Vragen voor agendapunt 'Bezoek Sociale Recherche' aan Overleg CR/SZW op 19/2/2004 t.b.v. de voorbereiding op het vooroverleg Cliëntenraad d.d. 22/1/2004.


Op 19/2/2004 komt in het Overlegorgaan Cliëntenraad/Afd. Sociale Zaken een sociaal rechercheur langs. Vanuit de Vereniging P.E.L. zijn samen met het Komitee Vrouwen en Bijstand onderstaande 16 vragen opgesteld. Het is de bedoeling dat de sociale recherche vantevoren deze vragen krijgt, maar of dat ook is gebeurd, is onzeker. Wel is het lijstje door het secretariaat van het Overlegorgaan bij de vergaderstukken gevoegd voor 19/2/2004. Tijdens het vooroverleg van de Cliëntenraad zelf op 22/1/2004 zijn de punten 17 t.m. 19 nog toegevoegd.

Vragen voor agendapunt 'Bezoek Sociale Recherche' aan Overleg CR/SZW op 19/2/2004 t.b.v. de voorbereiding op het vooroverleg Cliëntenraad d.d. 22/1/2004.

Vragen in willekeurige volgorde:

1. Legitimeert de SR zich bij het begin van een verhoor of huisbezoek?

2. Wanneer bestaat recht op een advocaat?
2a. Vragen verdachten wel eens om een advocaat? Zo ja, kreeg hij/zij die ook? Zo nee, waarom niet?

3. Belooft de SR wel eens iets aan verdachten? Bv. dat vrouw weer naar huis mag naar haar kinderen als ze SR-verklaring tekent?

4. Moeten verdachten langer in hechtenis blijven als ze verklaring SR niet willen tekenen?

5. Worden verdachten wel eens van hun bed gelicht? Zo ja, is daar veel politie bij betrokken? Hoeveel man zo ongeveer?

6. Worden verklaringen van verdachten zoveel mogelijk opgeschreven in de woorden van verdachte? Bv. door in de verklaring de verdachte (deels) te citeren?

7. Mag de verdachte de opgestelde verklaring zelf lezen?

8. Worden gegevens die tijdens de toezichts- of controlefase zijn vastgelegd, aan het strafdossier toegevoegd? En worden die verklaringen vervolgens ook gebruikt?
[N.B.: Onjuist, als tijdens de toezichts- of controlefase NIET op het zwijgrecht is gewezen of als TOEN bedoelde verklaringen zijn afgedwongen.]

9. Wordt een verdachte wel eens gezegd dat hij/zij (nadere) schriftelijke stukken moet overleggen?

10. Wordt er wel eens door verdachten bezwaar gemaakt tegen het binnentreden van de woning? Zo ja, hoe wordt dan vervolgens door de SR gehandeld?

11. Wordt verdachte bij het begin van het verhoor op het zwijgrecht gewezen?

12. Is er een protocol m.b.t. de vraag wat geoorloofde en ongeoorloofde druk is, uitgeoefend op de verdachte?

13. Geven rechercheurs ook hun naam tijdens verhoren?

14. Is tijdens het verhoor van een vrouwelijke verdachte ook een vrouwelijke rechercheur bij het gesprek aanwezig?
[N.B.: Er zijn meestal 2 rechercheurs aanwezig tijdens een verhoor.]

15. Wordt er wel eens een klacht ingediend tegen de SR en zo ja, wordt dat geregistreerd en zo ja, kunnen we een overzicht krijgen van het aantal klachten, een beknopte omschrijving van de aard van de klacht ende afloop van de klachtenprocedure?

16. Hoeveel SR's zijn er en voor welk werkgebied?

Op Vooroverleg CR 22/1/2004 werd aan deze lijst van vragen nog toegevoegd:

17. Verzoek om informatie te geven over de (nieuwe) provinciale organisatie.

18. Verzoek om iets te vertellen over de 'toppers' van fraudegevallen.

19. Wat is het gemeentelijk beleid van Leeuwarden over de 'kliklijn'?


Einde ingediende vragenlijstje.