GOEDKOPE ZORGPOLIS MINIMA
Onderhandelingen De Friesland


'Goedkope zorgpolis minima. Onderhandelingen De Friesland'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 1/10/2005.


Gaat de AV-Frieso, de ziekenfondsverzekering voor mensen met lage inkomsten van De Friesland en de gemeente Leeuwarden, ook door na 1/1/2006? Dan bestaat er namelijk geen ziekenfonds meer, maar een nieuw ziektekostenstelsel. Het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier verzekerden verdwijnt dan en er geldt 1 nieuw zorgstelsel voor allen. In de wet die dit regelt staat echter wel, dat als mensen collectief een verzekering afsluiten, men een premiekorting mag proberen te bedingen van maximaal 10 procent.
Of die te krijgen is bij een ziektekostenverzekeraar is uiteraard een kwestie van onderhandelen. Het lijkt er op dit moment op dat de AV-Frieso ook onder het nieuwe zorgstelsel wordt voortgezet, maar hoe het voorzieningenpakket er precies uit komt te zien, is even afwachten. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 1 oktober 2005:

GOEDKOPE ZORGPOLIS MINIMA

Onderhandelingen De Friesland

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN - De Friesland Zorgverzekeraar onderhandelt met 20 gemeenten over het afsluiten van een collectief contract voor mensen met een uitkering of een minimuminkomen.
Die kunnen dan tegen een maximale korting van 10 procent een basisverzekering krijgen met een uitgebreid aanvullend pakket. Eind november moet duidelijk zijn hoeveel gemeenten meedoen.

[Positief hieraan is, dat het nu niet alleen meer gaat om Leeuwarden, maar om 20 gemeenten, waarschijnlijk allemaal in Friesland, omdat De Friesland vooral in het Noorden traditioneel haar klanten heeft zitten. Dit betekent dat het aantal klanten waarover onderhandeld kan worden voor wat betreft de premiehoogte veel hoger is dan eerst. M.a.w.: 20 gemeenten staan veel sterker samen dan alleen Leeuwarden.]

De Friese zorgverzekeraar heeft in het verleden ervaring opgedaan met speciale aanvullende verzekeringen voor mensen met een uitkering. Die konden een uitgebreid pakket krijgen - met onder meer vergoedingen voor brillenglazen, meer fysiotherapie en uitgebreide tandzorg - voor de prijs van de goedkoopste aanvullende verzekering.

[De AV-Plus van De Friesland heeft deze voorzieningen ook, maar dan ben je duurder uit qua premie en op sommige punten, b.v. de vergoeding voor brillenglazen en monturen, is de AV-Frieso net even royaler dan de AV-Plus.]

Dit aanvullende pakket blijft in het collectieve contract nagenoeg overeind. Daarnaast kunnen de minima dus ook korting krijgen op het basispakket. Eigen risico's zijn uitgesloten om financiële problemen te voorkomen.

[Dat laatste lijkt een verbetering vergeleken met de huidige AV-Frieso: Ik meen dat bij sommige zaken daar nu wel eens sprake is van een vergoeding van 80 procent. Ondanks het mooie verhaal dat men dan voor het restant in aanmerking zou kunnen komen voor bijzondere bijstand (mits men uiteraard voldoet aan de overige daarbij gestelde voorwaarden) is niet altijd waar, zo bleek ons uit recente meldingen bij ons Klachtenspreekuur. In één geval voorzover ons bekend, is daarover inmiddels een bezwaarschrift ingediend. Of eigen risico's nu straks inderdaad uitgesloten zijn, blijkt pas als de polisvoorwaarden van de AV-Frieso nieuwe stijl 2006 bekend zijn.]

Wie opdraait voor de lasten wanneer minima niet (kunnen) betalen, is nog onderwerp van gesprek.

