Brief PEL aan gemeenteraad over:
Toelatingscriteria collectieve basisverzekering en aanvullende AV-Frieso verzekering van zorgverzekeraar De Friesland
Reactie gemeente Leeuwarden d.d. 2/5/2006


Meteen naar reactie gemeente Leeuwarden.

Op 10/3/2006 is de volgende brief verzonden aan de gemeenteraad en aan de fractievoorzitters van de raadsfracties van de politieke partijen:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl Website: http://verenigingpel.nl
-------------------------------------------------------------

AAN DE GEMEENTERAAD VAN DE
GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Toelatingscriteria
collectieve basisverzekering
en aanvullende AV-Frieso
verzekering van zorgverzekeraar
De Friesland

Leeuwarden,10/3/2006

Geachte Raadsleden,

als u deze brief ontvangt, heeft de Raad een nieuwe samenstelling en zijn naar wij aannemen, de Collegeonderhandelingen in volle gang. Wij vragen uw aandacht voor de toelatingscriteria voor de collectieve basisverzekering en voor de aanvullende verzekering AV-Frieso.
Zoals bekend, zijn de nominale premies voor deze ziektekosten het resultaat van onderhandelingen tussen de gemeente Leeuwarden en Zorgverzekeraar De Friesland.

De toelatingscriteria van de gemeente Leeuwarden voor deze verzekeringen, waarvoor minima zich kunnen aanmelden via Sociale Zaken van de gemeente, zijn echter politiek bepaald.

Toelichting:
In juni 2004 heeft de Raad het "Meerjarenkader Werk en Inkomen 2005 t.m. 2009" aangenomen, ook wel bekend onder de titel:
"Expeditie Werk". Citaat uit hoofdstuk 4 onder het kopje "Armoedebestrijding":

"Het gemeentelijke minimabeleid richt zich op preventie en bestrijding van armoede door middel van het bieden van inkomensondersteuning ter verbetering van de koopkracht van alle minimahuishoudens in Leeuwarden. De doelgroep van het gemeentelijke minimabeleid bestaat uit alle huishoudens die een netto inkomen hebben dat niet hoger is dan 105 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (het sociaal minimum). Ten aanzien van een aantal regelingen speelt de langdurigheid van het inkomensniveau ook een rol in de bepaling van de doelgroep." Einde citaat.

Het gaat dus om alle huishoudens met een netto inkomen dat niet hoger is dan hierboven is aangeduid, ongeacht de inkomensbron.

Is het laatste een goede zaak, hoewel in dit verband moet worden opgemerkt dat studenten zijn uitgesloten, t.a.v. de criteria hebben wij gemerkt dat deze in de praktijk soms leiden tot onbillijkheden.

De criteria in de praktijk:

Onderstaande maandbedragen zijn 105 procent van de netto bijstandsbedragen (inclusief vakantietoelage) die gelden vanaf 1 januari 2006. Bij personen in een inrichting zijn de bedragen 105 procent van het zak- en kleedgeld.

Uitk.gerechtigde Alleenst. Alleenst.  Gehuwd/Samenw.
              ouder.

18 tot 21 jaar  EUR 630,63 EUR 1067,66 EUR 1176,78
21 tot 65 jaar  EUR 882,88 EUR 1135,13 EUR 1261,26
65 jaar en ouder EUR 958,84 EUR 1189,75 EUR 1324,81
Personen in een
inrichting    EUR 280,83 EUR 393,16 EUR 436,84

Dit zijn de maximale netto maandbedragen die men als inkomen mag hebben, wil men deel kunnen nemen aan de AV-Frieso en aan de collectieve basisverzekering. Dit zijn criteria, gebaseerd op leeftijd en huishoudenssamenstelling en ze vormen de consequentie van de uitvoering van het minimabeleid zoals vastgelegd in "Expeditie Werk".

De consequenties zijn bijvoorbeeld: Een alleenstaande jongere van 20 jaar verdient met een baantje of diverse baantjes 700 euro schoon per maand. Hij/zij mag niet deelnemen aan de AV- Frieso, een alleenstaande ouder wel.

Of bijvoorbeeld: Een alleenstaande jongere van 21 jaar verdient met een baantje of diverse baantjes 900 euro per maand schoon. Hij/zij mag niet deelnemen aan de AV-Frieso, gehuwden en alleenstaande ouders wel.

