GEMEENTE TRACHT ID-WERKNEMERS MET BLUF TE INTIMIDEREN


PEL STUURT BRIEF MET VRAGEN AAN COLLEGE VAN B. EN W


Reactie gemeente Leeuwarden d.d. 4/4/2005 op brief PEL.


'Eigen bericht 10/2/2005' plus:
'Eerste dreigbrief sector Werk en Inkomen' januari 2005 plus:
'Vragenbrief PEL aan College van B. en W.' 15/2/2005 plus:
'Tweede dreigbrief sector Werk en Inkomen' 17/2/2005 plus:
'Reactie College van B. en W. op vragenbrief PEL' 4/4/2005.


GEMEENTE TRACHT ID-WERKNEMERS
MET BLUF TE INTIMIDEREN

EIGEN BERICHT 10/2/2005
Onlangs werd ons de volgende brief in handen gespeeld. De brief was ontvangen door een ID-werknemer die niet mee wil doen aan de omstreden test van bureau Hudson, een reïntegratiebureau, dat door de gemeente Leeuwarden is ingehuurd, om op pseudo-objectieve en uiteraard op strikt wetenschappelijke basis de ID/WIW-werknemers uit te zeven, met als doel te bepalen wie gebruik mag blijven maken van gesubsidieerde arbeid, wie dat nog een tijdje mag doen en dan eruit vliegt en wie er meteen uit vliegt. In het jargon heet dit: Het bepalen of je 'blijver', 'wachter' of 'doorstromer' bent. Betrokkene had om privacy-redenen een paar dingen in de brief onleesbaar gemaakt. De brief zou in de eerste helft van januari jl. zijn verzonden. Hieronder volgt eerst de letterlijke tekst van de brief van de gemeentelijke Sector Werk en Inkomen, die eerst 'Additionele Werkgelegenheid' heette, maar geruisloos werd gewijzigd, toen duidelijk werd dat daar voor de ambtenaren zelf geen toekomst meer in zat...


Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 2338833

Telefax 058 2153949

E-mail gemeente@leeuwarden,nl

Gemeente Leeuwarden

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Sector Werk en Inkomen
Team
Doorkiesnummer (058) 233 87 44, Winette de Graaf
Bjjlagen
Datum [Weggelaten] januari 2005, verzonden

Geachte [naam weggelaten]

In het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Beleidsregels Reïntegratie, artikel 6, bent u als voormalig ID- of Wiw-werknemer verplicht gebruik te maken van een door het College van B&W aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Daartoe behoort ook het meewerken aan een onderzoek naar uw mogelijkheden tot arbeidsinschakeling.

Op basis van bovengenoemde bent u onder andere verplicht om deel te nemen aan de test die door Hudson wordt uitgevoerd, om uw afstand tot de reguliere arbeidsmarkt vast te stellen.

Indien u geen medewerking verleent aan bovengenoemd onderzoek dan is het - nog vast te stellen - sanctiereglement uitstroom gesubsidieerde arbeid op u van toepassing. Hierdoor kan uiteindelijk het recht op loonkostensubsidie met betrekking tot uw voormalige ID- of Wiw-dienstbetrekking komen te vervallen.

Volgens onze informatie heeft u tot nu toe geweigerd deel te nemen aan bovengenoemde test. Ik wil u hierbij daarom verzoeken alsnog medewerking te verlenen aan deze test door uiterlijk [datum weggelaten] 2005 contact op te nemen met Selinde Holterman van Hudson (telefoonnummer: 058-213 00 35) voor het maken van een afspraak.

Hoogachtend,

[Handtekening]

Mevr. Mr. Drs. J.A. Probst,
Sectormanager Werk en Inkomen.

C.c.:
- Werkgever c.q. inlener.
- Consultant Hudson.


Einde tekst brief van de Sector Werk en Inkomen.

Commentaar: De brief is dus onder verantwoordelijkheid van de Sectormanager de deur uitgegaan.
Laten we de brief wat nader bekijken:

Geschermd wordt met artikel 6 van de Beleidsregels Reïntegratie. In de artikelen 6.1.1 t.m. 6.1.7 worden echter alleen "de verschillende mogelijkheden van loonkostensubsidies voor de nieuwe en oude doelgroep verder uitgewerkt".
Blijkens artikel 6.1.2. gaat het daarbij echter om een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer en een nieuwe regeling, inhoudende dat iemand eerst 6 maanden gaat werken 'met behoud van uitkering' en vervolgens nog 6 maanden in loondienst, waarbij voor laatstgenoemde 6 maanden de werkgever maxomaal 10.000 euro loonkostensubsidie kan krijgen van de gemeente.

