Twee vragenbrieven PEL aan
College van B. en W. plus reactie:

Status en lengte trajectplannen bij reïntegratie.


Op 15/4/2005 heeft het PEL een vragenbrief verzonden aan het College van B. en W., waarop op 28/4/2005 een reactie volgde. Daarop is door ons gereageerd middels een tweede brief met vragen. Hieronder volgt de tekst van onze eerste brief van 15/4/2005:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl Website: http://verenigingpel.nl


Leeuwarden 15-04-2005

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft: status trajectplannen

Geacht college,

Onlangs heeft mevr. Dolstra namens de fractie van de LLP u een aantal vragen gesteld over de duur van trajectplannen. Daarop is geantwoord door mevr. Probst, hoofd afdeling Werk en Inkomen.
Naar aanleiding van dat antwoord hebben wij een aantal aanvullende vragen en opmerkingen.

- De status van trajectplannen is nogal onduidelijk. Is het college met ons van mening dat een trajectplan een besluit is de in zin van de Algemene Wet Bestuursrecht?
- Is het college met ons van mening dat op een trajectplan de bepalingen uit de AWB over bezwaar en beroep van toepassing zijn?
- Is het college met ons van mening dat een trajectplan derhalve aangeboden dient te worden in de vorm van een voor beroep vatbare beschikking?
- Mocht het college bovenstaande punten beamen, is ze dan met ons van mening dat van cliënten niet gevergd kan worden een trajectplan te ondertekenen? Het betreft hier immers een besluit van een bestuursorgaan dat wordt opgelegd aan een burger. Hooguit zou gevraagd kunnen worden het trajectplan voor gezien (d.w.z. ter kennisname) te tekenen.
- Uit het antwoord van mevr. Probst valt af te leiden dat zij van mening is dat trajecten in principe tot in het oneindige verlengd kunnen worden. Wij kunnen ons echter amper voorstellen dat dit in ernst ook de mening van het college is. Kan het college aangeven wat de maximale duur is van een trajectplan?
- Onder welke omstandigheden kan een nieuw trajectplan aangeboden worden? Wij gaan er van uit dat het college dit niet probeert af te doen met de dooddoener dat er 'maatwerk' afgeleverd wordt, maar dat hier een aantal objectieve criteria voor gehanteerd worden.

               Hoogachtend,

                  
             Namens de Vereniging PEL
  
                                
             Pyt van der Galiën

Kopie:
Stichting BLUT
Komitée Vrouwen en Bijstand
Margreet van der Laan, individueel lid cliëntenraad SZ.
Leden raadsadviescommissie Welzijn.


Einde tekst vragenbrief PEL.

Op 2/5/2005 werd door de gemeente de volgende reactie verzonden op bovenstaande brief:


WELZIJN          GEMEENTE LEEUWARDEN

Vereniging Platform Een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL)
t.a.v. dhr. P. van der Galiën
Postbus 2602
8901 AC Leeuwarden

Onderwerp: Reactie op uw brief d.d. 15.04.2005 inzake:
Uw kenmerk 'status trajectplannen'
Ons kenmerk 7605
Sector Werk & Inkomen
Team
Doorkiesnummer (058) 233 87 37 Mw. D.J. Cazemier
Bijlagen -
Datum 28 april 2005, verzonden: 2 mei 2005

Geachte heer Van der Galiën,

In reactie op uw verzoek om informatie inzake de "status van trajectplannen" informeer ik u hierbij over uw vragen:

1. een trajectplan wordt opgesteld door het Reïntegratie bedrijf (RIB) en door cliënt ondertekend. Dit plan heeft niet de status van een overeenkomst in juridische zin, maar betreft het vastleggen van afspraken. Om van een Awb besluit sprake te kunnen zijn moet:

* er sprake zijn van een beslissing
* genomen door een bestuursorgaan
* en inhoudende een rechtshandeling

2. Nadat het trajectplan is getekend, wordt deze door de case-manager beoordeeld en al of niet goedgekeurd. Dan is er ook sprake van een besluit en wordt deze per beschikking meegedeeld aan een cliënt.
Er is dan sprake van een Awb besluit waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.
Zie hiervoor ook de AO zoals deze op intranet is gepubliceerd. Bijvoorbeeld 'heronderzoek doelmatigheid'.

