Zieke werknemer krijgt veel minder snel volledige uitkering.
MASSALE HERKEURING VAN DE BAAN


Opgehaald d.d. 25/8/2003 uit nieuwsgroep nl.uitkeringen:
Bericht uit het Algemeen Dagblad:
"Zieke werknemer krijgt veel minder snel volledige uitkering" plus:
"Massale herkeuring van de baan."
Uit de Volkskrant van zaterdag 6/9/2003.


Via de nieuwsgroep nl.uitkeringen vonden we het volgende bericht uit het Algemeen Dagblad. Helaas zonder datum, maar op 25/8/2003 stond het bericht in die nieuwsgroep, dus het AD-bericht moet van vlak daarvoor zijn geweest. Uit het Algemeen Dagblad van omstreeks 25/8/2003:

ZIEKE WERKNEMER KRIJGT VEEL MINDER SNEL VOLLEDIGE UITKERING

Keuring wao veel strenger

Door Yvonne Wiggers

Het kabinet gaat de regels voor een wao-keuring flink aanscherpen. Effect van de maatregel is dat minder zieke werknemers voor een volledige wao-uitkering in aanmerking komen.

Het plan levert circa 70 miljoen euro op. De nieuwe regels gelden voor alle arbeidsongeschikten die vanaf 2004 moeten worden gekeurd of herkeurd.

[Voorzover mij bekend zou dit dan per 1 juli 2004 moeten gaan gelden. Eerder was al bekend dat mensen in de WAO onder de 45 jaar met een herkeuring te maken zouden krijgen op basis van strengere keuringsregels. Als zij dan niet volledig worden afgekeurd, hebben ze geen recht op een gedeeltelijke WAO-uitkering als ze bv. deels worden goedgekeurd, bv. voor 50 procent. Zoals het hier staat, betekent dit dat OOK MENSEN DIE NU IN DE WAO ZITTEN, OUDER DAN 45 JAAR EN GEHEEL ZIJN AFGEKEURD, EEN GROOT RISICO LOPEN OM TE WORDEN GOEDGEKEURD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK!
De politiek heeft aan dit feit tot nu toe geen enkele aandacht besteed. Ten onrechte, want de gevolgen zijn groot: Hoe moet iemand die bv. 55 jaar is en al lang geleden geheel was afgekeurd, ooit betaald werk vinden?! De arbeidservaring is al lang weg, de kennis die hij/zij ooit had voor het werk wat hij/zij ooit deed is zwaar verouderd en deels vergeten en de medische situatie waarom iemand ooit werd afgekeurd is er met het klimmen van de leeftijd vaak ook niet beter op geworden, naast het feit dat er wellicht nieuwe medische problemen bij zijn gekomen, problemen die soms ontstaan door noodzakelijk medicijngebruik of die gezien kunnen worden als een soort 'gevolgschade' van de oorspronkelijke kwaal. Dergelijk persoon valt dan terug op de WW als die dan tenminste nog bestaat en als dan de regels voor WW niet zo zijn gewijzigd dat een 'fictief arbeidsverleden' dat nu nog meetelt bij de bepaling van de vraag of men recht heeft op WW, niet meer meetelt. Mocht dat dan ook het geval zijn, dan kan men zich meteen vervoegen aan het bijstandsloket, onder inlevering van een deel van het spaargeld en eventueel een deel van het vermogen in een eigen huisje, waarop vervolgens het busje van Rob Oudkerk komt voor de arbeitseinsatz...
En is er wel WW mogelijk, dan komt de bijstand wel na afloop van die periode, want ik zie echt niet en zeker niet bij de huidige economische recessie hoe iemand met zo'n arbeidsverleden nog betaald werk moet vinden, als hij/zij dat al aan zou kunnen... Want vergeet niet: Een keuring is maar een keuring en de medische beperkingen verdwijnen echt niet bij toverslag als de keuringsarts stelt: Goedgekeurd!]

Door de aanscherping van het 'schattingsbesluit' zullen minder mensen volledig of gedeeltelijk worden afgekeurd. De regels bieden keuringsartsen meer mogelijkheden om zieke werknemers weer geschikt te verklaren voor de arbeidsmarkt.

