STATUTEN INFORMELE VERENIGING
"DE HORZEL"


Vereniging "De Horzel" is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, opgericht op 14/12/1995 door Vereniging P.E.L., Stichting BLUT en het Komitee Vrouwen en Bijstand.

VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE

Heden, de veertiende december 1995, verklaren de volgende rechtspersonen en niet-rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties:

1. Komitee Vrouwen en Bijstand,
2. Stichting Blut,
3. Vereniging Platform een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden,

bij deze akte een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid op te richten, welke zal worden geregeerd door de volgende STATUTEN :

Art. 1: NAAM EN ZETEL
De vereniging draagt de naam: "DE HORZEL".
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden.
Het werkgebied van de vereniging is de gemeente Leeuwarden.

Art. 2: DOEL
De vereniging stelt zich ten doel:
De belangen te behartigen in de ruimste zin des woords van mensen die van een minimaal inkomen moeten leven.
De concreet hieruit voortvloeiende taken worden uitgevoerd door de lid-organisaties.
Het bieden van een gestructureerd verband voor het samenwerken van de deelnemende organisaties teneinde gezamenlijk de hoofddoelstelling beter te kunnen verwezenlijken.

MIDDELEN
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. te dienen als platform voor vooroverleg met betrekking tot de standpunten, meningen en voorstellen zoals die in overlegsituaties met de overheid of andere instanties verwoord dienen te worden.
b. het door middel van acties, publiciteit en manifestaties etc. trachten de in artikel 2 genoemde doelstellingen te verwezenlijken.
c. alle andere wettige middelen.

Art. 3: LEDEN
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen.
Eerstgenoemden dienen de zestienjarige leeftijd te hebben bereikt.
2. Niet-rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties worden geacht vertegenwoordigd te zijn door een natuurlijke persoon die verklaart en kan aantonen namens hen op te treden.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
4. Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
5. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs.Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog -na daartoe ingesteld beroep- tot toelating besluiten.

Art. 4: EINDE LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. Overlijden van het lid of ontbinding van de rechtspersoon of ontbinding van de organisatie, bedoeld onder artikel 3 sub 2.
b. Opzegging door het lid.
c. Opzegging namens de vereniging, welke opzegging kan geschieden:
- wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen.
- wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
d. Ontzetting.Ontzetting uit de vereniging kan worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Het besluit tot opzegging namens de vereniging of ontzetting dient te worden genomen door de algemene vergadering.
3. Over de termijnen van opzegging en ontzetting, het tijdstip van het einde van het lidmaatschap, de wijze van opzegging en ontzetting, de gevolgen van een en ander, alsmede het beroep daartegen wordt door de algemene vergadering besloten, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Art. 5: BESTUUR
1. Het bestuur van de vereniging bestaat tenminste uit drie leden.De benoeming van de bestuursleden geschiedt door de algemene leden vergadering.De lid-organisaties hebben het recht elk een bindende voordracht te doen, ieder voor 1 bestuurslid en diens gevolmachtigde om namens hem of haar bij zijn of haar afwezigheid, stem uit te brengen in een bestuursvergadering, te weten :
- de stichting, genaamd Blut, gevestigd te Leeuwarden;
- de organisatie, genaamd Komitee Vrouwen en Bijstand, gevestigd te Leeuwarden;
- de vereniging, genaamd Platform Eén- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden.
- De algemene leden vergadering heeft tevens het recht om een bestuurslid te benoemen uit haar midden.Deze benoeming vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen.
2. Ingeval van een vakature deelt het bestuur zulks aan de instantie, welke het recht heeft op het doen van een bindende voordracht als hiervoor gemeld, schriftelijk mee.Indien de vakature het bestuurslid betreft wat door de algemene leden vergadering werd benoemd, deelt het bestuur zulks schriftelijk mee aan alle leden van de vereniging.
Bedoelde instantie dient binnen twee maanden daarna een bindende voordracht te doen.Ingeval het bestuurslid werd benoemd door de algemene leden vergadering heeft bedoelde vergadering het recht een nieuw bestuurslid te kiezen. Indien niet of niet-tijdig de bindende voordracht is opgemaakt, is het bestuur vrij in haar keuze om in de betreffende vakature te voorzien.
Het aantal leden van het bestuur kan nooit meer bedragen dan de optelsom van het aantal organisaties dat recht heeft een bindende voordracht te doen voor een bestuurslid, plus 1.
Andere dan de hiervoor genoemde organisaties kunnen toetreden tot het bestuur, onder dezelfde rechten en verplichtingen, op grond van een daartoe door het bestuur met eenparigheid van stemmen genomen besluit.
Artikel 3 sub 5 is van toepassing.
3. De bestuursleden worden benoemd voor een zittingsperiode van drie jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode steeds herbenoembaar.
Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden.
4. Het bestuur kiest voorts uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.Indien het bestuur meer dan drie bestuursleden telt krijgen ook de overige bestuursleden taken toebedeeld.

