NIEUWE BIJSTANDSWET WERPT ZIJN SCHADUWEN VOORUIT


Diverse artikelen:
a. Geen geld maar eten voor junks
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 9/5/2003.
b. Minister zet werkloze jongeren onder druk
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 10/5/2003.
c. De Terp: "Dakloze verdient ook vrijheid"
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 10/5/2003.
d. Gemeenten snijden al in uitkeringen
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 14/5/2003.
e. CDA wil bijstandsmoeders niet verplichten te werken
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 14/5/2003.
f. PvdA vreest voor bezuinigingen op bijstandsuitkering
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 15/5/2003.
g. Nagekomen: Schriftelijke vragen PvdA-raadsleden Jan van Olffen en Marco Florijn aan College van B. en W. van Leeuwarden d.d. 15/5/2003 over de nieuwe Bijstandswet.


NIEUWE BIJSTANDSWET WERPT ZIJN SCHADUWEN VOORUIT

De nieuwe Wet Werk en Bijstand die onlangs naar de Tweede Kamer werd gestuurd wordt BINNENKORT AL DOOR DE TWEEDE KAMER BESPROKEN!
Dat het kabinet demissionair is maakt Balkenende en een Kamermeerderheid kennelijk geen fluit uit. De kranten brengen al diverse berichten over hoe het straks wordt. Een greep uit de recente berichten:

Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 9/5/2003:

GEEN GELD MAAR ETEN VOOR JUNKS

DEN HAAG (GPD) - Gemeenten moeten alcohol- of drugsverslaafden met recht op een bijstandsuitkering straks geen geld meer uitkeren. In plaats daarvan zou de gemeente het geld moeten beheren en daarmee zelf een woning en voedsel betalen, zodat het niet in drugs of alcohol omgezet kan worden. Staatssecretaris Mark Rutte van sociale zaken wil deze mogelijkheid opnemen in de nieuwe Bijstandswet. Behalve junks gaat het om mensen met psychische problemen of forse schulden.


Einde 1e LC-bericht.

Commentaar:

In artikel 57 van de Wet Werk en Bijstand onder lid b stond al dat B. en W. de bijstand in natura mogen verstrekken "indien en zolang er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de belanghebbende zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van zijn bestaansmiddelen".
Als B. en W. dat vinden mogen ze straks ook "aan de bijstand de verplichting verbinden dat de belanghebbende eraan meewerkt dat het college in naam van de belanghebbende noodzakelijke betalingen uit de toegekende bijstand verricht."
Er MOET dus ook straks nog steeds niks, want het College Kan dit of KAN dat, maar MOET niks. Het zou dus kunnen dat de staatssecretaris het ontwerp verder wil aanscherpen, wat erg ongewenst is.
Ik vind het huidige ontwerp al erg ver gaan: Als iemand met loon of een andere uitkering dan de bijstand er een puinzooi van maakt, zal bv. de familie naar de rechter moeten om "financiële curatele" aan te vragen.
Je bent dan (dat moeten we dan maar aannemen) in elk geval op een plek waar iemand zit die wordt geacht een onafhankelijke afweging te maken, terwijl B. en W. belanghebbend partij is: De gemeente betaalt nl. straks voor de volle mep het bijstandsgeld.
Waarom moeten op het punt van het overnemen van iemands financiële verantwoordelijkheid voor mensen in de bijstand andere regels gelden dan de algemene wettelijke regels m.b.t. curatele-stelling?! B. en W. stappen in dergelijke gevallen maar naar de rechter, als ze vinden dat iemands financieel beheer hem/haar uit handen moet worden genomen.
Over de bijstand in natura verstrekken: Helemaal een grof schandaal: Het laatste restje zelfrespect wordt mensen zo ontnomen.
Wat heb je DAN nog te verliezen? Dan kun je net zo goed het Jordaan-oproer weer beginnen...
(Opstand in de Jordaan in 1936 nadat 'de steun' voor de zoveelste keer verlaagd was. Er vielen 6 doden...)
Kennelijk niet alleen met verslaafden maar ook met mensen die psychisch in de war zijn of mensen met schulden geeft het Rijk straks B. en W. teveel bevoegdheden: Alsof B. en W. nu ook al verstand hebben van geestesziekten ed. Ook in dit geval geldt: Waarom wordt in ernstige gevallen niet dezelfde wettelijke mogelijkheid gebruikt als in niet-bijstandsgevallen?
Wat is het verschil tussen iemand die vanwege psychische gesteldheid zijn bijstandsuitkering zaterdags uitdeelt op de Nieuwestad en iemand die zijn loon uitdeelt op de Nieuwestad? Allen zijn gelijk voor de wet, maar voor sommigen gelden wetten met minder rechtszekerheid dan voor anderen...
Maar het zal wel in de wet gekomen zijn vanwege "het gemak" voor B. en W. Het nieuwe criterium:
Het is lekker makkelijk... Ik weet iets wat nog makkelijker is: We heffen de hele bijstand op, dan heb je als College op dat punt geen kopzorgen meer...
Kortom: Een non-criterium. Het risico is nu dat als mensen als 'lastig' bekend staan bij de soos, de kontaktambtenaar nu ook kan dreigen met intrekking van (een deel van) de uitkering en verstrekking van bijstand in de vorm van natura. In feite zijn we niet ver weg meer van voedselbonnen en gaarkeukens. Nu nog even een verbod om op straat te slapen en klaar is het op dat punt m.b.t. daklozen.
Ik zou zeggen: Ga dan maar kraken: Kraken is geen probleem, maar juist dan een oplossing...


