TEKST VERHAAL SECRETARIS PEL OP AVOND IN LEEUWARDEN VAN "KEER HET TIJ" OP WOENSDAGAVOND 10/9/2003.
LINKS LEEUWARDEN WIL ACTIE TEGEN KABINET


Tekst verhaal secretaris PEL plus bericht uit de Leeuwarder Courant van donderdag 11/.9/03:
"Links Leeuwarden wil actie tegen kabinet."


Beste aanwezigen,

vanavond had ik niet hier hoeven zijn. Ik had de keus:
Of hierheen of naar de verkoopavond van Heijmans Vastgoed voor het Arendstuingebied.
Ik had dan een van die 23 exclusieve stadswoningen kunnen kopen, je weet wel, zo'n smal en hoog rechthoekig doosje van iets meer dan vijf meter breed en drie of vier etages hoog. Prijs ergens in de buurt van de 300.000 euro. Nu heb ik dit geld niet en ook als ik het wel had, deed ik het nog niet, omdat me dwars zit hoe hier de Arendstuinschool en de v.m. marechausseekazerne niet zijn gebruikt voor een mooi verbouwproject in de sociale sfeer toen dat nog kon qua subsidies, maar werden gesloopt.

En zo is het de laatste jaren op volkshuisvestingsgebied steeds gegaan: Sloop van goedkopere woningen, verbouwkansen niet benutten en het bouwen van dure koopwoningen. Dat gebeurt niet alleen hier, maar gebeurt landelijk en het is doelbewust beleid. Dat beleid noemen ze Stedelijke Vernieuwing en heeft tot doel te zorgen dat er minder goedkopere huurwoningen komen en meer dure koopwoningen. Waar mensen met weinig geld heen moeten zal de beleidsmakers worst zijn. Sterker nog: Ging ooit de strijd van arm tegen rijk, nu gaat de strijd van rijk tegen arm. De armen de stad uit, de rijken er in! Intussen kon je in 2001 al in Leeuwarden gemiddeld 8 jaar wachten op een eengezinswoning en 3 jaar op een flatje... Dank zij de Stedelijke Vernieuwing of beter gezegd vernieling.

Men spreekt nu over spreiding van kansarmen maar het deporatatiebeleid tegen de armeren is al tijden aan de gang: Stedelijke Vernieuwingsbeleid betekent namelijk ook hakken en slopen in de armere wijken en op die plaatsen dure nieuwbouw neerzetten. Dat is zo goed voor de integratie en het is zo goed voor de leefbaarheid van de buurt en het sociale klimaat, zo heet het. In werkelijkheid is het een stuk bevolkingspolitiek onder het mom dat de bevolking "evenwichtig" moet zijn samengesteld. In de ogen van de beleidsmakers is die bevolking namelijk al jaren 'onevenwichtig': In hun ogen zijn er teveel alleenstaanden, teveel mensen met weinig geld en te weinig gezinnen met kinderen.
Nu ja, blanke middle-class gezinnen met kinderen, bedoelen ze daarmee.
Daar willen ze meer van hebben, want die kunnen via veel gemeentelijke belastingen mooi de financiële gaten stoppen van de prestigeprojecten van de bestuurdertjes. Zoals in Leeuwarden bv. het nieuwe Stadskantoor, de nieuwe Harmonie en straks het Zaailand met het Fries museum erop. Nu al is bekend dat er voor dat uiteraard weer bol van de 'ambities' staande prachtplan vele miljoenen euro's tekort zijn, terwijl dezelfde gemeente Leeuwarden op de gemeentebegroting voor de komend vier jaar weer voor 5,6 miljoen euro zegt te moeten bezuinigen en gaat de Onroerende Zaak Belasting (denk ook aan het deel wat huurders moeten betalen!) met 6 procent verhogen!

Kortom: Bezuinigd moet er worden, vooral op dingen waar gewone mensen nog iets aan hebben, maar onze speeltjes gaan door... Overigens gebeuren dit soort zaken zowat in elke stad in Nederland.

