Inspraakverhaal PEL voor Commissie Welzijn d.d. 11/6/2003 over agendapunt:
"Rijksmaatregelen m.b.t. ID-banen; enkele lokale consequenties" en
"Voortgangsrapportage realisering bezuiniging gesubsidieerde arbeid"


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
*********************************************
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
*********************************
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website URL: http://clik.to/pel


Onderwerp:
- Voortgang bezuiniging
en omzetting ID/WIW-banen

Leeuwarden, 11/6/2003

Geachte Commissieleden,

vanuit het PEL hoeft geen lang verhaal te worden gehouden: Afgaande op de stukken lijkt het goed te gaan met de bezuinigingen en het omzetten van de ID-banen, zij het met nog wat open einden. Wel zijn er nog een paar opmerkingen over sommige details:

Over het Commissiestuk zelf:

We hebben geen zicht op de meeste cijfers die de gemeente hierin noemt, behalve op een paar cijfers m.b.t. Sportwerk:

a. Als vervallen organisatiekostensubsidie noemt de gemeente EUR 1350,00 per ID-werknemer. (Blz. 1 van het stuk)
Sportwerk noemde in een stuk naar de inlenende organisaties een vervallen bedrag van EUR 2152,00

b. Op blz. 2 worden 5 instellingen genoemd, waaronder Sportwerk, die geen uitstroomtaakstelling zouden hebben. De Sportwerk consulente deelde ons echter mee dat bij hen 25 procent van de ID-ers moest uitstromen.
Hoe zit dat nu precies?

c. Om de wegvallende subsidies op loonkosten en organisatiekosten op te kunnen vangen zou bij Sportwerk minimaal 50.000 euro nodig zijn voor 2003.

Cijfers Sportwerk zoals verstrekt aan inlenende organisaties:

A-categorie:
Loonkosten 10 procent
van EUR 15272,00 is    EUR 1527.00
Organisatiekostensubsidie EUR 2152,00
              ----------- +
          TOTAAL: EUR 3679,00
B-categorie:
Loonkosten 10 procent
van EUR 16881,00 is    EUR 1688,00
Organisatiekostensubsidie EUR 2152,00
              ----------- +
          TOTAAL: EUR 3840,00

Dit per ID-baan van 32 uur. Aantal ID-banen in Leeuwarden is 44. Het tekort treedt op vanaf 1/4/2003, dus over driekwart jaar.

Tekort:

Bij allen in A-categorie:
drievierde x 44 x 3679,00 = EUR 121407,00
Bij allen in B-categorie:
drievierde x 44 x 3840,00 = EUR 126720,00

Het tekort zoals Sportwerk ons dat voorrekent is zowat 2,5 maal zo hoog als het tekort zoals de gemeente voor 2003 aangeeft.
Nu gaat het om "wat minimaal nodig is" bij het gemeentelijke cijfer, dus enig verschil zou er kunnen zijn, maar dit verschil is wel erg groot. Hoe het nu zit weten we niet, maar we signaleren dit slechts.

Vraag n.a.v. bladzijde 3: We begrijpen dat als het overlevingsplan van Sportwerk mislukt, de Leeuwarder ID-ers ontslagen worden en elders ondergebracht moeten worden. Wij zien niet goed hoe dat dan moet in dat scenario, mede gezien het grote aantal mensen.
Vraag: Blijft de wethouder nog steeds bij zijn eerdere toezegging dat de gemeente een 'inspanningsverplichting' aangaat dat er niemand vanwege de bezuinigingen ontslagen wordt?

In het overleg tussen de Cliëntenraad Sociale Zaken en de afdeling is op 5/6 jl. gesteld dat er geen gedwongen ontslagen zijn geweest. Dat staat ook op blz. 7 van de Voortgangsrapportage en was ook de inzet van de Raad op 20/1/2003. Wij weten echter dat bij het Rudolf von Launinstituut twee ID-werknemers ontslag werd aangezegd en dat volgens de LC van 4/6 jl. deze werkgever aanvullende subsidie geweigerd werd door B. en W. Zijn inmiddels nog meer ontslagen bekend? B. en W. zouden dat o.i. moeten nagaan en via bv. Werkwijzer moeten trachten om voor deze mensen alsnog ander werk te vinden.

Voortgangsrapportage blz. 7 Proloog: Uit de Cliëntenraad begrepen we dat er geen communicatie had plaatsgevonden tussen Proloog en de gemeente.
Wellicht is een bezwaarschrift niet de soort communicatie die de gemeente graag ziet, maar ook dat is communicatie en o.i. is het begrijpelijk dat men hangende het bezwaarschrift niet tegelijk nog eens nader in contact treedt. Om dat dan toch af te dwingen via een korting van 25 procent op de loonkostensubsidie zoals voorgesteld, gaat wel erg ver en o.i. was het beter om gewoon zo snel mogelijk hun bezwaren inhoudelijk en procedureel af te wikkelen. Nu lijkt die 25 procent korting wat oneigenlijk en jaagt de kat alleen maar meer in de gordijnen. Het zou ons niet verwonderen als Proloog hierop per 1/9 a.s. reageert met een kort geding.

Vraag naar aanleiding van blz. 6 Voortgangsrapportage: 24 ID-ers stroomden door naar regulier werk, maar er werden slechts 13 aanvragen ingediend voor de doorstroompremie van 17000 euro bij het ministerie. Vanwaar dit verschil?

Vanuit de regelgeving m.b.t. deze regeling hadden we begrepen dat men alleen die subsidie kon krijgen indien werd doorgestroomd bij dezelfde werkgever, maar in de Cliëntenraad hoorden we dat de regeling ook geldt indien men regulier werk krijgt bij een andere werkgever. Bij deze het verzoek om hier even op in te gaan, want dat zou de doorstroming wel makkelijker kunnen maken.

Alles overziend, lijkt de zaak niet hopeloos en lijkt het beter te lopen dan we eerst vreesden, temeer daar (blz. 9 Voortgangsrapportage) toch weer hoop gloort op wat tijdelijk extra subsidiegeld voor de doorstroom naar regulier werk.

Leeuwarden, 11/6/2003 Secretariaat Ver. P.E.L.