Niet alleen met Stichting Werkwijzer zijn er problemen, maar ook met het reïntegratiebedrijf 'Maatwerk'. Onlangs stuurden we hierover een berichtje de wereld in. Daarop pakte de Leeuwarder Courant dat op, waarop wethouder Hafkamp afgelopen donderdagavond even voor de pauze van de vergadering van de Commissie Welzijn ondergetekende meende te moeten opwachten in de hal van het Bestuurscentrum in aanwezigheid van een ambtenaar van de sector Additionele werkgelegenheid en ruzie ging zoeken...
Het kwam er op neer dat ondergetekende wel 'op het matje' geroepen zou worden: "U krijgt wel een uitnodiging voor een gesprek". Ik heb haar meegedeeld dat de dagen van Appie Timmermans (v.m. wethouder Volkshuisvesting die ook meende dat hij burgers wel kom 'ontbieden' op het stadhuis om hen vervolgens allerlei verwijten te maken en hen onder druk te zetten) voorbij waren. "Ik wens niet te worden vergeleken met Appie Timmermans", aldus Hafkamp. En: "U hoort hier nog wel van; U krijgt wel een uitnodiging". En dan 'moest' ik maar even langs komen...
Met de woorden: "Ik dacht het niet", ben ik vertrokken.
Maar waar het nu om gaat is in feite het volgende: De PAL/GroenLinks wethouder van sociale zaken had de perikelen met Maatwerk 'onder de pet' willen houden tegenover de raadsleden, maar dat lukte niet door het artikel in de Leeuwarder Courant. Uiteraard waren er tijdens de vergadering van de Commissie Welzijn door raadsleden aan haar vragen gesteld over het bewuste bericht.
Jan van Olffen (PvdA) en Freerk Kalsbeek (SP) vroegen opheldering en nadere uitleg; hun goed recht dacht ik zo.
Ik denk dat wethouder Hafkamp haar 'lekkende' ambtelijke apparaat maar tot de orde moet roepen en zich niet moet verbeelden dat we in de v.m. DDR leven.
Uit de Leeuwarder Courant van 23-11-2000:


LEEUWARDEN: RAPPORTEN MAATWERK ONDER DE MAAT

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden stuurt voorlopig geen moeilijk bemiddelbare werklozen meer naar Bureau Maatwerk. Het bedrijf wordt betaald om zevenhonderd mensen uit achterstandswijken aan een baan, cursus of vrijwilligerswerk te helpen. Per maand worden hiervoor door de gemeente 55 nieuwe mensen aangemeld.

De rapportages die Maatwerk schreef, waren de laatste tijd zo slecht opgesteld, dat de gemeente hierin eerst verbetering wil zien, voor ze nieuwe mensen aanmeldt.
[Zoals al gesteld: Hun 'overeenkomsten' met de opgeroepen mensen voor een 'traject' waren bovendien van een knulligheid die je niet voor mogelijk houdt: Een kind van 12 schrijft ze beter...
Hun nota's die ze aan de gemeente stuurden voor hun 'bemiddeling' waren echter niet kinderachtig: Daar waren ze heel goed in...
Zomaar aantal duizenden guldens terwijl het 'traject' dan nog niet eens op de rails stond. Afgelopen zomer publiceerden we al eens een voorbeeld.]

In september zette de gemeente de aanmelding van nieuwe mensen ook al stop.
Na beloften van Maatwerk hervatte ze die. Maar de rapportages werden opnieuw te slecht bevonden. "We hebben de indruk dat het nu beter wordt", zegt Jacqueline Probst van de gemeente. "Waarschijnlijk gaan we het binnenkort opnieuw proberen. Maatwerk is zelf ook geschrokken van de slechte kwaliteit. Mocht er geen verbetering komen, dan zal er op hoog niveau gepraat worden tussen ons en het bureau."

De gemeente wil volgend jaar nog eens vierhonderd mensen extra op weg helpen uit de bijstand. Maatwerk schreef zich in voor deze opdracht, maar Calder Arbeidsintegratie uit Zwolle kwam met een beter bod.

