Zomer-vragen over Wetsontwerp Werk en Bijstand van de Sociale Alliantie


Zomer-vragen over Wetsontwerp Werk en Bijstand van de Sociale Alliantie te Utrecht uit hun "Aanpak" Nieuwsbrief.


De onderstaande losse kaart zat in het blad van de Sociale Alliantie uit Utrecht, een samenwerkingsverband van landelijke organisaties die zich bezig houden met armoedebestrijding en sociale uitkeringen:

Geachte Gemeenteraadsleden,

Utrecht, 10 juni 2003

Het Wetsontwerp Werk en Bijstand geeft gemeenten meer verantwoordelijkheid èn minder geld. Het aantal bijstandsgerechtigden zal snel toenemen omdat de toegang tot WW en WAO moeilijker gemaakt wordt.
Hoe stellen gemeenten zich op ten aanzien van het WWB?

Gemeenteraadsleden moeten het College van B&W sturen (kaders stellen) en controleren ook t.a.v. beleid en uitvoering van het WWB.
Vanuit welke visie? Vanuit welke ervaringen? In wiens belang?
De Sociale Alliantie legt u als gemeenteraadsleden een aantal vragen voor over het WWB met het verzoek daarover deze zomer na te denken.
De anti-armoedebeweging wil daarover graag van gedachten wisselen. Lokale groepen kunnen na de zomer contact met u opnemen.
Uw reactie kan ook per mail naar info@socialealliantie.nl
In de Sociale Alliantie bundelen meer dan 50 landelijke en provinciale organisaties hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Sociale Alliantie
secretariaat: Plompetorengracht 19, 3512 CB Utrecht,
www.socialealliantie.nl

WETSONTWERP WERK EN BIJSTAND (WWB)

680 miljoen minder voor terugkeer naar werk

250 miljoen minder voor bijstand

70 miljoen minder voor bijzondere bijstand

Regeerakkoord: 150 miljoen minder voor bijzondere bijstand

1,15 MILJARD euro MINDER beschikbaar voor minima

Zomer-vragen over Wetsontwerp Werk en Bijstand

RISICO'S
Met het WWB wil het kabinet de gemeenten voor 100% verantwoordelijk maken voor rečntegratie en bijstand. Meer autonomie met minder geld! Als de economie tegen zit loopt de gemeente flinke risico's.
Weet u hoe groot deze risico's zijn voor uw gemeente? Hoeveel geld krijgt uw gemeente volgend jaar minder voor reïntegratie en bijstand?

SOCIAAL MINIMUM
Weet u hoe 'hoog' het sociaal minimum is? Weet u hoeveel mensen in uw gemeente hiervan moeten rondkomen? Zou u dat kunnen? Wat zou u moeten laten vallen?

CATEGORIAAL BELEID
Om minimahuishoudens te helpen hebben veel gemeenten een eigen beleid ontwikkeld: tegemoetkomingen aan aanwijsbare groepen voor aanwijsbare uitgaven. Dat drukt de uitvoeringskosten en het niet-gebruik. Het WWB verbiedt gemeentelijk categoriaal beleid.
Hebt u enig idee wat het de gemeente extra gaat kosten om het huidige categoriale beleid uit te voeren als individueel maatwerk? Hoe wilt u er voor zorgen dat kinderen uit minimahuishoudens toch mee kunnen met schoolreis en kunnen blijven sporten?

SOLLICITATIEPLICHT
Voor mensen ouder dan 57,5 jaar en voor ouders met jonge kinderen wordt de sollicitatieplicht weer ingevoerd.
Welke arbeidsmogelijkheden voor ouderen ziet u in uw gemeente? Welke maatregelen treft uw gemeente om het combineren van zorg en betaalde arbeid voor uitkeringsgerechtigden mogelijk te maken zonder dat het leidt tot werkende armen?

GESUBSIDIEERDE ARBEID
Het WWB gaat ervan uit dat iedereen die wil werken ook kàn werken. Van de huidige bijstandsgerechtigden is gemiddeld 60% niet bemiddelbaar naar regulier betaald werk.
Hoe hoog is dat percentage in uw gemeente? Welk perspectief kan uw gemeente bieden aan mensen die graag in de samenleving willen (blijven) meedoen, maar dat alleen kunnen in vormen van gesubsidieerde arbeid of vrijwilligerswerk?

KADERS STELLEN
Het kabinet wil dat het WWB per 1 januari 2004 ingaat. De bezuinigingsdoelstelling van het kabinet is daar op afgestemd. De gemeenteraad moet verordeningen maken over het reïntegratiebeleid, het toeslagen beleid, het beleid inzake rechten en plichten.
Stelt u hieromtrent vooraf beleidskaders aan het College? Gaat u minima en hun organisaties hierin tijdig betrekken? Hoe denkt u de invoering en de uitvoering te gaan controleren?

INSPRAAK
Staatssecretaris Rutte van SZW schrijft dat gemeenten enthousiast zijn over het WWB.
Wanneer heeft hij u naar uw mening gevraagd? Wanneer en hoe gaat u minima en hun organisaties in uw gemeente vragen wat zij ervan vinden?

Reacties graag via www.socialealliantie.nl
Neem a.u.b. contact op met lokale minimaorganisaties en cliëntenraden om met hen van gedachten te wisselen over deze en andere vragen en om direct betrokkenen te horen voordat u verordeningen vaststelt in het kader van het WWB dat overigens nog door de Tweede Kamer behandeld moet worden.


Einde overgenomen bericht van de Sociale Alliantie.

ATTENTIE!
Bovenstaande vragen zijn behalve via e-mail ook on-line te beantwoorden via http://www.formdesk.nl/sjakuus/zomervragen/