FOLDER VERENIGING DE HORZEL OVER KLACHTENSPREEKUREN PEL, BLUT EN KVEB
TEKST: VIERKANTE CIRKELS BESTAAN NIET! VERPLICHT VRIJWILLIGERSWERK OOK NIET!
TEKST: OPROEP VAN LEEFBAAR LEEUWARDEN: MELD ERVARINGEN MET REÏNTEGRATIEBUREAUS!
BERICHT FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden) over openstelling provinciaal Meld- en Informatiepunt Sociale Zekerheid van het FSU voor klachten over 'verplicht' vrijwilligerswerk.


Datum: 9/5/2003.

De volgende folder van Vereniging De Horzel met daarin tevens een oproep van Leefbaar Leeuwarden zal binnenkort worden verspreid in de arme wijken van Leeuwarden, zolang de voorraad strekt:


VERENIGING DE HORZEL: EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN VERENIGING P.E.L., STICHTING BLUT EN HET
KOMITEE VROUWEN EN BIJSTAND


In Leeuwarden bestaat een z.g. Cliëntenraad Sociale Zaken, een adviesorgaan dat geregeld met de gemeente overlegt over bijstandszaken, gesubsidieerd werk ed. Hierin zitten o.a. een aantal onafhankelijke organisaties, waaronder de Vereniging P.E.L., de Stichting BLUT en het Komitee Vrouwen en Bijstand. Dit zijn de enige deelnemende organisaties die ook individuele klachten behandelen. Heeft u klachten die te maken hebben met een bijstandsuitkering, met gesubsidieerd werk (ID/WIW-baan) of met 'trajecten' en reïntegratiebureau's, dan kunt u met ons contact opnemen:

a. Vereniging P.E.L.: Telefonisch klachtenspreekuur en op afspraak.
N.B.: Ook voor klachten op het gebied van woningzoekenden, problemen met de (kamer)verhuurder, slecht woningonderhoud door verhuurder enz.
P.E.L. is bereikbaar via:
- Gewone post: Postbus 2602 8901 AC LEEUWARDEN.
- E-mail: root@pel.xs4all.nl
- Website: http://home.wanadoo.nl/verpel
- Telefoon: 058-2671636 op werkdagen.
Via dit telefoonnummer kan men ook vragen om specifiek geholpen te worden door:

b. Stichting BLUT. (Men wordt teruggebeld.)
Met name gespecialiseerd in ingewikkelde bijstandskwesties, problemen rond de wijze waarop men door Sociale Zaken wordt behandeld, samenwoningskwesties en de bijstandswet, Stipejild-problemen bij reïntegratie-bureau's ed.
Stichting BLUT is WEL rechtstreeks bereikbaar via e-mail:
stichtingblut@gmx.net

c. Komitee Vrouwen en Bijstand in Leeuwarden.
Telefoonnummer opvraagbaar via PEL. KveB alleen overdag telefonisch bereikbaar.
Met name voor problemen die te maken hebben met eenoudergezinnen en de bijstand.

Adres website bestemd voor alle leden(organisaties) van de Cliëntenraad:
http://www.clientenraadleeuwarden.nl (Website nog in opbouw)
E-mail: info@clientenraadleeuwarden.nl

O P R O E P !!

LEEFBAAR LEEUWARDEN ZOEKT MENSEN DIE HUN ERVARINGEN WILLEN VERTELLEN OVER HUN REÏNTEGRATIETRAJECT.

Dit kunnen negatieve maar ook positieve ervaringen zijn. Hebt u dankzij een reïntegratietraject een vaste baan gekregen en bent u eindelijk verlost van de bijstand?
Of kunt u wegens lichamelijke of psychische klachten niet werken maar wordt dit wel van u verwacht? Of moet u op traject en hoort u vervolgens niets meer van het reïntegratiebureau?
De reden van onze oproep is om een beeld te krijgen van de klantvriendelijkheid van reïntegratiebureaus, GGD artsen en de sociale dienst.
Wilt u graag hierover vertellen dan zijn wij zeer geïnteresseerd in uw verhaal. Uw privacy wordt gerespecteerd.