De stadsvernieuwingsplannen zoals die zijn uitgevoerd en nog op stapel staan zijn vooral ingegeven door projectontwikkelaars, aannemers, vastgoedbedrijven, makelaars en hypotheekbanken die er aan verdienen, waarbij de gewone bevolking de verliezer is. Dit alles met de zegen van de diverse gemeentebesturen en de grote politieke partijen.

In plaats van voor sloop zal gekozen moeten worden voor renovatie van de bestaande sociale huurwoningen. Er zal geld vrijgespeeld moeten worden bij de woningcorporaties zodat er nieuwbouw huurwoningen bijgebouwd kunnen worden met een prijs die pakweg 100 euro onder de fiatteringsgrens ligt voor de huursubsidie.

De Leeuwarder Courant van maandag jl. meldde dat Leeuwarden meer huurwoningen wilde bouwen en minder dure huizen. Dit betekent echter niet meer dan dat de gemeente onder de druk van de woningnood een heel klein beetje toegeeft, maar niet meer dan dat: Die huurwoningen die zij willen laten bouwen hebben de prijzen van beleggerswoningen veelal boven de fiatteringsgrens, zodat huursubsidie niet mogelijk is. Het ging om 50 huizen per jaar, een aantal dat echt geen zoden aan de dijk zet. Dus laat je niet misleiden: Gezien de recessie zit het gemeentebestuur de crisis uit, maar de slooptrein gaat gewoon weer rijden zodra het economisch wat beter gaat.

Bovendien wordt op de huursubsidie per 1 juli 2004 bezuinigd, naar verluidt 18 procent.

Aan de inkomenskant van huurders en woningzoekenden vallen nog veel meer klappen:
Geen vervolg-WW meer, geen categoriale bijzondere bijstand meer, verdere afbraak van de WW op komst, bezuinigingen in de zorg, bij de ziektekostenverzekering enz. De nieuwe Wet Werk en Bijstand die de bijstandswet vervangt, maakt het mogelijk dat mensen straks verplicht tewerk kunnen worden gesteld "met behoud van uitkering". Helmond en Den Bosch zijn daar al mee begonnen, in Amsterdam komt het busje je daarvoor straks van huis ophalen en je krijgt daar als je bijstand aanvraagt, op voorhand al de eerste twee maanden helemaal geen uitkering. Overigens flikte het CWI hier in Leeuwarden dat ook in het verleden al, vooral tegenover jongeren.
Dit alles betekent dat de bijstandsuitkering wordt misbruikt als loon. Je moet dus gedwongen werken zonder loon. Dat noemt het PEL dwangarbeid. T.a.v. Amsterdam sprake de vakbonden hun verbijstering uit, maar ze doen verder niks...
Wat er moet gebeuren is, dat een organisatie die daarvoor ook het geld heeft, een proefproces start met een van de slachtoffers om dit te toetsen aan enige internationale verdragen die ook door Nederland zijn getekend, zoals het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Weigert betrokkene om dwangarbeid te verrichten, dan krijgt hij geen uitkering. M.a.w.: Uiteindelijk wordt hij/zij gechanteerd met de hongerdood. Ik zou zeggen: De vakbonden hebben bv. in hun stakingskas voldoende geld om iemand die wil procederen tijdens die periode die wel een aantal jaren kan duren, financieel te ondersteunen. Als het PEL een rijke club was, zouden we zelf hierin het voortouw hebben genomen.

Ik heb gesproken over het verjagen van de armeren uit de stad door het sloopbeleid ten behoeve van de rijken. Nu het geld voor stedelijke vernieling wat op raakt, gaat de wal het schip wel keren zou je denken, maar niet heus: De nieuwste ideëen begonnen met voorstellen om Antillianen te spreiden over de steden, maar omdat dit dan zou gebeuren op basis van etnische criteria, heeft men nu bedacht dat er niet meer dan zoveel mensen met een bijstandsuitkering per wijk mogen wonen. Dat heet een quoteringsbeleid. En als dat percentage te hoog is heet het, dat er afspraken met de buurgemeenten in de regio gemaakt moeten worden.
In feite bevestigt dit het verhaal dat bij sloop al eerder speelde, nl. dat de mensen in de bijstand bij sloop van hun huis onder druk werden gezet om maar naar Almere te gaan of naar noord-west Friesland. Een VVD-raadslid (en ik heb het hier over onze lokale windvaan) heeft onlangs al informeel gesteld dat het maar eens afgelopen moest zijn met die bijstandsgerechtigden hier, want daar hebben we er al te veel van. Ook hij vond dat daarover maar afspraken moesten worden gemaakt met andere gemeenten.
Kortom mensen in de bijstand: Ook al heeft men geen geld meer om uw huis te slopen, u kunt toch de stad uit gedeporteerd worden. Zowel D66-er Boris Dittrich als bedoeld VVD-raadslid vonden dat de wet daarvoor maar veranderd moest worden. Ik noem dit je reinste hysterie.