ART. 6: FINANCIËN, REKENING EN VERANTWOORDING
1. Geldmiddelen van de vereniging worden door de zorg van het bestuur bijeengebracht uit:
a. eventuele subsidies alsmede de kontributies van de leden.
b. bijdragen van begunstigers en schenkingen.
c. alle andere baten.
2. Kontributies van de leden worden vastgesteld door de algemene vergadering.
3. Het verenigingsjaar of boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
5. Het bestuur brengt in een algemene vergadering - de jaarvergadering- te houden binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn verslag uit over dit verenigingsjaar en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in dat jaar gevoerd beleid.
6. De algemene vergadering benoemt uit haar leden een Kascontrole Commissie, bestaande uit twee personen. De benoeming geldt voor maximaal twee jaar. Desgewenst benoemt de algemene vergadering twee personen welke geen lid van de vereniging zijn.
De Kascontrole Commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag uit aan de algemene vergadering van haar bevindingen. De algemene vergadering kan ook een accountant aanwijzen voor de hier bedoelde werkzaamheden.
7. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt tot decharge van het bestuur.

ART. 7: ALGEMENE VERGADERINGEN
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde :
a. het jaarverslag van het bestuur en de rekening en verantwoording.
b. de voorziening in eventuele open plaatsen.
c. de vaststelling van de jaarlijkse kontributie.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of op verzoek van tenminste 10 % van het totaal aantal leden.
4. De oproep tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk aan het adres van de leden op een termijn van tenminste 8 dagen. Tevens kan zonder oproeping onmiddellijk tot een algemene vergadering besloten worden door alle leden bijeen.
5. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de vereniging. Over toelating van geschorste leden en geschorste bestuursleden en van andere personen beslist de algemene vergadering.
6. Alle leden-organisaties tezamen hebben een totaal aantal stemmen wat gelijk is aan het aantal individuele leden op de ledenlijst plus 1 stem. Individuele leden hebben ieder voor zich 1 stem. Elke lid-organisatie heeft een totaal aantal stemmen wat gelijk is aan het aantal individuele leden plus 1 stem, gedeeld door het aantal organisaties wat lid is van de vereniging, afgerond naar boven op een heel getal. Zolang zich nog geen individuele leden hebben aangemeld, heeft iedere organisatie 1 stem.
7. Besluiten van de algemene vergadering met betrekking tot :
a. toelating van leden
b. opzegging namens de vereniging of ontzetting
c. schorsing of ontslag van bestuursleden
d. statutenwijziging of ontbinding van de vereniging worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn zal op een tweede vergadering, bijeengeroepen overeenkomstig lid 4, kunnen worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
8. Alle andere besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
9. Ter bepaling van enige meerderheid tellen blanko uitgebrachte stemmen niet mee.
Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd; staken de stemmen wederom dan beslist het lot.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
10. Alle besluiten genomen op algemene vergaderingen of op bestuursvergaderingen welke betrekking hebben op de huisvesting van de vereniging of op het op enigerlei wijze naar buiten treden met standpunten over beleidsaangelegenheden moeten tevens genomen worden met eenparigheid van stemmen van de leden-organisaties in een vergadering waarin alle leden-organisaties aanwezig of vertegenwoordigd zijn, respectievelijk alle bestuursleden voor zover door leden-organisaties benoemd, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien geen eenparigheid van stemmen bereikt kan worden is elke organisatie gerechtigd zelf met bedoelde beleidsaangelegenheden en standpunten naar buiten te treden, mits uitsluitend onder de eigen naam, maar niet onder de naam van de vereniging.

ART. 8: HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. De algemene vergadering kan besluiten tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een huishoudelijk reglement.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

ART. 9: STATUTENWIJZIGING
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Bovenbedoelde besluiten kunnen uitsluitend worden genomen met tenminste tweederde meerderheid.

ART.10: ONTBINDING EN VEREFFENING
1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Een eventueel batig saldo zal zoveel mogelijk worden aangewend overeenkomstig het doel van de vereniging.

ART.11: SLOTBEPALINGEN
1. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, besluit de algemene vergadering.
2. In afwijking van het bepaalde in deze statuten loopt het eerste boekjaar van heden tot en met 31 december van dit jaar.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 5, lid 2 bestaat het eerste bestuur uit :

a. [Naam]........ (Voorzitter)
b. [Naam]........ (Secretaris)
c. [Naam]........ (Penningmeester)

Voor akkoord :

    Voorzitter     Secretaris     Penningmeester

Leeuwarden, 14 december 1995.