Advies Cliëntenraad Sociale Zaken over de
Wet Werk en Bijstand.


Op 2/12/2003 heeft de Cliëntenraad Sociale Zaken onderstaande brief verzonden aan de leden van de Commissie Welzijn. Over bedoelde punten bestaat consensus binnen de Cliëntenraad.

Advies Cliëntenraad Sociale Zaken over de Wet Werk en Bijstand.

De Cliëntenraad heeft bij de bestudering van de Wet Werk en Bijstand geconcludeerd, dat bij de uitvoering ervan veel zal afhangen van hoe gemeentelijke beleidsmakers met de rechten en verplichtingen van bijstands-gerechtigden omgaan. Er worden veel verplichtingen geformuleerd, maar waar het om rechten gaat, wordt veelvuldig geschermd met "maatwerk", of de mogelijkheid van betrokkene om aanspraak te maken op iets. Echter, maatwerk waarbij de kaders ontbreken, kan leiden tot willekeur en tot ondergraving van de burgerrechten van uitkeringsgerechtigden. De Cliëntenraad staat erop om aan de Raad een aantal zaken te presenteren die zijns inziens in de regelgeving dienen te worden verwerkt.

1. Ten eerste adviseren wij de Raad als basisprincipe om geen gebruik te maken van bevoegdheden waarbij bijstandsgerechtigden in hun burgerrechten anders worden behandeld dan de overige burgers. Er dreigt anders een situatie te ontstaan waarbij het recht op zelfbeschikking van deze groep ondergraven wordt (art. 55 en 57 WWB).

Wij doelen hier o.a. op gedwongen behandelingen van medische aard, bijstand in natura of sanctieoplegging buiten het strafrecht om bij misdragingen van een cliënt tegenover een ambtenaar.
-In de cliëntenraad bestaan grote twijfels over de optie van werken met behoud van uitkering. De vraag is of dit strijdig is met het internationaal recht. Bovendien is er hier geen sprake van gelijke werknemersrechten en voorts maken wij ons zorgen over de consequenties voor het minimumloon.

2. Wij adviseren de Raad gelden vrij te maken uit de algemene middelen voor een soepele verstrekking van individuele bijzondere bijstand. Dit mede in verband met het wegvallen van de categoriale 'regeling duurzame gebruiksgoederen'. Tevens adviseren wij deze regeling voor 65- plussers te handhaven. De wet voorziet in deze mogelijkheid.

De cliëntenraad stemt in met de instelling van een fonds voor de minima, en adviseert een langere looptijd dan 2 jaar.
-Daarnaast bepleiten wij een ruimhartige toekenning van de langdurigheidstoeslag, bijvoorbeeld in het geval dat men slechts een korte periode werk heeft gehad.

3. Wij verwachten van de Raad de uiterste inspanning om de huidige gesubsidieerde banen, waarvan duidelijk is dat uitstroom niet mogelijk is, om te zetten in reguliere banen door het toepassen van loonsuppletie.
Wij adviseren de Raad gelden uit de algemene middelen hiervoor vrij te maken.
Wij herinneren U hierbij aan de belofte van Wethouder Brok, dat er alles aan gedaan zal worden om deze mensen niet in de bijstand te doen belanden.

4. Wij vinden dat de Gemeente bij de inschakeling van reïntegratiebureaus kritisch moet nagaan of deze voldoende kwaliteit hebben. Om zoveel mogelijk de keuzevrijheid van de cliënt te waarborgen, adviseren wij een persoonsgebonden reïntegratiebudget mogelijk te maken voor degenen die dat wensen.

5. Alleenstaande ouders met jonge kinderen.
Wij adviseren dat, wanneer het gaat om de verplichting tot een reïntegratietraject, er nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de belastbaarheid van deze ouders in het algemeen en in het bijzonder van ouders met kinderen tot 5 jaar. Wij dringen erop aan dat vooral individuele verzoeken uit deze laatste groep gehonoreerd worden.

6. Prioriteiten.
De Cliëntenraad heeft begrip voor de zienswijze van de Raad, dat aan mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt en met name aan jongeren bij voorrang kansen worden geboden.
-Wij zijn van mening enerzijds dat voor anderen, die kunnen en willen, eveneens een uiterste inspanning moet worden geleverd. Dit mag geen holle frase zijn!
-Wij vinden anderzijds dat aan degenen voor wie het arbeidsperspectief niet realistisch is geen eisen, zoals sollicitatieplicht, mogen worden gesteld.