringskosten met zich mee zal brengen dan de voorgestane verlaging met 1 cent. Wij zijn alles afwegende dan ook geen voorstander van een tariefsverlaging die verder reikt dan 1 cent." Einde citaat.

Wie echter maakte nu fouten: Het politiek verantwoordelijke College of de woninghuurders en -eigenaren? Dat het College de fouten wil repareren is te billijken, maar deze hogere uitvoeringskosten vormen nu precies de prijs, die betaald moet worden voor eigen fouten. Kortom: Repareer dan ook volledig voor de volle honderd procent.

Volgens B&W zou de opbrengstenderving ¦900.000,- zijn en de uitvoeringskosten ¦385.000,- (Bijlage II Scenario II) Als we echter daar naar de saldo's kijken t.m. 2004 dan zijn de saldo's vanaf 2002 in scenario 1 en 2 gelijk. Ook de inzet van een meevaller vanuit het gemeentefonds is gelijk. Kortom: Het valt per saldo reuze mee als men kiest voor scenario II zoals wij doen.

Als 'terugvaloptie' (noodscenario) kiezen wij voor een optie die er als volgt uit ziet: Tijdvakpercentage 1,27 m.i.v. 1-1-2002 en woningtarief nu meteen vanaf 1-1-2001 op ¦24,- rond.

secretariaat PEL