Hoe zit het met uw pensioen?
BOVEN DE 40 EN WERKLOOS?
PENSIOENOPBOUW ALS WERKLOZE


"Hoe zit het met uw pensioen? Boven de 40 en werkloos?"
Uit dagblad De Telegraaf van zaterdag 22/2/2003 plus:
"Pensioenopbouw als werkloze"
Uit het Algemeen Dagblad van zaterdag 1/3/2003.


Hierbij twee artikelen over een veel voorkomende kwestie: Iemand van 40 of ouder raakt werkloos. Bijkomend probleem is dan dat zijn of haar pensioenopbouw bij de werkgever stopt: er is immers geen werkgever meer.
Het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering kan soms tijdelijk zo'n pensioenbreuk voorkomen. Maar soms is dat fonds ook van belang als iemand die een partner heeft (gehuwd of samenlevingscontract) maar nog geen 40 is, onverhoopt komt te overlijden tijdens de WW-periode. Het Fonds betaalt dan een koopsom voor het nabestaandenpensioen, waarmee de nabestaanden zich kunnen inkopen in de pensioenregeling van de laatste werkgever van de overledene.
Het eerste artikel uit het dagblad De Telegraaf van zaterdag 22/2/2003:

zaterdag 22 februari 2003 DE TELEGRAAF

Hoe zit het met uw pensioen?

BOVEN DE 40 EN WERKLOOS?

Pensioenopbouw loopt meestal door tijdens WW

Werkloos worden is zelden leuk. Terugval in inkomen, een ander carrièreperspectief, opnieuw moeten gaan solliciteren etc. etc.
En dat zijn dan nog maar de meest voor de hand liggende zaken. Het lijkt niet het beste moment om u ook nog zorgen te maken over uw pensioenopbouw. Nu verwacht u natuurlijk dat ik ga zeggen dat u dat maar beter wel kunt doen. Maar nee, dit stukje gaat eigenlijk vooral over de redenen waarom u zich, mits u aan een aantal voorwaarden voldoet, gn (onmiddellijke) zorgen over uw pensioen hoeft te maken als u werkloos zou worden.

Maar weinig mensen weten dat wanneer ze na hun 40e werkloos worden, ze recht hebben op gratis voortzetting van hun pensioenopbouw. Het fonds van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) neemt de kosten hiervan dan namelijk voor haar rekening. Weliswaar alleen gedurende de tijd dat u een loon gerelateerde WW-uitkering ontvangt, maar dat is voor 4O-plussers al snel twee of meer jaren. Veel mensen hebben voor het einde van hun loongerelateerde uitkering alweer een nieuwe baan gevonden, want de tijd dat je na je 35e niet meer aan de slag kwam is gelukkig echt voorbij. Voor mensen die ouder dan 57,5 jaar zijn wanneer ze werkloos worden loopt de gratis pensioenopbouw zelfs door tot hun 65e.

Wie komt er nu voor een gratis voortzetting van de pensioenopbouw in aanmerking?
Allereerst moet u op de eerste dag van werkloosheid minimaal 40 jaar zijn. Verder moet u in uw laatste baan een pensioen opgebouwd hebben. Mensen die werkloos worden vanuit een baan zonder pensioen, bouwen dus ook via het FVP geen pensioen op. De enige andere eis die er gesteld wordt is dat u het aanvraagformulier dat u door de Stichting FVP wordt toegestuurd op tijd terugstuurt. Daar heeft u 8 weken de tijd voor. Meestal zult u het aanvraagformulier automatisch toegestuurd krijgen, maar het kan natuurlijk geen kwaad om er op te letten of dat ook in uw geval gebeurt. Wanneer u het formulier heeft teruggestuurd hoeft u verder niets meer te doen. Zodra uw recht op WW beëindigd is wordt dit aan de Stichting FVP gemeld. De Stichting stort haar bijdrage rechtstreeks in het pensioenfonds waar uw laatste pensioen werd opgebouwd.

