ONTSLAG DREIGT VOOR 128 Wiw-JONGEREN
ZWARTBOEK ALS PROTEST TEGEN SOCIAAL BELEID
SUBSIDIEBAAN LEIDT VAAK TOT WERKLOOSHEID


'Ontslag dreigt voor 128 Wiw-jongeren.'
Uit de Leeuwarder Courant van vr. 13/2/2004 en:
'Zwartboek als protest tegen sociaal beleid'
Uit de Leeuwarder Courant van 24/2/2004 en:
'Subsidiebaan leidt vaak tot werkloosheid'
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 27/2/2004.

Nadat het met het uitzendbureau voor ID-banen Sportwerk mis was gegaan, doken in februari jl. de eerste signalen op over nieuwe problemen, nl. m.b.t. WIW-ers met tijdelijke contracten, die afliepen en niet werden verlengd. Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 13/2/2004:

ONTSLAG DREIGT VOOR 128 WIW-JONGEREN

LEEUWARDEN - De 128 Leeuwarders die tot begin dit jaar onder de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) vielen, worden met ontslag bedreigd.
De regeling, bedoeld voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar, is met de invoering van de nieuwe Wet werk en bijstand begin dit jaar vervallen. Van 128 van de 350 gesubsidieerde werknemers die onder deze regeling vielen, is het contract niet verlengd. Zij dreigen nu in de WW of de bijstand te belanden. Dit terwijl de raad en de vakbonden van burgemeester en wethouders de garantie kregen dat er geen Wiw'ers op straat zouden komen te staan.

[Een echte harde garantie is nooit gegeven, wel heeft de toenmalige wethouder van sociale zaken Arno Brok het gehad over een 'inspanningsverplichting'. Het is juridisch geen garantie, maar wel net iets meer dan niets. Probleem is, dat je dan moet bewijzen dat de gemeente onvoldoende haar best deed om jouw baan te redden.]

Gemeenten zijn er huiverig voor de contracten te verlengen. De Wiw'ers zouden dan immers onder het ambtenarenrecht vallen. Het recht op doorstroming (reïntegratie) zouden deze nieuwe ambtenaren dan verspelen. De nieuwe wet schrijft voor dat tijdelijke contracten alleen ten dienste van doorstroming mogen worden gesloten. Onder gemeentelijk regime kan dat niet.

[De gemeente Leeuwarden stelde o.a. dat de niet-verlenging geen gemeentelijk uitgangspunt was voor wat betreft tijdelijke contracten van ID-werknemers. Gesteld is ook dat de tijdelijke contracten van WIW-werknemers niet konden worden verlengd. De reden was dat formeel de WIW vanaf 1/1/2004 niet meer bestond en dat vanaf die dag deze mensen zouden vallen onder de nieuwe Wet werk en Bijstand. Dat zou dan weer inhouden dat nieuwe WWB-werknemers in gemeentelijke dienst onder de CAR/UWO zouden vallen. Letterlijk is gesteld:
"Dit wordt door ons als onwenselijk beschouwd, omdat dit, gelet op het niveau van de arbeidsvoorwaarden, niet bijdraagt aan een snelle reïntegratie van de betrokken werknemers." Einde citaat.
M.a.w.: Het is dus wel degelijk de gemeente die hen nu laat vallen...
Intussen zijn de onderhandelingen over een nieuwe CAO tussen het College van Arbeidszaken van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de vakbonden, stukgelopen. De VNG heeft nu de gemeenten geadviseerd om vooralsnog in 2004 geen dienstverbanden aan te gaan met werknemers in het kader van de Wet Werk en Bijstand...
Simpel gezegd: De gemeente vindt de arbeidsvoorwaarden waaronder WIW-mensen dan nu zouden komen te vallen bij verlenging van hun arbeidsovereenkomst te goed met als achterliggende gedachte:
Dan willen ze nooit meer doorstromen naar regulier werk...]

"Maar deze mensen mogen absoluut niet op straat komen te staan", zegt Marike Langenbeek van de Noordelijke FNV. De vakbonden zijn momenteel in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om tot een oplossing te komen. Op resultaten is nog geen zicht. Ondertussen wachten gemeenten af. Zij proberen instellingen die Wiw'ers inhuren nog wel te stimuleren deze mensen in vaste dienst te nemen. Maar financiële handreikingen daartoe, zoals loonkostensubsidies, ontbreken.

[Instellingen die WIW-ers in vaste dienst nemen: Verwacht je als gemeente dan van een ander wat je zelf niet wilt? Ik zie dit alles niet gebeuren: Zodra een goedkope arbeidskracht geen goedkope arbeidskracht meer is, wordt hij/zij afgedankt, dat is de realiteit en verder niets.]

