SOCIALE DIENST PRESTEERT TRAAG EN MAGER
Raadsvragen Lokale Leeuwarder Partij over fouten Sociale Zekerheidskamer zelf d.d. 19/11/2004
Commissie oordeelt, maar vergeet om criticus te horen


'Sociale Dienst presteert traag en mager'
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 8/12/2004 plus:
Raadsvragen Lokale Leeuwarder Partij over fouten Sociale Zekerheidskamer zelf d.d. 19/11/2004 plus:
'Commissie oordeelt, maar vergeet om criticus te horen'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 20 november 2004.


Onlangs heeft het PEL naar aanleiding van het Jaarverslag 2002 en 2003 van de Sociale Zekerheidskamer een brief geschreven over dat verslag en de slechte prestaties van "midoffice" van Sociale Zaken. Zij zijn het, die bezwaarschriften tegen beslissingen van SZ moeten afhandelen door op tijd hun verweerschrift in te dienen bij de Sociale Zekerheidskamer. En dat laat wel eens te wensen over, daar kwam de kritiek op neer. Op Woensdagavond 8/12/2004 sprak de commissie Welzijn over het Jaarverslag en ook de brief van het PEL speelde daarbij een rol, zo bleek uit de reacties van sommige commissieleden.
De Leeuwarder Courant kwam diezelfde avond naar aanleiding van onze brief en de behandeling van het Jaarverslag in de commissie met een bericht hierover. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 8/12/2004:

SOCIALE DIENST PRESTEEERT TRAAG EN MAGER

LEEUWARDEN - De afdeling sociale zaken van de gemeente Leeuwarden komt veelvuldig terug op zijn besluiten tegen bijstandsgerechtigden. Wie de afgelopen twee jaar bezwaar maakte tegen een beslissing van de dienst, kreeg in meer dan de helft van de gevallen gelijk. Dit constateert de socialezekerheidskamer in zijn jaarverslagen over 2002 en 2003.

[Dit betekent dat de kwaliteit van de beschikkingen die SZ afgeeft, vaak te wensen overlaten.]

De kamer, die burgemeester en wethouders adviseert over bezwaarschriften, toont zich verbolgen over de prestaties van de dienst. Niet alleen zijn veel besluiten kennelijk onder de maat, ook doet sociale zaken erg lang over de indiening van verweerschriften.

Hierdoor wordt in de helft van de gevallen de wettelijke afhandelingstermijn voor bezwaarschriften (veertien weken) overschreden. "Dit frustreert de burger en het werk van de commissie", aldus de kamer.
De adviescommissie zag de werkvoorraad bezwaarschriften vorig jaar groeien van 150 naar 200.

De sociale zekerheidskamer gaf de afgelopen twee jaar één op de drie bezwaarmakers gelijk. Maar heel vaak keert sociale zaken onder druk van de bezwaarprocedure eigener beweging op zijn schreden terug, nog voordat de kamer zich over de kwesties kon buigen.

[Dit kan m.i. twee dingen betekenen: Ofwel de beschikking is dusdanig slecht onderbouwd dat SZ zelf bij nader inzien tot de conclusie komt dat ze het gaan verliezen, ofwel SZ ziet dat ze de wettelijke termijnen totaal gaan overschrijden en ze laten het er maar bij: Beschikking terugdraaien en geen verweerschrift. In het laatste geval zou het zowel om terechte als onterechte beschikkingen kunnen gaan. Maar dat zullen we nooit weten, omdat de procedure door SZ niet werd afgemaakt. Echter: Ook bij de Sociale Zekerheidskamer zelf worden fouten gemaakt. Zo werd ons gemeld dat iemand die bezwaar maakte tegen een beschikking van SZ, nooit werd opgeroepen voor de hoorzitting van de Sociale Zekerheidskamer en vervolgens hun advies richting B. en W. kreeg toegestuurd: Bezwaar ongegrond verklaard en betrokkene was niet verschenen op de hoorzitting! Naar wij hoorden zou de advocaat van de persoon in kwestie hiertegen beroep aantekenen. Dat wordt dus (wellicht onnodig als persoon bij hoorzitting was geweest) de kantonrechter...]

Bijna de helft van de bezwaarschriften leidt al op voorhand tot intrekking van het bestreden besluit. In driekwart van die gevallen krijgt de uitkeringsgerechtigde gelijk. De sociale zekerheidskamer vermoedt dat ofwel de oorspronkelijke besluiten wrak zijn of dat sociale zaken bij herziening ongefundeerd de weg van de minste weerstand kiest.