Bij bestaande arbeidsovereenkomsten tussen een ID-er en een werkgever zou dat betekenen, dat er eigenlijk verwacht wordt dat jij of je werkgever het arbeidskontrakt (men had als ID-er vaak een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en verdiende vaak net iets meer dan het minimumloon!) zelf maar opzeggen, opdat de hier bedoelde arbeidsovereenkomst kan ingaan... Een alleenstaande 'mag' dan fijn gaan werken 'met behoud van uitkering' (EUR 769,47/mnd) voor een half jaar en daarna nog een half jaar tegen het wettelijk minimumloon. (Artikel 6.2.8) Daarna is de mallemolen weer rondgedraaid en bestaat er grote kans dat hij/zij terug in de bijstand komt, opdat daarna het reintegratiecircus nog een keer flink aan hem/haar kan verdienen...
Let wel: Dan moet eerst door Hudson worden vastgesteld dat je 'blijver' bent. Kortom: Je zou wel gek zijn als je je bestaande arbeidsovereenkomst als v.m. ID-er er zomaar aan zou geven. Kortom: Waarom zou je Hudson überhaupt ook maar iets laten 'vaststellen'?

De gemeente vindt dat op grond van artikel 6 iemand die een arbeidsovereenkomst heeft naar burgerlijk recht volgens artikel 7:610 en vroeger ID-er was, maar deze arbeidsovereenkomst nog steeds heeft, verplicht is gebruik te maken 'van een door het College van B en W aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling'.

Weliswaar stelt artikel 6.3.4 lid b dat men verplicht zou zijn 'mee te werken dan wel hun medewerking te verlenen aan de uitstroom naar regulier niet gesubsidieerd werk', maar op welke rechtsgrond berust dat dan? Boven de Beleidsregels Reïntegratie staat de Verordening Reïntegratie en daarboven staat weer de Wet Werk en Bijstand zelf.

In de Verordening Reïntegratie staat in artikel 4 welke groepen *aanspraak* hebben 'op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling'. Ook werknemers in gesubsidieerde arbeid hebben volgens dit artikel deze 'aanspraak'.
Maar een aanspraak is niet hetzelfde als een verplichting.

In artikel 5 van deze Verordening staat dat 'de uitkeringsgerechtigde' die door het college 'een voorziening' wordt aangeboden, verplicht is hiervan gebruik te maken, behalve als de voorziening slechts inhoudt 'aktiviteiten in het kader van sociale activering'.
Hier is dus sprake van een echte verplichting. Een ID-er is echter geen uitkeringsgerechtigde.

Artikel 13 van de Verordening Reïntegratie gaat geheel over werknemers op gesubsidieerde arbeid.

Artikel 13 lid 1 spreekt over 'uitstroombevorderende maatregelen die genomen kunnen worden' en artikel 13 lid 6 stelt:

"Het college kan beleidsregels opstellen, met inachtneming van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wiw, inzake de rechten en plichten van werknemers met een Wiw dienstbetrekking."

Let wel: Dit gaat over Wiw-ers, niet over ID-ers. M.i. hebben B en W eenvoudigweg niet het recht om als derde partij in te grijpen in een bestaande arbeidsovereenkomst tussen een v.m. ID-er en zijn werkgever. De v.m. ID-er heeft immers in het verleden geen contract met de gemeente afgesloten, maar met een werkgever. De gemeente heeft indertijd een overeenkomst afgesloten met deze werkgever om subsidie te verstrekken. Er is dus sprake van twee afzonderlijke overeenkomsten.

Natuurlijk weet de gemeente dat ook wel, want als het in de Beleidsregels Reintegratie gaat over de uitstroom van 'wachters' (waarbij uiteraard eerst vast moet staan dat iemand deze status heeft) lezen we in artikel 6.3.4 sub c (Beleidsregels Reïntegratie) dat bij gebrek aan medewerking het recht op loonkostensubsidie vervalt als deze 'wachter' (voormalig) ID-er is.