Ook het 'verplicht' vrijwilligerwerk wordt straks formeel ingevoerd op grond van de nieuwe Wet Werk en Bijstand. In artikel 9 lid 1b staat dat "de belanghebbende verplicht is gebruik te maken van door burgemeester en wethouders aangeboden voorzieningen, waaronder sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling..." enz. Hiermee is het hek van de dam:
Als b. en w. maar zeggen dat het 'verplicht' vrijwilligerswerk gericht is op arbeidsinschakeling sta je ergens voor joost mag weten hoe lang 'verplicht' werk zonder loonbetaling en zonder arbeidscontract te doen, niet omdat je zelf daarvoor koos, maar omdat het 'moest' omdat je anders je uitkering kwijt raakt...
Vorm van chantage dus en in feite dwangarbeid.

Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 10/5/2003:

MINISTER ZET WERKLOZE JONGEREN ONDER DRUK

DEN HAAG (ANP) - Werkloze jongeren die een (leer)werkplek of maatschappelijke stage krijgen aangeboden en die vervolgens weigeren, zullen waarschijnlijk worden gekort op hun uitkering of die mogelijk zelfs helemaal verliezen. Dat is een van de voornemens die demissionair minister Aart Jan de Geus van sociale zaken heeft opgenomen in zijn plan tegen de jeugdwerkloosheid, waarhet kabinet gisteren mee heeft ingestemd.
[Het nieuwe woord voor 'verplicht' vrijwilligerswerk heet 'maatschappelijke stage'. Soort variant op 'sociale dienstplicht'? Of op ooit: Koenraad van de Arbeidsdienst?
Dat alles 'met behoud van uitkering' of 'in ruil voor een uitkering'? Waar is het arbeidscontract, waar is de arbeidsovereenkomst, waar is de loonbetaling?!
Wat betreft de (leer)werkplek: Daar hoeft geen bezwaar tegen te bestaan als voor de gewerkte uren het geldende uurloon betaald wordt en dat geld wordt aangevuld met een uitkering tot het voor hem/haar geldende bijstandsniveau. Onder een serieuze (leer)werkplek versta ik: Zoveel uur in de week werken en zoveel uur praktijkopleiding op school: Praktijk, theorie ed.]

In overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties en gemeenten zal De Geus het offensief voor 1 juli concretiseren. Het kabinet streeft er naar voor jonge werkzoekenden de komende vier jaar 40.000 werkplekken in het bedrijfsleven te creëren.
[Nogmaals: Geen 'werkplekken' 'met behoud van/in ruil voor' een uitkering!]

Relatief veel jongeren zijn het slachtoffer van de economische recessie.
Het algemene werkloosheidspercentage bedraagt 5,1, maar van de jongeren zit 9,7 procent zonder werk. De jeugdwerkloosheid neemt ondertussen veel sneller toe.

Ook het aantal voortijdige schoolverlaters moet de komende jaren worden teruggeschroefd. Het aantal 'drop-outs' moet in 2006 30 procent lager zijn dan in 1999 en in 2010 met de helft zijn teruggebracht.