Die afwachtende houding van gemeenten en vakbonden is PvdA-raadslid Marco Florijn een doorn in het oog.
"Laten we niet wachten en deze jongeren in de bijstand zetten. Kijk eens naar de mogelijkheid om ze vrijwilligerswerk te laten doen. Op die manier doen ze ook nog werkervaring op."

[Deze uitspraak heeft onder een aantal van de betrokkenen kwaad bloed gezet, naar ik gehoord heb: Zij zagen hierin het standpunt verwoordt dat ze voortaan wel 'mochten' werken 'met behoud van uitkering', ofwel:
Het werk dat eerst werd betaald zou voortaan maar als vrijwilligerswerk gedaan moeten worden vanuit een bijstandssituatie.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Na deze ontslagdreiging besloot de Bedrijfsledengroep WIW Reax, onderdeel van de Abvakabo FNV om te protesteren, een zwartboek te maken en eventueel naar de rechter te stappen. De Leeuwarder Courant van dinsdag 24/2/2004 meldde daar het volgende over:

ZWARTBOEK ALS PROTEST TEGEN SOCIAAL BELEID

LEEUWARDEN - Met een zwartboek vol verhalen van mensen die hun gesubsidieerde baan verliezen, wil de vakbond Abvakabo FNV protesteren tegen het beleid van de gemeente Leeuwarden. Volgens de Bedrijfsledengroep WIW Reax, onderdeel van de bond, houdt de gemeente zich niet aan de afspraken over de nieuwe Wet Werk en Bijstand.

Het jaar 2004 moest een overgangsjaar worden, waarin geen gedwongen ontslagen vallen onder mensen met een id- of wiw-baan. Inmiddels hebben diverse gesubsidieerde werknemers al te horen gekregen dat hun contract in de loop van dit jaar afloopt.
"Daar zitten onderwijsassistenten tussen die nog met hun opleiding bezig zijn", weet Bertie Suers van de Bedrijfsledengroep. "Wat is dat voor beleid?"

[Het is waar: 2004 moest een overgangsjaar worden zonder gedwongen ontslagen. Voor wat betreft de ID-ers van Sportwerk is per 1/2/2004 hun arbeidsovereenkomst voor een half jaar, nl. tot 1/8/2004, overgenomen door Banenplan Reïntegratie BV, weer een van de diverse vage BV-tjes van Reax BV. Uitstel van executie dus. Van Reax BV is overigens Caparis weer 100 procent aandeelhouder, zodat men ook niet vreemd moet opkijken als mensen op een dag op de sociale werkplaats belanden... Het afbreken van opleidingen is niet alleen dom, maar ook schandalig. Opleidingen zouden sowieso gegarandeerd door de gemeente moeten kunnen worden afgemaakt.]

Volgens de bond verdwijnen er dit jaar in Leeuwarden honderd id-banen en zeventig wiw-banen.
Suers: "De nieuwe wet zegt dat gemeenten mensen met een uitkering aan een reguliere baan moeten helpen. Maar het omgekeerde gebeurt: vanuit een baan gaan mensen weer naar de bijstand."

[Daar waren we dus al bang voor: De uitstroom vanuit de ID-banen en WIW-banen is op gang gekomen, maar deels de verkeerde richting op...
Maar het staat goed in de cijfers richting gemeenteraad: Jawel, de aantallen lopen terug en dat is per slot het beleidsdoel...]

Omdat de gesubsidieerde werknemers niet van plan zijn zich "als lammeren naar de slachtbank" te laten leiden, zullen ze op de commissievergadering van 22 maart hun zwartboek presenteren. Daarmee willen ze "het verhaal van de mensen achter de cijfers" laten zien. Ook wil de bond met de met ontslag bedreigden naar de rechter stappen.

[Uiteindelijk werd het zwartboek door hen aangeboden tijdens de vergadering van de commissie Welzijn dinsdagavond 9/3/2004.]

De gemeente Leeuwarden kon vanmorgen niet reageren.
Einde 2e LC-bericht.

Tenslotte meldde de Leeuwarder Courant op vrijdag 27/2/2004 in een meer algemeen bericht over deze kwestie nog het volgende:

SUBSIDIEBAAN LEIDT VAAK TOT WERKLOOSHEID

MARUM/LEEUWARDEN - Noorderlingen met een gesubsidieerde baan hebben een grote kans om werkloos te raken door het nieuwe kabinetsbeleid. Uit berekeningen van de FNV blijkt dat de helft van de wiw'ers en id'ers die vorig jaar uitstroomden, nu weer met een uitkering thuis zit. Gemeenten en instellingen slaan de handen ineen om te redden wat er te redden valt.

