Vragenbrief PEL aan
College van B. en W. over
uitbetaling bijstandsuitkering aan schoolverlaters.
Reactie B. en W. 19/9/2005 plus commentaar


Op 19/8/2005 werd de volgende brief verzonden aan het College van B. en W.:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website: http://verenigingpel.nl
------------------------------------------------------------------

Leeuwarden, 19-08-2005

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft: uitbetaling uitkering aan schoolverlaters

Geacht college,

De afgelopen weken bereikten ons meerdere klachten van schoolverlaters die zich in willen laten schrijven bij het CWI.
Het CWI weigert dat en verklaart dat de aanvrager pas na een maand een uitkering aan kan vragen. Concreet: een studiebeurs loopt tot 1 september. Het CWI weigert echter een aanvraag in behandeling te nemen onder de vermelding dat de aanvrager pas per 1 oktober recht op een uitkering zou hebben. Dat betekent vanzelfsprekend dat aanvrager een maand zonder inkomsten zit (feitelijk zelfs nog langer aangezien de afhandeling van een aanvraag geruime tijd kan duren). In dit verband hebben wij de volgende vragen voor het college:

- Is het college op de hoogte van bovenstaande praktijk?
- Zo ja, op welke wettelijke bepaling is deze gebaseerd?
- Het CWI weigert zelfs aanvragen in behandeling te nemen en door te sturen naar het college dat, zoals bekend, de aanvraag formeel af moet handelen. Bent u met ons van mening dat het CWI niet over de bevoegdheid beschikt te bepalen welke aanvragen het door mag sturen aan uw college?
Bent u tevens met ons van mening dat het CWI zich met deze houding op de stoel van het wettelijk bevoegde bestuursorgaan plaatst?
- Heeft de opstelling van het CWI in deze de instemming van het college?

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Vereniging PEL

Pyt van der Galiën

Cc Raadsadviescommissie Welzijn
Directeur CWI Leeuwarden
Wnd. Sectormanager SZ dhr. W. van Rijnsoever
Sectorhoofd afd. Werk en Inkomen mw. J. Probst
Hoofd Bedrijfsbureau SZ mw. C. Hoving


Einde tekst brief PEL.

UPDATE 6/9/2005

Er bereikte ons het verhaal dat het CWI beweert, dat haar bovengeschetste handelwijze berust op 'beleidsafspraken' met de gemeente Leeuwarden. M.i. gaan dergelijke beleidsafspraken echter niet boven wet- of regelgeving. Als iemand zonder enige inkomsten zit of inkomsten zwaar onder het hem/haar/hen geldende bijstandsniveau heeft diegene simpelweg het recht om een aanvraagformulier te mogen ontvangen (wat geweigerd wordt!), in te vullen en de aanvraag in behandeling te laten nemen. Maar het is nog doller: Als je een bijstandsuitkering wil aanvragen, word er van je verwacht, dat je serieus werk maakt van het zoeken naar betaald werk. Mag degene aan wie een aanvraagformulier wordt geweigerd, zich dan wellicht laten inschrijven als werkzoekende? Nee, dat mag ook niet!! M.a.w.: Val maar dood, verhonger maar. In dat geval heb ik een paar aanbevelingen:

Ten eerste eentje conform de wet: Ga naar een advcaat en laat deze een kort geding indienen. Inzet: Het recht om een aanvraag in te dienen en behandeld te krijgen plus het recht om zich als werkzoekende in te mogen laten schrijven.
Ten tweede eentje in strijd met de wet: De New Orleans methode: Pak met een groep lotgenoten een supermarkt aan en haal daar je eerste levensbehoeften.
Als men namelijk zo'n maatschappij wil, kan men die krijgen...

secretaris PEL

UPDATE 26/10/2005: Wij ontvingen op onze vragenbrief de volgende reactie van B. en W. in de vorm van een brief d.d. 19/9/2005:

Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 2338833

Welzijn Gemeente Leeuwarden

Vereniging PEL
t.a.v. dhr. P. van der Galiën
Postbus 2602
8901 AC Leeuwarden

Onderwerp Uitbetaling uitkering aan schoolverlaters

Uw kenmerk uw brief van 19-08-2005
Ons kenmerk 16247
Sector Sociale Zaken
Team
Doorkiesnummer [Weggelaten]
Bijlagen
Datum 14 september 2005, verzonden:

Geachte heer van der Galiën,

Naar aanleiding van uw brief van 19 augustus 2005, waarin u aangeeft meerdere klachten te hebben ontvangen van schoolverlaters die zich willen inschrijven bij het CWI, maar dat dit door het CWI wordt geweigerd, het volgende.

Omdat ik niet op de hoogte ben van de praktijk zoals u heeft beschreven in uw brief, is uw brief besproken in het managementoverleg van 7 september j.l. tussen CWI-Leeuwarden en Sociale Zaken. Ook van de kant van het CWI Leeuwarden wordt de door u geschetste praktijk niet herkend.

