Nog steeds is de gemeente er niet uit m.b.t. de kwestie van de verkeerd berekende OZB-tarieven. In het onderstaande bericht wordt gesproken over de 'raad' maar het gaat om een n.b. besloten vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen op woensdagavond 18-4 jl. Ronduit schandalig dat B&W wegkruipen achter 'gesloten deuren' en dat raadsleden zich lenen om daaraan mee te doen. Was het reeds in de 19e eeuw niet Thorbecke zelf die tegen die beslotenheid vooral m.b.t. belastingzaken fulmineerde?!
Uit de Leeuwarder Courant van 18-4-2001:


MATIGEN BELASTINGSTROP HOUDT RAAD NOG VERDEELD

LEEUWARDEN - Een poging van de gemeente om de miljoenenstrop bij de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te beperken, kost op zichzelf ook een smak geld. Er zou bijna ¦2 miljoen nodig zijn voor een hersteloperatie, waarvan de onzekere opbrengst tussen de ¦0,- en ruim ¦13 miljoen ligt.
[Hoe dat 'technisch' precies zit, is al in eerdere berichten uitgelegd. Het komt er op neer dat eerst de tarieven voor woningen naar beneden gecorrigeerd moeten worden naar de bedragen zoals ze hadden moeten zijn als alles goed was gegaan, opdat volgend jaar en de jaren daarna voldoende 'afstand' ontstaat tussen woningtarief en bedrijventarief om de strop die ontstond door een foute inschatting van diverse WOZ-waarden van bedrijven, te repareren. Doe je dat niet, dan wordt datgene wat bedrijven te weinig betalen de komende jaren gecorrigeerd over de ruggen van woninghuurders en woningeigenaren heen.]

De meeste raadsfracties zijn nog altijd huiverig voor het reparatievoorstel van wethouder Hermien de Haan, omdat de juridische houdbaarheid ervan niet vaststaat.
[M.i. kan echter worden aangenomen dat als de strop wordt verhaald over de ruggen van de woningeigenaren en -huurders, zij op hun beurt alsdan hun juridische kansen zullen wegen om een aanval te doen op de belastingverordening. Per slot is dan m.b.v. de vastliggende voorgeschiedenis en de komende raadsstukken aantoonbaar wat er dan scheef zit qua OZB-tarieven voor de woningen.]
Fiscaal jurist Jan Monsma zal de raadscommissie bestuur en middelen vanavond achter gesloten deuren uitleg geven over de door hem aanbevolen uitweg.
[Dat buro Monsma & Partners uitleg geeft is prima, maar waarom achter gesloten deuren? Alsof een bedrijf - voorzien van een bedrijfsjurist - dan niet in staat zou zijn om juridisch na te pluizen of alles wel klopt qua verordening of raadsbesluit. En een particulier komt daar ook wel achter met hulp van een fiscaal jurist. Juist door die beslotenheid wordt nu de indruk gewekt dat hun juridische oplossing rammelt en het wekken van zo'n indruk moet je nu net voorkomen.]

Wethouder De Haan hoopt in deze besloten vergadering bestaande twijfel weg te nemen, zodat de gemeenteraad op 14 mei kan besluiten tot wijziging van de belastingverordening. Het gaat om een marginale verlaging van de tarieven voor dit jaar ten behoeve van een echte correctie in 2002.