Of bijvoorbeeld: Een alleenstaande ouder van 30 jaar verdient met een baan 1150 euro schoon per maand. Zij mag niet deelnemen aan de AV-Frieso, gehuwden/samenwonenden wel. Of bijvoorbeeld: Twee samenwonenden of gehuwden van 20 jaar verdienen resp. 900 en 300 euro schoon per maand elk, samen 1200 euro. Zij mogen niet deelnemen aan de AV-Frieso, gehuwden of samenwonenden van 21 jaar of ouder wel.

Ten eerste vinden wij dat het leeftijdscriterium dient te verdwijnen en ten tweede zijn wij van mening dat het criterium dat berust op de huishoudenssamenstelling en de 70/90/100 procents bijstands-systematiek m.n. bij de vraag of men mag deelnemen aan de AV-Frieso, onbillijk is.
Dit geheel afgezien van de vraag of m.n. 70 procent bijstand voor alleenstaanden als afgeleide van de 100 procent bijstand voor gezinnen, niet qua percentage te laag is. Sommige berekeningen komen eerder tot 80-85 procent na vergelijking van draagkracht tussen alleenstaanden en gezinnen in de bijstand.

Daar dit een landelijke kwestie is, waar de Raad verder geen invloed op heeft, willen daar verder niet op in gaan, maar niet na er op te hebben gewezen, dat bij de gegeven voorbeelden waarbij men loon ontvangt, het draagkrachtbeginsel al zit verdisconteerd in het bruto-netto traject.
Wij vinden het onbillijk om uit te gaan van een cumulatie van het draagkrachtbeginsel via diverse regelingen die dat steeds opnieuw toepassen op een en dezelfde persoon. Denkt u bijvoorbeeld aan een laag loon waarbij recht bestaat op huurtoeslag (de tabellen) en zorgtoeslag, waarbij een alleenstaande zelfs minder dan de helft krijgt dan gehuwden of samenwonenden. (Resp. maximaal 403 en 1155 euro)

Gezien het bovenstaande is ons voorstel op het punt van de AV- Frieso het minimabeleid te wijzigen in die zin, dat een ieder die lagere inkomsten heeft dan 105 procent van het Wettelijk Minimum Loon (WML) en ingezetene is van de gemeente Leeuwarden, deel mag nemen aan de AV-Frieso en wel vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Het bruto WML is vanaf 1/1/2006 EUR 1272,60. 105% hiervan is EUR 1336,23.
Houdt men liever een netto-systematiek aan, dan komt de gezinsbijstand ongeveer overeen met het netto minimumloon, waarbij dan bij 105% kan worden vastgehouden aan EUR 1261,26.
(Zie bovenstaande tabel)

Collectieve basisverzekering:
Naar wij begrepen, is bij de onderhandelingen met De Friesland uitgegaan van uitbreiding van de AV-Frieso met een collectieve basisverzekering. Wij pleiten er voor om voor 2007 ev. dit te splitsen in 2 verzekeringen:

a. Een collectieve basisverzekering.
b. Een aanvullende verzekering; de AV-Frieso.

Wij hebben begrepen dat een losse collectieve basisverzekering geen consequenties heeft voor het budget; dit i.t.t. de AV- Frieso.

Ons voorstel is, om met ingang van 2007 een 'losse' collectieve basisverzekering mogelijk te maken, waaraan een ieder deel mag nemen die lagere inkomsten heeft dan 120 procent van het WML.

Het bovenstaande betekent niet dat wij vinden dat de huidige AV-Frieso als in feite 1 totaalpakket (basis plus aanvullend) weg moet: Een 'losse' collectieve basisverzekering zou o.i. gewoon hiernaast kunnen bestaan.
Wie maandinkomsten heeft van 105% - 120% WML zou bijvoorbeeld kunnen werken met zo'n collectieve basisverzekering plus een 'gewone' aanvullende verzekering, al dan niet via zorgverzekeraar De Friesland.

In de hoop dat u als Raad en als raadsfracties aandacht wilt besteden aan deze kwestie, teken ik, namens het Dagelijks Bestuur van het P.E.L.,

Met vriendelijke groet,

secretaris

C.c.:
- Fractievoorzitters
politieke partijen
in de Raad (via gewone post)
- Alle raadsleden nieuwe raad
(voorzover e-mail bekend)


Einde tekst brief PEL.