Katie Dolstra (fractievoorzitter van Leefbaar Leeuwarden)
Telefoon: 058 2675261
Postbus: 4022, 8901 EA Leeuwarden
E-mail: KatieDolstra@chello.nlVIERKANTE CIRKELS BESTAAN NIET! VERPLICHT VRIJWILLIGERSWERK OOK NIET!

Vrijwilligerswerk kan leuk zijn als je daar zelf voor kiest.
Wij bedoelen daarmee werk wat je uit eigen vrije wil doet en waarvoor je geen loon krijgt, hoogstens een vergoeding voor je gemaakte onkosten.
De Sociale Dienst van Leeuwarden vindt echter dat zij mensen in de bijstand kan VERPLICHTEN om 'vrijwilligerswerk' te gaan doen.
Dit gebeurt in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders.
Sommige gemeenteraadsleden vinden ook dat dit moet in ruil voor een uitkering.
"Daar mag wel wat tegenover staan", zeggen zij. Denk eens goed na over wat dit betekent:
Er wordt "omdat het zo goed voor u is" of "omdat het kan leiden naar betaald werk" dan werk aangewezen wat men 'moet' gaan doen zonder dat daar loon of een arbeidscontract tegenover staat. Dat heet dan 'vrijwilligerswerk'. Wij noemen dat dwangarbeid.

In artikel 113 van de bijstandswet staat dat een bijstandsgerechtigde al het mogelijke moet doen om de kans op werk te vergroten en Sociale Zaken zegt:
"Het verrichten van vrijwilligerswerk kan deze kans vergroten. Vrijwilligerswerk als een onderdeel van een traject naar werk is dan ook verplicht."
Dat is wel een erg royale uitleg van de bijstandswet, want in artikel 4 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) staat:

1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.

2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.

De Sociale Dienst zegt dat ze aanneemt dat de bijstandswet niet in strijd is met het EVRM. Dat zal wel kloppen, maar hun UITLEG van de bijstandswet lijkt ons wel degelijk daarmee in strijd. Ze stellen verder (nog?) wel, dat als werk NIET het einddoel is van een 'traject', vrijwilligerswerk niet verplicht kan worden.
Ons bereiken echter berichten dat reïntegratiebureau's ook in DIE gevallen mensen toch onder druk zetten om z.g. 'vrijwilligerswerk' te gaan doen, omdat ze dan weer geld krijgen voor een 'geslaagde bemiddeling'.

Ons advies: Teken nooit een traject-overeenkomst waar in staat dat u verplicht bent om door de Sociale Dienst of een reïntegratiebureau aangewezen vrijwilligerswerk te doen, ook niet als dat z.g. op den duur zou leiden tot betaald werk.

Op die manier bestaat bovendien de kans dat u jarenlang aan het lijntje wordt gehouden en wordt misbruikt als een wel heel goedkope arbeidskracht...
Trap daar niet in, al is het alleen maar uit zelfrespect: Alleen slaven werken verplicht en gratis!
Een bijstandsuitkering is geen loon voor arbeid!
Er komt vermoedelijk per 1/1/2004 een geheel nieuwe bijstandswet, waar keihard in staat dat men verplicht is gebruik te maken van door Sociale Zaken aangeboden voorzieningen "waaronder begrepen sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling."
De druk om onbetaald werk te verrichten zal dus nog groter worden en des te meer mensen hier in trappen, des te meer het minimumloon ook op de tocht komt te staan, tot vreugde van menig werkgever...