[In de vergadering van de Cliëntenraad op 16/12/2004 waar het Jaarverslag op ons verzoek ook aan de orde kwam, stelde de sectormanager van SZ dat er per jaar pakweg 22000 beschikkingen in totaal zijn en maar een beperkt aantal beschikkingen met bv. kortingen op de uitkering. Hij stelde bovendien dat er al maatregelen waren getroffen om e.e.a. te verbeteren. Tenslotte was hij kwaad om een citaat uit onze brief in dit bericht uit de LC. Daar was echter geen reden toe:
Niet wij, maar de LC is verantwoordelijk voor dat citaat, omdat het niet klopt met de inhoud van onze brief... Kortom: De LC heeft een eigen citaat geproduceerd; een soort gecomprimeerd citaat en doet alsof letterlijk geciteerd wordt.
Overigens zal ons dit verder worst zijn: De sectormanager heeft van ons de brief ook gehad en kan deze rustig nalezen.]

De directie van sociale zaken noemt de kwaliteit van de uitkeringsbesluiten zelf, op basis van steekproeven, "redelijk tot goed".

[In de vergadering van de Cliëntenraad van 16/12/2004 is over die steekproef niet gesproken door de sectormanager, dus hoe serieus ik dat nu moet nemen?]

Met betrekking tot de trage afhandeling van bezwaarschriften heeft de afdeling beterschap beloofd. Het stuwmeer aan procedures zou dit jaar kleiner zijn geworden.

In een brief aan de raadscommissie welzijn stelt het Platform Een- en tweepersoonshuishoudens (PEL) voor om bezwaarmakers een onkostenvergoeding te geven, als sociale zaken halverwege de procedure een besluit intrekt. Het platform spreekt van "incompetentie" bij sociale zaken.

[Citaat uit brief: "Het probleem zit hem in enerzijds de zwakke rechtspositie van uitkeringsgerechtigden en anderzijds het feit dat op misbruik en incompetentie van overheidswege feitelijk geen sanctie staat." Einde citaat.
Overigens zijn er ideeën bij de Tweede Kamer om dat wel te doen: Elke dag dat een bezwaartermijn door de overheid wordt overschreden: 20 euro boete ten gunste van de bezwaarmaker... Maar of DAT er ooit door komt??]

"Het is te cynisch voor woorden dat je na vier of vijf maanden nog ingehouden geld terugkrijgt, terwijl sociale zaken het zich kan veroorloven stukken stelselmatig te laat in te dienen bij de sociale zekerheidskamer", aldus de brief. De commissie welzijn bespreekt de jaarverslagen vanavond.

[Zoals gezegd: Dat was geen letterlijk citaat. Hier volgt het correcte citaat uit onze brief:
"Wij hebben er in het verleden al meerdere malen op gewezen dat het overschrijden van de wettelijke termijnen voorr burgers uitermate frustrerend is. Het wordt bovendien als onrechtvaardig ervaren dat het te laat indienen van een bezwaarschrift gegarandeerd leidt tot niet-ontvankelijk verklaring, terwijl sociale zaken het zich kan veroorloven verweerschriften stelselmatig te laat in te dienen zonder dat hierop enige sanctie staat. Voor mensen met een bijstandsuitkering is het bovendien extra vervelend omdat zij zelden over financiČle reserves beschikken. Om dan na 4 of 5 maanden (een gebruikelijke termijn) nog eens te horen te krijgen dat je bezwaarschrift wordt toegekend en je alsnog het ingehouden geld krijgt, is werkelijk te cynisch voor woorden." Einde citaat.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Zoals gezegd, ook de Sociale Zekerheidskamer zelf laat steken vallen. Stel dat je eerst een wrakke beschikking krijgt, vervolgens maak je bezwaar, daarna volgt een hoorzitting waarvoor je nooit bent uitgenodigd en dan krijg je bericht dat je bezwaar is afgewezen... Zo zagen we de volgende raadsvragen van de Lokale Leeuwarder Partij over zo'n kwestie:


Leeuwarder Lokale Partij

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Leeuwarden volgens artikel 41, eerste lid 1 van het Reglement van orde gemeenteraad, ingediend door Katie Dolstra namens de fractie van de Leeuwarder Lokale Partij.

Betreffende: onzorgvuldige afhandeling bezwaarschrift inzake beschikking ABW

Leeuwarden 19 november 2004

Geacht college,

Onze fractie heeft kopieën van een ingediende bezwaarschrift door cliënt van Sociale Zaken ingevolge van een beschikking ABW met de daaropvolgende beslissing van de Sociale Zekerheidskamer mogen ontvangen.

Op 31 oktober 2003 heeft cliënt in overleg met diens advocaat een bewaarschrift ingediend, gericht aan het college van B&W van Leeuwarden. Kort daarop, gedateerd op 3 november 2003, heeft zij de bevestigingen van de gemeente ontvangen dat het bezwaarschrift in goede orde is ontvangen, met daarbij de gebruikelijke toelichting dat cliënt en diens gemachtigde t.z.t. een oproep zal ontvangen om op de te houden hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften van de Sociale Zekerheidskamer te verschijnen.

Ruim een jaar later ontvangt cliënt van de Sociale Zekerheidskamer een gedateerd schrijven van 9 november 2004. Men geeft hierbij aan dat er inmiddels een hoorzitting heeft plaats gevonden op 14 oktober 2004 en verwijst naar het bijgesloten advies van de adviescommissie bezwaarschriften aan B. & W.

