STORTVLOED AAN NIEUWE BELASTINGZAKEN


Uit de Leeuwarder Courant van za. 22/3/2003.

Zoals bekend werd door de gemeenteraad de Belastingkamer in januari jl. opgeheven op voorstel van B. en W. Een van de smoezen daarbij was dat de mensen hun bezwaarschrift liever lieten behandelen door een ambtenaar van gemeentelijke Belastingen zelf en dat de meesten dan geheel tevredengesteld huiswaarts keerden. Hier kwam het tenminste op neer, als we de gemeentelijke propaganda mogen geloven.
Op onze brief aan de Raad over de opheffing schreef de gemeente o.a. terug:

"Het is overigens niet zo dat het horen via de Belastingkamer werd ontmoedigd. Mensen die in hun bezwaarschrift aangegeven hebben te willen worden gehoord werd de keus gelaten over de aard van het horen, hetzij intern hetzij door de Belastingkamer. De meeste indieners wilden door de gemeente zelf worden gehoord. Het gaat belanghebbenden er meestal om het ingediende bezwaarschrift te verduidelijken, bovendien kan via de interne weg ook gelijk een afspraak worden gemaakt. Hierin ligt tevens een belangrijke reden om tot afschaffing van de Belastingkamer over te gaan, anders dan puur de juridische overbodigheid. De afhandelingtermijn van een interne hoorzitting is vele malen sneller." Einde citaat.

Het was echter wel degelijk zo, dat mensen werden afgescheept met een nep-hoorzitting door een ambtenaar en het is simpelweg onjuist dat het de meesten het er slechts even om ging om hun bezwaar nog wat te verduidelijken.
Als dit allemaal zo bevredigend was verlopen, waarom zijn dan vervolgens een heleboel mensen die tegen de WOZ-waarde in 2001 bezwaar maakten, nu in beroep gegaan?!
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 22/3/2003:

STORTVLOED AAN NIEUWE BELASTINGZAKEN

LEEUWARDEN - Bij de belastingkamer van het Leeuwarder gerechtshof is vorig jaar een stortvloed aan nieuwe zaken binnengekomen. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het enorme aantal beroepsschriften dat is ingediend tegen de vastgestelde waarde van onroerende zaken (de zogeheten 'WOZ-zaken').
[Dit betekent dat i.t.t. wat de gemeente ons wil wijsmaken, heel veel mensen zich niet hebben laten afschepen met een nep-hoorzitting door een belastingambtenaar, maar beroep hebben ingesteld tegen hun afgewezen bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde beschikking uit 2001.]

Raadsheer Frans Drion van de belastingkamer sprak een jaar geleden de verwachting uit dat het aantal nieuwe belastingzaken boven de tweeduizend zou uitkomen. Het werden er in totaal 2196 stuks. De belastingkamer verwacht volgens pers-raadsheer Henk Poelman van het hof een paar jaar nodig te hebben om alle 'WOZ-zaken' af te doen.
[Ook hierom was het een prima reden de Belastingkamer te handhaven: In de bezwaarschrift-procedure betekende dat nl. een onafhankelijk advies aan B. en W. over een bezwaarschrift. De gemeente heeft dat in de praktijk weten te ontwijken door bezwaarschriften zelf af te doen, ondanks het op dat moment nog bestaan van de Belastingkamer. Nee, bijna niemand wil naar de Belastingkamer, bijna iedereen heeft voorkeur voor een gesprek met de belastingambtenaar zelf... Ja, daarom ging ook bijna iedereen natuurlijk naar het Hof met een beroepsschrift...]

Een keer in de vijf jaar moet voor de onroerendezaakbelasting de waarde van onroerende zaken worden vastgesteld. Dat gebeurt volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. Als de waarde van onroerend goed opnieuw is vastgesteld, krijgt de belastingkamer met een golf nieuwe belastingzaken te maken. Bij eerdere waarderingsronden viel dat nog wel mee, onder meer omdat bij een aantal gemeenten sprake was van een overgangsregeling.
[De nieuwe peildatum was januari 2003. Deze WOZ-waarden verschijnen dan weer op de beschikkingen van voorjaar 2005. Tegen die tijd heeft het Hof naar verwachting zo'n beetje alle WOZ-beroepsschriften tegen de WOZ-waarden beschikkingen van 2001 afgehandeld...
In 2005 kan men dan meteen weer beginnen...
Want je hoort niemand meer over afschaffing van de onroerendezaak belasting. Dit is veel te fijne melkkoe voor de gemeenten, vooral in Leeuwarden...
Het is een wrange gedachte dat het geld wat je betaalt wellicht t.z.t. misbruikt wordt als sloopgeld om bv. jouw huis te slopen...]

In 2002 werden liefst 1374 WOZ-zaken bij de belastingkamer aanhangig gemaakt. In het voorgaande jaar waren in totaal 'maar' 1196 nieuwe belastingzaken ingeschreven. Normaal ligt het aantal nieuwe zaken bij de belastingkamer over een heel jaar ook tussen de 1000 en 1200.

De belastingkamer telt vier raadsheren. Een uitbreiding met een of meer nieuwe raadsheren zit er niet in, aldus Poelman. Wel krijgt de belastingsector er een klein beetje ondersteunend personeel bij. De nieuwe zaken worden afgehandeld op basis van de volgorde dat ze bij de belastingkamer zijn binnengekomen. Het aantal afgedane zaken liep in het achter ons liggende jaar al met ruim 400 op naar 1575.
[Het is duidelijk dat het Hof onvoldoende capaciteit heeft om in redelijke tijd alle beroepsschriften af te handelen. In feite ligt een deel van het probleem bij de gemeente hier: Men moet het daar nl. niet doen voorkomen dat de bezwaarmakers alleen maar dwarsliggende lui zijn die alleen maar vinden dat ze teveel moeten betalen, maar verder geen redenen hebben voor bezwaar: Zo hier en daar vind je totaal idiote waardebepalingen, willekeur, strijdigheden met het gelijkheidsbeginsel ed. Ook dat had je deels kunnen voorkomen door bezwaarschriften in elk geval nog door de 'zeef' te halen die Belastingkamer heette of nog beter: Door kwalitatief beter te taxeren...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].