Kortom: Laat het duidelijk zijn dat het volop oorlog is van rijk tegen arm. Rechtse machthebbers gaan met hun maatregelen precies zover als wij met z'n allen hen de ruimte geven om te gaan.

Wat zouden wij kunnen doen om weerstand te bieden:

1. Elke verdere huurverhoging weigeren. M.a.w.: Die niet meer betalen.
Dat moet massaal gebeuren en men moet steungroepen vormen om elkaar te helpen.

2. Geen huisuitzettingen meer toestaan als mensen met een uitkering wegens huurschuld op straat worden gezet. Een leeg huis van de corporatie voor hen terugkraken.

3. Weiger om te werken met behoud van uitkering. Organisaties zoals vakbonden zouden proefprocessen hierover moeten aanspannen en de betrokkenen financieel moeten steunen tijdens de procesgang.

4. Een algemene politieke staking voor onbepaalde tijd over heel Nederland, net zolang totdat dit kabinet verdwenen is. Daar zijn redenen genoeg voor: Dit kabinet maakt ons land o.a. economisch kapot.

5. Jongeren die geen woning of kamer kunnen krijgen, zoals bv. studenten, zouden veel vaker lege kantoorpanden ed. moeten kraken dan nu. Ook de recente kraakacties zijn een politiek signaal dat er iets grondig mis is met het volkshuisvestingsbeleid.

6. Actie voeren tegen de politieke gekte om mensen met een bijstandsuitkering de stad uit te willen werken, om groepen mensen in hokken en vakken te willen indelen, om op deze mensen een quoteringsbeleid te willen loslaten enz. Vandaag zijn zij aan de beurt, morgen ben jij aan de beurt en op een dag is er niemand meer over om verzet te bieden.


Secretaris Vereniging P.E.L.

Hieronder wat de Leeuwarder Courant berichtte over de plaatselijke bijeenkomst van Platform KeerHetTij op woensdagavond 10/9/2003 in Leeuwarden. Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 11/9/2003:

LINKS LEEUWARDEN WIL ACTIE TEGEN KABINET

LEEUWARDEN - Het tij moet keren, daarvoor is actie nodig. En dat moeten de mensen die een verandering willen, zélf doen. Dus moet links Leeuwarden zelf een kerngroep opzetten, die vervolgens gaat bekijken hoe ze haar stem laat gelden tegen het bezuinigingsbeleid van het kabinet 'Balkenellende', zo luidde de conclusie op de discussie gisteravond van het platform KeerHetTij in Leeuwarden. Want op Balkenendes voet verder gaan, kan echt niet. Dat is asociaal.

