Brief PEL aan Raad over Programmabegroting 2005, de OZB en het rioolrecht:
HERINVOERING RIOOLRECHT IN 2005 NERGENS VOOR NODIG


Onderstaande brief aan de gemeenteraad werd op 1/11/2004 verzonden:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl URL website: http://clik.to/pel
==========================================

AAN DE LEDEN VAN DE
GEMEENTERAAD VAN LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Programmabegroting 2005

Leeuwarden,1/11/2004

Geachte Raadsleden,

deze brief is gericht aan de hele gemeenteraad in verband met de behandeling van de Programmabegroting 2005 in de Raad op 8/11/2004.
Het gaat ons hierbij slechts om twee daarin genoemde deelonderwerpen, t.w. de Onroerende Zaak Belasting en het Rioolrecht. Over de OZB en de Afvalstoffenheffing en over de door B. en W. gewenste herinvoering van het Rioolrecht hebben wij u op 31/5/2004 al een eerdere brief gestuurd in verband met de integrale commissiebehandeling van de Kaderbrief 2004.

Onze opmerkingen over de OZB:

Uit het concept-besluit bij het raadsstuk "Programmabegroting 2005" blijkt bij punt 7 dat B. en W. in 2005 weer willen overgaan tot het invoeren van rioolrechten.
Voor de toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.1.1. van de Programmabegroting. Bedoeld zal zijn: Paragraaf 2.2.1. va. blz. 123 van de Programmabegroting. Op bladzijde 128 daaropvolgend wordt door B. en W. betoogd dat het nodig is om weer rioolrechten in te voeren.
Verwezen wordt verder naar een raadsvoorstel "Herinvoering rioolrechten" 'dat in de raad van oktober behandeld zal worden'.
Het voorstel is echter in oktober jl. niet in de Raad aan de orde geweest.
Waarom B. en W. dan toch de Raad vragen akkoord te gaan met herinvoering van rioolrechten is ons een raadsel.

Het PEL is van mening dat het onnodig is om in 2005 opnieuw rioolrechten te gaan heffen omdat:

a. Het gebruikersdeel OZB in 2005 niet wordt afgeschaft.
b. De aangekondigde maximering van de OZB-tarieven die aanvankelijk nog wel zou ingaan per 1/1/2005 eveneens doorgeschoven werd door het kabinet naar 1/1/2006, om beide maatregelen op dezelfde datum te laten ingaan, wat op zich qua systematiek een zekere logica heeft, hoewel het te betreuren valt dat niet alle gemeentelijke heffingen en belastingen aan een maximum worden gebonden, te beginnen op 1/1/2005.

Overigens melden B. en W. zelf in een bij het raadsstuk gevoegde brief "Uitkomsten septembercirculaire Gemeentefonds 2004" dat de wijziging van de OZB een jaar wordt uitgesteld en dat dit zowel geldt voor het gebruikersdeel als voor de maximering van de OZB-tarieven en de tariefsstijgingen.

Het (concept?) raadsstuk "Herinvoering rioolrechten" dat o.i. tot nu toe niet in de Raad werd besproken stelde:
"Mocht dit jaar nog blijken dat ook de tariefmaximalisatie niet doorgaat, of dat de tariefmaximalisatie in 2005 nog geen financieel nadelige gevolgen voor Leeuwarden heeft, dan zullen wij het voorstel tot herinvoering van de rioolrechten intrekken. Dat zal vervolgens waarschijnlijk wel betekenen dat we begin 2005 u opnieuw een voorstel zullen moeten doen om de rioolrechten in te voeren, maar dan met ingang van 2006." Einde citaat.

Bij deze verzoekt het PEL dan ook aan de Raad om te bevorderen dat het College haar voorstel om per 1/1/2005 weer rioolrechten te heffen, intrekt en zo niet, om te besluiten dat in 2005 nog geen rioolrechten worden ingevoerd, maar dat in 2005 nadere besluitvorming volgt.
Per slot zou o.i. toch ook eens goed gesproken dienen te worden in de Raad voor welk systeem dan wordt gekozen.

In de hoop dat u als Raad bovenbedoeld verzoek in welwillende overweging zou willen nemen, teken ik, mede namens de overige leden van het Dagelijks Bestuur,

met vriendelijke groet,

secretaris


Einde tekst brief PEL.