Ik wil u dan ook graag in deze brief informeren welke uitvoeringsafspraken er al geruime tijd bestaan tussen Sociale Zaken en CWI-Leeuwarden.

In het kader van de Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) zijn afspraken gemaakt tussen CWI en de gemeente Leeuwarden om invulling te geven aan de poortwachterfunctie door het CWI, d.w.z. voorkomen dat de werkloze werkzoekende onnodig een beroep doet op een WWB uitkering c.q. een uitkeringsaanvraag indient. Deze poortwachterrol van het CWI is er opgericht de klant zo veel en zo snel mogelijk naar werk te bemiddelen. Zo is er in het kader van het gezamenlijke project “Hoogwaardig handhaven in de Leeuwarder keten van werk en inkomen” voor de fase 1 klanten (incl. schoolverlaters) die in principe direct aan het werk kunnen(werk boven uitkering) , afgesproken dat de uitkeringsaanvraag na max. 20 werkdagen in behandeling wordt genomen. Gedurende deze 20 werkdagen wordt de klant actief door het CWI bemiddeld naar werk (de bemiddelingstijd) . Leidt deze bemiddelingstijd niet tot werk, dan wordt nadat de uitkeringsintake door het CWI heeft plaatsgevonden, de uitkeringsaanvraag overgedragen aan Sociale Zaken. Sociale zaken neemt binnen de daarvoor geldende termijn van 6 weken, vanaf eerste meldingsdatum bij het CWT, een besluit. Het CWI blijft de klant uiteraard nog gedurende max. een halfjaar intensief bemiddelen naar werk. Indien de klant aannemelijk kan maken dat hij of zij in acute geldnood verkeert dan kan hij een voorschot krijgen.

Tot slot, omdat de door u ontvangen klachten van schoolverlaters mogelijk berusten op misverstanden, hebben we in het managementoverleg afgesproken om aan de hierboven beschreven werkwijze extra aandacht te geven in de voorlichting aan de schoolverlaters. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

W.J.A. van Rijnsoever,
Wnd. Sectormanager Sociale zaken.
c.c. Raadsadviescommissie Welzijn

c.c. Raadsadviescommissie Welzijn
De Cliëntenraad
Directeur CWI Leeuwarden, dhr. M. Dekenga


Einde reactie B. en W. op vragenbrief PEL.

Hieronder nogmaals de B. en W. reactie, maar dan voorzien van commentaar. Commentaar tussen blokhaken [].


Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 2338833

Welzijn Gemeente Leeuwarden

Vereniging PEL
t.a.v. dhr. P. van der Galiën
Postbus 2602
8901 AC Leeuwarden

Onderwerp Uitbetaling uitkering aan schoolverlaters

Uw kenmerk uw brief van 19-08-2005
Ons kenmerk 16247
Sector Sociale Zaken
Team
Doorkiesnummer [Weggelaten]
Bijlagen
Datum 14 september 2005, verzonden:

Geachte heer van der Galiën,

Naar aanleiding van uw brief van 19 augustus 2005, waarin u aangeeft meerdere klachten te hebben ontvangen van schoolverlaters die zich willen inschrijven bij het CWI, maar dat dit door het CWI wordt geweigerd, het volgende.

Omdat ik niet op de hoogte ben van de praktijk zoals u heeft beschreven in uw brief, is uw brief besproken in het managementoverleg van 7 september j.l. tussen CWI-Leeuwarden en Sociale Zaken. Ook van de kant van het CWI Leeuwarden wordt de door u geschetste praktijk niet herkend.

[Ofwel de top weet weer eens niet wat er op de werkvloer plaats vindt, of dit is gewoon de gebruikelijke tactiek: Gewoon stug volhouden dat er niets aan de hand is.]

Ik wil u dan ook graag in deze brief informeren welke uitvoeringsafspraken er al geruime tijd bestaan tussen Sociale Zaken en CWI-Leeuwarden.

In het kader van de Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) zijn afspraken gemaakt tussen CWI en de gemeente Leeuwarden om invulling te geven aan de poortwachterfunctie door het CWI, d.w.z. voorkomen dat de werkloze werkzoekende onnodig een beroep doet op een WWB uitkering c.q. een uitkeringsaanvraag indient.

[Of de aanvraag onnodig is of niet, blijkt pas als de aanvraag in behandeling wordt genomen. Als men weigert de aanvraag in behandeling te nemen, zorgt men er voor dat er geen aanvraag is en bij een aanvraag di er niet ligt, kun je ook niet beoordelen of deze onnodig is.
Wijselijk wordt niet ingegaan op de vraag op welke wettelijke bepaling de weigering is gebaseerd. Afspraken tussen soos en CWI worden boven de wet gesteld, dat is wel duidelijk.
Hoezo aanvraag? Wij hebben geen aanvraag gehad...
Het lastigste is een aanvraagformulier te pakken te krijgen. Lukt dit toch, dan dat ding invullen en hun via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging door de strot heen duwen.
Geen reactie: Advocaat bellen. Op zijn minst wordt getracht iemand 1 maand uitkering af te pikken. Leuk als je net van school komt, uiteraard nauwelijks geld hebt en b.v. op een kamer woont. De huur wacht niet...]