Op 2/5/2006 ontvingen wij een reactie 'namens de gemeenteraad' op onze brief die op 24/4/2006 op de mededelingenlijst van de Raad had gestaan. De reactie was gedateerd op 3/4/2006 en kwam pas op 2/5/2006 bij ons binnen. Hieronder volgt eerst de complete tekst van de reactie en daaronder nogmaals, maar dan voorzien van commentaar:


Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 2338833

Gemeente LEEUWARDEN

Vereniging PEL
Postbus 2602
8901 AC Leeuwarden

Onderwerp toelatingscriteria collectieve zorgverzekering
Uw kenmerk brief d.d. 10 maart 2006
Ons kenmerk 5431 GF/GF
Sector Werk en Inkomen
Team
Doorkiesnummer (058) 233 8160
Bijlagen
Datum 3 april 2006, verzonden:

Geachte heer, mevrouw,

In een brief van 10 maart jl. gericht aan de nieuwe raad van de gemeente Leeuwarden vraagt u aandacht voor de toelatingscriteria voor deelname aan de collectieve basisverzekering en de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (AV Frieso).

In het vervolg van onze brief gaan wij nader in op uw opmerkingen.

Toelatingscriterium deelname AV Frieso.
Voor wat betreft het toelatingscriterium voor deelname aan de AV Frieso wordt een inkomensnorm van 105% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm gehanteerd. Ten aanzien van deze inkomensnorm zijn uw opmerkingen toegespitst op het percentage van 105%, de gehanteerde leeftijdsindeling en het feit dat studenten zijn uitgesloten van deelname aan de collectiviteit.

Allereerst moeten wij opmerken dat studenten op generlei wijze zijn uitgesloten van deelname aan de collectiviteit. In het verleden was dit wel het geval omdat als criterium voor deelname aan de AV Frieso toentertijd ook een verzekering middels het ziekenfonds een vereiste was. Studenten waren veelal niet op grond van het ziekenfonds verzekerd. Vanaf 2006 is het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekeringen komen te vervallen. Hierdoor is deelname van studenten in principe wel mogelijk.

Verder bent u van mening dat het leeftijdscriterium dient te verdwijnen. Maar geeft zelf ook aan dat aanpassing hiervan niet tot de competentie van de gemeentelijke overheid behoort.

Tot slot pleit u er voor om het toelatingscriterium voor deelname aan AV Frieso te wijzigen in 105% van het wettelijk minimumloon.
Hoewel wij begrip kunnen hebben voor uw pleidooi dient wel te worden opgemerkt dat wij niet in de gelegenheid zijn om daar op dit moment een uitspraak over te doen. Enerzijds omdat besluitvorming over het aanpassen van het toelatingscriterium strikt genomen des college is. Anderzijds leidt een aanpassing van het criterium tot grote financiële gevolgen waar, rekeninghoudend met het grote tekort op de uitvoering van de Wet werk en bijstand, momenteel geen middelen voor beschikhaar zijn.

Toelatingscriterium collectieve basisverzekering.
Naast de collectieve basis- en aanvullende verzekering is het de bedoeling om ook nog alleen een collectieve basisverzekering aan de minima aan te bieden. De onderhandelingen hierover zijn nagenoeg afgerond.
Uw verzoek richt zich op het uitsluitend voor de collectieve basisverzekering verhogen van de inkomensnorm naar 120% van het wettelijk minimumloon.
Uitbreiding van de doelgroep voor alleen de collectieve basisverzekering leidt echter niet tot extra kosten voor de gemeente maar komt wel tegemoet aan een grotere groep minima. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling. Er wordt een voorstel voorbereid over een uitbreiding van de inkomensnorm van 105% naar 120% van het sociaal minimum voor deelnemers van uitsluitend de collectieve basisverzekering.

De collegeonderhandelingen.
Terecht hebt u aangegeven dat uw opmerking over het toelatingscriterium van 105% van het wettelijke minimumloon voor deelnemers aan het AV Frieso van politieke aard is en wellicht betrokken kan worden bij de collegeonderhandelingen.

Uw brief is naar alle raadsleden verstuurd en als zodanig is het aan de diverse politieke partijen om te bepalen of uw brief bij de collegeonderhandelingen wordt betrokken. Wellicht ten overvloede merken wij tot slot op dat we verder geen invloed hebben op het al dan niet betrekken van uw brief bij de collegeonderhandelingen. Het wordt dus in spanning afwachten wat de onderhandelingen opleveren.

Hoogachtend,
Namens de gemeenteraad van Leeuwarden,

voorzitter,

griffier


Einde tekst reactie gemeente Leeuwarden.

Hieronder nogmaals bovenstaande brief, maar dan inclusief commentaar. Het commentaar staat tussen blokhaken [].

Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 2338833

Gemeente LEEUWARDEN

Vereniging PEL
Postbus 2602
8901 AC Leeuwarden

Onderwerp toelatingscriteria collectieve zorgverzekering
Uw kenmerk brief d.d. 10 maart 2006
Ons kenmerk 5431 GF/GF
Sector Werk en Inkomen
Team
Doorkiesnummer (058) 233 8160
Bijlagen
Datum 3 april 2006, verzonden:

Geachte heer, mevrouw,

In een brief van 10 maart jl. gericht aan de nieuwe raad van de gemeente Leeuwarden vraagt u aandacht voor de toelatingscriteria voor deelname aan de collectieve basisverzekering en de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (AV Frieso).

In het vervolg van onze brief gaan wij nader in op uw opmerkingen.

Toelatingscriterium deelname AV Frieso.
Voor wat betreft het toelatingscriterium voor deelname aan de AV Frieso wordt een inkomensnorm van 105% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm gehanteerd. Ten aanzien van deze inkomensnorm zijn uw opmerkingen toegespitst op het percentage van 105%, de gehanteerde leeftijdsindeling en het feit dat studenten zijn uitgesloten van deelname aan de collectiviteit.

Allereerst moeten wij opmerken dat studenten op generlei wijze zijn uitgesloten van deelname aan de collectiviteit. In het verleden was dit wel het geval omdat als criterium voor deelname aan de AV Frieso toentertijd ook een verzekering middels het ziekenfonds een vereiste was. Studenten waren veelal niet op grond van het ziekenfonds verzekerd. Vanaf 2006 is het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekeringen komen te vervallen. Hierdoor is deelname van studenten in principe wel mogelijk.

[Het enige positieve punt in hun brief: beweerd wordt dat studenten nu ook deel zouden kunnen/mogen nemen.]

Verder bent u van mening dat het leeftijdscriterium dient te verdwijnen. Maar geeft zelf ook aan dat aanpassing hiervan niet tot de competentie van de gemeentelijke overheid behoort.

[Leeftijdscriterium: De reactie op dit punt is 'stro-pop' argumentatie. Dat wil in dit geval zeggen: Er wordt een argument uit onze brief gebruikt dat helemaal niets te maken had met het leeftijdscriterium. Citaat uit onze brief:
"Dit geheel afgezien van de vraag of m.n. 70 procent bijstand voor alleenstaanden als afgeleide van de 100 procent bijstand voor gezinnen, niet qua percentage te laag is. Sommige berekeningen komen eerder tot 80-85 procent na vergelijking van draagkracht tussen alleenstaanden en gezinnen in de bijstand. Daar dit een landelijke kwestie is, waar de Raad verder geen invloed op heeft, willen we daar verder niet op in gaan, maar niet na er op te hebben gewezen, dat bij de gegeven voorbeelden waarbij men loon ontvangt, het draagkrachtbeginsel al zit verdisconteerd in het bruto-netto traject." Einde citaat.
Het ging daar dus om de vraag of de 70% bijstandsnorm voor alleenstaanden niet te laag was en DAT is een landelijke kwestie. Het leeftijdscriterium zelf bij de huidige AV-Frieso zit in het feit dat het criterium is: 105% van het voor u geldend bijstandsniveau. En voor jongeren ligt dat niveau zelfs lager dan 70% van de gezinsbijstand.]

Tot slot pleit u er voor om het toelatingscriterium voor deelname aan AV Frieso te wijzigen in 105% van het wettelijk minimumloon.
Hoewel wij begrip kunnen hebben voor uw pleidooi dient wel te worden opgemerkt dat wij niet in de gelegenheid zijn om daar op dit moment een uitspraak over te doen. Enerzijds omdat besluitvorming over het aanpassen van het toelatingscriterium strikt genomen des college is. Anderzijds leidt een aanpassing van het criterium tot grote financiële gevolgen waar, rekeninghoudend met het grote tekort op de uitvoering van de Wet werk en bijstand, momenteel geen middelen voor beschikhaar zijn.

[Over het criterium 105% sociaal minimum versus 105% WML: Nu heet het weer dat besluitvorming over aanpassing van het toelatingscriterium een zaak van het College is. Dat is onzin, want de nota 'Expeditie Werk' (zie onze brief met citaat uit die nota) werd indertijd door de Raad vastgesteld. En DAARIN stond dat het minimabeleid toen op 105% van het sociaal minimum werd begrensd. Dan heeft de Raad dus ook de bevoegdheid om dat criterium te wijzigen. Als de Raad toen had gesteld dat het criterium 105% WML had moeten zijn of 110% van het sociaal minimum of whatever, dan hadden B. en W. dat besluit gewoon moeten uitvoeren.
Maar B. en W. stellen dat formeel gesproken ZIJ over dat criterium beslissen opdat ze zich kunnen verschuilen: "Wij zijn nog het oude College. Wij kunnen niks meer..." Een foefje dus.
Verder volgt op dit punt een schunnige argumentatie: Het is gewoon te duur om de AV-Frieso norm te wijzigen van 105% sociaal minimum in 105% WML. M.a.w.: Wij discrimineren op leefvorm cq. burgerlijke staat, omdat dit ons financieel beter uitkomt...]

