Gemeente Nijmegen neemt SP-motie aan tegen nieuwe Wet Werk en Bijstand.


De gemeente Nijmegen heeft op 16/4/2003 een motie aangenomen tegen de komende Wet 'Werk en Bijstand'. Hieronder volgt de tekst van de motie. Dat zouden meer gemeenteraden moeten doen!


MOTIE

VERZET IS NU GEBODEN

1e indiener Hans van Hooft jr. (SP)

De gemeenteraad van Nijmegen bijeen op woensdag 16 april 2003

Constaterende dat:
- Invoering van de Wet Werk en Bijstand betekent dat gemeenten voor 100 procent het financiele risico dragen voor hun uitkeringsgerechtigden.
- De Wet Werk en Bijstand gemeenten veel beleidsvrijheid geeft waardoor er aanzienlijke verschillen in uitkeringsniveau kunnen ontstaan tussen verschillende gemeenten.

Overwegende dat:
- Het zeer onwenselijk is dat gemeenten grote financiële risico's lopen in relatie tot het aantal uitkeringsgerechtigden aangezien gemeenten maar beperkt in staat zijn hierop invloed uit te oefenen.
- Het zeer onwenselijk is als het niveau van de uitkering per gemeente kan verschillen (lokaal ipv nationaal inkomensbeleid, rechtsongelijkheid, willekeur)

Geeft het college opdracht om:
- Krachtig te protesteren tegen de voorgenomen Wet Werk en Bijstand (via de VNG en rechtstreeks naar Kabinet en Tweede Kamer).
- Alle andere gemeenten in Nederland aan te schrijven met de vraag dit protest de ondersteunen.

Voor: GL, PvdA (6), SP, SLN, D66
Tegen: PvdA (1), CDA, VVD, VSP, NN

Motie aangenomen


Einde tekst aangenomen motie gemeente Nijmegen.
B. en W. van Nijmegen hebben dus opdracht van hun gemeenteraad om alle gemeenten aan te schrijven met de vraag dit protest te ondersteunen.
Vraag is nu wat de Leeuwarder gemeenteraad gaat doen met deze brief. Gaat Leeuwarden het protest ondersteunen of niet?
In de richting van de 'rechtse' partijen stel ik:
Vast staat, dat de gemeenten bij die nieuwe wet voor 100 procent opdraaien voor het tekort op de begroting voor de bijstandsuitkeringen bij budgetoverschrijdingen!
Is dat fair? Hoeveel invloed heeft een gemeente m.b.t. de lokale arbeidsmarkt en de plaatselijke economie? Ik dacht maar vrij beperkt. De bijstandsuitkeringen dan maar korten? Ook in de nieuwe wet is dat qua systematiek maar in bepaalde situaties toegestaan.
M.a.w.: Bij een bepaalde gemeentebegroting betekent dit, dat een groter beslag op de bijstand, wat ons voorspelbaar lijkt met de huidige economische situatie, ofwel dan leidt tot een (nood)greep in de Algemene Reserve ofwel tot bezuinigingen op andere zaken, die ook belangrijk zijn.

Conclusie: Het Rijk zadelt de gemeenten op met door haar reeds ingeboekte bezuinigingen op de sociale zekerheid...

Sociale Zaken alhier meent (zo melden de wandelgangen) dat ze wel wat geld overhoudt met die Wet Werk en Bijstand.
Wellicht dat Sociale Zaken meent dat in 2004 het dan qua aantal fors gedaalde ID-banen wel in twee stukken kan worden geknipt?
Dus: 1 ID-baan van 32 uur geeft 2 halve ID-banen van 16 uur plus 16 uur 'verplicht' vrijwilligerswerk?! ('Arno Brok-banen?')
Waarbij dan vervolgens slechts aanvullende bijstand gegeven hoeft te worden?

Mochten DAT het soort besparingsmaatregelen zijn waar soos en afdeling Additionele Werkgelegenheid van de gemeente naar willen grijpen als budgetoverschrijdingen dreigen, dan kan eenieder in Leeuwarden die over dat 'verplichte' vrijwilligerswerk wel een proefprocesje wil, onze medewerking en steun krijgen, wat er daarover ook staat in die nieuwe Wet Werk en Bijstand.


secretariaat Vereniging P.E.L.