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Een eerste reactie op 'bijstand' in natura komt van daklozenopvang De Terp in Leeuwarden. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 10/5/2003:

DE TERP: 'DAKLOZE VERDIENT OOK VRIJHEID'

LEEUWARDEN - Het is prima daklozen eten, onderdak en zakgeld te bieden in plaats van een normale uitkering. Dat kan echter niet zomaar worden afgedwongen, vindt directeur Kees van Anken van opvanghuis De Terp in Leeuwarden:
"Daarmee ontneem je mensen hun vrijheid." Het kabinet wil deze maatregel invoeren in de nieuwe Bijstandswet.
[Je kunt iemand die keuze voorleggen en als iemand die zelf z'n geld beheert nooit betaalt voor z'n onderdak op een gegeven moment zeggen: "Dit willen we niet meer: Of je geeft ons het beheer over je geld of we geven je geen onderdak meer", maar de keus moet je aan iemand zelf laten.
Als je al op voorhand in de wet regelt dat daklozen hun (gekorte) uitkering niet meer zelf mogen beheren, ontneem je op voorhand mensen hun eigen verantwoordelijkheid en hun laatste restje zelfrespect. Je maakt iemand volledig afhankelijk.]

"Wij zagen vaak dat mensen hun hele uitkering in één keer besteedden aan drugs en drank, terwijl ze dan de rest van de maand niets meer over hadden. Daarom hebben wij het beleid gedeeltelijk al ingevoerd: Zo nieuw is het dus ook weer niet", zegt Van Anken.

Mensen die een vaste woonplek in De Terp hebben, moeten de instelling machtigen om hun uitkering over te nemen. De Terp regelt vervolgens de huurbetaling, voedselverstrekking en geeft de inwoners zakgeld van het overgebleven geld.
[Zo kan ik ook een instelling beginnen. Kan en wil De Terp ook de besteding van dat geld verantwoorden aan degene die zijn uitkering moest cederen (overdragen) aan De Terp? Als het goed is wel...]

"Ik zou me kunnen voorstellen dat dit ook wordt ingevoerd voor mensen die meerdere keren wegens lastig gedrag in aanraking zijn gekomen met Justitie", zegt Van Anken.
"Maar je kunt het niet zomaar voor alle bezoekers verplicht stellen. Mensen hebben recht op hun vrijheid."
[Oh ja? Als iemand over de schreef gaat en ofwel een boete of zoveel dagen zitten krijgt van de politierechter, wat heeft dat te maken met zijn uitkering?!
Van Anken verzint hier in feite een extra sanctie:
Straf van justitie en daarbovenop een soort financiële curatele.
De bijstandsuitkering wordt zo in feite misbruikt als wapen om een extra straf op te leggen.
Zo krijg je ook op dit terrein 2 soorten burgers:
Burgers die iets misdaan hebben en van justitie straf krijgen en burgers met bijstand die ook straf krijgen en daarbovenop nog eens hun uitkering wordt afgepikt omdat het zo lekker makkelijk is voor de instelling...
De rijksoverheid opperde al eens om mensen die 'lastig' zijn bij het loket van de soos te straffen met korting of het helemaal ontnemen van hun uitkering. Maar waarom is iemand 'lastig'? De burocratie richting soosklant kan soms ver gaan, zo ver, dat iemand er wel eens toe kan komen dingen te doen die niet mogen.
Meer pricipieel: Als een burger die geen uitkering heeft zich aan een loket van de gemeente geregeld misdraagt, zou men doen wat men hoort te doen: De politie inschakelen en desnoods via de deurwaarder of rechter al dan niet tijdelijk de toegang tot die ruimte ontzeggen.
Hier speelt weer hetzelfde: Het is lekker makkelijk om iemands uitkering die hij/zij toch via de gemeente krijgt te korten. Maar het is wel meten met twee maten.]

Wanneer die verplichting wel wordt ingevoerd, moet de regering hoe dan ook zorgen voor extra opvang en voedsel, vindt Van Anken:
"Als je volgens het Engelse model mensen verbiedt om nog op straat te slapen, moet er veel meer nachtopvang komen. Bovendien zou je gaarkeukens moeten inrichten. Daar ben ik niet enthousiast over."
[Die gaarkeukens komen er wel als het zo door gaat. In Utrecht gaf een organisatie een tijdlang een cursus "proletarisch winkelen". Ben je tenminste niet totaal afhankelijk van de gunsten van een gemeente die 'bijstand in natura' wil verstrekken. Wellicht kan men wat beter voedsel bemachtigen dan zo'n gaarkeuken dan biedt...]