[Normaliter leidt niet betalen van de ziektekostenpremie tot hetzij de deurwaarder hetzij het stoppen van de verzekering. Men is dan onverzekerd. Dat laatste kan in 2006 een boete opleveren in het nieuwe stelsel, maar als er geen geld is, kan die boete ook niet worden betaald.
Bij de AV-Frieso is een van de voorwaarden voor deelneming: Als de uitkering via de gemeente wordt betaald: Sociale Zaken houdt de premie meteen in op de uitkering en maakt dat bedrag over aan De Friesland. Het gaat dan om: Uitkering WWB, IOAW, IOAZ en Wwik.
Heeft men betaald werk of een uitkering die niet via de gemeente loopt, zoals WW, WAO of WAJONG of TRI (vroeger BIA?) dan moet men op het aanmeldingsformulier De Friesland machtigen om de premie via een incasso automaat te laten innen van bank- of girorekening. Men zou bijvoorbeeld bij een oninbare vordering het risico fifty/fifty kunnen verdelen tussen die 20 gemeenten enerzijds en De Friesland anderzijds.
Overigens kan men ook bij een premieschuld wel deelnemen aan de AV-Frieso. Dit is in tegenstelling tot wat gebruikelijk is: Premieschuld: Geen deelname mogelijk. Voorwaarde bij AV-Frieso is dan wel dat men bereid moet zijn om mee te werken aan een schuldregeling.]

Nanne de Jong, voorzitter van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden, juicht het toe dat er een collectieve verzekering voor minima komt. Dat De Friesland daar het voortouw in neemt, ligt volgens hem voor de hand, omdat de verzekeraar nu ook al veel heeft geregeld voor mensen met een uitkering. "Maar ze hebben natuurlijk niet het alleenrecht."

[Nanne de Jong is geen voorzitter van het FSU, maar betaalde kracht met als functie coördinator. Natuurlijk heeft De Friesland niet het monopolie, maar waar bleven in het verleden de andere ziekenfondsen dan? Zij hadden uiteraard ook toen het voortouw kunnen nemen voor hun klanten met lage inkomsten en contact kunnen zoeken met de gemeenten. Anderzijds is mijn indruk dat het gros van de mensen in met name Friesland al klant was bij De Friesland. Ander aspect is, dat de keuzevrijheid van mensen om zich te verzekeren waar ze willen, wel overeind moet blijven. De gemeente Leeuwarden erkent dit ook met zoveel woorden als het gaat om bijzondere bijstand. Het heet dat als het pakket van een andere verzekering vergelijkbaar is, via de bijzondere bijstand ook de niet gedekte kosten vergoed kunnen worden. Nu ja, in theorie dan. Zoals eerder genoemd: De praktijk is wel eens anders.]

Voor De Jong is het van groot belang dat de collectieve verzekering ook open staat voor andere mensen met uitkeringen zoals WW, WAO of AOW.

[De Jong is slecht op de hoogte: Al jarenlang staat de huidige AV-Frieso ook open voor mensen met bovengenoemde uitkeringen en voor werkenden met een laag inkomen. Mensen met gesubsidieerd werk kunnen zelfs *altijd* in de AV-Frieso, ongeacht de hoogte van hun inkomen.
De folder (november 2004) stelt: "Als u een baan heeft die gesubsidieerd wordt, kunt u eveneens deelnemen in de AV-Frieso. Hier speelt de hoogte van uw inkomen geen rol."]

"Ook mensen die werken en tot 120 procent van het minimumloon verdienen, moeten kunnen aanhaken. Deze groep werkenden valt vaak buiten alle regelingen en is daardoor altijd de klos. Dat willen we voorkomen."

[Een heel mooi streven, maar hoe zit het dan met WW en WAO uitkeringen tot 120 procent van het minimumloon? Zouden zij dan ook mee mogen doen of gaat het bij die 120 procent alleen om werkenden? Overigens zou ik al blij zijn als de regel zou worden: Iedereen die maximaal 105 procent van het minimumloon heeft qua inkomsten, mag meedoen aan de AV-Frieso. Men zal zeggen: Is dat dan nu al niet zo? NEE! Dat is slechts de onzin die ons op de mouw wordt gespeld, om te verbloemen dat er 1 heel naar trekje is bij die AV-Frieso, namelijk dat er gediscrimineerd wordt op huishoudensvorm.
De regel is namelijk: De AV-Frieso staat open voor iedereen ongeacht inkomstenbron die MAXIMAAL 105 PROCENT HEEFT VAN HET VOOR HEM/HAAR/HEN GELDEND NETTO SOCIAAL MINIMUM.
Dit betekent het volgende:

Het netto sociaal minimum is simpelweg het bijstandsniveau. Dit is op dit moment (Vanaf 1/5/2005):

Echtparen:           EUR 1153,96 incl. vak.geld opbouw.
Eenoudergezinnen        EUR 1038,56 incl. vak.geld opbouw.
Alleenstaanden 23 jr. en ouder EUR 807,77 incl. vak.geld opbouw.
Alleenstaanden 21 jr.     EUR 576,98 incl. vak.geld opbouw.
Alleenstaanden 22 jr.     EUR 692,38 incl. vak.geld opbouw.

