PVDA WIL INTERPELLATIE IN GEMEENTERAAD OVER SITUATIE BIJ SPORTWERK FRIESLAND
Tevens: Reactie secretariaat Vereniging P.E.L.


Opgehaald van website on-line blad Liwwadders d.d. 12/12/2003:
'PvdA wil interpellatie in gemeenteraad over situatie bij Sportwerk Friesland'.


De fractie van de PvdA in de Leeuwarder gemeenteraad wil maandagavond 15/12/2003 een interpellatie houden over het feit dat Stichting Sportwerk Friesland 90 werknemers heeft ontslagen per 31/12/2003, waaronder 37 mensen die waren gedetacheerd bij non-profit organisaties in Leeuwarden, zoals amateur sportclubs, buurthuizen, een toneelschool, het PEL enz. De stichting wil zichzelf bovendien ontbinden per 1/1/2004.
Sportwerk Friesland is in feite een soort uitzendbureau voor ID-werknemers t.b.v. organisaties die niet aan de voorwaarden voldoen om zelf werkgever te zijn voor een ID-er.

In een brief van 9/12/2003 die bij het PEL op 13/12/2003 pas binnenkwam, heeft Stichting Sportwerk tevens per 31/12/2003 de z.g. 'Overeenkomst tot aanneming van werk' (de detacheringsovereenkomst) tussen Sportwerk en Vereniging P.E.L. opgezegd. Sportwerk heeft in een Verzoekschrift aan de kantonrechter gevraagd om de arbeidsovereenkomsten met haar medewerkers te ontbinden per 31/12/2003. De zitting van het Kantongerecht begint op 7 januari 2004 vanaf 09.30 uur.

Sportwerk is er inmiddels ook achter dat je een arbeidsovereenkomst niet met terugwerkende kracht kunt ontbinden. De kantonrechter zal zijn besluit niet met terugwerkende kracht doen en op zijn vroegst meteen op 7 januari, maar hoogstwaarschijnlijk later, een uitspraak doen.
Het zou dus kunnen dat de arbeidsovereenkomsten pas per medio januari 2004 ontbonden zijn, tenzij de gemeenteraad maandag nog een reddingsboei toewerpt.

Sportwerk schrijft aan haar werknemers dat zij verplicht zijn al hun resterende vakantiedagen in december op te nemen. Dit kennelijk om af te komen van eventuele nog niet opgenomen vakantiedagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Ondanks dat 'onze' werknemer volgens de berekening van Sportwerk de hele maand december vrij moet nemen om zijn resterende vakantiedagen op te nemen, meent Sportwerk aan o.a. het PEL over december 2003 nog een nota te moeten sturen voor de 'inleenvergoeding'. Bedoelde vergoeding dook plotseling indertijd op toen de startsubsidie van de provincie voor Sportwerk afliep. Daar dit contractueel nooit overeen was gekomen tussen Sportwerk en PEL en ons dit ook niet vantevoren was meegedeeld, heeft het PEL altijd geweigerd om dit geld te betalen. Bovendien waren en zijn we hiertoe niet eens in staat, al zouden we het wel hebben willen betalen. Middels een door het PEL via een derden-betaling doorgesluisde donatie van hun werknemer aan Sportwerk is indertijd een soort nood-oplossing getroffen. Maar in feite kwam het er op neer dat de werknemer zelf de inleenvergoeding betaalde, terwille van het behoud van zijn werk. In feite een rare situatie, maar we hadden weinig andere keus, omdat anders de detacheringsovereenkomst eenzijdig door Sportwerk was ontbonden en het PEL vervolgens (m.b.v. geld dat we niet hebben) via een advocaat had moeten procederen. Ook al zouden we dat hebben gewonnen, het zou hebben betekend dat hun werknemer al tijden niet meer bij ons zijn werkplek had, omdat het lang kan duren voordat er een uitspraak ligt. M.a.w.: We hadden dan wel gelijk gekregen, maar in de praktijk had het niets opgeleverd.
Maar laten we eens zien wat de PvdA nu als oplossingsrichting kiest.
Van de website van het on-line blad Liwwadders van 12/12/2003:

PVDA: INTERPELLATIE OVER ZORGELIJKE SITUATIE SPORTWERK FRYSLÂN

(tekst: Partij van de Arbeid Leeuwarden)

TOELICHTING INTERPELLATIEVERZOEK

Op 25 november heeft de PvdA fractie Leeuwarden haar zorgen geuit over de ontstane situatie bij de Stichting Sportwerk Fryslân (SSF). Er zijn vragen gesteld met daarbij het verzoek deze te beantwoorden in de Raad van 15 december. Wij hebben toen aangegeven een motie achter de hand te houden.

