Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake nieuw art. 42 Abw en teruggave hypotheekrente via de Inkomstenbelasting.

Leeuwarden, 10-11-2000

L.S.,

Op de laatste vergadering van de Cliëntenraad werd afgesproken dat 'losse vragen' t.b.v. de rondvraag voortaan ook schriftelijk gesteld konden worden, zodat Sociale Zaken ook schriftelijk kan antwoorden. Vragen en antwoorden kunnen dan bij de stukken worden gevoegd voor de volgende vergadering van de Cliëntenraad.

Bij deze willen wij de volgende schriftelijke vraag voorleggen aan Sociale Zaken.

Kwestie: Op 24-10-2000 hebben wij een brief verzonden aan de Cliëntenraad met enige vragen en opmerkingen over ABW/IB2001 en t.b.v. de rondvraag voor de vervolgvergadering van de Cliëntenraad op 27-10-2000.
O.a. werd gevraagd naar de rechtmatigheid van het op voorhand korten van VVT-geld (voorlopige teruggaven IB) in het kader van art. 43 lid 2 onderdeel e van de Abw.
Uit het ons ter hand gestelde antwoord maken we op, dat per 1-1-2000 artikel 42 van de Abw wordt vervangen door een nieuw art. 42. Dat luidt dan:

"Tot de middelen worden gerekend alle vermogens - en inkomensbestanddelen waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Tot de middelen, bedoeld in de eerste zin, behoort in elk geval de ten aanzien van de alleenstaande of het gezin toepasselijke heffingskorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001."

Situatie: In de goedkopere tijd (of in de Tjerk Hiddesbuurt) hebben mensen vrij goedkoop een huisje gekocht. De verdienende partner raakt werkloos en belandt uiteindelijk in de bijstand. Hun hypotheek is nog lang niet afgelost en elk jaar wordt de rente over de hypotheekschuld op het inkomstenbelastingbiljet ingevuld als aftrekpost. Een deel van deze rente wordt (Rente min huurwaardeforfait maal schijf van Oort over het verschil) terugontvangen van de inkomstenbelasting. Het nieuwe wetsartikel spreekt over 'alle vermogens - en inkomensbestanddelen waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken' als behorende tot 'de middelen'.

VRAAG: Behoren deze mensen hun IB-renteteruggave op te geven aan SZ als inkomsten of als vermogensvermeerdering en zo ja, worden zij vervolgens op hun uitkering voor dat bedrag gekort op basis van dit gewijzigde artikel in de Abw? (Dus vanaf 1-1-2001)

Met vriendelijke groet,

secretaris Ver. PEL


Toepassing nieuw artikel 42 Abw en teruggave hypotheekrente via de inkomstenbelasting

Voor een beschrijving van de situatie en de vragen wordt verwezen naar bijgevoegde brief van PEL.

Vraag:
Indien bijzondere bijstand in hoge woonkosten van een eigen woning is verstrekt, houdt dat in dat ook bijstand is verleend in de kosten van renteverplichtingen voor de financiering van de woning. Als deze renteverplichtingen leiden tot een teruggave van ingehouden belasting/premies is dat een inkomensbestanddeel waarmee volgens de wetgever ingevolge artikel 42 Abw (zowel naar de situatie van voor als na de belastingherziening 2001) als middelen rekening gehouden moet worden bij de verlening van bijstand. De teruggave valt ook niet onder de middelen die buiten beschouwing blijven omdat bijzondere bijstand is verleend in deze specifieke kostenpost (art. 43, tweede lid, aanhef en onderdeel d. Abw)
Kortom: deze kwestie heeft niets van doen met de herziening van de belastingwetgeving en de daarmee samenhangende bijstandskortingen.

[Commentaar: Ja, aardig, maar dit wisten we al...
De vraag gaat helemaal niet over 'bijzondere bijstand'. Het antwoord gaat over een niet-gestelde vraag. De vraag gaat over *algemene* bijstand en de teruggave van hypotheekrente. Met wat goede wil zou je hier een versluierd antwoord in kunnen zien: " *indien* bijzondere bijstand is verstrekt.." DAN is IB-hypotheekrente teruggave een inkomensbestanddeel en indien geen bijzondere bijstand is verstrekt voor 'hoge woonkosten' niet?
Wellicht biedt art. 43 lid 2 sub d de oplossing bij algemene bijstand?
Daar staat namelijk:

Art. 43 lid 2: 'Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend:

d. vergoedingen en tegemoetkomingen voor, alsmede de vermindering of teruggave van loonbelasting of inkomstenbelasting en van premies volksverzekeringen op grond van kosten die niet tot de algemeen noodzakelijke bestaanskosten behoren, tenzij voor deze kosten bijstand wordt verleend dan wel deze kosten in mindering zijn gebracht op het inkomen;..."

Behoort hypotheekrente tot 'kosten die niet tot de algemeen noodzakelijke bestaanskosten behoren...' ?
Deze kosten behoren in elk geval tot de woonlasten en die lijken me wel degelijk te behoren tot de algemeen noodzakelijke bestaanskosten.
Kort en goed: Ik vind dit geen goed antwoord van SZ op de vraag.
Wijzer wordt ik er in elk geval niet van.]

Einde schriftelijk antwoord SZ op vragenbrief Ver. PEL
Commentaar tussen [].