[Van dat laatste is anders weinig zichtbaar. Door het PvdA-raadslid Marco Florijn werd in de vergadering van de commissie Welzijn van 16/3/2004 aan wethouder Krol de vraag gesteld hoe het er nu voor stond inzake de kwestie van de WIW-banen. De reactie was buitengewoon mistig. Mijn indruk is dat de gemeente net als indertijd richting Sportwerk gewoon passief blijft zitten wachten tot het probleem zich vanzelf 'oplost' ofwel totdat de WIW-ers gewoon ontslagen zijn.
In dit geval kan men zich dan tevens mooi verschuilen achter de vastgelopen onderhandelingen tussen VNG en bonden.]

Vorig jaar zijn in het Noorden 2261 mensen uit een subsidiebaan doorgestroomd.
"Grof gezegd heeft 30 procent van hen een reguliere baan gekregen, 20 procent is doorgestroomd naar ander gesubsidieerd werk en de helft zit nu zonder baan", zei Harm Brouwer van FNV-Noord gisteren op een congres over dit onderwerp in Marum.

[Dat betekent dat er pakweg 1130 ID/WIW-ers richting WW of bijstand zijn verdwenen... Gemeenten en instellingen (vooral de grote instellingen): Bedankt!]

In de noordelijke provincies konden vorig jaar zo'n duizend in- en doorstroombanen met rijkssubsidie worden omgezet in normaal werk. In werkelijkheid gebeurde dit slechts met zo'n 330 banen, eenderde van het nagestreefde aantal.

[Dat ging om die 10.000 in het eerste jaar en 7000 in het tweede jaar rijkssubsidie van Rutte, bedoeld om gesubsidieerde banen om te zetten in reguliere banen. Vanwege het grote succes (niet dus) is de regeling verlengd tot 30 juni 2004.]

Het rijk wil de Wet inschakeling werkzoekenden (wiw) en de in- en doorstroom regeling (id) geleidelijk afschaffen.
Werklozen moeten voortaan tijdelijk stage lopen, cursussen volgen of werk verrichten met maar één einddoel: regulier werk.

[Er zal altijd een groep mensen zijn die aangewezen blijft op gesubsidieerd werk omdat het hoge tempo in het 'harde' reguliere bedrijfsleven voor hen te hoog is gegrepen. Het is gemeenten niet verboden om voor hen permanent gesubsidieerd werk in stand te houden, alleen kost het zo'n gemeente dan wel zelf EIGEN geld. Dat is de consequentie.]

In de Leeuwarder id-regeling vielen vorig jaar al flinke klappen doordat de stad te veel van zulke banen had. De komende tijd dreigen nog veel meer werkplekken te verdwijnen. Blijft de helft van deze voormalige 'Melkertiers' terugvallen naar een uitkering, dan heeft het Noorden er binnen enkele jaren zesduizend nieuwe werklozen bij, vrezen de FNV, de noordelijke wiw-werkgevers en de Groninger instelling Werk-projecten.

[Als in de stad Leeuwarden alleen al alle gesubsidieerd werk morgen stopt, heeft de sociale dienst er over enige tijd ongeveer 1000 klanten bij, zo verzekerde een betrouwbare bron mij binnen sociale zaken. En dan kan vervolgens de reïntegratie draaimolen maar weer gaan draaien... Wat een waanzin...
Op de keper beschouwd worden scheppen geld als brandstof verbruikt om die molen draaiende te houden. De reïntegratie-industrie is de lachende derde.]

Zij presenteerden gisteren een actieplan. Hierin pleiten zij deels voor tijdelijke regelingen, zoals de regering wil. Maar ze opperen ook een nieuw soort Melkertbaan. Dit zogenaamde 'beschermde werk' is bedoeld voor mensen die amper kans hebben op een normale baan. Hun inkomen zou deels uit uitkeringsgeld moeten worden betaald, zo stellen de plannenmakers voor. Ze vroegen de noordelijke gemeenten gisteren om steun voor dit project.

[Besparingen op bijstandsgeld, wat in de pot met geld zit voor het inkomensdeel van de Wet werk en Bijstand, mogen door gemeenten zelf worden behouden. De besteding van dat geld is vrij. Dat was de kern van ons plan "Werken moet lonen" om bijstandsgeld "terug te ploegen".]

De gemeente Smallingerland werkt al aan een stevige aanpak van werkloze jeugd. Jongeren krijgen vrij snel na hun uitkeringsaanvraag een stage of oefenbaan toegewezen. Wie weigert, wordt 20 procent gekort op zijn uitkering. Omdat dit sommige jongeren nog niet tot actie beweegt, overweegt de gemeente zelfs om hun uitkering helemaal in te trekken bij weigering van zo'n stage.

[Wij zijn tegen 'werken met behoud van uitkering' en vinden dat Smallingerland dan loon moet betalen, zodat men niet eens in de bijstand komt, maar in elk geval tijdelijk een leer-werk traject heeft.]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].