Beantwoording van de gestelde vragen zijn nog niet in het College van B&W aan de orde geweest. Dit geeft ons aanleiding om een interpellatie aan te vragen omdat wij ons zorgen maken over maatschappelijke consequenties van het door SSF aangevraagde ontslag. In de eerste termijn willen wij het college ondervragen over de situatie en over de positie van het UWV in dezen. Afhankelijk van de beantwoording dienen wij bijgevoegde conceptmotie in. De definitieve versie zal zondagavond rondgestuurd worden, de essentie van de motie blijft dezelfde.

[Over het UWV heeft Sportwerk in een brief aan de medewerkers o.a. gesteld:
"Wij hebben er bij het UWV op aan gedrongen, dat indien zij niet in staat is om een uitkering toe te kennen, wél een voorschot uit te keren. Zij hebben gemeld, dat zij nᆠontvangst van uw WW aanvraag, nog een onafhankelijke toets bij het CWI moeten uitvoeren vanwege het feit dat de kantonrechter tot ontbinding heeft besloten. Daarna zullen zij het recht op een WW-uitkering gaan beoordelen. Een voorschot wordt over het algemeen pas verstrekt binnen 4-5 weken nᆠontvangst van de WW aanvraag. Wij adviseren u om op het aanvraagformulier voor de WW-uitkering aan te geven, dat u in aanmerking wenst te komen voor een voorschot. Het CWI heeft ons laten weten dat de WW aanvraag pas naar de UWV Cadans zal worden gezonden, zodra de beschikking (het ontbindingsbesluit) van de kantonrechter in hun bezit is." Einde citaat.
M.a.w.: Naar dat voorschot en naar WW kan men de eerste tijd wel fluiten... Intussen gaan de vaste lasten gewoon door...]

Voor een nadere toelichting bij dit interpellatieverzoek verwijs ik u naar de overwegingen in bijgevoegde conceptmotie.

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA fractie,

Marco Florijn

.........................................................

Partij van de Arbeid Leeuwarden

MOTIE

De raad van de gemeente Leeuwarden bijeen op 15 december 2003, behandelende de interpellatie positie Stichting Sportwerk Fryslân,

Overwegende dat,

- Het maatschappelijke belang van de werkzaamheden van een aantal ID-werknemers in dienst bij de SSF ontzettend groot is voor Leeuwarden (bijvoorbeeld bij de Popbunker, Circusschool en Wijkverenigingen);
- De Stichting Sportwerk Fryslân (SSF) meerdere oproepen in 2003 heeft gedaan om de onhoudbare situatie aan te kaarten;
- De Raad heeft uitgesproken de SSF te compenseren voor het verlies van het organisatiekostensubsidie en de korting op het loonkostensubsidie (in afwachting van een reactie van de Provincie en een beoordeling van een door hen ingediend toekomstplan);

[Naar wij hoorden wilde de provincie uiteindelijk helemaal niets. M.a.w.: Geen (tijdelijk) geld van hen voor Sportwerk.]

- Op 24 november tot ontslagaanvraag is besloten door de SSF per 1-1-2004, wegens het niet beschikken over voldoende middelen omdat de SSF onvoldoende is gecompenseerd voor organisatiekosten en loonkosten;
- Veel organisaties tijd nodig hebben om het gat dat ontstaat door het mogelijk missen van een ID-werknemer op te lossen;

[Komt neer op het maar weer zoeken naar schaarse vrijwilligers, wat voor bv. een functie als 'beheerder buurthuis' ondoenlijk is. Vrijwilligers zijn nl. veelal maar voor een beperkt aantal uren per week beschikbaar. Overigens heeft het PEL er geen behoefte aan om eventueel iemand 'gestuurd' te krijgen die 'mag werken met behoud van uitkering'. Daar zijn we nl. principieel op tegen. Alleen echte vrijwilligers zijn welkom.]

- Het niet inzichtelijk is wat de precieze maatschappelijke gevolgen van deze ontslagactie is;
- De ID-werknemers van SSF in de WW zullen belanden en nog niet duidelijk is hoe het UWV met deze groep om wil gaan;
- Het onwenselijk is om door het haastige proces kansen te missen die beter aansluiten op de mogelijkheden voor de ID-medewerkers;
- Er nog geen duidelijk Sociaal Plan voor de Leeuwarder ID-werknemers is en er geen duidelijkheid is over eventueel aansluiten op het Sociaal Plan van de SSF.