De AV-Frieso is dus toegankelijk voor:

Echtparen met maximaal     EUR 1211,65/mnd
Eenoudergezinnen met maximaal EUR 1090,48/mnd
Alleenstaanden 23 jr. en ouder EUR 848,15/mnd
Alleenstaanden 21 jr.     EUR 605,83/mnd
Alleenstaanden 22 jr.     EUR 726,99/mnd

Ik hoop dat het beeld duidelijk is: Met name alleenstaanden en van hen in versterkte mate jonge alleenstaanden beneden de 23 jaar die de AV-Frieso heel goed zouden kunnen gebruiken, mogen al heel snel niet in de AV-Frieso, wat deze ziektekostenverzekering typeert als in feite een verzekering met name bedoeld voor gezinnen en voor eenoudergezinnen waar je als alleenstaande al heel snel niet welkom bent...
Vooral als je kijkt naar jonge alleenstaanden vind ik de inkomensgrenzen ronduit bespottelijk: Denk aan de baantjes van laten we zeggen 750 euro voor iemand van 22 jaar. Aanvullende bijstand: Kan niet, want daarvoor zit men al te hoog. AV-Frieso: Kan niet, daarvoor zit men al te hoog...
Dit punt is in het verleden gebleken onbespreekbaar te zijn bij bv. PvdA en PAL/GL. Kennelijk rust er een taboe op, het taboe van de vanzelfsprekendheid van de gezinsideologie die het normaal vind als anderen achtergesteld worden. Onze hele maatschappij is doordrenkt van dit soort taboe-situaties op allerlei gebied...
Want dat is 'normaal' nietwaar? Ook met het nieuwe zorgstelsel wordt dit soort ongein weer geflikt:
Alleenstaanden die in feite de premie op gaan brengen voor de z.g. gratis meeverzekerde kinderen van gezinnen in het zorgstelsel 2006. Conclusie: Wat er moet gebeuren is, dat men bij de AV-Frieso uitgaat als grens van 105 of 110 of van mijn part 120 procent WML, wat staat voor Wettelijk Minimum Loon. Dan hebben we 1 toelatingsgrens voor allen en zo hoort het ook!]

Volgens woordvoerder Jan van Brouwershaven van De Friesland staat het contract open voor iedereen die een inkomen heeft tot 120 procent van het minimum.

[Dit is gewoon totale nonsens! Het is simpelweg niet waar. Goedkoop hoor, om hiermee in de krant goede sier te willen maken.
Of: De heer Van Brouwershaven moet hebben bedoeld: Volgend jaar als we een nieuwe overeenkomst hebben met de 20 gemeenten, wordt de grens voor toelating 120 procent WML. Maar dat zou te mooi zijn om waar te zijn...]

Maar die mensen zullen dan wel zelf contact moeten zoeken met de verzekeraar.

[De hele aanmelding verloopt nu via sociale zaken. Belt men De Friesland over de AV-Frieso, dan wordt men verwezen naar sociale zaken. En laatstgenoemde doet niet al te veel of beter gezegd zowat niks als het gaat om mensen in te lichten over de AV-Frieso als die mensen laagbetaald werk hebben of een uitkering die niet bij de gemeente weg komt.]

Die onderhandelt in eerste instantie alleen met de twintig gemeenten waarmee nu al zaken worden gedaan. Die vertegenwoordigen ruim twintigduizend mensen met een uitkering.

[Wellicht dat b.v. het UWV ook maar moet aanschuiven voor de WW en WAO plus WAJONG uitkeringen. Of bijvoorbeeld de vakbonden voor hun leden, Bij dat laatste denk ik dan aan iets landelijks, waarbij een flink aantal zorgverzekeraars mee doen en een gezamenlijke collectieve verzekering voor vakbondsleden gaan aanbieden. Maar helaas: Van de vakbonden is op dit punt niets vernomen. Wie geen betaald werk heeft telt voor hen niet meer mee, zo heb ik al vaker moeten constateren.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].