VRAGEN AAN DE GGD OPGESTELD DOOR KVeB, PEL EN VERTEGENWOORDIGER DAK- EN THUISLOZEN IN DE CLIËNTENRAAD SOCIALE ZAKEN
(Ad-hoc werkgroepje
Cliëntenraad SZ)
DATUM DEFINITIEVE VERSIE: 7/3/2004


Op 25/3/2004 zijn op de vergadering van het Overlegorgaan Cliëntenraad/Sociale Zaken gemeente Lw. twee mensen van de GGD langs geweest om iets te vertellen en om vragen te beantwoorden van leden van de Cliëntenraad Sociale Zaken.
Hiertoe was enig voorwerk gedaan in de vorm van onderstaande vragen die ook vantevoren aan de GGD waren gestuurd.
Het belang van de GGD zit met name hierin, dat mensen die naar een reïntegratiebedrijf worden gestuurd, maar die aangeven dat ze (deels) niet in staat zijn tot het verrichten van betaald werk, soms daarvoor ter beoordeling doorgestuurd worden naar de GGD.
Maar ook de beoordeling van de GGD levert soms klachten op, o.a. bij het PEL-Klachtenspreekuur. Zo kregen we bv. van iemand een GGD-advies toegezonden, waarin zij eerst vaststelden dat er medisch gezien van alles mis was met deze doorgestuurde persoon, maar waarbij halverwege hun brief aan Sociale Zaken een totaal ongemotiveerde 'move' werd gemaakt naar de conclusie dat werk toch maar het beste voor deze persoon was...
Mij stoorde daarin vooral het gebrek aan enige motivatie waarom de conclusie was zoals die was.
Ook is me opgevallen dat we meerdere klachten horen over het niet erkennen van ziekten, bv. fybromyalgie waarbij dan vervolgens de klachten van de cliënt worden afgedaan als 'psychies'.
Een GGD-arts heeft echter niet dezelfde functie als een gewone arts bij door de soos aangevraagde medische adviezen:
Het gaat steeds om de vraag of betrokkn persoon arbeidsgeschikt is of niet of gedeeltelijk.
Het afdoen als 'psychies' van klachten kan dan voor betrokkene heel vervelende gevolgen hebben, bv. dat hij/zij ondanks zijn/haar ziekte gewoon aan het werk wordt gestuurd door sociale zaken en dat de klachten als aanstellerij afgedaan worden.
Natuurlijk zal noch soos noch GGD dat zo stellen, maar zo wordt het dan wel door betrokkene beleefd.
Hieronder volgen de schriftelijk ingediende vragen:


VRAGEN CLIËNTENRAAD SOCIALE ZAKEN AAN DE GGD T.B.V. OVERLEGVERGADERING CLIENTENRAAD/SZW D.D. 25/3/2004

In willekeurige volgorde:

1. Welke disciplines heeft de GGD in huis?

- Is er een speciale GGD-opleiding?
- Wat voor aanvullende opleidingen heeft men gehad?

2. Mogen de artsen psychologische en/of psychiatrische onderzoeken afnemen?

- Zo ja, wat houdt dat dan in?
- Wordt de cliënt vooraf verteld welk soort onderzoek men gaat verrichten, bv. lichamelijk of geestelijk?

3. Wat zijn de rechten van de cliënt?

- Is er een klachtenprocedure?
- Is er een beroepsmogelijkheid?
- Heeft de cliënt recht op inzage in zijn/haar eigen dossier m.n. voordat er informatie naar derden wordt verzonden?

- Heeft de cliënt m.b.t. feitelijk onjuiste informatie een wijzigingsrecht t.a.v. zijn/haar dossier?
- Heeft de cliënt recht op een 'second opinion' en voor wiens rekening zijn dan de kosten?
- Is er een GGD-folder over een (eventuele) eigen klachtenprocedure en zo ja, wordt deze dan na een gesprek meegegeven?

4. Wat voor instruktie wordt meegegeven aan de arts, bv:

- Hanteert u een lijst met ziekten/ziektebeelden die niet worden erkend?
- Zo ja, is dat dan dezelfde lijst als die bij het ziekenfonds wordt gebruikt?

5. Als een gemeente aan de GGD een opdracht geeft, betaalt die gemeente dat dan of gaat dit uit de algemene middelen van de GGD Friesland?

6. Zijn er criteria om iemand vrij te stellen van sollicitatieplicht?

- Zo ja, welke zijn dat?
- Zijn die criteria openbaar en op welke wijze kan het publiek over die info beschikken?

7. Kunnen huisartsen, therapeuten, verzorgers etc ook iets toevoegen aan het onderzoek van de GGD?

8. Wat zijn de bevoegdheden van de GGD?

- Kunnen ze bv. een 'bindend advies' geven aan bv. het College van B. en W.?

9. Welke instanties hebben recht op inzage in het medies dossier van de klant bij de GGD?

- Wie heeft het recht om gegevens op te vragen bij andere artsen?

10. Mag door de GGD verkregen informatie worden doorgegeven aan soos, contactpersoon of reïntegratiebedrijf?

- Is er bij de GGD sprake van cliëntenparticipatie, bv. in de vorm van een soort clientenplatform?

- Krijgen de GGD artsen relevante bijscholing?

11. Kunt u iets vertellen hoe een gesprek met een klant in zijn algemeenheid verloopt en hoeveel tijd daarvoor ongeveer is uitgetrokken? Heeft u met sommige klanten meerdere gesprekken alvorens u tot een diagnose komt?

12. Er zijn mensen die niet verzekerd zijn voor ziektekosten, zoals bv. sommige dak- en thuislozen, illegalen en mensen van wie hun uitkering is ingetrokken, maar (nog) geen andere uitkering hebben gekregen.
In hoeverre kan de GGD in acute gevallen een bemiddelende rol spelen?

13. Het woonruimteverdeelsysteem via de z.g. Centrale Registratie is per 1/3/2004 van de baan. Zowel Corporatieholding Friesland (In Lw. o.a. Patrimonium en BWL) als WBC Nieuw Wonen Friesland hanteren elk hun eigen nieuwe woningtoewijzingssysteem.
Is de GGD momenteel nog betrokken bij aanvragen voor medische urgenties t.b.v. woningzoekenden vanuit de woningcorporaties?
Bv. i.v.m. de eventuele noodzaak van toewijzing door hen van een aangepaste woning?