MOCHT U DIT SOORT PROBLEMEN HEBBEN OF KRIJGEN: AARZEL DAN NIET EN BEL EEN VAN DE ORGANISATIES DIE VERMELD STAAN OP DE ANDERE KANT VAN DEZE FOLDER!Onderstaand pamflet ontvingen wij van het FSU, waarvan ook het PEL lid is. Er zal aktie gevoerd worden tegen het waanidee dat mensen in de bijstand maar 'verplicht' vrijwilligerswerk moeten doen.
Het PEL en Vereniging De Horzel zullen zich daarbij concentreren op Leeuwarden, het FSU neemt als provinciale club provincie Friesland voor haar rekening.
Het PEL gaat binnenkort in arme wijken van de stad pamfletten hiertegen verspreiden, het FSU gooit haar meldpunt open voor meldingen hierover vanuit heel Friesland. Hieronder de tekst van het FSU-bericht:


KEETWALTJE 1
8921 EV LEEUWARDEN
TEL 058-213 99 92
E-MAIL fsu@fsu.mine.nu
www.fsu.mine.nu

FSU Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden

VRIJ-WILLIGERSWERK?

Uitkeringsgerechtigden in Friesland worden steeds meer gedwongen om verplicht vrijwilligerswerk te doen. Uitkeringsinstanties en reintegratiebedrijven stellen bij weigering fikse strafmaatregelen in het vooruitzicht!
Gemeenten en instanties baseren zich op wetsartikelen die stellen dat de uitkeringsgerechtigde alles moet doen om de kans op betaald werk te vergroten. Vrijwilligerswerk als onderdeel van een traject naar betaald werk kan op grond hiervan volgens hen verplichtend opgelegd worden. Het FSU vindt die uitleg onjuist. In de artikelen staat nergens genoemd dat vrijwilligerswerk een verplichtend karakter kan hebben. Het gaat dus om een eigen uitleg van de gemeente of uitkeringsinstantie. Reden voor het FSU om in actie te komen!
Dreiging is overigens dat een verplichting tot het verrichten van vrijwilligerswerk toch een wettelijke basis gaat krijgen.
In het wetsvoorstel voor de nieuwe Bijstandswet 'Werk en Bijstand' is deze verplichting opgenomen. Het FSU zal alles in het werk stellen om - samen met bondgenootorganisaties - invoering van deze wet te voorkomen.

Het FSU vindt dat het verrichten van vrijwilligerswerk altijd moet gebeuren op grond van vrijwillige keuze en motivatie. Iedereen die vrijwilligerswerk doet of organiseert weet hoe belangrijk dit uitgangspunt is.
Het gaat om vrije wil, zoals dat letterlijk in het woord vrijwilligerswerk terug te vinden is. Als vrijwilligerswerk verplicht wordt - met een strafkorting op de uitkering als sanctie - leidt dit tot misbruik van vrijwilligerswerk door de overheid.
De politiek moet vrijwilligerswerk stimuleren en niet gaan verzieken!

Het provinciale Meld- en Informatiepunt Sociale Zekerheid van het FSU wil ervaringen van uitkeringsgerechtigden in Friesland met verplicht vrijwilligerswerk bundelen.

Het gaat dan om situaties waarbij het UWV (bedrijfsverenigingen), de Sociale Dienst of een reïntegratiebedrijf de uitkeringsgerechtigde onder druk zet om vrijwilligerswerk te doen, dreigt met een sanctie (zoals een korting op de uitkering) of al een sanctie heeft toegepast.
Personen met deze ervaringen kunnen maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.30 uur bellen naar het nummer 058-2121700.
Het FSU zal de gemelde ervaringen bundelen en op grond hiervan actie ondernemen richting de Friese gemeenten en de Tweede Kamer!


Einde tekst bericht van het FSU.

N.B.: Na 12.30 uur of (als het druk is) na 15.00 uur is afgesproken dat het FSU op bovengenoemd telefoonnummer een bandje zal laten draaien met een verwijzing naar 058-2671636 (telefoonnummer Klachtenspreekuur PEL) zodat men ook later op de dag nog terecht kan om zijn/haar klachten hierover te melden.