Van den Ende stuurt minima weer kaartjes
Van den Ende: adressen vrijkaartjes verscheurd


'Van den Ende stuurt minima weer kaartjes'
Internet-editie Leeuwarder Courant van 19 december 2005 plus:
'Van den Ende: adressen vrijkaartjes verscheurd'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 24/12/2005.


Relevante link: http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/329szj-ende.html
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 26/2/2005: Van den Ende kreeg adressen werklozen.

Eind 2004, begin 2005 heeft Sociale Zaken Leeuwarden hun hele klantenbestand doorgespeeld aan theaterproductiebureau Joop van den Ende. Een grof schandaal! Zie voor de hele story bovenstaande link.

In dat bericht werden o.a. de vragen genoemd zoals gesteld door Katie Dolstra, toen nog raadslid voor de LLP. Hieronder eerst nogmaals die vragen, maar nu met de antwoorden van B&W erbij:


Aanhangsel nr. 79323

Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 2 maart 2005.

Inleiding:
De Leeuwarder Lokale Partij heeft per brief vragen gesteld aan het college over de verstrekking van het adressenbestand van de Leeuwarder bijstands-clientèle aan derden t.b.v. de verspreiding van gratis kaartjes voor de musical ‘Crazy For You.’ Bij de vragen werd een citaat over dit onderwerp bijgevoegd uit de Leeuwarder Courant d.d. 26 februari jongstleden.

Vragen		Antwoorden

1. Is het juist dat de Gemeente Leeuwarden de namen en adressen van de Leeuwarder bijstandsclientèle heeft doorgespeeld aan televisie-maker Joop van den Ende?
De namen en adressen van bijstandsgerechtigden in Leeuwarden zijn gezonden aan TrefCon BV uit Weesp. Dit bureau is gespecialiseerd in de verzorging van zogeheten “direct-mail” acties.

Trefcon BV is aangewezen door het ‘Nationale Kerstkado.’ Het Nationale Kerstkado is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Sponsor Bingo Loterij, de Tros en Joop van den Ende Theaterproducties. De afgifte van gratis kaartjes voor de theatervoorstelling “Crazy For You” is het product van het Nationale Kerstkado.

[Het was dus waar dat de namen en adressen aan TrefCon BV uit Weesp waren gegeven.]

2. Volgens berichtgeving in de Leeuwarder Courant heeft afdeling burgerzaken in Heerenveen hiervoor speciaal een privacyreglement opgesteld. Heeft Leeuwarden ook een privacyreglement opgesteld en in hoeverre is deze juridisch rechtgeldig?

De gemeente Leeuwarden heeft ten behoeve van onderhavige mailingactie een verklaring opgesteld in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens welke is ondertekend door Trefcon BV. Deze verklaring is rechtsgeldig. Op grond van deze verklaring mochten de adressen slechts eenmalig worden gebruikt en moest het adressenbestand daarna worden vernietigd. Er is door Trefcon BV dien overeenkomstig gehandeld.

[Oh, dan is het goed... Het was maar eenmalig en dan mag dit wel... En: TrefCon heeft daarna alle bestanden vernietigd...
Gelooft het College dat zelf? Wij als College stelden een vodje papier op en zo'n bedrijf houdt zich hier aan....
Pleur toch op, maak dat een rand-debiel wijs.]

3. Mede door de uitzending van het programma “probleemwijken” op SBS 6 van 1 maart j.l., maakt mijn fractie zich zorgen over het vrijgeven van namen en adressen van mensen in de bijstand aan commerciële instellingen. Wat voor mogelijkheden heeft het college om te voorkomen dat, ondanks eventuele opgestelde “privacyregels”, de gegevens van deze doelgroep niet gebruikt zullen worden voor commerciële doeleinden?

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft de Gemeente Leeuwarden de condities omtrent verwerking van persoonsgegevens van bijstandsgerechtigden aangemeld bij, het openbaar register van, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In deze registratie van de WWB/IOAW is ook opgenomen dat de persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor pro-actieve dienstverlening zonder dat op commerciële doeleinden wordt gedoeld. De hier besproken actie m.b.t. de gratis kaartjes aan bijstandsgerechtigden voor bezoek aan de musical betreffen dan ook een gift en zijn niet commercieel van aard.

[Pro-actieve dienstverlening is een ander woord voor het weggeven van je adressenbestand. Ongeloofwaardig verhaal: De soos mag z'n adressenbestand aan iedereen geven en diegene gaat alle soosklanten een brief schrijven met een mooi aanbod, zolang dat maar niet-commercieel is. Wat dat betreft moet het PEL ook het adressenbestand maar vragen t.b.v. het aanbieden van een gratis lidmaatschap van het PEL voor alle soos-klanten... Wedden dat het College ons dan snel alle namen en adressen stuurt? Of zou het toch van niet...?]