De nachtopvang van De Terp heeft het laatste jaar een trouw bezoekerspubliek. Van Anken wil voor hen binnenkort een eigen pension inrichten. Deze groep, waarin veel mensen met psychische problemen en drugsgebruik kampen, krijgt een eigen slaapruimte. De nachtopvang blijft hiernaast bestaan.
[Een trouw bezoekerspubliek betekent ook dat bijna niemand er in slaagt om weer zelfstandig onderdak te krijgen en uit het daklozencircuit te komen. Wordt DAAR wel voldoende hulp bij geboden? Daar hoor ik nooit iets over.]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Intussen heeft de FNV haar jaarlijkse onderzoek gehouden over hoe gemeenten omgaan met hun burgers met minimum-inkomens en de resultaten zijn zorgwekkend. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 14/5/2003:

GEMEENTEN SNIJDEN AL IN UITKERINGEN

TILBURG (ANP, GPD) - Gemeenten lopen vooruit op aangekondigde bezuinigingen op de bijstand. Vergeleken met voorgaande jaren korten de lokale overheden steeds vaker minima op hun bijstandsuitkering. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoek 'Gemeente, wees minimaal sociaal' van de vakcentrale FNV onder 225 van de 489 gemeenten.

De vakcentrale legt de lokale overheden elk jaar langs de sociale meetlat.
"Het is zorgwekkend dat de aangekondigde bezuinigingen door het eerste kabinet-Balkenende in de nieuwe Wet werk en bijstand hun schaduw vooruit hebben geworpen. Gemeenten gaan nu al schrappen in hun minimabeleid, terwijl de nieuwe Bijstandswet nog niet eens langs de Tweede Kamer is geweest", aldus FNV-bestuurster Agnes Jongerius.
[Men moet zich over de meeste gemeenten geen illusies maken: Als zij hun begroting maar op orde hebben, wat de gevolgen zijn voor burgers doet er niet toe. En alvast beginnen te bezuinigen als er nog niks bezuinigd hoeft te worden: Typisch van die ambtenaren-bedenksels, hoewel het uiteindelijk de gemeenteraad is, die dat voor zoete koek slikt.]

De vakbondsbestuurster wijst erop dat de gemeenten volgens de nieuwe wet, die per 1 januari zou moeten ingaan, 100 procent verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de bijstand.
"Tegelijk wordt 5 procent, ofwel EUR 250 miljoen, bespaard op het budget voor inkomenssteun. Ook zijn er bezuinigingen op de WW en WAO aangekondigd, waardoor meer mensen sneller in de bijstand belanden."
[Naast dat de categoriale bijstand wordt afgeschaft, verwacht ik ook dat de gemeente zal proberen zoveel mogelijk mensen af te schepen die voor het eerst een bijstandsuitkering aanvragen en dat ze via de op te stellen verordening zeer vindingrijk zal zijn om met name bij eenoudergezinnen en alleenstaanden smoezen te bedenken (ficties heten dat in het jargon) om op hun toeslag bovenop de basisuitkering (20 WML en 50 WML) te gaan korten wegens het z.g. de kosten kunnen delen met een ander. Ook die uitkering in natura biedt ongekende mogelijkheden:
Regel onderdak voor daklozen voor een scherpe prijs, maar kort hun uitkering vervolgens met de volle pensionprijs en noem dat de fictieve prijs... Ik noem maar een voorbeeld: Soms kunnen ambtenaren heel creatief zijn...]

Gemeenten verwachten volgens Jongerius meer mensen aan het bijstandsloket de komende jaren, terwijl ze minder geld te besteden hebben.
"Daarom hebben gemeenten voor het eerst sinds zij daartoe zeven jaar geleden volgens de huidige Bijstandswet gemachtigd zijn, forse verlagingen doorgevoerd. Bijstandsgerechtigden worden de sluitpost op de gemeentebegroting", zegt Jongerius.
"Tegenslag in het gemeentelijke huishoudboekje, heeft direct gevolgen voor de hoogte van de uitkering. De armoede zal toenemen." Dat laatste treft volgens de vakcentrale in het bijzonder gezinnen met kinderen.
[Ik vind dat de vakbonden te weinig oog hebben voor de armoede onder alleenstaanden. Als kinderen zonder eten naar school gaan is dat een relletje in Amsterdam, als een alleenstaande een dagje overslaat omdat er weer teveel dagen over zijn in de maand, is niemand geïnteresseerd.
De vakbond heeft wel een belangrijk punt m.b.t. mensen in de bijstand die sluitpost worden in het gemeentelijke huishoudboekje. Deze systematiek komt echter bij de regering weg; laten we dat niet vergeten.]