Opmerkelijk en verwonderlijk is hierbij te noemen dat cliČnt in kwestie en diens gemachtigde advocaat nooit een uitnodiging hebben ontvangen om op de hoorzitting te verschijnen. In het verslag wordt zelfs beschreven dat cliënt zonder kennisgeving niet is verschenen. Men overweegt zelfs sancties te treffen jegens cliënt omdat cliënt gedurende de looptijd van het bezwaar niet op traject is geweest.

Afgelopen week heeft de advocaat van cliënt contact gehad met de secretaris van de Sociale Zekerheidskamer met het verzoek om uitleg te geven waarom belanghebbenden geen oproep hebben ontvangen. Volgens de advocaat reageerde de secretaris hier zeer laconiek op door te stellen dat dit wel eens kan gebeuren.

Hierover de volgende vragen.

1. Waarom is bezwaarmaker en diens raadsheer niet vroegtijdig op de hoogte gebracht dat 14 oktober 2004 een hoorzitting zou plaatsvinden, waarin het door belanghebbende ingediende bezwaarschrift zou worden behandeld?

2. Wat is de reden geweest om tussen de aanvraag en hoorzitting een periode van meer dan een jaar te laten passeren?

3. Is het college het met ons eens dat bezwaarmaker(s) niet aansprakelijk gesteld kan worden, wanneer door de gemeentelijke afdeling(en) hetzij vanwege onzorgvuldigheid danwel miscommunicaties een bezwaarschrift te laat of voor lange tijd in behandeling wordt genomen

4. Wie kan verantwoordelijk gesteld worden voor het niet of niet tijdig verzenden van oproepen/uitnodigingen?

5. Hoe denkt het college er voor te zorgen dat miscommunicaties in het vervolg uitgesloten kunnen worden?

6. Is het college bereidt om uitnodigingen van hoorzittingen in het vervolg aangetekend te versturen?

7. Is het college bekend met het feit dat een dergelijke gang van zaken grote mentale gevolgen heeft voor de belanghebbende burger?

Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens hebben wij gemeend om geen namen te vermelden. Kopieën van de betreffende documenten, zonder naamgegevens, liggen ter inzage bij het fractiesecretariaat van LLP .

Wij verzoeken het college om binnen de gestelde 30 dagen de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van Leeuwarder Lokale Partij

Katie Dolstra
kdolstra@leeuwarden.nl
058- 26 75 261


Einde tekst raadsvragen LLP.

De Leeuwarder Courant van zaterdag 20/11/2004 pakte dit op in het volgende bericht:

COMMISSIE OORDEELT, MAAR VERGEET OM CRITICUS TE HOREN

LEEUWARDEN - Gemeenteraadslid Katie Dolstra van de Leeuwarder Lokale Partij is verbolgen over de handelwijze van de adviescommissie bezwaarschriften van de sociale zekerheidskamer. Een partijlid, een cliënt van de sociale dienst, diende eind oktober 2003 een bezwaar in.
De behandeling werd uitgesteld en daarna werd het stil. Tot 9 november 2004.
Dolstra: "Toen viel er een brief bij haar in de bus met de mededeling dat haar zaak op 14 oktober behandeld was met de toevoeging dat zij zonder kennisgeving verstek had laten gaan. Terwijl zij noch haar advocaat een uitnodiging had gekregen."

Strafmaatregelen dreigen omdat de vrouw zich de afgelopen maanden niet heeft ingespannen om betaald werk te vinden.

[Nu ja, dat vindt kennelijk de soos. De enige strafmaatregel die de soos kan nemen, is verlaging van de uitkering. Wat dan te doen: Tegen die beslissing weer bezwaar maken...
Intussen is er wel een groot risico dat betrokkene in geldproblemen raakt... Meent de soos de hele uitkering te moeten schorsen of intrekken, dan is er maar een oplossing: Ook bezwaar maken en bij de kantonrechter vragen om 'schorsing en voorlopige voorziening' via een kort geding. Anders ben je al lang failliet en je huis uitgezet wegens huurschuld voordat ooit je bezwaarschrift behandeld wordt...
Schorsing en voorlopige voorziening wil zeggen: De kantonrechter zegt dat de beschikking van de soos even niet uitgevoerd kan worden en dat de soos eerst moet wachten op de beslissing op het bezwaarschrift. Wie zoiets meemaakt: Meteen advocaat inschakelen en een kort geding laten aanspannen.]

De advocaat nam contact op met de secretaris van de sociale zekerheidskamer.
Dolstra: "Hij kreeg te horen dat dit soort fouten wel vaker voorkomt. Ik wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe vaak dat dan gebeurt. En het lijkt me verstandig dat uitnodigingen voor hoorzittingen aangetekend verstuurd worden."

[Dat laatste lijkt mij ook. Overigens wie een bezwaarschrift schrijft, moet dat altijd aangetekend verzenden of het tegen ontvangstbewijs afgeven bij de balie van het stadskantoor.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].