EUROPESE GRONDWET VOOR HET HELE GEZIN


Artikel uit blad Individu en Samenleving nummer 63, mei, juni, juli 2005.


Hoewel het PEL formeel geen mening heeft over het komende referendum over de Europese grondwet, vond ik in het blad 'Individu en Samenleving' van mei, juni, juli 2005 een artikeltje dat ingaat op een aspect dat zowel bij voor- als tegenstanders totaal niet wordt genoemd. En dat is m.i. symptomatisch. Het PEL is nog altijd het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden, dat wil zeggen, dat we de nodige extra aandacht hebben voor hun positie. Het blad 'Individu en Samenleving' wordt uitgegeven door het CISA in Den Haag, het Centrum voor Individu en Samenleving. Het CISA komt in onderstaand artikeltje tot de conclusie, dat alleenstaanden maar het beste NEE kunnen stemmen tegen de Europese grondwet:


Habemus iurem familiae

(Vrij vertaald: Wij hebben gezinsrecht)

EUROPESE GRONDWET VOOR HET HELE GEZIN

Als alleenstaanden op 1 juni 2005 vóór de Europese Grondwet stemmen, dan bezegelen zij het lot van hun eigen rechteloosheid.
Het buitenblad én achterblad - je moest er eens overheen kijken - van de Grondwetkrant 'Referendum over de Europese Grondwet', accentueert de focus op het gezin. Wij stemmen weliswaar niet vóór of tegen een theocratie, een bestuursvorm gebaseerd op religie. We stemmen wél voor een yugocratie (Yugo grieks voor huwelijk), een bestuursvorm, gebaseerd op het huwelijk, wat bijna hetzelfde is.
'De erkenning van het paar, man en vrouw, als het wezen van de mens, maakt de weg vrij voor het gehuwde priesterschap': gelezen in een landelijk dagblad naar aanleiding van de verkiezing van de nieuwe Paus.

'Burgers kunnen zich verdedigen tegen de willekeur van hun eigen staat', heet het in de Europese Grondwet. Dat is gelogen. Alleenstaanden kunnen zich niet tegen willekeur verdedigen. In de vele opsommingen van groepen in de grondwet die niet mogen worden gediscrimineerd, komen alleenstaanden niet voor.
Als u mij niet gelooft, dan geef ik hieronder de bewijzen.

Artikel II-92(1)
Het beroeps- en gezinsleven
Het gezin geniet bescherming op juridisch, economisch en sociaal vlak.

[Opmerking: Dit moet m.i. zijn: Artikel II-93 lid 1: "Het gezin geniet bescherming op juridisch, economisch en sociaal vlak." Einde citaat.
M.i. gaat het er hier niet zozeer om wat hier staat, maar om wat hier ontbreekt: Namelijk dezelfde bescherming voor allen die niet behoren tot een gezinsverband.]

Artikel II-81(1)
Non-discriminatie
Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden.

Artikel III-118
Algemeen toepasselijke bepalingen
Bij de bepaling en de uitvoering van ieder beleid en optreden bedoeld in dit deel streeft de Unie naar bestrijding van iedere discriminatie op grond van geslacht, ras, of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid.

De praktijk toont aan dat de afwezigheid van een uitdrukkelijk discriminatieverbod van alleenstaanden, zowel in het Nederlandse als in het Europese recht geen ongelukje is. Het is opzet!
De vele brieven die CISA over het ontbreken van rechtsbescherming aan Nederlandse parlementariërs en relevante Vaste Kamercommissies heeft geschreven, leveren steevast hetzelfde resultaat op: 'Uw brief is ter kennisgeving aangenomen'.
Met andere woorden: we hebben aan alleenstaanden geen boodschap. Onze brief aan de Europese commissie over het ontbreken van rechtsbescherming in de grondwet leverde aanvankelijk een uitgebreid antwoord op. Na onze ontzenuwing van de juistheid van het antwoord, bleef het verder stil. Het Europese Parlement nam zelfs in het geheel niet de moeite te antwoorden.

Je moet wel erg naïef zijn om geloof te hechten aan de frase van representatieve democratie (artikel I-46).

[Citaat: Artikel I-46 lid 1: De werking van de Unie is gegrond op de representatieve democratie.
Lid 2: De burgers worden op het niveau van de Unie rechtstreeks vertegenwoordigd in het Europees Parlement. Enz. Einde citaat.]

ALLEENSTAANDEN WORDEN HELEMAAL NIET VERTEGENWOORDIGD.
De eerbiediging in al haar activiteiten van het beginsel van gelijkheid van haar Europese burgers, die gelijke aandacht genieten van haar instellingen, organen en instanties (artikel I-45 (1)), klinken voor de alleenstaanden op zijn minst ongeloofwaardig. Daarover zwijgen de voorlichtingsbrochures en samenvattingen over de Europese Grondwet van de overheid.

[Citaat: Artikel I-45 Het beginsel van democratische gelijkheid. De Unie eerbiedigt in al haar activiteiten het beginsel van gelijkheid van haar burgers, die gelijke aandacht genieten van haar instellingen, organen en instanties. Einde citaat.]

GEBRUIK UW KANS
Laat via uw NEE-stem weten dat u de achterstelling niet langer accepteert. Gezien de verwachte lage opkomst kunt u als alleenstaande een beslissende invloed uitoefenen. De rechten die in de grondwet zijn opgenomen, zijn dwingend voor de Lidstaten. Dus bedenk goed wat u doet!


Einde CISA-artikel. Commentaar tussen [].