KABINET SCHRAPT DE VERVOLGUITKERING IN DE WERKLOOSHEIDSWET MET INGANG VAN MAANDAG 11/8/2003...


Diverse berichten uit:
Website NU.NL van vrijdag 8/8/2003:
Vervolguitkering WW geschrapt.
Dagblad De Telegraaf van vrijdag 8/8/2003:
Vervolguitkering WW geschrapt.
Dagblad De Volkskrant van maandag 11/8/2003: Oppositie verwerpt 'overval' op WW'er.
Dagblad De Volkskrant van maandag 11/8/2003:
Balkenende strooit zand op glijbaan naar het pensioen.


Met ingang van maandag 11/8/2003 is de vervolg-WW door het Kabinet afgeschaft, zonder dat over deze wetswijziging in de Tweede Kamer werd gestemd.
Dat is tegenwoordig kennelijk niet meer nodig. Hiermee is weer eens gedemonstreerd dat Nederland geen democratie is, maar een land waarbij de dictatuur heerst van 'de meerderheid'. De gok van Balkje en Co is, dat de Tweede Kamer dit achteraf in meerderheid toch wel goedkeurt: Achteraf nog even pro forma vragen of het o.k. is en klaar is het weer... Het Noord-Koreaanse Volkscongres werkt ook zo...
Hieronder volgen een aantal berichten over deze zoveelste verslechtering van de sociale zekerheid.

Op de nieuws-website NU.NL gelezen:

VERVOLGUITKERING WW GESCHRAPT

Uitgegeven: 8 augustus 2003 14:26
Laatst gewijzigd: 8 augustus 2003 14:30

DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag besloten de vervolguitkering in de Werkloosheidswet (WW) met ingang van 1 januari 2004 te schrappen. Op dit moment maken ongeveer 40.000 mensen gebruik van dit vangnet.

[Nee, niet per 1/1/2004 maar per meteen, maandag 11/8/2003.]

Iemand komt in aanmerking voor de vervolguitkering als de reguliere periode waarin hij recht heeft op WW is verstreken.

[Het ligt iets gecompliceerder: De huidige WW kent twee soorten uitkering: De kortdurende uitkering en de loongerelateerde uitkering met daaraan vastgeknoopt: De vervolguitkering.
Iemand heeft recht op de kortdurende uitkering van een half jaar die 70 procent is van het voor betrokkene geldende minimumloon als in de 39 weken voorafgaand aan de werkloosheid tenminste 26 weken is gewerkt, al was dat maar 1 dag per week. Dit is de z.g. 'weken-eis' in de WW. Bij deze uitkering is geen sprake van de WW-vervolguitkering en de uitkering zelf ligt al op bijstandsniveau qua geld.
Als iemand aan de weken-eis voldoet en bovendien nog in de laatste vijf kalenderjaren voor het beginjaar van de werkloosheid tijdens vier jaar over 52 dagen of meer loon ontving, heeft hij/zij recht op de loongerelateerde WW-uitkering. Hoe lang? Afhankelijk van leeftijd en echt plus fictief (WAO-periode) arbeidsverleden duurt deze uitkering minimaal een half jaar en maximaal vijf jaar. De hoogte van de uitkering is 70 procent van het geldende dagloon. Als die periode om is, bestaat altijd recht op 2 jaar vervolguitkering WW en 3,5 jaar voor mensen die 57,5 jaar oud waren bij het begin van de werkloosheid. Dat betekent dat iemand dan altijd 38,5 jaar arbeidsverleden heeft. Dit op grond van de rekenformule voor de bepaling van de lengte van de WW-periode. Daarbij geteld 3,5 jaar vervolg-WW betekent dat men de 65 jaar haalt zonder naar de bijstand te hoeven. Die vervolg-WW valt nu dus weg voor mensen die vanaf 11/8/2003 in de WW komen.]

Hoewel de tweejarige uitkering op hetzelfde niveau zit als een bijstandsuitkering is zij toch gunstiger omdat het inkomen van de partner en het eigen vermogen niet meetelt.

[Dat was natuurlijk het positieve verschil met de bijstand: Geen gedonder met de inkomsten van de partner en geen gedonder met teveel eigen vermogen in een eigen huisje.]


Einde bericht uit NU.NL Commentaar tussen [].

En dit meldt de Telegraaf:

VERVOLGUITKERING WW GESCHRAPT

DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag besloten de vervolguitkering in de Werkloosheidswet (WW) met directe ingang te schrappen. Op dit moment maken ongeveer 40.000 mensen gebruik van dit vangnet.