3. Het al dan niet tekenen door de cliënt van een trajectplan heeft dus geen gevolgen in juridische zin.
Als de cliënt niet tekent, wordt de cliënt door het RIB bij de sector Sociale Zaken teruggemeld waarbij wordt aangegeven dat de cliënt niet akkoord is met het reïntegratieplan.
De casemanager zal vervolgens beoordelen of er al dan niet sprake is van verwijtbaar gedrag of dat er zaken een rol spelen die de reïntegratie als zodanig in de weg staan. De uitkomsten van deze beoordeling kunnen een maatregel tot gevolg hebben. Tegen een besluit van een maatregel staat bezwaar en beroep open.

4. De duur van een individueel reïntegratietraject wordt vastgesteld op grond van de individuele noodzaak en begrensd door bepalingen die zijn opgenomen in het contract tussen gemeente en Reïntegratiebedrijf. Als algemene lijn geldt dat trajecten die worden opgestart in 2005 maximaal 3 jaren duren.
Trajecten die voorheen werden opgestart konden voor een fase 4 gečndiceerde maximaal 4 jaren in beslag nemen. Hierbij geldt dat het laatste jaar uitsluitend kan worden ingevuld wanneer de werkzoekende geplaatst (1) is en nazorg behoeft.
De voorliggende periode behelst diensten als intake, scholing, training, werkstage e.d.

5. Tijdens de uitvoering van een reïntegratietraject kan het noodzakelijk blijken om het traject aan te passen.
Deze mogelijkheid staat open binnen de kaders van een contract waarbij dezelfde procedure als hiervoor beschreven wordt gevolgd om de wijzigingen vast te leggen.
Een geheel nieuw trajectplan kan worden aangeboden zodra het lopende reintegratietraject zonder succes werd beëindigd en de omstandigheden van de cliënt zodanig zijn gewijzigd dat de mogelijkheden tot reïntegratie positief zijn veranderd.

Ik vertrouw erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Mw. D. Bouma,
Directeur Dienst Welzijn.

1) Plaatsing afhankelijk van fasering: regulier werk, part-time werk, gesubsidieerd werk, vrijwilligerswerk, maatschappelijke activering.


Einde tekst reactie gemeente Leeuwarden op eerste vragenbrief PEL.

Naar aanleiding van bovenstaande reactie hebben we op 11/5/2005 een tweede brief met vragen verzonden naar de gemeente. Hieronder volgt de tekst:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website: http://home.wanadoo.nl/verpel of:
http://verenigingpel.nl


Leeuwarden 11-5-2005

Aan: mw. Bouma, directeur Dienst Welzijn

Onderwerp: status trajectplannen

Geachte mevr. Bouma,

Allereerst onze dank voor de snelle reactie op onze brief d.d 15-04-2005. Uw brief d.d 28 april laat echter wel de nodige vragen onbeantwoord. Uw brief lezende is de procedure bij het opstellen van een trajectplan als volgt: cliënt en RIB stellen een trajectplan op dat door cliënt dient te worden ondertekend. Vervolgens wordt dit door het RIB aan de sector Sociale Zaken voorgelegd, die beoordeelt of het trajectplan acceptabel is. Mocht dit het geval zijn dan wordt dit per beschikking aan cliënt meegedeeld. Voor cliënt staan dan de gebruikelijke rechtsmiddelen open. Tot zover is er niets aan de hand.