Waarschijnlijk zal dit bedrijf de klus mogen uitvoeren. Calder nam ook al de Stichting Opstap over van de gemeente.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Naar aanleiding van dit bericht vroegen de raadsleden Van Olffen (PvdA) en Kalsbeek (SP) donderdagavond in de vergadering van de Commissie Welzijn aan wethouder Hafkamp opheldering. Hafkamp moest toegeven dat er stagnatie was in de rapportages van Maatwerk. Dat zou komen door personeelswisselingen en omdat er een nieuwe directeur was. Maar het heette: "Het (de rapportage) is door Maatwerk zeer accuraat weer opgepakt." "Er is een strikt zakelijke verhouding. Kontrakt moet worden nagekomen. De problemen hebben geen betrekking op de plaatsingen."
Over de aanbesteding van de 400 nieuwe trajecten werd gesteld: "We zijn in gesprek met een 'ander bureau'."
Vervelend dus allemaal, die in het openbaar gestelde vragen en daarom moet dus nu ondergetekende op het matje worden geroepen, want het zou gaan om 'vertrouwelijke informatie'. Dat zou best kunnen, maar dan moet wethouder Hafkamp haar eigen ambtenaren maar wat beter instrueren en niet de brenger van de boodschap proberen aan te vallen; overigens de oudste truc ter wereld...

Het wordt dus volgend jaar waarschijnlijk de Calder-groep die in beeld komt voor wat betreft de 'trajecten'. Alexander Calder is nu ook al actief in Leeuwarden. Daarover het volgende praktijkgeval:

Een vrouw van middelbare leeftijd ontving vanwege haar medische voorgeschiedenis in 1999 een brief van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Leeuwarden. Daar stond o.a. in:

"U ontvangt een uitkering krachtens de Algemene bijstandswet. Namens Burgemeester en Wethouders hebben wij besloten u te ontheffen van de aan de Algemene bijstandswet verbonden verplichting inzake de arbeidsinschakeling zoals genoemd in artikel 113 Abw. Deze ontheffing vindt plaats omdat u op grond van medische redenen volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent (artikel 107 Abw)." Einde citaat.

De brief was ondertekend namens het College van B&W door een van de 'beslissers' van SZ.

September 2000 ontvangt dezelfde persoon plotseling een brief van Alexander Calder arbeidsintegratie bv. Daarin staat o.a. het volgende:

"U hebt onlangs een brief van Sociale Zaken ontvangen waarin werd aangegeven dat u bent aangemeld bij Alexander Calder Arbeidsintegratie BV.
[Commentaar: Betrokkene schreef hierbij: 'Niets van gemerkt'. Ze had helemaal geen brief van SZ gehad. Kennelijk heeft SZ Calder toegestaan eens flink te graaien in de kaartenbak van de soos met daarin de in 'fase 4' ingedeelde cliënten...]

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn zo voorspoedig dat de kansen op betaald werk voor iedereen sterk zijn gestegen. Om te kijken wat uw kansen zijn nodigen we u uit voor een gesprek op: [Volgt datum en tijd]

Locatie: De Opstap, Kelvinstraat 8, 8912 BA Leeuwarden (tegenover de Gamma)

In dit gesprek zal samen met u een traject worden uitgezet om de kansen op betaald werk te vergroten of toe te werken NAAR EEN ZINVOLLE PLAATS IN DE SAMENLEVING [In hoofdletters aangegeven door secr. PEL] waarbij ook vrijwilligerswerk tot de mogelijkheden kan behoren. Het volgen van een opleiding kan deel uitmaken van het te volgen traject." Einde citaat.

Nu deed persoon in kwestie voorzover dat medisch nog mogelijk was al vrijwilligerswerk, maar dat is niet het belangrijkste punt. Duidelijk is, dat wordt gesuggereerd dat iemand zonder betaald werk geen 'zinvolle plaats in de samenleving' heeft. Dat is de ideologie van het nut: Weg met de 'nuttelozen', ronselen voor het bedrijfsleven, als bureau vette subsidie vangen en voor koppelbaas spelen.
Dit is dan de ideologie zoals die kennelijk nu ook door de PAL/Groen(f)Links wethouder Hafkamp wordt onderschreven...
Echter: De echte slimmerikken zijn tegenwoordig een reïntegratiebureau begonnen...

