Stichting Sportwerk Friesland wil alle 42 Leeuwarder ID-werknemers ontslaan!


EIGEN BERICHT

STICHTING SPORTWERK DREIGT MET ONTSLAG 42 LEEUWARDER ID-WERKNEMERS

LEEUWARDEN 8/4/2003 Zoals bekend, heeft de Leeuwarder gemeenteraad op 20/1/2003 uitgesproken dat i.v.m. de bezuinigingen op de ID-banen er geen gedwongen ontslagen zouden moeten vallen en dat een deel van de ID-banen omgezet zou moeten worden in regulier werk. Tevens werd echter ook besloten dat op de loonkostensubsidie die van de gemeente Leeuwarden gaat naar de werkgevers met ID-werknemers op de loonlijst, 10 procent bezuinigd zou worden. Dat werkt zo: Voor een ID-werknemer die 100 procent WML (Wettelijk Minimum Loon) verdient wordt 90 procent van die 100 procent betaald qua subsidie, voor een ID-werknemer die 110 WML verdient, 90 procent van die 110 WML enz.
Er zijn werkgevers die zelf ID-werknemers op hun loonlijst hebben staan en er zijn ook organisaties zoals het PEL, die dat niet kunnen vanwege de subsidievoorwaarde dat men dan zelf minstens 1 'gewone' werknemer in dienst moet hebben. Voor deze clubs (in Leeuwarden zo'n 30 stuks) treedt Stichting Sportwerk Friesland op als werkgever en speelt in feite voor uitzendbureau voor ID-werknemers richting deze 'inlenende' clubs, veelal kleine vrijwilligersorganisaties.

Afgelopen middag werd door Stichting Sportwerk een bijeenkomst gehouden voor de 30 'inlenende' organisaties die de werkplekken bieden voor hun ID-werknemers. Naar mijn smaak had dat veel eerder moeten gebeuren, maar dat terzijde. Meegedeeld werd dat Sportwerk de gemeente Leeuwarden had gevraagd de bezuiniging op de loonkostensubsidie met tien procent die op 1 april zou ingaan, uit te stellen, maar tevergeefs: De 10 procent korting op de loonkostensubsidie is volgens plan op 1 april jl. ingegaan.

Sportwerk deelde mee dat ze een advocaat in de arm hebben genomen om te zien wat hiertegen te doen was en ze zeiden dat ze dachten aan 'onbehoorlijk bestuur' als invalshoek. M.i. is er nog een invalshoek mogelijk, nl. de door wethouder Arno Brok in de vergadering van de Commissie Welzijn op 7/1/2003 gedane toezegging om een 'inspanningsverplichting' te leveren m.b.t. het voorkomen van gedwongen ontslagen. Dit is juridisch niet helemaal zonder betekenis.
Sportwerk deelde bij monde van coördinator Woudstra verder mee dat komende vrijdag het laatste gesprek plaats vindt over Stichting Sportwerk tussen de gemeente Leeuwarden en de provincie. Heel misschien zou de provincie bereid zijn om (tijdelijk) de 'overhead' van Sportwerk deels te subsidiëren, met duizend slagen om de arm. Komt er niets uit dat gesprek, dan zal Stichting Sportwerk alle 42 werknemers bij de 30 leeuwarder 'inlenende' clubs ontslaan.
Dezelfde boodschap zou hedenavond op een door Sportwerk belegde bijeenkomst voor hun werknemers aan hen meegedeeld worden...

Kortom: Dit is dus de 'inspanningsverplichting' van wethouder Arno Brok waard en dit is dus het feitelijke resultaat van de lange gemeenteraadsvergadering van 20 januari jl. over de ID-banen...
Dit betekent dan tevens het einde voor diverse kleine organisaties in Leeuwarden, waaronder veel amateursportverenigingen, die zwaar afhankelijk zijn van de inzet van deze ID-werknemers.
Het grote 'zwarte pieten' spel tussen gemeente en Sportwerk kan dus nu maar beginnen. De uitkomst interesseert me niet. Ik weet alleen dat er maar één echte verliezer is en dat is de werknemer met een ID-baan.
Deze kan via de WW richting bijstand of richting niks als er geen recht op bijstand bestaat als men bv. een partner heeft met betaald werk.
Het zal me benieuwen of er raadsleden zijn die bereid zijn actie te ondernemen richting College van B. en W. om te proberen deze (eerste) ontslaggolf af te wenden.
Zo niet, dan is duidelijk dat de raadsbesluiten van 20/1/2003 een farce zijn geweest...

De Vereniging P.E.L. zal als organisatie aan het wegvallen van de ID-banen niet ten onder gaan, omdat onze basis steunt op vrijwilligerswerk, niet op het al dan niet hebben van ID-werknemers.
Als secretaris van de vereniging zal ik wel in het bestuur inbrengen dat het wat mij betreft de laatste keer is dat we ons inlaten met de overheid t.a.v. dit soort regelingen. Eerst verloren we vroeger, omdat we de steeds stijgende inleenvergoeding niet konden betalen, onze banenpooler en nu weer onze ID-werknemer. Het is welletjes geweest!


secretaris Ver. P.E.L.