Iemand komt in aanmerking voor de vervolguitkering, als de reguliere periode waarin hij recht heeft op WW, is verstreken. Hoewel de tweejarige uitkering op hetzelfde niveau zit als een bijstandsuitkering is zij toch gunstiger omdat het inkomen van de partner en het eigen vermogen niet meetellen.

De vervolguitkering komt te vervallen voor werknemers die vanaf komende maandag, 11 augustus, werkloos worden. De FNV zegt verrast te zijn, omdat het kabinet eerder zou hebben aangegeven de vervolguitkering alleen te willen bekorten. "Ze breken de WW op onderdelen af. Zo blijft er niets van over," aldus een woordvoerster van de vakcentrale.

[Maar ook bij de loongerelateerde WW zelf zitten er verslechteringen aan te komen: De toelatingseisen worden verscherpt en de maximale duur die mogelijk is wordt bekort. Dit is nog niet ingegaan bij mijn weten, maar er zijn wel krantenberichten over verschenen. Vermoedelijk komen deze verslechteringen bij Prinsjesdag tevoorschijn. Kortom: Neem maar rustig aan dat DE HELE SOCIALE ZEKERHEID TOT OP HET BOT WORDT AFGEBROKEN WAARBIJ UITEINDELIJK ALLEEN EEN SOORT BIJSTAND OVERBLIJFT, GEKOPPELD AAN DE PLICHT OM GRATIS EN VOOR NIETS (Met behoud van uitkering, heet dat in het jargon) WERK TE GAAN DOEN WAT DOOR DE GEMEENTE WORDT AANGEWEZEN.]

Het Kabinet wil met de maatregelen werkhervatting stimuleren en de WW-lasten terugdringen. Volgens minister De Geus gaan WW'ers harder op zoek naar werk als de vervolguitkering ten einde loopt en een bijstandsuitkering in zicht komt. Het kabinet ziet het afschaffen van de vervolguitkering als een "sterke prikkel" om weer te gaan werken.

[Waarmee de 'schuld' van de werkloosheid opnieuw bij de ontslagene wordt gelegd. De geldbesparing gaat naar Zalm z'n vriendjes in het bedrijfsleven en naar 'onze' troepen in Irak die zo slecht tegen de hitte kunnen...]

De afschaffing van de vervolguitkering levert voor volgend jaar een besparing op van 20 miljoen euro. Dat bedrag loopt op tot ruim 500 miljoen euro vanaf 2012.

[En daar gaat het Balkje en Zalm om en de rest is geklets.]

Voor werknemers van 57,5 jaar en ouder was er tot nu toe een uitzonderingspositie. Voor hen kon de vervolguitkering maximaal 3,5 jaar duren, maar ook voor de ouderen wordt ze afgeschaft. Het kabinet wil ook de oudere werklozen prikkelen tot werkhervatting.

[Dit is een extra smerig detail omdat geen bedrijf zit te wachten op oudere, langdurig werkloze werknemers.]


Einde eerste Volkskrant-bericht. Commentaar tussen [].

Uit de Volkskrant van maandag 11/8/2003 verder het volgende artikel:

OPPOSITIE VERWERPT 'OVERVAL' OP WW'ER

Van onze verslaggever Hans Wansink

DEN HAAG

De afschaffing van de vervolguitkering op de WW is asociaal en getuigt van onfatsoen. Dit vindt Saskia Noorman-Den Uyl, woordvoerster van de Partij van de Arbeid. Ook de andere oppositiepartijen laten weinig heel van de maatregel, die het kabinet Balkenende vrijdag nam.

Tot vrijdag had iedereen na de WW recht op een vervolguitkering van maximaal twee jaar. Deze uitkering was weliswaar niet hoger dan het bijstandsniveau, maar het voordeel was dat de uitkeringsverstrekker niet keek naar het eigen vermogen van de werkloze of het inkomen van de partner. Hierdoor kwamen ook tweeverdieners en vermogenden voor een uitkering in aanmerking. Bij de bijstand is dat niet het geval.

