SMERIGE TAKEN VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN


De volgende ingezonden brief van de voorzitter van het P.E.L. werd op 19/5/2004 verzonden naar de Kollumer Courant:


SMERIGE TAKEN VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN

Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is het onder strenge voorwaarden mogelijk bijstandsgerechtigden te laten werken met behoud van uitkering. Veel gemeenten ontwikkelen momenteel plannen in deze richting, voornamelijk omdat men hoopt op die manier het minimumloon te kunnen omzeilen. Het FNP-gemeenteraadslid de Bruin uit Dantumadeel maakt het in dit opzicht wel erg bont met zijn voorstel uitkeringsgerechtigden voortaan schoonmaakklusjes te laten verrichten (Kollumer Courant van 28 april j.l.).
De Bruin krijgt het daarmee voor elkaar in één zin zowel de WWB, het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (EVRM) als het Nederlandse arbeidsrecht aan zijn laars te lappen, daarin overigens gesteund door zijn collega's in de gemeenteraad die blijkbaar al evenmin gehinderd worden door enige kennis van zaken. Wat mag dan wel?
Het kabinet heeft o.a. de volgende voorwaarden gesteld aan het werken met behoud van uitkering:

* Het mag uitsluitend als onderdeel van een traject richting reguliere betaalde arbeid.
* De nadruk dient te liggen op scholing, niet op productie.
* Er dient een beschikking afgegeven te worden waarin de gemeente deugdelijk motiveert waarom de betreffende uitkeringsgerechtigde tot deze veredelde slavenarbeid veroordeeld wordt. Uit correspondentie tussen de gemeente Amsterdam en het Ministerie van Sociale Zaken blijkt dat gemeenten niet kunnen volstaan met het uitdraaien van een standaardbeschikking, maar elk individueel geval dienen te motiveren.
* Het moet beperkt zijn in tijd. Een uitkeringsgerechtigde mag in principe niet langer dan 6 maanden onbetaalde arbeid verrichten. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar ook dan dient daar een deugdelijk gemotiveerde beschikking aan ten grondslag te liggen.
* Het mag niet dienen om bezuinigingen op te vangen.
* Er mag geen sprake zijn van verdringing van betaalde arbeid.
* Er mag geen sprake zijn van een dienstbetrekking. Van een dienstbetrekking is al heel snel sprake wanneer de nadruk ligt op productie i.p.v. op scholing of op het aanleren van vaardigheden.
Onbetaalde arbeid waarbij de nadruk ligt op productie mag geweigerd worden.

Elk van bovenstaande voorwaarden verdient op zich een nadere toelichting, maar dat zou hier wat te ver voeren.
Uitkeringsgerechtigden in Dantumadeel (of elders) die door de gemeente onder druk worden gezet onbetaalde arbeid te verrichten doen er goed aan tenminste het bovenstaande lijstje langs te lopen. Wanneer aan ook maar één van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan kan men dat werk gewoon weigeren. Mocht de Sociale Dienst aandringen en op de gebruikelijke intimidatietactieken overgaan ("wanneer u niet meewerkt, heeft dat gevolgen voor uw uitkering..."), neem dan onmiddellijk contact op met een belangenorganisatie bij u in de buurt of met een vakbond.
Onthoud dat u uitsluitend verplicht kunt worden tot het volgen van een opleiding met in sommige gevallen daaraan gekoppeld het opdoen van relevante werkervaring.
Al het andere - inclusief het schoonmaken van de straten in Dantumadeel - is gewoon werk en daarvoor dient u loon te ontvangen.
Voor wat betreft gemeenteraadslid de Bruin: wordt het niet tijd dat een FNP'er die voor zijn amendementen het Nederlands hanteert door die partij geroyeerd wordt?

Pyt van der Galiën
Vereniging PEL, Leeuwarden