Leeuwarden, 29 maart 2005

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.


Einde vragen LLP plus antwoorden College van B&W. Commentaar tussen [].

De namen en adressen van de soos-klanten waren dus vernietigd, stelde het College. Daar hebben ze dan vast met de neus bovenop gestaan, of niet, want het hele circus begon onlangs weer opnieuw:

Internet-editie Leeuwarder Courant van 19 december 2005:

VAN DEN ENDE STUURT MINIMA WEER KAARTJES

Heerenveen - Theaterman Joop van den Ende heeft minima in Heerenveen weer uitnodigingen gestuurd voor een theaterproductie. Eerder dit jaar ontstond er ophef in Friesland nadat gemeenten hun adressenbestand van de wet Werk en Bijstand hadden doorgespeeld aan de musicalbaas.

Het ging toen om vrijkaartjes voor een musical in Leeuwarden. De minima klaagden dat hun privacy was geschonden. Wethouder Meine Scheweer van Heerenveen beloofde dat het niet meer zou gebeuren. Ook in Leeuwarden en Sneek waren de adressen doorgespeeld. Vermoedelijk zijn de adressen van de betreffende minima bij Van den Ende in het bestand blijven zitten. Heerenveen "betreurt" de gang van zaken en noemt deze "heel vervelend voor de mensen".


Einde 1e LC-bericht.

Reactie: Als de adressen in het bestand zijn blijven zitten, heeeft het College er indertijd bij het beantwoorden van de LLP-vragen in om zitten te kletsen. Het College van Leeuwarden zwijgt nu in alle talen, de wethouder van Heerenveen reageert in elk geval nog.

Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 24/12/2005:

Van den Ende: adressen vrijkaartjes verscheurd

HEERENVEEN - Het ticketbureau dat dit jaar vrijkaartjes stuurde aan minima in Friesland, heeft alle adressen verscheurd. Dat zegt Suzan Bloemscheer van Joop van den Ende Theaterproducties.

Deze maand kregen opnieuw minima In de gemeente Heerenveen uitnodigingen voor een theaterproductie. Volgens Bloemscheer hebben alleen mensen een brief gekregen die eerder zijn ingegaan op een theateraanbod.

[Als dit waar is, dan is m.b.v. het eerste bestand met alle soos-klanten er in, een tweede bestand gemaakt, wat een uittreksel is uit het eerste bestand, namelijk diegenen die reageerden. Ik vermoed dat de complete lijst er nog steeds is met aantekening erbij wie indertijd reageerden en dat laatstgenoemden opnieuw een kaartje hebben gekregen...
Uiteraard weet het theaterbureau dat zij in de bijstand zitten. Anders was het kaartje namelijk niet gratis verstrekt...
Ook mensen met een soos-uitkering in Leeuwarden kregen zo'n kaartje toegestuurd... Als het bestand was weggegooid, zou niemand van de soos-klanten nu een gratis kaartje hebben gekregen, want men zou niet weten wie daarvoor in aanmerking kwam...]

De kaartjeskwestie leidde donderdagavond - tot een vraag van PvdA'er Wietse Mulder in de Heerenveense gemeenteraad. Wethouder Lykele Buwalda wist niet hoe de uitnodigingen bij de minima zijn terechtgekomen. Hij bezwoer wel dat er "ôfspraken makke binne dat de adressen mar ien kear brûkt wurde soenen."


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: De kwestie is door het PEL ook aan de orde gesteld in de vergadering van de Cliëntenraad van 22/12/2005. Nadat het hoofd van Sociale Zaken al had toegezegd, dat hij dit ging uitzoeken, moest zonodig de voorzitster van het middagoverleg nog proberen de zaak recht te praten, alsof zij de feiten exact kende... Dit is een wel vaker voorkomende vervelende gewoonte van deze formeel toch neutrale voorzitster. Soms lijkt het wel alsof ze is ingehuurd de gemeente in bescherming te nemen. De bewering was nu, dat e.e.a. een nieuw bestand betrof op basis van de mensen die vorig jaar hadden gereageerd. Dat nu zou Sociale Zaken juist gaan uitzoeken... Merkwaardig toch dat het theaterburo bij dat nieuwe bestand weet dat deze kaartjes gratis weggegeven kunnen worden...

secretaris PEL