Vanaf vandaag valt iedere nieuwe werkloze na de WW direct in de bijstand.
'Het is een heel slecht voorstel van het kabinet', meent Noorman. Minister De Geus van Sociale Zaken legt volgens haar de schuld van de werkloosheid puur bij de werklozen zelf. Want, zo redeneert Noorman, hij gaat ervan uit dat als je mensen maar genoeg prikkelt, ze vanzelf een baan vinden.
Noorman: 'Dat is een wantrouwende denktrant die mij niet bevalt. Zeker nu de werkloosheid oploopt komen mensen moeilijk aan de bak. Dat geldt voor jongeren, maar zeker voor mensen van 62', aldus Noorman.
De PvdA is overigens wel voorstander van een sollicitatieplicht van één jaar voor iedereen die werkloos wordt, ook mensen ouder dan 57 jaar.

[Ook Noorman ziet dus het punt wel, dat de 'schuld' van de werkloosheid bij de werkloze wordt gelegd. Als het werkelijk iemands eigen schuld is dat hij/zij wordt ontslagen, dan waren daar altijd al sancties voor. Als die sancties niet zijn toegepast in een bepaald geval, dan mag aangenomen worden dat diegene niets te verwijten viel. Zo zie ik dit tenminste.]

Ineke van Gent van GroenLinks spreekt over 'snoeiharde maatregelen'.
'Het is geld afpakken van mensen die het niet hebben. Mensen die jaren premie hebben betaald en dolgraag weer aan het werk willen'.
GroenLinks pleit voor een 'leeftijdsbewust werkgelegenheidsbeleid'. Werkgevers moeten gedwongen worden een bepaald quotum ouderen in dienst nemen.

[Terecht wijst GroenLinks op de premieafdracht vanuit het loon, ook voor de WW. De post is meestal niet zo zichtbaar op de loonstrookjes, maar voor alle werknemersverzekeringen wordt premie ingehouden. Wel premie betalen, geen rechten. Als het een brandverzekering was sleepte je hen voor de rechter als je huis afbrandde buiten je schuld, jij de premie had betaald en zij niet wilden uitbetalen...]

SP-woordvoerder Piet de Ruiter betitelt de ingreep in de werkloosheidsuitkeringen als een 'overval'. Hij schat dat één op de twee werklozen niet langer in aanmerking komt voor de bijstand.

[De SP wijst op een ander aspect: Als er na de WW geen vervolg-WW meer is, blijft alleen de bijstand over. Daar wordt wel gekeken naar eventueel inkomen van de partner. Ligt dat inkomen op of boven bijstandsniveau, dan krijgt betrokkene geen uitkering maar kan voor een zakcentje de hand ophouden bij de partner... Geen prettig vooruitzicht...]

Jos HesseIs van het CDA weerspreekt het verwijt dat het kabinet een overval zou plegen. De maatregelen stonden aangekondigd in het regeerakkoord. De Tweede Kamer kan bovendien nog van alles aan het kabinetsbesluit veranderen. Dat de maatregel met terugwerkende kracht zal worden ingevoerd, noemt Hessels 'slimme democratie'.
Hessels: 'Domme democraten laten iedereen meepraten zonder dat ze vastleggen wanneer een besluit moet ingaan. Slimme democraten laten iedereen meepraten, maar wel op basis van een harde datum van invoering: namelijk 11 augustus 2003'. De CDA-vertegenwoordiger vindt de huidige praktijk 'gekunsteld'. Het is 'oneigenlijk gebruik van de WW als glijbaan naar het pensioen. We moeten mensen langer aan het werk houden'.

[Hoezo, meepraten: Het besluit is al gevallen. Ik vind simpelweg dat over wetswijzigingen gestemd moet worden in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is met reces tot eind augustus. Iemand die op 11/8/2003 werkloos werd weet nu al: Geen vervolg-WW als ik tegen die tijd nog werkloos ben.
Gaat Hessels dat terugdraaien? Gesteld dat de Kamermeerderheid dat anders ziet: Krijgt diegene dan wel de vervolg-WW? Geloof ik niks van.
Hoezo, glijbaan naar pensioen? Ook in de vervolg-WW geldt de sollicitatieplicht. Ook dan zul je aangeboden betaald werk moeten aannemen. Het echte probleem zit in de leeftijd van de werkloze.
En als je wilt dat de mensen langer aan het werk blijven, moet je de ontslagbescherming van oudere werknemers verbeteren. Daar hoor je Hessels niet over, de hypocriet...]

De FNV is verrast door de maatregel, omdat het kabinet eerder zou hebben aangegeven de vervolguitkering alleen te willen bekorten. 'Ze breken de WW op onderdelen af. Zo blijft er niets van over', zei een woordvoerster van de vakcentrale.

[De FNV gelooft toch niet echt dat deze CDA/VVD/D66 kliek een betrouwbare gesprekspartner is?!]