M.a.w.: Dit is dus het enige dwangmiddel van de gemeente in de hoop dat de werkgever vervolgens betrokkene ontslaat en laatstgenoemde met hangende pootjes op de stoep staat van de gemeente, die vervolgens weer 'greep' heeft op hem/haar...

De poging tot intimidatie in bovengenoemde brief is echter, dat gedreigd wordt met een reglement dat nog niet bestaat! En wat zou dat 'sanctiereglement' meer kunnen inhouden dan de sanctie richting werkgever: Intrekken loonkostensubsidie?!
En wat zou voor de gemeente de toegevoegde waarde zijn als blijkens de dreigbrief men niet verder komt dan: "Hierdoor kan uiteindelijk het recht op loonkostensubsidie met betrekking tot uw voormalige ID- of Wiw-dienstbetrekking komen te vervallen." ?

Volgens onze informatie zou dat 'sanctiereglement uitstroom gesubsidieerde arbeid' deze maand in het College komen. Omdat het echter een reglement betreft en geen 'beleidsregel' is het de Raad die beslist en niet het College.

In een eerdere brief van 6/12/2004 van mw. Probst aan alle ID- en Wiw-werknemers stond o.a.: "Vanaf december 2004 wordt verdergegaan met het testen van ID- en Wiw-werknemers. De betreffende werknemers alsmede hun werkgevers c.q. inleners ontvangen hierover schriftelijk bericht. Deelname is daarbij verplicht." Einde citaat.

Nadat we in de Beleidsregels en de Verordening vergeefs hebben gezocht naar deze verplichting voor ID-ers, rest nog maar een ding: Kijken of deze z.g. verplichting een wettelijke basis heeft in de Wet Werk en Bijstand zelf. Want zo'n basis moet er toch wel zijn als de gemeente mensen tot iets wil verplichten.

In artikel 9 van de WWB wordt gesproken over de plicht tot arbeidsinschakeling en de verplichting is dan om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een 'voorziening'. Maar dat artikel slaat op mensen die bijstand aanvragen, niet op ID-ers met een arbeidscontract. Dat valt op te maken uit de verwijzing naar artikel 44 WWB in dit artikel 9.

De conclusie is dan ook dat bovengenoemde brief berust op intimidatie middels bluf.

Rest de vraag wat er gebeurt indien de gemeente de loonkostensubsidie intrekt van de werkgever van betrokkene. Bij een kleine werkgever, die erg afhankelijk is van deze subsidie kan deze betrokkene wegens geldgebrek niet meer in dienst houden, maar bij een grote werkgever, zoals bv. MCL of Proloog, is dat nog maar de vraag. Deze vraag kan alleen via het arbeidsrecht en de kantonrechter worden beantwoord:
Kan werkgever werkelijk niet zelf de loonkosten dragen, is intrekking van de subsidie een ontslagreden, had werkgever in het verleden niet zelf er aan moeten werken dat de 'I' van 'instromer' in de 'D' van 'doorstromer' werd veranderd? En was dat eigenlijk niet de oorspronkelijke opzet van die regeling?

secretariaat PEL


UPDATE 17/2/2005

Over bovenstaande kwestie is op 17/2/2005 inmiddels onderstaande brief met vragen aan het College van B. en W. verzonden:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl URL website:
http://home.wanadoo.nl/verpel
==========================================================

Leeuwarden 15-2-2005

Aan: het College van B&W, t.a.v. wethouder van Mourik

Betreft: brief aan ID-werknemers

Geacht college,

Onlangs werd ons een brief van mevr. Probst, hoofd sector Werk en Inkomen, in handen gespeeld (kopie bijgevoegd). De brief is gericht aan een ID-werknemer die de euvele moed heeft gehad niet deel te nemen aan de zogeheten. Hudson-test. Zoals u kunt lezen wordt genoemde onverlaat door mevr. Probst met de meest verschrikkelijke sancties bedreigd in geval zij/hij zich niet per onmiddellijk bij Hudson meldt. In verband met deze brief hebben wij de volgende vragen:

- Een ID-werknemer heeft een arbeidsovereenkomst 
  met de werkgever, niet met de gemeente. 
  Er is dus geen sprake van een civielrechtelijke 
  betrekking tussen gemeente en ID-er.
  Hooguit kan het college besluiten de 
  subsidieverlening aan de werkgever stop te zetten. 
  In dat geval zal de werkgever echter de gebruikelijke 
  procedure voor de verlening van een ontslagvergunning 
  in gang moeten zetten. Is het college van
  mening dat de weigering deel te nemen aan 
  de Hudson-test voldoende grond is de 
  subsidiëring van de arbeidsplaats stop
  te zetten? Zo ja, waarop baseert het college 
  dat dan?