[Omdat dat werk er niet is voor m.n. oudere ex-WAO-ers is glashelder dat dit niet meer is dan de zoveelste a-sociale bezuinigingsmaatregel van dit horror-kabinet.]

Zo kunnen ze op basis van de aanscherping oordeelen dat een arbeidsongeschikte veel meer banen kan uitoefenen dan volgens de oude regels het geval was. Ook het aantal uren dat gewerkt kan worden, kan straks ruimer worden ingeschat dan tot dusver.

[Vermoedelijk gaat dat om het FIS, het Functie Informatie Systeem. Dat is dat systeem wat altijd van die prachtige theoretische banen gaf, zoals loempiavellen vouwer of bonzaiboompjes kweker... Kortom: Het FIS gaat nu nog veel meer onzin uitbraken.]

Minister De Geus (Sociale Zaken) was al van plan alle wao'ers onder de 45 jaar in 2005 voor een herkeuring te laten oproepen. Ook zij worden beoordeeld volgens de nieuwe, strengere regels. Maar voor hen zijn de gevolgen groter omdat ze geen aanspraak meer kunnen maken op een wao-uitkering als ze slechts gedeeltelijk worden afgekeurd. In dat geval worden ze behandeld als ieder ander zonder werk.

[Het plan is dus vermoedelijk zo: Voor alle nieuwe en bestaande WAO-ers gelden de strengere (her)keuringsregels. Word je gedeeltelijk goedgekeurd en ben je nog geen 45 jaar, dan heb je geen recht op gedeeltelijke WAO, ben je 45 jaar of ouder, dan heb je bij bv. 50 procent goedkeuring wel recht op gedeeltelijke WAO. Voor de andere 50 procent zou je dan recht hebben op een gedeeltelijke WW-uitkering of anders op aanvullende bijstand als de gedeeltelijke WAO-uitkering ligt beneden het voor hem/haar/hen geldende bijstandsniveau. Met dat laatste hoef je niet zo gelukkig te zijn, want dan komt meteen Sociale Zaken weer op de proppen met: Opeten deel spaargeld en deel van eigen vermogen in een (eventueel) eigen huisje.]

In coalitiekringen wordt er vilein op gewezen dat De Geus weliswaar verdere ingrepen in de ww heeft weten te voorkomen, maar dat die niet definitief van de baan zijn. De CDA-bewindsman heeft namelijk beloofd nog in 2004 met een notitie over de ww te komen. Daarin zou naar de kosten en de effecten van de werkloosheidsuitkering moeten worden gekeken.

[Er zou een studie plaatsvinden naar de vraag hoe in de rest van Europa de werkloosheidsuitkeringen geregeld zijn. Wedden dat vervolgens de slechtste werkloosheidsuitkering in Europa als voorbeeld wordt genomen om verdere afbraak van de WW te motiveren?!]

(Algemeen Dagblad)


Einde artikel uit het Algemeen Dagblad. Commentaar tussen [].

UPDATE 5/9/2003:

Om de onduidelijkheid nog te vergroten, lijken de eerder aangekondigde bovenstaande verslechteringen toch weer ANDERS te worden. Wellicht dat er pas enige duidelijkheid komt over diverse details na Prinsjesdag. Uit het voorpagina-openingsartikel van de Volkskrant van zaterdag 6/9/2003:

MASSALE HERKEURING VAN DE BAAN

Minister wil WAO'ers wel strenger aanpakken.

Van onze verslaggevers
Elaine de Boer
Marc Peperkorn

DEN HAAG

De omstreden medische keuring van WAO'ers jonger dan 45 jaar is van de baan. In plaats daarvan stelt minister De Geus van Sociale Zaken voor alle huidige WAO'ers strenger 'arbeidstechnisch' te beoordelen, om na te gaan wat voor werk ze nog kunnen verrichten. In de praktijk zal deze groep eerder een baan moeten accepteren dan wel in de WW of bijstand belanden.