Einde eerste artikel uit de Volkskrant. Commentaar tussen [].

Hieronder een achtergrond artikel uit de Volkskrant van maandag 11/8/2003:

BALKENENDE STROOIT ZAND OP GLIJBAAN NAAR HET PENSIOEN

Vervolguitkering per direct afgeschaft om ontslaggolf onder ouderen te voorkomen

ACHTERGROND

Werknemers die na vandaag hun baan kwijtraken vallen sneller dan voorheen in de bijstand. De maatregel treft jonge tweeverdieners, maar ook 57-plussers.

[Nee, degene van de tweeverdieners die in de WW raakt, komt eerder uit dan voorheen bij de bijstand en krijgt net als nu geen bijstand, alleen enige jaren eerder dan nu het geval is. Als je vrij jong bent maar nu toch de vervolg-WW had, had je wat meer kans om toch weer werk te vinden zonder dat je in de bijstand was beland en niks kreeg.
Het zijn juist alleenstaande werknemers die eerder dan voorheen in de bijstand komen en mensen die eenverdiener zijn voor een huishouden van twee of meer mensen.]

Van onze verslaggever
Gijs Herderschêe
AMSTERDAM

Wie vandaag wordt ontslagen, heeft minder aanspraak op een uitkering dan de collega die vrijdag ontslag werd aangezegd. Met onmiddellijke ingang heeft het kabinet de zogenoemde vervolguitkering op de WW afgeschaft.

Nu hebben 40 duizend mensen een vervolguitkering op hun WW. Na vandaag krijgen ontslagen werknemers niets meer na afloop van hun werkloosheidsuitkering. Tenzij hun vermogen minder is dan tienduizend euro en er geen inkomen in het huishouden is. In dat geval kunnen ze een beroep doen op de bijstand.

[Als je baantje wankel staat en op enige termijn ontslag dreigt, begin dan wat spaargeld weg te sluizen. Zet een ander deel naar behoefte om in degelijke, dure gebruiksgoederen, zoals een goede dure wasmachine, een goed bankstel, een dure TV, breedbeeld uiteraard, behoorlijke kleding die wat langer meegaat dan wegwerpspul enz. Dan zakt het vermogen wel een eind terug. Een koopsompolis met een eenmalige betaling die lang loopt en die niet afkoopbaar is (voorwaarden!) is ook een manier om geld te lozen. Als de polis op geen enkele manier eerder dan op de vervaldatum omzetbaar is in geld, kan de soos het opgebouwde vermogen wel bv. netto-contant maken, maar het blijft vermogen waarover je niet kunt beschikken. Doe dit niet 'op de valreep' maar liefst vlak voordat je in de WW belandt. Kies voor een eenmalige betaling qua koopsom, dan is de polis betaald en heb je ook nooit het probleem dat je de jaarpremie niet meer kunt betalen.]

Ontslagen jongeren worden geconfronteerd met een kale regeling. Als zij een partner hebben, zijn zij meestal tweeverdiener. Zij krijgen na de WW dus geen uitkering meer, omdat de partner verdient. En de WW duurt voor hen al kort, want in de regel geldt: hoe jonger, hoe korter de uitkering.

Om recht te hebben op WW moet een werknemer aan twee eisen voldoen. Zo moet hij van de 39 weken voorafgaand aan ontslag minimaal 26 weken hebben gewerkt én in vier van de vijf kalenderjaren die aan het jaar van ontslag voorafgaan, ook minimaal 52 dagen.

[Zoals eerder gesteld: Wie alleen aan de 'weken-eis' voldoet, krijgt maar een half jaar een WW op minimumniveau: In feite net alsof je de WW overslaat en eventjes vervolg-WW krijgt. Het heet WW, maar het is even hoog als de vervolg-WW.]

Wie aan beide voorwaarden voldoet, krijgt minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar 70 procent van het laatst verdiende loon. De duur van de uitkering is grotendeels afhankelijk van leeftijd. Loopt de WW af dan volgt de vervolguitkering. Althans, voor werklozen die voor 11 augustus ontslag werd aangezegd.

[Het is me nog niet duidelijk of het voldoende is dat ontslag werd aangezegd, of dat je al in de WW moest zitten, om bij de overgangsgevallen te horen. Dat zal uit nadere regelgeving moeten blijken.]