 
- In de brief wordt geschermd met de Wet Werk 
  en Bijstand en de Beleidsregels Reïntegratie, 
  op grond waarvan Id-werknemers verplicht zouden 
  zijn mee te werken aan de Hudson-test. De
  enig mogelijk bepaling zou zijn artikel 9 WWB. 
  Uit de verwijzing naar art. 44 WWB kan echter 
  afgeleid worden dat art. 9 betrekking heeft 
  op aanvragers van een bijstandsuitkering. 
  Kan het college aangeven op grond van welke 
  bepaling in de WWB ID-ers gehouden zouden zijn 
  deel te nemen aan de Hudson-test?

 
- Overigens zijn wij blij dat mevr. Probst ons 
  in de gelegenheid stelt nog even een kritische 
  noot te laten horen bij de Beleidsregels 
  Reïntegratie. Art. 6.3.4 lid b stelt dat
  men verplicht zou zijn mee te werken aan de 
  uitstroom naar regulier niet gesubsidieerd werk.
  Beleidsregels moeten echter een afgeleide zijn 
  van wetgeving, m.a.w. het college kan niet
  zomaar even een aantal dingen verzinnen die haar wel 
  leuk lijken. Kan het college aangeven op grond 
  van welke bepaling in hetzij WWB, hetzij de 
  Reïntegratieverordening, Id-ers
  gehouden zouden zijn aan het hierboven genoemde 
  artikel uit de Beleidsregels?

- In de brief wordt geschermd met een nog vast 
  te stellen sanctiereglement. Wij zijn van mening 
  dat het niet aangaat een burger te bedreigen 
  met een sanctiereglement dat volgens onze informatie 
  op het moment van schrijven nog niet eens
  door het college behandeld was. De obsessie van het
  ambtenarenapparaat met gehoorzaamheid 
  (van anderen, aan hen) begint zo langzamerhand 
  buitengewoon onaangename vormen aan te nemen. 
  Is het college bereid toe te zeggen dat de
  medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen 
  voortaan uitsluitend dreigen met sancties 
  wanneer dat berust op concrete wet- en 
  regelgeving en dat genoemde medewerkers zich
  zullen onthouden van het dreigen met sancties 
  die uitsluitend in hun eigen fantasie bestaan?

 
- Is het college met ons van mening dat zij feitelijk 
  - buiten het stopzetten van de loonkostensubsidie 
  aan de werkgever - niet over sanctiemogelijkheden 
  beschikt t.o.v. ID-werknemers? Is het college met 
  ons van mening dat zij derhalve niet meer kan doen 
  dan ID'ers verzoeken mee te werken aan hun
  uitstroom naar niet-gesubsidieerde arbeid?

                           
      Met vriendelijke groet,
 
                                 
      Pyt van der Galiën
                   
                                 
      Voorzitter Vereniging PEL

Kopie: mevr. J. Probst
    dhr. O. Herder
    leden Raadsadviescommissie Welzijn
    cliëntenraad Sociale Zaken


Einde tekst van brief aan College van B. en W.

Zowat tegelijkertijd dat wij bovenstaande brief verzonden, kwam de tweede dreigbrief binnen van de gemeente bij betrokkene:

GEMEENTE LEEUWARDEN

Onderwerp Uitstroomverplichtingen
Uw kenmerk
Ons kenmerk [Onzichtbaar gemaakt]
Sector Werk en Inkomen
Team
Doorkiesnummer (058) 233 87 44
Bijlagen
Datum 17 februari 2005, verzonden:

Geachte [naam onzichtbaar gemaakt]

ID- en Wiw-werknemers alsmede hun werkgever c.q. inlener zijn verplicht mee te werken aan de activiteiten gericht op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan dan vervalt voor ID-werknemers het recht op loonkostensubsidie en is voor Wiw-werknemers het sanctiereglement Wiw van toepassing.