Deze poortwachterrol van het CWI is er opgericht de klant zo veel en zo snel mogelijk naar werk te bemiddelen. Zo is er in het kader van het gezamenlijke project "Hoogwaardig handhaven in de Leeuwarder keten van werk en inkomen" voor de fase 1 klanten (incl. schoolverlaters) die in principe direct aan het werk kunnen(werk boven uitkering) , afgesproken dat de uitkeringsaanvraag na max. 20 werkdagen in behandeling wordt genomen. Gedurende deze 20 werkdagen wordt de klant actief door het CWI bemiddeld naar werk (de bemiddelingstijd) .

[Daar is niets van gebleken in de gevallen die wij signaleerden. Het was gewoon: Wegwezen en pas na een maand terugkomen. Aanvankelijk zelfs zonder dat met zich als werkzoekende mocht inschrijven, wat pas na de nodige overredingskracht weer werd rechtgezet. Ongetwijfeld zal men zich hier ook wel niet in herkennen bij het managementsoverleg... Bovendien is het bovenstaande onzin: Als er afgesproken is om een aanvraag pas na 20 dagen in behandeling te nemen, dan betekent dat: Men mag meteen een aanvraag indienen maar wij bij het CWI doen daar verder de eerste 20 dagen nog even niets mee. Maar zo lagen de feiten niet.]

Leidt deze bemiddelingstijd niet tot werk, dan wordt nadat de uitkeringsintake door het CWI heeft plaatsgevonden, de uitkeringsaanvraag overgedragen aan Sociale Zaken. Sociale zaken neemt binnen de daarvoor geldende termijn van 6 weken, vanaf eerste meldingsdatum bij het CWT, een besluit. Het CWI blijft de klant uiteraard nog gedurende max. een halfjaar intensief bemiddelen naar werk.

[Meldingsdatum? De bewering is nu dat als iemand komt, een inschrijfformulier wordt geweigerd, maar dat men wel vastlegt wanneer iemand langs is geweest? Geloof ik op voorhand niets van. M.i. wordt er pas iets geadministreerd nadat een ingevulde aanvraag voor een uitkering in ontvangst is genomen. Dat is namelijk een ingekomen stuk waarmee verder iets dient te gebeuren, namelijk de procedure starten.]

Indien de klant aannemelijk kan maken dat hij of zij in acute geldnood verkeert dan kan hij een voorschot krijgen.

[Dit ook een hele mooie: Ook deze praktijk is anders: Sociale Zaken heeft de taktiek categorisch voorschotten te weigeren. Je moet wel van hele goede huize komen om een voorschot te krijgen, tenzij je een gezin bent met kinderen. Alleenstaanden mogen wel verhongeren. Per slot bestaan die toch niet echt als volwaardige burgers. Het hele huidige beleid straalt dat momenteel aan alle kanten uit.]

Tot slot, omdat de door u ontvangen klachten van schoolverlaters mogelijk berusten op misverstanden, hebben we in het managementoverleg afgesproken om aan de hierboven beschreven werkwijze extra aandacht te geven in de voorlichting aan de schoolverlaters. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

[Kortom: Dit gaat gewoon door, totdat iemand eens de kat de bel aanbindt en via een kort geding stelt: U neemt nu de aanvraag in behandeling; discussie gesloten. En we houden u aan de wettelijke beslistermijn en zo niet, dan zien we elkaar wel terug. Onsympatiek? Absoluut, maar zijn de soos-praktijken dat dan niet, om geen andere woorden te gebruiken? Beste lezers, onthoud dit: De soos is geen mens, maar een machine. De soos heeft het ook met het bovenstaande niet speciaal op u gemunt, maar werkt als een soort machine, meer is het niet. Behandel dan ook een machine als machine en gebruik uw gereedschap om de machine weer op gang te helpen, m.a.w.: Schakel uw monteur in, ofwel een advocaat... En aarzel niet te lang: We hebben wel mensen aan de telefoon gehad die een half jaar wachtten op een soosuitkering en geen voorschotten kregen... Dat is het: "Help, ik heb nog maar 2 euro en inmiddels 10.000 euro schuld doordat ik leende van vrienden en kennissen om te overleven..." Wees geen sukkel en laat het niet zover komen!]

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

W.J.A. van Rijnsoever,
Wnd. Sectormanager Sociale zaken.
c.c. Raadsadviescommissie Welzijn

c.c. Raadsadviescommissie Welzijn
De Cliëntenraad
Directeur CWI Leeuwarden, dhr. M. Dekenga


Einde reactie B. en W. voorzien van commentaar tussen [].