Ouderen hebben, als zij aan beide WW-eisen voldoen, alleen al door hun leeftijd lang recht op een uitkering, maximaal vijf jaar. De vervolguitkering duurde voor hen vaak het maximum van twee jaar.

[M.i. was de vervolg-WW altijd 2 jaar en 3,5 jaar als je ouder was dan 57,5 jaar. Uit mijn Vermande-boek blijkt niet dat er verdere, bv. leeftijdsrelateerde criteria voor golden.]

Werknemers die op de dag van ontslag 57,5 jaar waren, hadden zelfs aanspraak op 3,5 jaar vervolguitkering. Dat maakte onderdeel uit van de 'glijbaan' naar het pensioen, die in de jaren tachtig werd gebouwd om aan te moedigen dat ouderen plaatsmaakten voor jongeren. In sociale plannen krijgen werknemers van 57,5 jaar bij ontslag vaak aanvullingen op de WW- en de vervolguitkering, plus voortzetting van de pensioenopbouw om de pijn van ontslag te verzachten.

[Als men dat niet meer wil, moet men de ontslagbescherming van deze werknemers verbeteren in plaats van nu denigrerend te doen.]

Tot 1994 maakte de zogenoemde 'ouderenrichtlijn' het mogelijk bij reorganisaties alleen 57,5 plussers te ontslaan. Het kabinet Lubbers- Kok kondigde toen maanden tevoren aan deze richtlijn in te trekken. Het gevolg was dat een reeks bedrijven langlopende afvloeiingsregelingen afsloten.

Het kabinet Balkenende trekt daaruit lering en kondigt nu acute afschaffing van de vervolguitkering in de WW aan, in de verwachting dat de Raad van State en het parlement akkoord gaan.

[Wat is het bezwaar tegen langlopende afvloeiingsregelingen als een bedrijf dit uit eigen zak betaalt?! Wat gaat Balkje en Co dat aan?]

De glijbaan naar het pensoen wordt zo met 3,5 jaar ingekort. Toch leidde de aankondiging van het kabinet dit weekeinde niet tot een stormloop op notariskantoren om sociale plannen te laten vastleggen of hyperactiviteit op afdelingen personeelszaken. Voor oudere werklozen is er na de WW altijd nog een andere uitkering, de IOAW. Een uitkering op bijstandsniveau, zonder vermogenstoets (net zoals de vervolguitkering) maar wel met de plicht werk te aanvaarden en, als het aan Balkenende ligt, ook zelf te zoeken.

[Die hele IOAW staat ook op de tocht: In het wetsontwerp Wet Werk en Bijstand worden de IOAW plus de IOAZ daarin in elkaar geschoven, later heette het dat dit toch weer anders wordt met deze twee uitkeringen.
De bewering van de journalist dat er voor oudere werklozen de IOAW rest na de WW-periode klopt niet, als we kijken naar de huidige IOAW. Voor mensen van 57,5 tot en met 54 jaar geldt: "werklozen die wel voldoen uit de 4-uit-5-jaren-eis komen niet in aanmerking voor een IOAW-uitkering omdat zij met de vervolguitkering de pensioendatum halen." Dat zou dan nu dus anders moeten.
Ten tweede wordt bij de IOAW WEL rekening gehouden met het inkomen van de partner maar niet met eigen vermogen of spaargelden. Heeft de partner dus inkomsten dan krijgt men ook geen IOAW. Bij kleine partner-inkomsten vermoed ik dat dat gekort wordt op de IOAW. Mijn Vermande-boek is daar niet al te duidelijk over. De IOAW is gebaseerd op het netto-minimumloon op basis van 70 procent voor alleenstaanden, 90 procent voor een eenoudergezin en 100 procent voor een gezin, dus net als bij de bijstand.
Kortom: De vervolg-WW hield GEEN rekening met partner-inkomsten, de IOAW WEL.]

Voorlopig zijn dat papieren regels: Want werkgevers zien ouderen nog steeds liever gaan dan komen. Ook al probeert Balkenende een cultuuromslag te bewerkstelligen door zand te strooien op de glijbaan naar het pensioen.

[Een terechte conclusie: Een oudere, ontslagen werknemer geef ik weinig kans om weer betaald werk te vinden: Ook al kreeg hij/zij van meet af aan geen cent, neemt een werkgever hem/haar daarom eerder aan? Ik dacht het niet. Dat is nu precies wat er fout is qua redenatie bij het afschaffen van de vervolg-WW als je het over oudere werknemers hebt.]


Einde tweede artikel uit de Volkskrant. Commentaar tussen [].