Van de ondervraagde gemeenten blijkt dit jaar driekwart van de samenwonende (echt)paren te korten op hun maandelijkse basisbijstanduitkering. Schoolverlaters krijgen tegenwoordig in 60 procent van de gemeenten een lagere uitkering dan de standaard 50 procent van het minimumloon.
[Echtparen hebben geen toeslag in de bijstand, maar ze krijgen samen simpelweg 100 WML. Ik begrijp niet hoe een gemeente volgens de huidige bijstandswet hierop kan korten als dat echtpaar de kosten niet kan delen met iemand anders.]


Einde vierde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Er is waarachtig ook enige oppositie tegen onderdelen van de nieuwe Wet Werk en Bijstand. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 14/5/2003:

CDA WIL BIJSTANDSMOEDERS NIET VERPLICHTEN TE WERKEN

DEN HAAG (ANP) - Het CDA ziet niets in het voornemen van VVD-staatssecretaris Mark Rutte van sociale zaken alle bijstandsgerechtigden te verplichten een baan te accepteren.
De christen-democraten vinden dat bijstandsmoeders met kinderen tot vijf jaar moeten worden ontzien.
[Als er maar 1 ouder is zou die ene ouder de keus moeten hebben het jonge kind wel of niet naar de kinderopvang te brengen en wel of niet werk te gaan zoeken. Bij 2 ouders zou er qua uren maar een arbeidsverplichting moeten zijn voor een full-time baan voor 1 persoon. Standaard is dat 38 uren/week. Men zou die uren ook deels mogen werken, waarbij de andere partner een arbeidsverplichting heeft voor het overblijvende aantal uren. Het arbeidsRECHT op werk zou echter twee maal 38 uren/week moeten zijn. Ik zie dit als een zaak van eigen keuze en afweging die men onderling maar moet maken.]

Rutte heeft de acceptatieplicht opgenomen in de Wet Werk en Bijstand, die hij deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Als bijstandsgerechtigden niet meewerken, moeten ze een deel van hun uitkering inleveren of kan die zelfs helemaal worden stopgezet.

CDA-kamerlid Gerda Verburg vindt het ongepast bijstandsmoeders met jonge kinderen de arbeidsmarkt "op te jagen" omdat die vaak hun handen vol hebben aan de opvoeding en het niet zelden gaat om potentiele probleemjongeren.
"Die moeders moet je niet dwingen, want dan leg je de rekening neer bij de jeugdzorg", verwacht Verburg.

Ook bijstandsmoeders met kinderen tussen de vijf en achttien jaar moeten in sommige gevallen worden vrijgesteld, vindt Verburg.
Bijvoorbeeld als kinderen een aandoening hebben of leerproblemen. Verburg dient tijdens de behandeling van de wet in de Kamer een wijzigingsvoorstel in om de plannen van Rutte op dit onderdeel te verijdelen.

In de nieuwe wet worden gemeenten volledig financieel verantwoordelijk voor de bijstand. Ze krijgen een vast budget en kunnen dus geld 'verdienen' als ze er in slagen veel bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen.
[Als men van het 'werkdeel van het budget geld overhoudt, moet dat terug naar het Rijk, als men geld overhoudt bij het deel voor de uitkeringen, dan mag de gemeente dat geld houden. Nieuwe lantaarnpalen gekocht, maar bijstand gekort?! Extra sloopgeld voor de woningcorporatie waarbij vervolgens de huizen van de mensen met hun gekorte bijstandsuitkering plat gaan?!
We gaan cynische tijden tegemoet: Vroeger ging de strijd van arm tegen rijk, nu van rijk tegen arm...
Mocht een gemeente die niet kort toch geld overhouden, dan zou ik zeggen: Stop dat maar als geoormerkt geld in de Algemene Reserve van de gemeente, dan kun je als gemeente ook een verhoging aan van het aantal mensen in de bijstand. De aantallen mensen in de bijstand zullen stijgen; dat staat nu al vast.]


