Naar aanleiding van onze brief aan de gemeenteraad van 28-2-2001 waarin we reageerden op het voornemen van Sociale Zaken alhier om - nadat hun uitkeringen al waren geschorst - de Abw-uitkeringen van 20 mensen in te trekken, verscheen hierover in de Leeuwarder Courant een bericht.
De kwestie was, dat betrokkenen niet gereageerd hadden op een oproep van SZ om te verschijnen om 'inlichtingen' te geven. Waarover dan? Over het feit dat zij geen heffingskorting bij de belastingdienst hadden aangevraagd.
Wij vonden het intrekken van hun uitkeringen te kort door de bocht en 'een brug te ver'. Wij zijn van mening dat SZ uiteindelijk wel gehouden is hun uitkering te verminderen met het bedrag dat zij hadden kunnen krijgen van de belastingdienst, maar dat het wapen tegen hen gebruiken van: "Je komt niet om 'inlichtingen' te geven en dus trekken we je uitkering in, in dit geval disproportioneel is en oneigenlijk, omdat door de sinds 10 januari jl. bestaande koppeling van bestanden tussen SZ en de belastingdienst het antwoord al kende op de vraag of ze al heffingskortingen hadden aangevraagd.
Bovendien riekt e.e.a. naar 'op je strepen gaan staan' onder het motto: Wij zullen wel eens even laten zien wie hier 'de baas' is. Zoals ook in februari jl. in het Cliëntenplatform aan SZ is meegedeeld, is niemand verplicht om een of meer heffingskortingen aan te vragen, terwijl SZ beweert van wel.
Dat is de houding van: "Wij zijn hier 'de cliënt-eigenaar' ofwel: Wij zijn de baas over alle aspecten van iemands leven als je een Abw-uitkering hebt...
Uit de Leeuwarder Courant van 5-3-2001:


STAD HOUDT UITKERING VAN SOOSKLANTEN VAST

LEEUWARDEN - Twintig Leeuwarder uitkeringsgerechtigden hebben deze maand geen uitkering gekregen, omdat ze de sociale dienst geen uitsluitsel hebben gegeven over de heffingskorting. Directeur Oebele Herder bevestigt de opschorting. Het Platform Één- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) verwijt de dienst oneigenlijk gebruik van de bevoegdheden.

In het nieuwe belastingstelsel hebben uitkeringstrekkers recht op een korting. De sociale dienst brengt deze vervolgens in mindering op de uitkering. Om die reden eist de dienst inlichtingen.
[Zoals gezegd: SZ weet of had kunnen weten via de belastingdienst (koppeling bestanden m.b.t. de heffingskortingen) dat zij niets aanvroegen.
Maar het gaat SZ om meer: Uit de notulen van de Cliëntenraad van februari 2001 waar deze kwestie aan de orde kwam: "O. Herder (van SZ) deelt hierop mee dat Sociale Zaken cliënten oproept om aanvragen in te dienen. Bij niet verschijning, ook niet na de cliënt twee keer opgeroepen te hebben, kan SoZa een hersteltermijn opleggen om aan de informatieplicht te voldoen onder schorsing van de uitkering."
Dus: 'cliënten oproept OM AANVRAGEN IN TE DIENEN'. En verplicht een aanvraag indienen is nu net die 'brug te ver'. Natuurlijk is het niet slim om als je een bijstandsuitkering hebt geen aanvraag in te dienen, omdat SZ het bedrag dat je had KUNNEN hebben op de uitkering mag korten en je dan dus wel erg weinig uitkering overhoudt, maar het blijft in laatste instantie je eigen zaak.]

"We hebben de mensen twee keer opgeroepen. De groep waar het hier om gaat, is twee keer niet verschenen. Wettelijk zijn we dan verplicht tot een sanctie", aldus Herder.
[Nee, uit de ambtelijke reactie op vragen gesteld door het SP-Raadslid Kalsbeek bleek dat betrokkenen toen 1 maal waren opgeroepen en wel in januari jl. en dat toen reeds hun uitkering was geschorst. Herder moet nu niet doen alsof dat pas na 2 oproepen het geval is. Dit laat onverlet dat in de periode vanaf 12 februari - datum ambtelijke reactie - tot 5-3 j.l. toen Herder kennelijk door de krant om reactie werd gevraagd, betrokkenen voor de tweede maal zijn opgeroepen en niet zijn verschenen.
Op 12-2 jl. stelde de ambtelijke reactie: "Zij worden alsnog in de gelegenheid gesteld zich te melden bij Sociale Zaken, alvorens de uitkering wordt beëindigd." De 'sanctie' bestaat nu dus derhalve niet uit een 'schorsing' maar uit beëindiging van de uitkering. In feite krabbelt Herder al terug, want hij begint zich nu te verschuilen achter 'de wet'.
Alsof Vermeend over zijn schouder meekijkt en SZ geen eigen beleidsvrijheid heeft, nu dat hem beter uitkomt. Kernvraag in deze hele kwestie is of SZ de beëindiging van de uitkering in dit geval kan gooien op 'schending van de inlichtingenplicht'. Daarover verschillen SZ en Vereniging P.E.L. van mening: Is het gezien 'de omstandigheden van het geval' redelijk en verdedigbaar dat SZ de 20 uitkeringen heeft beëindigd?
Is de gemeenteraad die mening evenals SZ ook toegedaan, dan zou ons advies richting betrokkenen zijn: Schakel een advocaat in en eis voor de kantonrechter een gedeeltelijke uitkering terug, onder aftrek dan van de heffingskortingen die men had kunnen aanvragen.]

Het PEL heeft burgemeester en wethouders per brief gevraagd [Nee, heeft de Gemeenteraad per brief gevraagd...] de schorsing van de uitkeringen terug te draaien.
Volgens de actieclub is de heffingskorting louter een zaak tussen de burger en de belastingdienst.
[In feite gaat het om 2 stappen: Iemand vraagt wel/niet een of meer heffingskortingen bij de belastingdienst en stap 2 is vervolgens dat SZ de ontvangen heffingskortingen in mindering brengt op de uitkering, voorzover zij in mindering moeten worden gebracht. Zo worden de z.g. kinderkorting en de aanvullende kinderkorting niet in mindering gebracht op de uitkering.
Waar het nu om gaat, is, dat SZ zich inmengt in stap 1 en dat is 'een brug te ver'.]

Als een burger geen korting aanvraagt, mag de sociale dienst hem niet dwingen dit alsnog te doen door met sancties te zwaaien, vindt de actieclub. De betaling van de uitkeringen is zes weken opgeschort.
[Nu heet het weer: 'Opgeschort' en niet 'beëindigd'...
Overigens schijnt al voor de vergadering van de Cliëntenraad in februari jl. wethouder Hafkamp in het vragenhalfuurtje van de Raad al vrij vaag te hebben geantwoord op vragen van SP-Raadslid Kalsbeek over deze kwestie, terwijl het ambtelijke antwoord op zijn vragen veel 'harder' was.
Kennelijk zat er op dat moment wat 'lucht' tussen de opvattingen van Herder en de wethouder?]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].