Mocht cliënt echter weigeren het door het RIB aangereikte trajectplan te ondertekenen voordat dit hem/haar per beschikking is meegedeeld, dan is er plotseling sprake van (eventueel) te sanctioneren gedrag.
Het is ons een raadsel waaraan u de bevoegdheid meent te kunnen ontlenen cliënten te sanctioneren voordat u zelfs maar een besluit heeft genomen. Het enige dat cliënt heeft gedaan is weigeren een door een RIB opgesteld trajectplan te ondertekenen. Een RIB is echter geen bestuursorgaan, beschikt niet over beslissingsbevoegdheid en kan derden niet iets dwingend opleggen. Zoals u zelf aangeeft heeft het trajectplan in dit stadium niet de status van een overeenkomst in juridische zin, noch is het een besluit in de zin van de AWB.
Feitelijk behelst het niet meer dan het vastleggen van afspraken.
Kunt u ons vertellen wat de juridische status is van het vastleggen van afspraken? Kunt u ons vertellen wat het verschil is tussen deze afspraken en de afspraak die ik maak met mijn buurman hem te helpen bij het omspitten van zijn tuin? Wanneer ik dat laatste ondanks gemaakte afspraken nalaat is dat niet sanctioneerbaar. Waarom is het niet ondertekenen van een trajectplan vooraleer dat per beschikking is meegedeeld dan wel sanctioneerbaar? Bent u het met ons eens dat beide geheel vrijblijvend zijn?

Wanneer cliënt het oneens is met de inhoud van het trajectplan is er zelfs geen sprake van het vastleggen van afspraken. Er is dan sprake van het uitdelen van bevelen door een bedrijf dat niet over de bevoegdheid beschikt dat te doen.
Kunt u ons vertellen waarom cliënt desondanks feitelijk gehouden is het aangeboden trajectplan te ondertekenen, ook wanneer zij/hij het daarmee inhoudelijk oneens is?

Uw stelling dat het al dan niet ondertekenen van een trajectplan geen gevolgen heeft in juridische zin is, zoals afgeleid kan worden uit uw eigen brief, onjuist.
Het RIB zal deze weigering namelijk melden bij Sociale Zaken. SZ gaat dan beoordelen of er sprake is van verwijtbaar gedrag. Mocht men dat constateren dan zal er in de meeste gevallen een sanctie volgen. Een sanctie is vanzelfsprekend wel degelijk een 'gevolg in juridische zin'.
Nogmaals, bovenstaande vragen hebben betrekking op de situatie voordat er een AWB-besluit is genomen en de daarbij horende beschikking is verstuurd. Na het versturen van de beschikking ontstaat er vanzelfsprekend een andere situatie.

Het zal duidelijk zijn dat de door u geschetste procedure ons formeel onjuist lijkt. Wél juist lijkt ons de volgende procedure: cliënt en RIB stellen - zo mogelijk in gezamenlijk overleg - een trajectplan op. Mocht men er samen niet uitkomen dan meldt men dat bij SZ. Eventueel kunnen beiden dan aangeven welke wensen zij hebben. Het RIB legt een trajectplan voor aan SZ. Cliënte legt ook haar wensen (eventueel eveneens in de vorm van een trajectplan) voor aan SZ.
SZ neemt vervolgens een besluit (waarbij men uiteraard ook beide voorstellen af kan wijzen) en deelt dat in de vorm van een voor beroep vatbare beschikking mee aan cliënte.
Cliënte is vervolgens gehouden medewerking te verlenen aan dit traject, al staat het haar natuurlijk vrij een bezwaarschrift in te dienen. Mocht cliënte niet of onvoldoende meewerken, dan is er sprake van verwijtbaar gedrag en is de sanctieverordening WWB van toepassing.
De hierboven geschetste procedure lijkt ons eerlijk, helder en duidelijk richting cliënte. Bovendien is er in onze ogen ook formeel geen speld tussen te krijgen, hetgeen niet het geval is met de door u geschetste procedure.

                           
      Met vriendelijke groet,

                                
      Namens het bestuur van de Vereniging PEL

                                
      Pyt van der Galiën

 Cc: mevr. J. Probst
   Cliëntenplatform Sociale Zaken
   Wethouder van Mourik
   Mevr. D. J. Cazemier
   Leden raadsadviescommissie Welzijn


Einde tekst tweede vragenbrief PEL inzake de status van trajectplannen.