Navraag bij de fractieleiders leert, dat pas in de raadsvergadering zal blijken of De Haans hersteloperatie zal worden omarmd. Tot nu toe lijkt de wethouder alleen te kunnen rekenen op de PvdA en de SP.
[Als het B&W-voorstel wordt verworpen, is - omdat een zo groot gat qua OZB-opbrengsten in feite onacceptabel is vanuit B&W geredeneerd - de consequentie dat komend najaar voor 2002 de woningtarieven fors hoger zullen worden vastgesteld. Hier moet bij worden bedacht, dat de nieuwe WOZ-waarden vastliggen. Daarbij bleek al dat de WOZ-waarden van juist de goedkoopste woningen het meest stegen. Dat zegt wel iets over de druk op de 'markt' van die goedkopere huizen; huizen die nu juist massaal zullen worden gesloopt...
Een raadsmeerderheid lijkt er nu op aan te sturen de bedrijven een onverwacht voordeel qua OZB toe te schuiven ten koste van huurders en woningeigenaren vanaf 2002 ev. Want DAT is de consequentie van het afwijzen van het B&W-voorstel in deze kwestie...
De nu nog aarzelende fracties zouden zich niet moeten lenen voor deze 'dubbele agenda' van met name de VVD en hun vriendjes bij het bedrijfsleven.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Zoals eerder bericht, had woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland een 'voorlopige' aanslag OZB gekregen voor haar woningbezit en gingen gemeente en corporatie over de WOZ-waarden nog wat 'onderhandelen', wat op zich een vreemde zaak was. Of dat verhaal ook opging voor Corporatieholding Friesland en dan m.n. voor hun 'woonbedrijven' BWL en Patrimonium, is mij niet bekend, hoewel het mij dan wel waarschijnlijk lijkt. Hoe dat ook zij, gedateerd op 30-4-2001 zullen nu ook de WOZ-waardebeschikkingen en de OZB-aanslagen aan de huurders van deze corporaties worden verzonden. Op 28-2-2001 kregen de eigenaren en huurders van particuliere woningen hierover al bericht.
Kennelijk heeft de 'kaasschaafmethode' de corporaties weinig opgeleverd qua aanpassingen van diverse WOZ-waarden van hun woningen, want zelfs het blaadje 'WoonWijzer' van de gezamenlijke corporaties klaagt in haar hoofdartikel.
Uit het blad 'WoonWijzer' nr. 10 van 12-4-2001 enige citaten:


HUURHUIZEN TACHTIG PROCENT DUURDER AANGESLAGEN

Een dezer dagen krijgen en kregen alle inwoners van Leeuwarden een rekening van de gemeente voor de zogeheten gemeentelijke heffingen.
Uitgangspunt daarbij is de waarde van de woning, de WOZ-waarde. Tot grote schrik van veel mensen is hun huis ineens veel hoger ingeschat dan voorheen: gemiddeld in Leeuwarden zeventig procent meer.
[Eerder hadden we al vastgesteld dat de goedkoopste woningen, t.w. portiekflats zo'n 156 procent in waarde waren gestegen. Bv.: ¦49000,- werd nu ¦126.000,- enz.]
Een huis van zestigduizend is nu ineens honderdduizend gulden waard. Einde citaat.

Even verderop in het verhaal: "De lage rente zorgde voor een run op koophuizen, waardoor de prijzen enorm werden opgestuwd. Ook corporaties verkochten veel woningen, vaak tegen zelfde hoge marktprijzen.
Administrateur Anton Weda van Nieuw Wonen Friesland geeft aan dat de woningen van de corporaties gemiddeld een 80% hogere waarde hebben gekregen met uitschieters naar 160%. Het is heel goed mogelijk dat een huurder die eerst in een huis van zestigduizend gulden woonde, nu een aanslag heeft gekregen voor datzelfde huis, waarin de waarde is vastgesteld op 150.000 gulden. Een flinke stijging, zonder dat er voor de huurder iets is veranderd of zal veranderen in het woongenot!"
Einde citaat.
[Hier slaat het blaadje de spijker op de kop m.b.t. het onbevredigende van de OZB: Er verandert niks, behalve dan het feit dat je veel meer additionele woonlasten erbij krijgt! Want zo bekijken we de OZB in feite.]

Daaronder staat in het verhaal: "Deze verhoging zou betekenen dat de huurder dan een veel hoger bedrag zou moeten betalen.
[En de verhuurder ook, maar die probeert dat in elk geval deels via wat meer huurverhoging per 1 juli terug te vangen van de huurders. Zou bv. de huurverhoging aanvankelijk bv. 2,5 procent worden, dan wordt de huurverhoging bv. het maximale toegestane percentage, ofwel 3,8 procent...]
Gelukkig heeft de overheid ingezien dat die situatie problemen zou opleveren en is daarom tegelijk het belastingtarief verlaagd. Een hogere waarde, vermenigvuldigd met een lager tarief per deel, levert dan - als het goed is - een belastingaanslag op die ongeveer even hoog is als de voorgaande jaren."