[Is de naam niet eerder 'Bak Ellende'? Overigens is meestal de tegenzet van degenen die het maar niks vinden dat er nu in vrij korte tijd een soort tegenbeweging ontstond tegen dit kabinet: "Er MOET bezuinigd worden. En wat zijn jullie alternatieven dan?!" Dit uiteraard gesteld op agressieve toon. Ten eerste: WAAROM moet er eigenlijk bezuinigd worden? Omdat er macro-economisch ergens over een 3 procent begrotingstekort heen gefietst dreigt te worden? Die europees afgesproken 3 procent is iets waar noch Frankrijk noch Duitsland zich een moer van aantrekken en het is een pseudo-religieus dogma: WAAROM 3 procent, waarom geen 2 procent of 4 procent, waarom niet een heel ander criterium? Deskundigen hebben over die 'procenten' norm wel gezegd dat daardoor er heel weinig middelen overblijven de economie te sturen. En waarom moet er juist bezuinigd worden vooral bij degenen die de laagste inkomens hebben?
En waarom als je dan zo nodig moet bezuinigen, stel je dan niet net als vroeger bij de inkomstenbelasting weer het 72 procentstarief in voor de hoogste inkomens?! Het geld halen waar het zit, heet dat. DAT is een van mijn alternatieven.
De huidige bezuinigingen zijn ook slecht omdat het de koopkracht aantast van de grote massa en daarmee de binnenlandse bestedingen; in slechtere tijden vaak het enige wat de boel nog een beetje draaiende houdt. Bovendien vind ik dat er juist extra geld vrijgespeeld moet worden voor gerichte investeringen die betaalde banen opleveren. Overigens zijn de bezuinigingen m.i. zo ver doorgeschoten dat de de economie verder in het slop helpen. Onze vriend Gerrit Zalm is hiermee geen econoom meer, maar is boekhouder geworden. De oude VVD-haat tegen mensen met een uitkering heeft het blijkbaar gewonnen van economisch inzicht en de VVD heeft kennelijk haar kans schoon gezien om nu eindelijk eens haar oude droom te realiseren: De totale afbraak van de sociale zekerheid.
Dat het mede door de overtrokken bezuinigingen extra slecht gaat, interesseert haar niet: Dat biedt extra kansen om te kunnen roepen dat er NOG MEER bezuinigd moet worden: Op de uitkeringen, de zorg en de huursubsidie uiteraard.]

Sprekers van de SP, GroenLinks, Internationale Socialisten, PEL en het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) lieten geen spaan heel van de plannen van het kabinet. "De taxivergoeding voor minder validen vervalt, wie medicijnen nodig heeft moet een knaak betalen. Het sociale stelsel wordt totaal afgebroken", zei André Roekiman van GroenLinks. "Balkenellende creëert zo een armoedeval."

'Bestrijdt de armoede, doodt de bedelaar' zal de uitslag van Prinsjesdag luiden, vermoedt Nanne de Jong van FSU. Want groepen die zwak staan, worden het zwaarst gepakt. "Deze regering heeft geen greintje respect voor die mensen."

[De hele manier van praten over mensen met een uitkering is de laatste pakweg 10 jaar drasties veranderd: Iedereen wordt gezien als werkschuw en kwaadwillig; als iemand geen betaald werk heeft ligt dat alleen aan diegene zelf en niet aan bv. een vraag/aanbod combinatie van werk die er even niet is; iedereen moet alles maar kunnen: Alle soorten werk heten 'passend' enz. Kortom: Iemand zonder betaald werk wordt bijna niet meer als mens gezien en dat kan op den duur zelfs gevaarlijk worden. Een situatie waarbij de een de ander tot object verklaart is dat per definitie volgens mijn mening althans.]

Volgende week zaterdag wordt er in Amsterdam een grote demonstratie tegen het kabinetsbeleid gehouden.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte nog een berichtje uit de rubriek 'Gehoord en Gezien' in de Leeuwarder Courant van donderdag 11/9/2003.

* DE OPKOMST viel eigenlijk best wel een beetje tegen bij de bijeenkomst van het Platform KeerHetTij in het SPL-gebouw aan het Jacobijnerkerkhof. Dertig waren er zo ongeveer. Ach ja, op zo'n woensdagavond is er immers zoveel te beleven in de stad. De SP - die ook tot de doelgroep behoort - had een vergadering, het Nederlands Elftal vocht voor plaatsing voor de EK en er was een informatieavond voor dure woningen. "Maar dat is onze doelgroep niet bepaald."

[Ik vond niet dat de opkomst tegenviel; ik was verbaasd geweest als er veel meer mensen hadden gezeten. De opkomst was alleen bereikt met behulp van het uitdelen van flyers bij diverse gelegenheden en via berichten op internet; dus met heel beperkte middelen. Dan viel het me eigenlijk nog reuze mee.]


Einde G. en G.-bericht. Commentaar tussen [].