Folder Vereniging PEL over de Wet Werk en Bijstand:
BALKENBENDE'S BIJSTANDS-HITPARADE!
Inclusief: "Vierkante cirkels bestaan niet! Verplicht vrijwilligerswerk ook niet!"


Publicatiedatum: 20/8/2003.


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website: http://home.wanadoo.nl/verpel =========================================

VERENIGING P.E.L. PRESENTEERT:
BALKENBENDE'S BIJSTANDS-HITPARADE!

Vier bezwaren tegen de Wet Werk en Bijstand

Het woord "Balkenende" betekent: VEEL GEBALK EN ELLENDE: WEINIG RECHTEN EN VEEL PLICHTEN VOOR DE ARMEN IN NEDERLAND...
Zo verdwijnt per 1/1/2004 de Bijstandswet die dan wordt vervangen door de Wet Werk en Bijstand.
Al op 28/8/2003 wordt deze wet door de Tweede Kamer behandeld.

WAT DEUGT ER O.A. NIET AAN DIE WET?

1. Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen kunnen verplicht worden door de gemeente om "met behoud van uitkering" maar zonder loon op een soort sociale werkplaats te werken. Niet mee eens? Verhonger dan maar...
Den Bosch en Helmond zijn hier al mee begonnen en Leeuwarden wil dit ook! Zie verder het artikeltje op de achterzijde van dit pamflet.

2. Veel gemeenten, waaronder Leeuwarden kennen regelingen waarbij minima een extraatje kunnen krijgen, bijv. via de declaratieregeling minima of via een regeling voor duurzame gebruiksgoederen ("witgoedregeling").
Dit wordt VERBODEN door de regering. Voortaan moet elke aanvraag weer individueel beoordeeld worden, met alle burocratie en uitvoeringskosten van dien.
Voor een heel beperkte groep mensen die vijf jaar lang alleen maar bijstand heeft gehad, komt er een 'Langdurigheidstoeslag' waarbij eerst moet worden bepaald of diegene die vijf jaar voldoende solliciteerde. Eén maand in die vijf jaar een deeltijdbaantje hebben, betekent echter al: Geen toeslag...
(Art. 36 lid 1b WWB)

3. Voor alle burgers gelden de 'gewone' wetten. Er zijn echter burgers met gewone rechten en plichten en tweederangsburgers met weinig rechten en veel plichten: De mensen die onder de Wet Werk en Bijstand vallen...

Enige situaties die kunnen voorkomen:

- Iemand misdraagt zich bij het loket van Sociale Zaken. Normaal gesproken is dit een zaak van de politie en eventueel van de rechter, maar wie een bijstandsuitkering heeft kan bovendien daarop een korting krijgen. (Art. 18 lid 2 WWB) Dit is misbruik van de bijstand als strafrecht-instrument waarbij een van de betrokken partijen de straf zelf vaststelt...

- Burgers kunnen niet worden gedwongen een medische behandeling te ondergaan, maar wie vanaf 1/1/2004 in de bijstand zit, kan door B. en W. (op advies van een arts) gedwongen worden zich te onderwerpen "aan een noodzakelijke behandeling van medische aard". (Art. 55 WWB) Het normale recht zoals dat geldt tussen arts en patiënt wordt buitenspel gezet als je afhankelijk bent van de bijstand...
Ook de normale rechtsregels die regelen wanneer een burger gedwongen mag worden opgenomen in een inrichting als hij een gevaar is voor zichzelf of anderen, worden hiermee voor mensen in de bijstand aan kant geschoven.

4. Indien men recht heeft op bijstand heeft men niet in alle gevallen recht op GELD... B. en W. kunnen iemand zelf onder financiële curatele stellen. Als iemand geen bijstand heeft maar totaal niet met geld om kan gaan, kan de rechter op verzoek van belanghebbenden uitspreken dat diegene zelf geen beheer meer mag hebben over zijn geld. Dat heet "financiële curatele".
Zit je in de bijstand, dan kunnen B. en W. iemand ZELF onder financiële curatele plaatsen zonder rekening te hoeven houden met de normale rechtsbescherming (uitspraak rechter nodig) die voor andere burgers geldt. Formeel heet het in de wet dat B. en W. aan de bijstand de verplichting kunnen verbinden dat zij de noodzakelijke betalingen voor die persoon verrichten, maar betrokkene heeft geen keus: Of toestemmen, of uit stelen gaan of de hongerdood... (Art. 57 WWB)
Het kan nog erger: B. en W. kunnen de bijstand ook in natura verstrekken: Charitas en gaarkeuken zijn dichterbij dan men weet...