Einde vijfde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Ook de lokale PvdA-fractie heeft kritiek op de nieuwe wet. Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 15/5/2003:

PvdA vreest voor bezuinigingen op bijstandsuitkering

LEEUWARDEN - De Leeuwarder PvdA maakt zich grote zorgen over de aangekondigde landelijke bezuinigingen op bijstandsuitkeringen. Werklozen krijgen hierdoor minder geld en bovendien wordt hen mogelijk verplicht om vrijwilligerswerk te doen. De sociaal-democraten willen snel van de burgemeester en wethouders weten hoe ze met de bezuinigingen denken om te gaan.
[Kennelijk heeft de PvdA vragen gesteld aan het College.]

Een aantal gemeenten loopt al vooruit op de nieuwe bijstandswet. De PvdA vindt dat Leeuwarden hier zo lang mogelijk mee moet wachten.
"Verplicht vrijwilligerswerk is wel het ergste onderdeel van de voorstellen.", vindt raadslid Jan van Olffen.
[Een deel van de PvdA is tegen dat 'verplicht' vrijwilligerswerk, een ander deel zou hier wel wat in zien, volgens onze informatie.]

"Maar ook de vaste vergoedingen, bijvoorbeeld voor lidmaatschap van een sportclub, verdwijnen straks. Dan moet vader weer met de pet in de hand naar de gemeente om te vragen of hij alsjeblieft wat geld kan krijgen zodat Jantje op sport kan."
[Juist, zo zit het als straks de Declaratieregeling Minima verboden wordt omdat het categoriale bijzondere bijstand is. Vader moet dan een aanvraag indienen voor individuele bijzondere bijstand: Wat een burocratie, wat een uitvoeringskosten, wat een vernederende toestand. Ik denk dat Jantje in dit voorbeeld straks die sportclub wel kan vergeten...]


Einde zesde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Nagekomen: Tekst schriftelijke vragen PvdA-fractie Leeuwarden aan College van Burgemeester en Wethouders over de nieuwe Bijstandswet. Datum: 15/5/2003.

PvdA Leeuwarden: zorgen over nieuwe Bijstandswet

(tekst: Partij van de Arbeid Leeuwarden)
Jan van Olffen (058-2886257) en Marco Florijn (06-41486733)

Schriftelijke vragen van de fractie van de Partij van de Arbeid aan burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden.

Al enige tijd maakt de PvdA Leeuwarden zich zorgen over de uitwerkingen van de nieuwe Bijstandswet voor Leeuwarden. De gemeente zal meer beleidsruimte krijgen, maar ook minder financiële middelen. Ze krijgt te maken met regelgeving die negatief uitpakt voor burgers van de gemeente Leeuwarden die in de bijstand zitten. We hebben enige maanden geleden al het signaal gegeven om vroegtijdig bij beleidsontwikkeling van de gemeente betrokken te willen worden.
De PvdA wil alle mogelijkheden benutten om de gemeentelijke ruimte in de nieuwe regelgeving optimaal te benutten. Daarnaast krijgt de PvdA fractie vanuit het maatschappelijk werkveld en vanuit de bijstandsgerechtigden signalen van onrust en angst.

14 mei 2003 is het onderzoek ‘Gemeente, wees minimaal sociaal’ van de FNV gepresenteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat veel gemeenten hun beleidsuitvoering al aangepast hebben anticiperend op de nieuwe wet. Dit onderzoek is breeduit in de media geweest (o.a. LC 14 mei 2003).

Vragen:
1. Op welke manier(en) anticipeert de gemeente Leeuwarden op de nieuwe Bijstandswet? (welke maatregelen zijn reeds genomen en welke maatregelen worden op korte termijn ingevoerd)
2. Hoe communiceert de gemeente over eventuele maatregelen die worden genomen?
3. De PvdA Leeuwarden is van mening dat er eerst duidelijkheid over de nieuwe wet moet zijn en dat de gemeente dus niet nu al bepaalde maatregelen moet nemen. Hoe vindt het college dat er met de niet vastgestelde wetteksten omgegaan moet worden?
4. Hoe wil het college de Raad betrekken en faciliteren in haar kaderstellende rol inzake dit belangrijke onderwerp? (bijvoorbeeld kaderstellende discussie in cie Welzijn voor de zomervakantie)
5. Vele gemeenten hebben geprotesteerd tegen deze wet (o.a. heeft B&W van Nijmegen andere gemeenten opgeroepen dit te doen).
Gaat er vanuit Leeuwarden een duidelijk signaal naar Den Haag en welk signaal zal dat zijn?

Namens de fractie van de PvdA,
Jan van Olffen en Marco Florijn

Datum: Donderdag, 15 mei 2003