Pakweg een week daarna ontving betrokkene een tweede brief van Calder met daarin o.a. het volgende:

"Naar aanleiding van ons oriëntatiegesprek jongstleden, nodigen wij u uit voor een voorlichtingsgesprek. Dit gesprek zal ongeveer één uur duren en plaatsvinden op: [Volgen datum/tijd/adres/plaats]

In deze bijeenkomst wordt uw medewerking gevraagd betreffende een voorstel van de Alexander Calder Arbeidsintegratie b.v. aangaande activiteiten die leiden tot uitstroom uit uw huidige uitkeringssituatie.
Wij verzoeken u vriendelijk om uw inschrijvingsbewijs van het arbeidsbureau en uw identiteitsbewijs mee te nemen."
Einde citaat.

Met de brief van B&W was echter de "verplichting inzake de arbeidsinschakeling" niet meer aanwezig, dus waarom een inschrijvingsbewijs van het arbeidsbureau?

Na het nodige gedonder hield deze flauwekul later weer op. Gezien de medische situatie wordt betaald werk gewoon niets meer en tot 'verplicht vrijwilligerswerk' moet je je niet laten pressen. Er zat nog een boeiende brief bij over eerder vrijwilligerswerk waarbij lieden die bekend staan als de '......-maffia' bij Radio Mercurius ook nog even fraai werden neergezet enz.

Kort en goed: Als Maatwerk zou worden verruild voor de Calder-Groep, dan lijkt het er op, dat men van de regen in de drup komt, wat geen verwondering hoeft te wekken gezien de winstbeluste intenties van al die 'mensenjagers'...

De 'politiek' heeft hier heel weinig oog voor deze zaken, behalve dan v.nl. de SP en 'Fractie Dolstra'. Laatstgenoemde neemt als enige een vrij principieel standpunt in m.b.t. de gesubsidieerde (armoe)baantjes.
Uit het verslag van 2-11-2000 van de Commissie Welzijn:

"Mevr. Dolstra/fractie Dolstra:
Is sowieso tegen gesubsidieerde banen met name in het kader van fase 3 en 4. Het gaat er niet om mensen uit hun achterstandssituatie te halen, maar slechts om het binnenhalen van subsidies. Denkt dat het probleem verder niet zozeer ontstaat doordat er te weinig geschikte kandidaten zijn, maar eerder doordat er minder geschikte werkgevers zijn. Bij punt 3.1.2. merkt ze aangaande de WAO-ers op dat deze mensen wel jarenlang premies hebben afgedragen voor deze invaliditeitsverzekering. Vraagt zich af of de mensen uit fase 3 of 4 daadwerkelijk aan de bak komen. Ze memoreert hierbij aan twee brieven. De gemeente kan de gevolgen na afwijzing niet inschatten. Er wordt onzorgvuldig met belastinggeld omgesprongen; ze memoreert verder aan een citaat van de LC waarin de slechte werkwijze van arbeidsvoorziening wordt aangehaald. Vraagt zich af of werkzoekenden niet beter aan een baan geholpen kunnen worden via inschakeling van vakbonden en plaatselijke werkgevers. Haars inziens mag het hele proefproject worden afgeblazen."
Einde citaat.

Dit werd gezegd bij de behandeling van een B&W-voorstel om meer I/D-banen te kunnen realiseren. Dat 'moest' want anders haalden ze de taakstelling voor dit jaar niet en dan liepen ze Rijkssubsidie hiervoor mis...
En dan nog in hun Beleidsplan voor 2001 durven schrijven dat gesubsidieerde banen geen doel op zich zijn...
Nu stromen vooral uit de I/D-banen nog wel eens mensen door naar regulier betaald werk, dus vallen er weer plaatsen open...
En sommige mensen hebben zelfs zomaar het lef om zonder 'traject' zomaar gewoon regulier werk te vinden. Dat is helemaal verschrikkelijk, want dan mis je weer een I/D-er waarmee je je taalstellende aantal voor 2000 had kunnen halen...
Daarom werd in het voorstel 'de doelgroep' maar verruimd met personen met een WW of WW/WAO uitkering en mensen zonder uitkering. Vooral dat laatste is boeiend: Hoe zal de gemeente hen pressen tot het innemen van 'een zinvolle plaats in de samenleving'??
Door de politie laten ophalen?!

Kortom: You ain't seen nothing yet...

secretaris PEL