Besluit:

- De ID-werknemers hun baan vanaf 1-1-2004 voorlopig te laten behouden;
- Het college opdracht te geven:
o Te zoeken naar oplossingen voor het werkgeverschap met o.a. de betrokken vrijwilligersorganisaties, SSF, rečntegratiebedrijven en betrokken werknemers;
o In 2004 met de organisaties die gebruik maken van de Id-werknemers in overleg te gaan om mogelijke oplossingen voor het ontstaan van de problemen te bespreken;
o Tijdelijk middelen aan te wenden uit de onderuitputting ID-maatregelen om tot een gedegen, afgewogen oplossing te kunnen komen met de bij SSF aangesloten Leeuwarder organisaties en ID-werknemers;

[Van de ID-subsidie 2003 heeft de gemeente bij 600 ID-banen eind december nog ongeveer 5,5 ton in euro over. Dit is de 'onderuitputting'. Ook de frictiekostenpot van EUR 300.000 is nog niet helemaal leeg.]

En gaat over tot de orde van de dag.

Datum: Vrijdag, 12 december 2003


Einde concept-motie PvdA. Commentaar tussen [].

Commentaar:

1. Sociaal Plan werknemers: Omdat de formele ontslagdatum waarschijnlijk pas ergens na 7/1/2003 komt te liggen en Sportwerk alleen de lonen nog uitbetaalt over december 2003, valt er een 'gat': Formeel is men nog in dienst, maar de werkgever betaalt geen loon over dat gedeelte in januari 2004. M.i. dient over dat gedeelte de bedrijfsvereniging (PGGM?) de loonbetaling te doen. In feite lijkt de situatie op die bij een failliet bedrijf dat niet meer in staat is de lonen te betalen.
Sportwerk zelf stelt in een brief van 10/12/2003 aan haar werknemers:

"In het overleg met de gemeenten is aan de orde geweest, dat het de stichting Sportwerk Fryslân aan financiële middelen ontbreekt om een sociaal plan op te stellen. Het merendeel van de gemeenten heeft te kennen gegeven daarin, op enigerlei wijze, een bijdrage te willen leveren. Met de vakbond (ABVA/KABO) heeft op maandag 8 december jl. overleg plaatsgevonden op welke wijze een eventueel sociaal plan vorm gegeven kan worden. Zij zullen ons daarover nog nader informeren." Einde citaat.
M.a.w.: Er IS op dit moment geen sociaal plan. Wrang is het, dat Sportwerk in bedoelde brief als afscheid een tegoedbon plus een staatslot had bijgesloten..

2. Oplossingen werkgeverschap: Voor wat betreft de Leeuwarder werknemers bv. Reax als formele werkgever inzetten? O.i. liep het ID-traject namelijk bij een aanvraag als volgt: Gemeente/WerkWijzer, nu REAX/Sportwerk/Inlenende organisatie. Voor zover wij kunnen overzien liep de ID-subsidie ook via deze stappen, zij het dat Sportwerk als werkgever dan het laatste station was voor de subsidie. O.i. hield Reax van de door de gemeente doorgegeven subsidie eerst vijf procent in, de rest ging door naar Sportwerk. Het is mogelijk dat dit eenmalig was, bij de start van een nieuwe ID-baan: Dit is altijd wat schimmig geweest. In elk geval is het m.i. zaak om zo min mogelijk 'tussenstappen' te hebben.

Inlenende clubs zelf werkgever? De voorwaarden zijn versoepeld: Vanaf 2003 kan ook een club die nog niemand op de loonlijst heeft, zelf rechtstreeks werkgever zijn. Voordien moest die club daarvoor al minstens 1 werknemer op de loonlijst hebben.
In theorie zouden sommige clubs zelf werkgever kunnen zijn. Maar in een reddingsplan dat die kant op zou gaan, voorzie ik dat aan zo'n club toch ook weer een eigen bijdrage in de loonkosten gevraagd zal worden. En precies op dat moment moeten de meeste clubs afhaken...
Sommige clubs die dat wel kunnen, zouden hun ID-er dan zelf in dienst kunnen nemen. Als men echter op enigerlei wijze in een overgangsregeling voor huidige ID-ers/WIW-ers aan clubs die niets kunnen betalen 100 procent van de loonkosten zou kunnen en (tijdelijk) willen betalen, is het ook voor een kleine club simpel:
Voor niet al teveel geld de loonadministratie uitbesteden aan een administratiekantoor. Als alle kleine clubs gezamenlijk naar 1 kantoor stappen, kan dat wellicht nog iets goedkoper. Je zou hierbij ook kunnen denken aan bv. 1 werknemer met een halve baan bij 1 club en een halve baan bij een tweede club. Samen bv. 32 uur/week.