In het kader van bovengenoemde bent u onder andere verplicht om deel te nemen aan de test die door Hudson wordt uitgevoerd om uw afstand tot de reguliere arbeidsmarkt vast te stellen.

Volgens onze informatie heeft u tot nu toe geweigerd deel te nemen aan bovengenoemde test. Ik wil u hierbij verzoeken alsnog medewerking te verlenen aan deze test. Zo niet dan vervalt het recht op loonkostensubsidie of treedt het sanctiereglement Wiw in werking.
[Let op: I.t.t. de eerste dreigbrief wordt niet meer gesproken over "het nog vast te stellen sanctiereglement gesubsidieerde arbeid" maar alleen (de brief is gericht aan een ID-er) over het vervallen van het recht op loonkostensubsidie.]
Ook willen wij u erop attenderen dat het weigeren van medewerking aan uitstroom, waar de test onderdeel van is, gevolgen kan hebben voor uw recht op een WW-uitkering dan wel bijstandsuitkering.

[Dit is een nieuw en smerig dreigement: Er wordt kennelijk van uit gegaan dat als de loonkostensubsidie wordt ingetrokken richting werkgever, de werkgever betrokkene ontslaat (op zich niet ondenkbeeldig bij m.n. een kleinere werkgever) en dat vervolgens de WW-uitkeringsinstantie stelt: U bent verwijtbaar werkloos. Welnu, grote kans dat betrokkene na een Hudsontest ook werkloos was geraakt, als het stempeltje "doorstromer" op de werknemer was gezet. Het dreigement riekt ook naar: Wij als gemeente zullen de WW dan wel even inlichten. De lange arm van de vierde macht... En als betrokkene bij de bijstand zou moeten aankloppen, nemen wij als gemeente nog wel even wraak op je... M.a.w.: Dan geven we je geen uitkering, of eentje met een forse korting... Dit alles is nu het ware gezicht van een lokale overheid die mensen bang tracht te maken en te intimideren. Hoe lang pikken mensen dit allemaal nog. Dit ene geval is geen uitzondering; de bejegeningsklachten die je hoort en leest zijn talrijk als het gaat om gesubsidieerd werk, werken met behoud van uitkering, reïntegratietrajecten enz.]

Om te voorkomen dat u met één van bovengenoemde maatregelen te maken krijgt, geven wij u tot woensdag 23 februari 2005 de gelegenheid om contact op te nemen met Selinde Holterman van Hudson (telefoonnummer: 058-213 00 35) voor het maken van een afspraak om alsnog deel te nemen aan de test.

Indien u vóór woensdag 23 februari 2005 geen contact heeft opgenomen met Hudson dan starten wij de procedure ten behoeve van het stopzetten van de loonkostensubsidie dan wel het in werking treden van het sanctiereglement Wiw.

Hoogachtend

mevr. mr. drs. J.A. Probst,
manager sector Werk en Inkomen.

c.c.:
- werkgever/inlener
- consultant Hudson


Einde tekst 2e dreigbrief sector Werk en Inkomen. Commentaar tussen [].

Bovengenoemde brief bevatte behoudens het geruisloos verdwijnen van dat eerder aangekondigde sanctiereglement gesubsidieerde arbeid en een dreigement dat als wraakneming in de toekomst kan worden opgevat, verder weinig nieuws. Intussen had het PEL nog geen antwoord op haar vragenbrief over deze kwestie. Zie echter hieronder:

UPDATE 8/4/2005:

Na onze vragenbrief bleef het geruime tijd stil, totdat op 8/4/2005 de onderstaande reactie van de gemeente, gedateerd op 4/4/2005 bij ons binnenkwam:


GEMEENTE LEEUWARDEN

Vereniging PEL
t.a.v. de heer P. van der Galiën
Postbus 2602
8901 AC LEEUWARDEN

Onderwerp: Brief aan ID-werknemers Uw kenmerk
Ons kenmerk 3656
Sector Werk en Inkomen
Team
Doorkiesnummer (058) 233 87 44
Bijlagen 3
Datum 4 april 2005, verzonden 8 APR 2005

Geachte heer Van der Galiën,

In uw brief d.d. 15 februari 2005 stelt u kritische vragen inzake de brief van de gemeente Leeuwarden aan voormalig ID- werknemers die deelname aan de zogenoemde 'Hudson-test' weigeren. Als reactie op deze vragen delen wij u hierbij het volgende mede.

