Verantwoordelijk voor plaatsing: Ver. PEL
Verantwoordelijk voor inhoud tekst: 'Fractie Dolstra' (Raad Leeuwarden)

Verhaal van Fractie Dolstra in Commissie Welzijn 14-12-2000.
Onderwerp: Behandeling van Commissiestuk over inschakeling GGD door reïntegratiebureau Maatwerk. ("Ter beschikking stellen van medische deskundigheid aan het reïntegratie-project 'een actief stadsdeel'."


Voorzitter.

Fractie Dolstra heeft het onderwerp "een actief Stadsdeel" van de mededelingenlijst van 23 november jl. laten agenderen om de volgende reden:

Ik wil de voorzitter graag wijzen op de brief van de Registratiekamer, van 22 september 2000. Deze brief heeft als inhoud punten aangaande het Concept-wetsvoorstel Structuur Uitvoering Werk en inkomen (Suwi)
Hierin meldt de Registratie kamer aan de minister, dat een aantal zaken nog niet wettelijk geregeld zijn. Het betreft de privacybescherming in het niemandsland tussen publieke en private sector, die ontstaat door wetswijzigen in het kader van het SUWI.

Ik noem u drie hoofdpunten, die ik citeer van pagina 1

  1. Informatie uitwisseling tussen de betrokken instanties moet nauwkeuriger worden omschreven.
  2. de samenwerking tussen publieke en private sector bij reïntegratie vergt nader onderzoek en specifieke regels
  3. Voorzien dient te worden in een structureel toezicht, juist op het grensgebied tussen uitvoering van de sociale zekerheid in het publiek domein en tussen de marktpartijen.

Aangezien deze zaken nog niet bij wet geregeld zijn, is mijn fractie van mening dat de gemeente Leeuwarden prematuur is met zijn voorstellen in agenda punt 5.
Fractie Dolstra eist daarom opschorting van dit voorstel tot deze zaken bij wet geregeld zijn.

Ik wil nu even inhoudelijk ingaan op het voorstel , zoals dat voor ons ligt.

Bij punt 2 in het betreffende voorstel ligt voor ons als commissie welzijn een verzoek tot samenwerking in het overtreden van de wet.

U begrijpt, dat fractie Dolstra, en ik hoop, ook de overige commissieleden zich niet in dergelijke voorstellen kunnen vinden.

Want wat is hier het geval?

Bij de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werklozen, en bijstandsgerechtigden in fase 4 liep men tegen het probleem op van het verkrijgen van medische gegevens door de huisarts van de cliënt.
Deze beriep zich op grond van de wet (WGBO-wet, artikel 4.5.7. eerste lid).

En wat verzint nu de beleidsvoorbereider in het onderhavige voorstel?
Om dan door middel van subsidieverstrekking maar een GGD arts in te huren ten behoeve van het private buro Maatwerk!, om alsnog via deze tussenpersoon met een brevet die gegevens van de huisartsen, en specialisten los te krijgen.
Volgens informatie van de Registratiekamer overtreedt de GGD hiermee de wet en in het verlengde ook de gemeente Leeuwarden, die het salaris van deze tussenpersoon had willen subsidieëren. En dan te bedenken, dat het onderhavige voorstel geruisloos de commissie welzijn zou passeren, door dit punt als mededeling af te doen.

U zult dan ook begrijpen dat onze fractie en een ieder die zich achter dit standpunt kan scharen hieraan geen medewerking mogen verlenen.
Immers, ook de lokale overheid is gehouden aan de wet.

Fractie Dolstra nu ook op Internet: http://www.dolstra.net