[Ja, als het goed is en die vlieger zou opgaan volgens het blaadje als de WOZ-waarde ongeveer 70% steeg. Maar steeg die waarde meer, dan ga je fors meer betalen. Mensen met alleen inkomsten op bijstandsniveau raden we bij deze aan om altijd een kwijtscheldingsverzoek in te dienen! Lukt dat, dan betaal je gewoon niks. Zit je net boven het voor jou geldend bijstandsniveau, probeer het dan ook: Wellicht krijg je gedeeltelijke kwijtschelding en betaal je minder dan de volle mep. Doen dus, in de tarieven zit al ingecalculeerd dat zoveel procent van de belastingplichtigen recht heeft op kwijtschelding; een feit waar m.i. weinig mensen mee bekend zijn...
Het echte probleem ook bij lagere tarieven is de volkomen ongelijkmatige waardestijging van de woningen. Zoals gezegd: De goedkoopste woningen stegen het meest en deze huurders of eigenaren gaan fors meer betalen, lagere tarieven of niet. De echte 'fout' zit in feite in de systematiek van de WOZ (Wet waardering Onroerende Zaken) en de daaraan vastgeknoopte OZB-aanslagen zelf. Kortom: In feite zou deze belastingsoort helemaal moeten verdwijnen. Door de tarieven bij de inkomstenbelasting (particulieren) en de vennootschapsbelasting (bedrijven) iets te verhogen zou het geld ook op het kleed kunnen komen, waarna het Rijk via een verhoogde storting in het Gemeentefonds (hoofdinkomstenbron van de gemeenten) dat geld zou kunnen doorsluizen naar de gemeenten. Dat zou ook nogal wat taxatiekosten en andere uitvoeringskosten besparen...
In feite zou dan de OZB-betaling ongemerkt en keurig gespreid verlopen en gedoe met kwijtschelding vragen of bezwaarschriften indienen was er dan ook niet meer.]

Tenslotte een citaat bij een foto in het blaadje: "Portiekflats aan de S. Dresdenstraat achter de Valeriusstraat. De flats behoren met een WOZ-stijging van 170% tot de uitschieters van Leeuwarden, waar de gemiddelde stijging van de corporatiewoningen zeventig procent bedraagt." Einde citaat.
[Dit is nu precies wat ik bedoel met goedkope portiekflats die het meest in waarde stegen...
En van die flats staan er vrij veel in de stad en ze zijn m.i. erg noodzakelijk voor kleine huishoudens met weinig geld. Wat huursubsidie erbij en je redt het nog, na massale herstructurering flats gesloopt: Op een houtje bijten in een dure huurwoning! 'Sloop je rijk en woon je arm' is nu de nieuwe leus geworden in Lekkumerend, nadat NWF bekend maakte dat de hele Mariniersespel plat gaat...
Zoals een van onze leden al jaren terug op een vergadering voorspelde: De toekomst zal uiteindelijk zijn dat er armoede zal heersen in wijken met DURE huurwoningen; wijken met goedkope huurwoningen bestaan dan niet meer.
Tevens is toen voorspeld dat alleenstaanden illegaal bij elkaar zullen wonen in 'panden'. (In kamerpanden dus op een kamer van een particuliere huisjesmelker, omdat de kleinere woningen dan 'op' zijn of onbetaalbaar...) Ook die voorspelling lijkt uit te komen als zoals de gemeente wil, op termijn alle flats zonder lift (portiekflats!) plat 'moeten' omdat ze onvoldoende 'kwaliteit' hebben. Wel eens gehoord over de kwaliteit van LEVEN, geacht College?! Dat moet ook nog, weten jullie nog?! Maar vooralsnog worden de armeren nog armer door de grove verhoging van de OZB-bedragen die moeten worden betaald. Zouden 'poll-tax'riots (Londen; enige jaren terug) het juiste antwoord zijn?!]

Einde citaten uit blad WoonWijzer. Commentaar tussen [].


Tenslotte uit de gemeentelijke rubriek 'Aan de Grote Klok' in het blad 'Huis aan Huis' van 18-4-2001:


DIVERSE BEKENDMAKINGEN

Omstreeks 25 februari hebben de meeste inwoners van de gemeente Leeuwarden een WOZ-beschikking 2001 en een aanslag gemeentelijke heffingen 2001 ontvangen.

Een tweetal groepen heeft de beschikking en de aanslag nog niet ontvangen. Zo hebben de huurders van woningcorporaties en een aantal bedrijven de beschikking en aanslagen nog niet mogen ontvangen. Deze twee groepen zullen de beschikking en de aanslag gemeentelijke heffing met dagtekening 30 april 2001 ontvangen.
[De dagtekening van de eerdere beschikking en de aanslag die de andere inwoners al kregen was was gedateerd op 28 februari 2001.]