[Ik zie niet goed in dat dit voorstel minder slecht is dan het eerdere idee om alle WAO-ers tot 45 jaar voortaan strenger te keuren of te herkeuren op medische criteria. Dit nieuwe idee is wel sluwer bedacht, want het waagt zich niet aan strengere medische keuringseisen maar laat het Functie Informatie Systeem (FIS) simpelweg meer theoretische banen uitbraken. En als daar dan drie verschillende functies uitkomen ben je simpelweg weer arbeidsgeschikt! Maar dat heeft dan weinig meer van doen met wat iemand medisch gezien niet meer kan ("beperkingen") of nog wel kan ("restcapaciteit"). Als je het letterlijk leest is dit voorstel nog slechter dan het eerdere verhaal, want ook mensen met een WAO-uitkering vanaf 45 jaar krijgen hier nu mee te maken.]

Over de nog vertrouwelijke plannen van De Geus neemt het kabinet volgende week een besluit. De presentatie volgt op Prinsjesdag.
In het nieuwe voorstel is iemand die nog voor minstens drie verschillende functies geschikt wordt bevonden, arbeidsgeschikt.

Of er veel of weinig van dergelijke arbeidsplaatsen zijn en of dat in vol- of deeltijd kan, speelt geen rol. Ook nieuwe WAO'ers worden volgens die strengere regels beoordeeld.

[Kortom: Papieren functies. M.a.w.: Je bent dan gewoon werkloos.]

Vanaf 1 januari 2006, als het nieuwe WAO-stelsel in werking treedt, worden behalve de arbeidstechnische criteria, ook de medische keuringseisen aangescherpt. Dat geldt zowel voor nieuwe als oude WAO'ers.

[Uit een eerder bericht in de Volkskrant van dinsdag 26/8/2003 viel op te maken dat die arbeidstechnische criteria, dus meer papieren banen, al ingaan per 1/7/2004. En dus strengere medische criteria per 1/1/2006 als tenminste ook die ingangsdatum niet wordt vervroegd, want van die tactiek heeft dit kabinet een handje.]

Er komt een lijst met ziekten waarvoor mensen niet meer arbeidsongeschikt worden verklaard, omdat ze in principe binnen twee jaar te genezen zijn. Het gaat onder andere om psychische aandoeningen zoals overspannenheid.

[Psychische ziekten bestaan niet, omdat je ze niet kunt zien, ook niet met een rontgenfoto... Dat is de achterlijke opvatting van dit kabinet. Boeiend is ook dat psychische ziekten binnen twee jaar te genezen zijn. Dat is een ontdekking waar medici van op zullen kijken! Zo kan men nog heel wat leren van Balkje en Co. Daarbij gevoegd het feit dat door verdergaande bezuinigingen medische zorg, ook voor dit soort klachten, verder ontoegankelijk zal worden voor mensen met weinig geld, maakt dat ook voor klachten die binnen twee jaar genezen zouden kunnen worden, de woorden "in principe" vet onderstreept moeten worden...]

Het nieuwe stelsel kent geen gedeeltelijk arbeidsongeschikten meer. Alleen mensen die 'volledig en duurzaam' arbeidsongeschikt worden bevonden, krijgen een WAO-uitkering.

[Dus: In de praktijk bijna niemand meer. In vergelijking met het vorige bericht hierboven waarbij ik uitging van mensen tot 45 ofwel een volledige WAO-uitkering ofwel geen WAO-uitkering en mensen vanaf 45 ofwel volledige WAO ofwel een gedeeltelijke WAO-uitkering ofwel geen WAO uitkering, lijkt de gedeeltelijke WAO-uitkering er nu ook uitgehaald te zijn voor mensen van 45 jaar en ouder.]

Wie volgens de keuringsarts arbeidsgeschikt is maar geen werk kan vinden, komt in de WW en uiteindelijk in een minimumregeling.
Voor deze uitkering op bijstandsniveau geldt wel een partnertoets, maar geen vermogenstoets.

[Dat wijst dan niet op een bijstandsuitkering maar op een soort IOAW-uitkering, de Inkomensvoorziening voor Oudere Arbeidsongeschikte en Werkloze Werknemers. In het wetsontwerp voor de vervanging van de bijstandswet, de Wet Werk en Bijstand stond nog dat de IOAW ineen werd geschoven met de bijstand tot die Wet Werk en Bijstand. Dat lijkt nu dan toch weer anders te gaan worden.]