Toelatingscriterium collectieve basisverzekering.
Naast de collectieve basis- en aanvullende verzekering is het de bedoeling om ook nog alleen een collectieve basisverzekering aan de minima aan te bieden. De onderhandelingen hierover zijn nagenoeg afgerond.
Uw verzoek richt zich op het uitsluitend voor de collectieve basisverzekering verhogen van de inkomensnorm naar 120% van het wettelijk minimumloon.
Uitbreiding van de doelgroep voor alleen de collectieve basisverzekering leidt echter niet tot extra kosten voor de gemeente maar komt wel tegemoet aan een grotere groep minima. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling. Er wordt een voorstel voorbereid over een uitbreiding van de inkomensnorm van 105% naar 120% van het sociaal minimum voor deelnemers van uitsluitend de collectieve basisverzekering.

[Meegedeeld wordt dat de collectieve basisverzekering 120% wordt van het sociaal minimum, zonder argumentatie waarom dat niet 120% van het WML zou kunnen zijn. Hier is GEEN sprake van extra kosten voor de gemeente, zoals B. en W. zelf al aangeven. Dus DAT argument van hen vervalt hier. En vervolgens blijft er qua argumentatie niets over, behalve ONWIL, gebaseerd op... m.i. gezinsideologie of zo men wil gezinsfundamentalisme...
Het hele probleem zoals in onze brief aangekaart, verschuift qua getalletjes met deze collectieve basisverzekering die per 1/1/2007 van start moet gaan, gewoon wat naar boven, maar het probleem blijft gewoon bestaan.
Het punt waar het bij deze kwestie in feite om draait is, dat het hier gaat om het zoveelste voorbeeld van doelbewuste en hardnekkige achterstelling op velerlei gebied van alleenstaanden ten opzichte van gezinnen, met name op het gebied van allerlei regelingen.
Dit speelt zowel op plaatselijk als landelijk niveau.]

De collegeonderhandelingen.
Terecht hebt u aangegeven dat uw opmerking over het toelatingscriterium van 105% van het wettelijke minimumloon voor deelnemers aan het AV Frieso van politieke aard is en wellicht betrokken kan worden bij de collegeonderhandelingen.

[Geconstateerd moet worden dat kennelijk geen enkele politieke partij zich geroepen heeft gevoeld om iets te zeggen over onze brief. Men had dat kunnen doen op 24/4/2006 tijdens de raadsvergaderingen, want onze brief stond toen op de 'mededelingenlijst', zeg maar de lijst met ingekomen brieven, op de agenda. De bittere constatering kan dan geen andere zijn dan dat alle partijen die nu in de Raad zitten, in feite allemaal 'gezinspartijen' zijn.
Inmiddels zijn er landelijk mensen die het zo zat zijn t.a.v. de achterstelling van alleenstaanden en het geen of nauwelijks gehoor vinden bij de bestaande politieke partijen, dat zij werken aan de oprichting van een partij voor alleenstaanden. Nadeel vind ik, dat het altijd problematisch wordt om dan standpunten te bepalen die over totaal andere zaken gaan, maar ik kan me voorstellen dat als nooit gehoor wordt gevonden voor je wensen, je dan weinig andere keuze overblijft.]

Uw brief is naar alle raadsleden verstuurd en als zodanig is het aan de diverse politieke partijen om te bepalen of uw brief bij de collegeonderhandelingen wordt betrokken. Wellicht ten overvloede merken wij tot slot op dat we verder geen invloed hebben op het al dan niet betrekken van uw brief bij de collegeonderhandelingen. Het wordt dus in spanning afwachten wat de onderhandelingen opleveren.

[Kennelijk interesseert deze kwestie die politieke partijen geen barst, geen enkele uitgezonderd. Zij gaan lekker door alleenstaanden met een laag inkomen te discrimineren op burgerlijke staat, cq. leefvorm...]

Hoogachtend,
Namens de gemeenteraad van Leeuwarden,

voorzitter,

griffier


Einde tekst reactie gemeente. Commentaar tussen [].