Overigens betekent het niet dat u daardoor minder tijd krijgt om de aanslag te betalen. Ook voor u gelden dezelfde betalingstermijnen als de aanslagen die reeds in februari zijn verzonden.
Einde HaH-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte: Op 30-4-2001 is de 6-weken bezwaartermijn voor de eerder verzonden beschikkingen WOZ-waarde al lang verlopen. Wellicht doelbewust: Denk aan een rij door de corporatie deels verkochte huurwoningen: De eigenaren zouden eens hun WOZ-waarden kunnen vergelijken met de WOZ-waarden van de huurwoningen en op basis van het gelijkheidsbeginsel een bezwaarschrift kunnen indienen...
Identieke woningen (op dezelfde lokatie) moeten nl. een even hoge WOZ-waarde hebben, anders deugt er iets niet. Het enige wat daartegen te doen stond, was het indienen van een pro-forma bezwaar ter behoud van rechten en dat na 30-4 a.s inhoudelijk nader motiveren. Als er niks aan de hand is op dit punt kan het altijd met een drieregelig briefje weer ingetrokken worden.

Als je bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde: Maak dan ook bezwaar tegen de OZB-aanslag: Is de WOZ-waarde volgens jou te hoog, dan is logischerwijs de OZB-aanslag dat ook. Vraag in het bezwaar tegen de hoogte van de OZB-aanslag ook altijd 2 dingen: Dat je gehoord wilt worden door de bezwaarschriftcommissie (altijd leuk!) en dat je verzoekt om 'schorsing en voorlopige voorziening' m.b.t. de betaling. Ook daarover moet de gemeente beslissen en lukt dat, dan hoef je totdat beslist is op je WOZ-bezwaar niks te betalen of althans minder. Je krijgt dan bv. een antwoord in de zin van:

"Met betrekking tot het gedingbedrag is aan u uitstel van betaling verleend voor de duur van de afhandeling van het bezwaarschrift. Het resterende gedeelte dient echter wel door u, voor de laatste vervaldag, te worden voldaan. Blijft betaling achterwege, dan worden er invorderingskosten in rekening gebracht en vervalt het uitstel."

Maar wat het 'gedingbedrag' is als zelfs de tarieven nog niet definitief zijn?! Ik zou zeggen: Bepaal zelf maar een redelijke WOZ-waarde en betaal tegen de tijd dat de laatste vervaldatum in zicht komt dat gedeelte...

Sommige mensen denken dat door het indienen van een bezwaarschrift de kans bestaat dat de uiteindelijke WOZ-waarde nog hoger uit gaat vallen.
Dat is ONJUIST: De WOZ-waarde kan niet omhoog daardoor, wel omlaag.
Daarop is 1 uitzondering: Als je woning na 1-1-1999 flink werd verbeterd. Maar dat kun je zelf nagaan.

Voor diegenen met inkomsten die niet of nauwelijks hoger zijn dan het voor hem/haar/hen geldende bijstandsniveau dit dringende advies: Dien een kwijtscheldingsverzoek in! Als het goed is, zit bij de papieren een standaard-formuliertje. Indienen kan leiden tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.

Attentie mensen die in woningen wonen waarvan door de gemeente sloop werd aangekondigd: Die woningen zijn bijna niets meer waard qua WOZ-waarde! Daarover is jurisprudentie die wij hebben. Bel snel PEL als je daarover meer wilt weten! (058-2671536 of via de e-mail)

Mensen die in dit jaar verhuisden: De WOZ-waarde heeft betrekking op 1-1-1999 en de OZB-aanslag is voor diegene die op 1-1-2001 eigenaar of huurder was van de woning. Ben je net verhuisd: De aanslag voor je oude adres is voor jou, de aanslag op je nieuwe adres voor de vorige bewoner daar. Is die met de noorderzon verdwenen of stond de woning leeg? Stuur de aanslag die niet voor jou is, retour gemeente met krabbeltje erop:
"Woont hier niet meer; retour afzender". In elk geval niet betalen dat ding!

Overigens is het mij een raadsel hoe de gemeente qua tarieven correcte OZB-aanslagen kan versturen ALS DE DEFINITIEVE TARIEVEN PAS DOOR DE GEMEENTERAAD OP 14 MEI A.S. WORDEN VASTGESTELD! (zie het geciteerde LC-bericht)

Wat je dus ook doet: WACHT SOWIESO MET BETALEN TOTDAT NA 14 MEI DE DEFINITIEVE TARIEVEN BEKEND ZIJN! DE AANSLAG IS PER DEFINITIE ONJUIST QUA BEDRAG!

Secretariaat Ver. PEL