Uit de Leeuwarder Courant van 14-3-2001:


MEER CLIËNTEN IN RAAD SOCIALE DIENST

LEEUWARDEN - De cliëntenraad die met de Sociale Dienst overlegt over het minimabeleid wordt uitgebreid. er komt een open sollicitatieronde, waaruit vijf leden op persoonlijke titel worden benoemd.
Tot nu toe bestond de raad, die wordt voorgezeten door directeur Oebele Herder van sociale zaken, louter uit vertegenwoordigers van belangengroepen en vakbonden. De vergaderingen van de cliëntenraad zijn voortaan openbaar.
Einde LC-bericht.

Commentaar: Dit is vermoedelijk op de wekelijkse persconferentie van B&W gemeld. De gezamenlijke deelnemende organisaties hebben nl. een reglement opgesteld waarin ook de benoeming van maximaal 5 individuele cliënten van Sociale Zaken is opgenomen, evenals een onafhankelijk voorzitter. Dat laatste zal nog wel een toer worden: Vind maar eens iemand.
Over de sollicitatieprocedure moet nog gesproken worden; wellicht komt er een advertentie in het huis aan huis blad. Voorwaarden zijn in elk geval: Men moet cliënt zijn bij SZ en in de gemeente Leeuwarden wonen.
Voor wat betreft de openbaarheid van de vergaderingen: De vertegenwoordiger van het CNV was daartegen want 'dat zijn we niet gewend'. Dat wordt dan eens tijd. Vereniging PEL en Stichting BLUT zijn in elk geval voor en de laatste vergadering in februari jl. werd dit zo ook aangenomen. Tevens is het de bedoeling dat het publiek ook kan inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Deze onderwerpen behoren voortaan in het huis aan huisblad in de gemeentelijke mededelingenpagina te komen. Bij het inspreken is het niet de bedoeling dat het gaat om persoonlijke problemen met SZ, de uitkering ed. maar over de onderwerpen op de agenda. Individuele klachten m.b.t. de uitkering kunnen wel behandeld worden op de klachtenspreekuren van de diverse clubs, waaronder het PEL en BLUT.
Het Cliëntenplatform heeft in feite twee hoofdonderwerpen: De uitkeringen en alles wat daarmee samenhangt zoals die lopen via SZ en de additionele werkgelegenheid. Van de kant van de gemeente blijft dhr. Herder voor de uitkeringen in het Cliëntenplatform zitten (alleen niet meer als voorzitter) en voor de additionele werkgelegenheid mw. Probst.
Van onze kant zal voorgesteld worden de 'inspraak' door het publiek op dezelfde manier te regelen zoals dat gebeurt in de raadsadviescommissies van de gemeente: Voorzitter vraagt wie wil inspreken en bepaalt de spreektijd.
Ook kan men zich vooraf voor een onderwerp melden bij de voorzitter.

secretaris Ver. PEL