Bestaande WAO-ers behouden nog vijf jaar hun oude uitkering. Arbeidsongeschikten ouder dan 55 jaar blijven helemaal ongemoeid.

[Dit is duister: Als een bestaande WAO-er wordt herkeurd en er zijn volgens het nieuwe arbeidstechnische criterium 3 banen, krijgt diegene geen WAO-uitkering meer. Dat is gesteld. Of nu toch wel weer voor de vijf jaar daaropvolgend?? En wat betekent die nieuw opduikende leeftijdsgrens van 55 jaar? Dat je alles simpelweg vereenvoudigd zo kunt uitleggen:
Beneden de 55 jaar nieuw arbeidstechnisch criterium en nieuw medisch criterium en vanaf 55 jaar het huidige WAO-systeem??
Wat overigens ook herkeuringen kent om de vijf jaar, waarbij er weer drie groepen moesten worden onderscheiden bij de herkeuring: Oude criteria, midden-criteria en nieuwe criteria... Soms kan ik het de uitvoeringsinstellingen niet kwalijk nemen dat ze werkachterstanden hebben of dat ze fouten maken bij deze nachtmerrie qua gecompliceerdheid...]

Vindt iemand na herkeuring werk maar is zijn inkomen lager dan wat hij eerst verdiende, dan krijgt hij een aanvulling op zijn loon. Werkgevers moeten zich voor deze aanvulling verzekeren. Of dat via een particulier systeem moet of via een wettelijke verzekering, weet het kabinet nog niet.

[Hoe moet ooit bepaald worden of iemands inkomen lager is dan hij eerst verdiende als het bv. wel 10 tot 15 jaar geleden is dat iemand alvorens hij in de WAO belandde betaald werk had? Moet je dan uitgaan van de beloning voor hetzelfde werk als vroeger maar dan in het heden? Moet je op het oude loon de inflatiepercentages van al die jaren loslaten? Ik zou het niet weten en je zult toch 2 salarissen dan moeten vergelijken om te weten of je recht hebt op loonsuppletie.]

Bij onenigheid over de keuringsuitslag kan de werknemer een extern oordeel vragen over zijn mate van arbeidsongeschiktheid.

[En wat gaat dat kosten? En hoe moet diegene dat betalen? En wie is bereid z'n nek uit te steken? Een medisch specialist? Vast wel, als je een flinke zak met geld meeneemt... En zo niet, dan zal hij solidair zijn met zijn vakbroeders...]

Als door het WAO-stelsel het aantal nieuwe WAO'ers tot 25 duizend per jaar daalt, gaan de WAO-uitkeringen met 5 procent omhoog.

[Eindigt het verhaal toch nog met een komische noot: Alsof dat werkelijk ooit zal gebeuren. Ook al komt er niet 1 nieuwe WAO'er bij, de uitkering gaat echt niet omhoog, maar zal eerder 'bevroren' worden, dat is eerder de beleidslijn zoals die zich nu aftekent. Overigens was de WAO als men volledig was afgekeurd ooit 80 procent van het laatstverdiende loon en soms 100 procent indien iemand permanent oppas en verzorging nodig had. Op een gegeven moment werd de WAO-uitkering platweg verlaagd met 10 procent tot 70 procent van het laatstverdiende loon. Tijdens de kabinetten Lubbers was er zelfs even sprake van dat dit 60 procent zou worden... Lager mocht niet, want dat was in strijd met een internationaal verdrag wat ook door Nederland was getekend. Lubbers en Co overwogen toen zelfs om dat verdrag maar eenzijdig op te zeggen...
Kortom: We hebben de huidige ellende al eens meer beleefd, uiteraard ook met een CDA/VVD kabinet. D66 reken ik niet mee omdat ik dat baantjesbeluste clubje sinds hun regeringsdeelname niet meer serieus neem.]


Einde artikel Volkskrant. Commentaar tussen [].