VIERKANTE CIRKELS BESTAAN NIET!
VERPLICHT VRIJWILLIGERSWERK OOK NIET!

Vrijwilligerswerk kan leuk zijn als je daar zelf voor kiest.
Wij bedoelen daarmee werk wat je uit eigen vrije wil doet en waarvoor je geen loon krijgt, hoogstens een vergoeding voor je gemaakte onkosten.
De Sociale Dienst van Leeuwarden vindt nu echter al dat zij mensen in de bijstand kan VERPLICHTEN om 'vrijwilligerswerk' te gaan doen. Dit gebeurt in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders. Dat wordt straks alleen maar erger...
Sommige gemeenteraadsleden vinden ook dat dit moet in ruil voor een uitkering. "Daar mag wel wat tegenover staan", zeggen zij. Dit betekent echter: Er wordt "omdat het zo goed voor u is" of "omdat het kan leiden naar betaald werk" dan werk aangewezen wat men 'moet' gaan doen zonder dat daar loon of een arbeidscontract tegenover staat. Dat heet dan 'vrijwilligerswerk'. Wij noemen dat dwangarbeid.

In de komende Wet Werk en Bijstand staat dat men verplicht is om gebruik te maken van een door B. en W. aangeboden voorziening, waaronder 'sociale activering gericht op arbeidsinschakeling'. (art. 9 lid 1b WWB)
Een ander woord hiervoor is 'werken met behoud van uitkering' of 'verloning van de bijstandsuitkering'. Maar eigenlijk is dit een versluierend woordenspel omdat het steeds gaat om verplicht aangewezen werk zonder arbeidsovereenkomst of loon en in feite gaat het nog steeds om precies hetzelfde als bij 'verplicht vrijwilligerswerk'. De bijstandsuitkering wordt dan in strijd met het uitkeringskarakter misbruikt als een soort 'loon'.

Dit roept bij ons hele grote vraagtekens op, want in artikel 4 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) staat:

1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.
2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.

Wij vinden dat de Tweede Kamer de Regering zou moeten opdragen eerst terdege uit te zoeken hoe 'verplicht werken met behoud van uitkering' ed. zich verhoudt tot bepaalde wetsartikelen in het internationaal recht zoals het EVRM, de Universele Verklaring en andere door Nederland afgesloten verdragen. In haar toelichting bij de wettekst constateert de Regering zelf al dat deze kwestie raakt aan de grenzen van het Nederlandse arbeidsrecht.

Nu al bereiken ons berichten dat reïntegratiebureau's mensen onder druk zetten om z.g. 'vrijwilligerswerk' ed. te gaan doen, omdat ze dan weer geld krijgen voor een 'geslaagde bemiddeling'.

Ons advies: Teken nooit een traject-overeenkomst waar in staat dat u verplicht bent om door de Sociale Dienst of een reïntegratiebureau aangewezen vrijwilligerswerk te doen, of 'moet werken met behoud van uitkering' ook niet als dat z.g. op den duur zou leiden tot betaald werk, maar zoek hulp bij een advocaat die verstand heeft van arbeidsrecht en internationaal recht.
Er bestaat de kans dat u jarenlang aan het lijntje wordt gehouden en wordt misbruikt als een wel heel goedkope arbeidskracht...
Er wordt in de wetstoelichting gesproken over 'maximaal 6 maanden' maar wie garandeert ons dat die termijn met 1 dag onderbreking niet 'voorgoed' wordt voor sommigen?! Trap daar niet in, al is het alleen maar uit zelfrespect: Alleen slaven werken verplicht en gratis!
Een bijstandsuitkering is geen loon voor arbeid! De druk om onbetaald werk te verrichten zal onder de nieuwe Wet Werk en Bijstand nog groter worden en des te meer mensen hier in trappen, des te meer het minimumloon ook op de tocht komt te staan, tot vreugde van menig werkgever...

MOCHT U DIT SOORT PROBLEMEN HEBBEN OF KRIJGEN: AARZEL DAN NIET EN BEL SNEL PEL! TELEFOON: 058-2671636 Of e-mail: root@pel.xs4all.nl


Einde tekst folder PEL.