TIJDELIJK BIJBAANTJE KOST BIJSTANDSGERECHTIGDE DE HUURSUBSIDIE

Leeuwarden - 9-2-2001

Van het Klachtenspreekuur:

Recent kwam een vrouw bij ons met het volgende probleem: Zij was alleenstaande en had in december 1999 via een uitzendbureau tijdelijk werk gehad.
Zij had een bijstandsuitkering en had de (witte) bijverdienste ook opgegeven aan Sociale Zaken. Vervolgens kortte SZ haar uitkering van januari 2000.
Ook die korting klopte helaas omdat alle bijverdiensten op de uitkering worden gekort.
Hierna gebeurde het volgende: SZ stuurt de jaaropgave over 1999 en daarop staat de volle bijstandsuitkering. Uiteraard zal de jaaropgave over 2000 lager uitvallen i.v.m. de korting in januari 2000.
Daarna is het zo in juni 2000 tijd om naar de woningcorporatie te gaan die voor haar het huursubsidieformulier invult voor het subsidiejaar 1-7-2000 t.m. 30-6-2001.
Vervolgens kent de woningcorporatie haar op 'voorlopige beschikking' middels huurmatiging ¦42,- huursubsidie toe.
Pas daarna komt nog eens de jaaropgave over 1999 van het uitzendbureau en officieel moet je dan aan de bel trekken bij VROM om dat te melden, maar omdat de corporatie het formulier (plus de toelichting waarin ook nog in te vullen bladzijden zitten en waar dat in staat) allang heeft ingenomen en doorgestuurd richting VROM, wordt daar totaal niet meer bij stil gestaan door betrokkene.

Nu echter kreeg zij een brief van de woningcorporatie waarin haar werd gevraagd om met terugwerkende kracht 8 maal ¦42,- terug te betalen, is ¦336,-
Tevens werd meegedeeld dat haar huursubsidie met terugwerkende kracht was stopgezet en dat de huur voortaan ¦42,-/mnd hoger wordt.
De huursubsidieregeling geeft aan dat indien de huursubsidie/mnd plus de voor haar geldende toeslag huursubsidie/mnd (¦4,-) samen lager zijn dan ¦10,-/mnd, er geen huursubsidie wordt toegekend. Dat zou er in dit geval nu aan de hand zijn.

We gaan nu allereerst d.m.v. het opnieuw invullen van het huursubsidieformulier narekenen of totale stopzetting van de huursubsidie wel klopt. Klopt het niet, dan wordt bezwaar gemaakt bij het ministerie VROM.
Per slot had ze maar ong. ¦1000,- bijverdiend over het hele jaar 1999. Hoe dat ook zij, voor de Vangnetregeling voor de resterende tijd tot de nieuwe huursubsidieronde (die uitgaat van het lagere inkomen over 2000) komt ze ook niet in aanmerking, want dan moet ze in 1999 qua belastbaar inkomen tenminste 20 procent hoger hebben gezeten dan het naar een jaarinkomen omgerekende netto gezinsinkomen nu.
Het enige dat nog geprobeerd kan worden ter overbrugging is woonkostentoeslag (een van de soorten bijzondere bijstand) via Sociale Zaken.
Klopt de stopzetting van de hele huursubsidie qua herberekening echter, dan is bezwaar zinloos en zal getracht worden om een betalingsregeling te treffen met de corporatie. Op het punt van deze schuld kan ook nog een adder onder het gras zitten, omdat het niet gaat om huurschuld, maar om terugbetaling van subsidie. Ik ga hier nu niet verder op in, omdat het hoe en waarom een heel verhaal apart vormt.

Moraal van dit verhaal: Per saldo heeft ze met haar tijdelijke witte inkomsten qua geld niets bereikt: Alles werd gekort en ze verloor alleen maar geld: In elk geval 8 maal ¦42,- en wellicht nog 4 maal ¦42,- daarbovenop als een aanvraag Woonkostentoeslag niet slaagt. (In hoeverre een aanvraag Woonkostentoeslag met terugwerkende kracht tot 1-7-2000 slaagt is onzeker.)

Het komt er op neer dat tijdelijk 'wit' werk met een bijstandsuitkering per saldo kan leiden tot achteruitgang qua inkomsten. Op het punt van 'tijdelijk werk' biedt ook de nieuwe subsidieregeling van Vermeend ter bestrijding van de 'armoedeval' geen soelaas, omdat men dan totaal uit de bijstand moet zien te komen voor tenminste twee jaar. (¦1000,-/half jaar extra en belastingvrij voor in totaal 2 jaar.)
Kortom: Wit tijdelijk werk loont niet, maar zwart (tijdelijk) werk wel. Op dit punt gaat van de bijstandsregelgeving een verkeerd signaal uit. Men zou van bijverdiensten althans een redelijk deel moeten kunnen houden, zodat de kortingsgevolgen qua huursubsidie worden opgevangen en men er ook nog wat aan overhoudt.

secretariaat PEL