Noodvoorziening

Het bovenstaande geldt voor mensen van 40 jaar en ouder. Is er nu helemaal niets geregeld voor mensen die werkloos worden wanneer ze nog geen 40 zijn? Deze groep heeft inderdaad geen recht op voortzetting van hun pensioen. Wel is er een soort noodvoorziening voor ze getroffen.
Als iemand onder de 40 overlijdt in de periode dat hij of zij een loongerelateerde WW-uitkering ontvangt, dan wordt er extra nabestaandenpensioen ingekocht voor de nabestaanden.
Dat is belangrijk, want wanneer men jong overlijdt zonder dat men actief deelneemt in een pensioenfonds door maandelijks premie te betalen, bestaat er slechts recht op een heel klein nabestaandenpensioen. Op kosten van het FVP wordt er bij het pensioenfonds van de laatste werkgever van de overledenen een extra storting gedaan waardoor het nabestaandenpensioen in principe net zo hoog wordt als wanneer de overledene tot zijn 65e was blijven leven en al die tijd pensioen had opgebouwd.

MR. REGINA DE VALK

Financieel adviseur


Einde artikel uit dagblad De Telegraaf.

Het tweede artikel over dit onderwerp komt uit het Algemeen Dagblad van zaterdag 1/3/2003:

ALGEMEEN DAGBLAD Zaterdag 1 maart 2003

UW VRAGEN door Cees Langerak

PENSIOENOPBOUW ALS WERKLOZE

"Als basis voor een goed pensioen wordt uitgegaan van 70 procent van het laatst verdiende loon. Hoe zit dat als je de laatste jaren voor je pensioen werkloos bent? Geldt dan de ww-uitkering (en in het ongunstigste geval de vervolguitkering) als laatst 'verdiende loon'? Of geldt het laatst verdiende loon bij een werkgever?"

In beginsel stopt de pensioenopbouw bij ontslag en gedurende de daarop volgende werkloosheid.
Het laatst verdiende loon van uw werkgever is dan de basis voor de pensioenuitkeringen én niet de ww- en eventueel de bijstandsuitkeringen.
Daardoor loopt u helaas een pensioenschade op. Wanneer u evenwel deelnemer bent in een pensioenregeling van uw werkgever, dan kunt u bij werkloosheid voor (tijdelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw in aanmerking komen. De 'reddende engel' is dan de zogeheten FVP-regeling.

Het FVP (Fonds Voorheffing Pensioenverzekering) betaalt bij werkloosheid voor bepaalde categorieën en gedurende een bepaalde tijd de pensioenpremies van werklozen. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet u op de ontslagdatum 40 jaar of ouder zijn en recht hebben op een ww-uitkering. Het FVP betaalt dan voor u de premie, zolang u een van uw laatstgenoten loon afhankelijke ww-uitkering (de basisuitkering en de verlengde ww-uitkering) incasseert. De voortzetting gebeurt over het loon dat u verdiende op het moment dat u werd ontslagen, met als maximumbedrag het salaris dat voor de ww meetelt.

Bent u op de eerste werkloosheidsdag 57,5 jaar of ouder, dan gaat de betaling van de pensioenpremie in het algemeen door tot uw 65ste jaar.
Indien u op de eerste werkloosheidsdag nog geen 40 jaar bent, betaalt het FVP een koopsom voor het nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt tijdens de periode dat u recht hebt op ww.
Met het uit te keren bedrag kunnen uw nabestaanden zich dan inkopen in de pensioenregeling van uw laatste werkgever.

Om voor de FVP-bijdrage in aanmerking te komen. dient u zich te melden bij de Bedrijfsvereniging voor een ww-uitkering.
Het kan overigens ook zo zijn dat in een eventueel sociaal plan van uw werkgever één en ander is geregeld over de voortzetting van uw pensioenopbouw.


Einde artikel uit het Algemeen Dagblad.

Wij kregen nog enige gegevens nagezonden over het FVP, de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering.
Het FVP is een onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank.
Adres: Karspeldreef 66 1101 CJ Amsterdam-Zuidoost.
Of: Postbus 22667 1100 DD Amsterdam-Zuidoost.

Website: http://www.fvp.nl
E-mail: klantenservice@fvp.nl

Op de website is alle informatie te vinden over hun aktiviteiten en regelingen. Ook via hen is de Acrobatreader te downloaden.
Belangrijk is, dat de UWV de FVP inlicht over de cliënt als hij recht heeft op een WW-uitkering. De FVP stuurt de cliënt dan een aanvraagformulier.
Dit geldt ook voor WAO-ers met een gedeeltelijke WW-uitkering.


secretaris PEL.