De verplichting voor ID- en Wiw-werknemers om mee te werken aan de door het college aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling vloeit voort uit de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand en de Beleidsregels Reïntegratie van de gemeente Leeuwarden (zie ook de bijlagen 1 tot en met 3). Kort samengevat valt uit deze regelgeving op te maken dat er een verplichting bestaat om alle inspanningen te richten op het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid. In dit verband is gesubsidieerde arbeid een voorziening en geen einddoel. Op basis van deze verplichting zijn er in de Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand en de Beleidsregels Reïntegratie bepalingen opgenomen welke verplichtingen gelden voor mensen werkzaam op gesubsidieerd werk en over de gevolgen die verbonden worden aan het niet nakomen van deze verplichtingen.

Het college maakt gebruik van de Hudson-test om op basis van objectieve criteria te kunnen bepalen in hoeverre mensen in staat zijn om uit te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.
Daarom is het college van mening dat het meewerken aan de Hudson-test valt onder de verplichting om zich in te spannen om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen. Immers de uitslag van de Hudson-test vormt de basis om al dan niet een gerichter vervolgtraject te starten met als doel te komen tot uitstroom uit de voorziening gesubsidieerd werk.

Op basis van bovengenoemde bepalingen in de WWB, de Reintegratieverordening Wet werk en Bijstand en de Beleidsregels Reïntegratie zijn voormalig ID- en Wiw-werknemers dan ook geïnformeerd door het college over hun verplichting mee te werken aan de Hudson-test als een voorziening gericht op arbeidsinschakeling.

Het door voormalig ID- en Wiw-werknemers weigeren van deelname aan het aangeboden uitstroomtraject heeft gevolgen voor het recht op loonkostensubsidie, zoals blijkt uit de Beleidsregels Rečntegratie. De wijze waarop concreet invulling zal worden gegeven aan het stoppen van de loonkostensubsidie, is niet in de Beleidsregels Reïntegratie uitgewerkt.
Ten tijde van het schrijven van de brief aan de betreffende voormalig ID- en Wiw-werknemers bestond het voornemen om de wijze van het stopzetten van de loonkostensubsidie te verwoorden in een 'sanctiereglement uitstroom gesubsidieerde arbeid'.
Van laatstgenoemde hebben wij melding gemaakt in de brief.
Huidig inzicht maakt dat een apart sanctiereglement niet noodzakelijk is.

Het college is zich bewust van het feit dat de gemeente de voormalig ID-werknemer niet direct kan sanctioneren.
Wel is het zo dat het stopzetten van de loonkostensubsidie door de gemeente Leeuwarden voor een ID-werkgever aanleiding kan zijn om een vergunning aan te vragen om over te gaan tot ontslag van de voormalige ID-werknemer. Tengevolge van een ontslag kan de voormalig ID-werknemer aangewezen raken op een (WW) uitkering.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester,

secretaris.

BIJLAGE 1. WWB

Memorie van Toelichting, algemeen deel.
3. Alle inspanningen van betrokkene en gemeente dienen te zijn gericht op arbeidsinschakeling. Onder arbeidsinschakeling wordt verstaan het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid, zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een daarop gerichte voorziening die door de gemeente wordt aangeboden. Met deze laatste beperking wordt aangegeven dat gesubsidieerde arbeid, als voorziening in het kader van deze wet, weliswaar algemeen geaccepteerde arbeid is maar geen einddoel kan zijn.

3.1.2 Het wetsvoorstel legt in beginsel aan iedereen de verplichting op om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te aanvaarden.

Deze verantwoordelijkheid van cliënt voor arbeidsinschakeling vraagt om een heldere formulering van rechten en plichten van belanghebbende.

Het wetsvoorstel beoogt verder een grote snelheid van het reïntegratieproces te bewerkstelligen door de gemeenten een grote beleidsruimte te geven bij de invulling van de individuele rechten en plichten en het aanbieden van voorzieningen.