Er ligt echter ook als er een reddingsplan zou komen, een tweede adder onder het gras: Per 31/12/2003 heeft Sportwerk de detacheringsovereenkomst met de inlenende clubs opgezegd.
Per 1/1/2004 is dan de vreemde situatie ontstaan dat de werknemer geen loon meer krijgt, nog steeds formeel werknemer is van Sportwerk, maar zijn arbeidsplek kwijt is.
Onlangs meende wethouder Hetty Hafkamp, door daklozen steevast Hetty Strafkamp genoemd, op de Wijkconferentie Heechterp/Schieringen, dat zij dan wel bij de inleners door konden werken 'met behoud van uitkering'.
Wethouder Hafkamp wordt bij deze verzocht de Memorie van Toelichting eens door te nemen van de Wet Werk en Bijstand plus de december-verzamelbrief van staatssecretaris Rutte over o.a. dit onderwerp, alvorens haar proefballonnetjes op te laten.
Maar dit terzijde. Kortom: De werknemer van Sportwerk zou bij een reddingsplan uiteindelijk wel eens helemaal niet kunnen terugkeren op zijn oude werkplek, maar bij een 'organisatie die maatschappelijk nut heeft' in de ogen van B. en W. Natuurlijk zijn dat mede clubs die zelf een klein stukje loon kunnen bijdragen...
Bij die nuttige clubs zal het PEL wel niet horen, mede afgemeten aan het feit dat B. en W. ons subsidieverzoek aan de Raad haastig naar zichzelf toetrokken (duaal stelsel nietwaar; B. en W. beslissen dit beweerden ze in een brief aan ons) en vervolgens niets meer werd vernomen.

3. Opsplitsen Sportwerk Friesland in bv. Sportwerk Leeuwarden, Sportwerk NW-Friesland enz. Doel: Als lokale stichting verder gaan als werkgever met zo klein mogelijke 'overhead'. Ik kan niet precies overzien of dit een begaanbare weg is.

Men kan dit alles 'uitstel van executie' noemen omdat op termijn m.i. alle *permanente* gesubsidieerde arbeid verdwijnt, maar het gaat om het winnen van tijd opdat er meer mensen kunnen doorstromen naar ongesubsidieerd werk.
Uit de 'Voortgangsrapportage' hierover over 2003 die op 18/12/2003 in de Commissie Welzijn komt, blijkt dat er in totaal 98 ID-ers zijn 'uitgestroomd'. Het streefcijfer per 31/12/2003 was 600 ID-ers, de stand is 638 ID-ers. De gemeente wil voor 2004 nog 100 ID-ers minder, zodat er minimaal in de loop van 2004 100 mensen zouden moeten 'doorstromen' naar regulier werk. Maar dan moet je wel voorkomen dat mensen voortijdig in de WW raken. Als je cynisch redeneert, zou je kunnen denken dat B. en W. doelbewust de alarmsignalen van Sportwerk hebben genegeerd, zodat het schip vanzelf wel strandt: Weer 37 ID-ers 'uitgestroomd', maar wel de verkeerde richting op! Zo kan ik ook streefcijfers halen...

Intussen melden 'de circuits' dat inmiddels een ambtenaar bij Additionele Werkgelegenheid met haastige spoed bezig is gegaan een stuk op te stellen over Sportwerk. Dat wordt overwerken dit weekend, want we willen maandagavond wel wat zien in de Raad...
Het zou een goede zaak zijn als B. en W. dan ook wat meer duidelijkheid gaan geven over de in de 'Voortgangsrapportage' even genoemde 'Overgangsregeling' voor 2004.
Het heet op blz. 12 bij punt 5.2 van de Voortgangsrapportage: "Invoeren overgangsregeling. Hierin zal zoveel mogelijk worden aangesloten op de "oude" Wiw en ID." Einde citaat.
In een eerder concept-verhaal van B. en W. van 18/11/2003 werd begin januari genoemd als moment dat een voorstel voor een 'overgangsregeling' aan de Commissie Welzijn zou worden voorgelegd.

secretariaat PEL