Memorie van Toelichting, artikelsgewijs.
Artikelen 9 en 10 Plicht tot en aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling, gesubsidieerd werk.
Gesubsidieerd werk kan als een van de voorzieningen worden ingezet om arbeidsinschakeling te bevorderen. In de wet zijn geen specifieke eisen opgenomen voor gesubsidieerde arbeid.
Er geldt alleen de algemene bepaling dat alle voorzieningen moeten dienen om de belanghebbende uiteindelijk aan ongesubsidieerd werk te helpen.

BIJLAGE 2. Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Artikel 5. Verplichtingen
2. De persoon die deelneemt aan een voorziening is gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen, deze verordening alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft verbonden. 4. Indien de persoon, niet zijnde een uitkeringsgerechtigde, die gebruik maakt van een voorziening, niet voldoende aan het gestelde in het tweede lid van dit artikel, kan het college de kosten van de voorziening dan wel de verstrekte subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 8. Algemene bepalingen over voorzieningen
1. In het meerjarenkader als bedoeld in artikel 3 en/of in de door het college vast te stellen beleidsregels, wordt vastgelegd welke voorzieningen het college in ieder geval kan aanbieden alsmede de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.
2. Het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en deze verordening, aan een voorziening nadere verplichtingen verbinden.
4. Het college kan een voorziening beëindigen:
a. Indien de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in artikel 5 van deze verordening en daarin opgenomen verwijzingen niet nakomt.

Artikel 13. Werknemers op gesubsidieerde arbeid (voormalig ID- en Wiw-werknemers).
5. Het college stelt beleidsregels vast over de duur en de subsidie voor de ID-dienstbetrekking alsmede de hoogte en de verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden.

BIJLAGE 3. Beleidsregels Reïntegratie

6.3.4 Uitstroom
a. De uitstroom van wachters uit een baan met loonkostensubsidie wordt bevorderd door het aanbieden van een reïntegratietraject naar een reguliere niet gesubsidieerde baan, conform artikel 2 lid 2 van de reintegratieverordening.
b. De wachter, diens werkgever of inlener zijn verplicht mee te werken dan wel hun medewerking te verlenen aan de uitstroom naar regulier niet gesubsidieerd werk.
c. Indien de wachter, werkgever of inlener niet meewerkt of geen of onvoldoende medewerking verleent aan de uitstroom van de wachter, dan vervalt voor deze wachter het recht op loonkostensubsidie of is het sanctiereglement Wiw van toepassing.

Toelichting
De wachters worden begeleid in hun uitstroom naar reguliere arbeid.
Wachters wordt een reïntegratietraject aangeboden. Omdat de status van deze personen als Wiw-werknemer of ID-werknemer van tijdelijke aard is blijven de bestaande dienstverbanden gehandhaafd gedurende het uitstroomtraject.
Als het uitstroomtraject eindigt en niet succesvol wordt afgerond door middel van plaatsing op een reguliere baan stopt de subsidiëring van de baan van deze persoon. 6.4. Beloning en loonkostensubsidie voormalig ID-werknemers, gekwalificeerd als wachter of vertrekker.

Toelichting
De wachters worden begeleid in hun uitstroom naar reguliere arbeid. Omdat de status van wachters van tijdelijke aard is blijven de bestaande dienstverbanden gehandhaafd gedurende het uitstroomtraject.
In dat kader blijft ook de bestaande subsidieregeling voor ID-werknemers van kracht.

Indien een voormalige ID-werknemer is gekwalificeerd als vertrekker zal de loonkostensubsidie niet meer verstrekt worden. Over het moment in 2005 waarop de loonkostensubsidie voor vertrekkers daadwerkelijk stopt, worden afspraken gemaakt met de werkgevers. Tot het afgesproken moment van stopzetting van de loonkostensubsidie wordt de beloning en de loonkostensubsidie voor voormalige ID-werknemers die gekwalificeerd zijn als vertrekker in deze beleidsregels onder 6.4 geregeld.


Einde reactie gemeente Leeuwarden op vragenbrief PEL.

Tenslotte: Hoe het verder ging: Betrokkene is volgens onze informatie inmiddels verhuisd naar een andere stad, met als gevolg, dat men met Hudson-testen, gedreig met sancties enz. niets meer heeft te maken...